lenoztik

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Lehenago
Aldaerak: 
lenuo, lenoztikan
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Antes
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, Arkale aldin 'ta. Babilonian 'ta
- Lenoztikan gue itxian 'e bai. Zea hortan Borrokazelaitan, hemen goiyan do. Antsiles 'o, Borrokazelaitan hor goiyan.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Len 'e bai, estrata. Miño geo soldauk in tzutenian, zeatua... Zampatua zeatua, ondo jarriya, biño asfaltatu gabia. Hoi hoeita hamar bat urte 'o asko gehiyo ez duk hoi asfaltatu zutela.
- Biño lenoztik herri biria zen?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'ta sei hillate geo zea in zittin harrek e, Afrikan harrek. Joxe Martinek. Bai, bai.
- Porque allí no había... que no respondía.
- Soldao in ber zela, Arditturrik ez zula... Bi urte lenoztikan 'o hasiya
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Denbo batin, zeakua zen, gue... Ni eskolan ez bainaz hemen barrana ibilliya, hemen bakarrik: Mendinzarren 'e bazen eskola, Mendinzarren. Eskola bazen garai batin. Han 'e dotriña ematen zuten, besteik ez. 'Ta ni bost urte miño lenoztik hara joten nitzan eskola.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Dotriña ikastea.
- Bai, dotriña ikastea. Honea torri miño lenoztikan. 'Ta hango maixtran semia zen Martxiel hoi, 'ta harekin ezkondu zen Gabriela. Anttoni maixtra, zen. Bai, bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiGeo hor itxiak guk in genittun, zean, Mendingo hortan, billa hoik. Guk in genittun. 'Ta Mendinzarre 're geok bota genun, kamiyua pasatzeko handikan. Eskola hua, gue eskola. Eskerrak ikasi nula lenoztikan.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bialde lenoztik zen e?
- Bai, lenotik zen, bai.
- 'Ta han ze juntatzen zen? Tornolako jendia 'ta...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Lenoztik.
- Bai. Han eliza baizen 'ta, Artikutza, abisatu hango apaizai 'ta... Oiyartzun miño aldeuo hartzen nun Okillitik Artikutza. Eta hara... han sartu naz ni elizan: eliza sartzen.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta geo ebiya, gaur bezela 'ro hola ez? Tormenta ya heldu da, 'ta belarretan denak launtzea.
- Bai, bizilaunak hortan bai, auzuak... Artajorran 'o zelai haundiya baldin bazen, lenoztik hitz eiñ 'ta elkartzen zin, elkartzen giñan 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ze in ber zenuten? Amezkilla miño lenoztik erretiratu 'o geo?
- Nola itten zen Anttoni?
- Ze ordutan izaten zin amezkillak?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Bai, biño izeba 'ta zai eoten zin hamabiyak pasatzeko beldurrak. Goiz arte seittu ber bazuten josten, hamabiyak jotzeko beldurrak kafia hartzeko lenoztikan. Hamabiyak ez zitzatela pasa! Bestela ez zuten zeatuko. Hurrungo eunin komulgatzea joteko... Ohittura, ze lege!Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Karo aberatsa zen... Aberatsa baldin bazen, atiempoko mezak izaten zin zea, meza... Entierroko meza hasi baiño lenoztik 'o hasita. Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Pues bai, beák haiyekin joteko lenoztikan ibilliyak edo tratua baldin bazuten, saite 'izut, arto tartetan gordetzen zian 'ta "bai, heldu 'ttuk, heldu 'ttuk" eta harrek eaman geo. Bestikin baldin bazijuzten. Hoiy zea haundiya zen e hemen, e! Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez naz akordatzen e. Ez naz akordatzen. No.
- 'Ta ordun baten batzuk beldur errra pasako zuten preoitan. Zerbatte iña baldin bazuten lenoztik, baten batekin ibilliya 'o...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Nik... Bai, hoi mediko bestela, biño hoik 'e ibiltzen zin hau torri baiño lenoztikan e baserritan 'ta. 'Ta ikusten zutenin grabedadia pues bialtzen zuten bera, baiño gaiñekun, ondo heldu bazen, itxian askok.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta karo zu Errentiya... Ordun hasiko ziñan Errentiyan... Lendaiziko aldiz jongo ziñan, ez?
- Lenoztikan igual jongo nitzan. Bai, igual. Esnia... Porke guk baserriya genun, e! Behiyak bazin etxian, e! Bai, bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Hombre! Pelukeiya zen! Gue amai esan ziyoten, e, pelukeiya jartzekun: "Horren gaztia 'ta, pelukeiya jartzia 'ta zea 'ta..." 'Ta nei ordun ez zin iruitzen hain gaztia, nei iruitzen zin ordun ya pelukeiya ingo nula! Eta lenoztikan lanin hasitakua 're, hemengo jendia ikusiya Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bai. Bai.
- Karrikan haur bat jaio bazen, meikun miño lenoztik hura. 'Ta iñor hiltzen bazen 'e bai. Jaztea 'ro zea 'ta... osea, esku bat zuna. 'Ta hala ikusten zun, hola ikusten zuna, kontu gutxi
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ez.
- Ez.
- Lenoztik. 'Ta ordun 'e bai al zin kuadrillak eta? Kuadrillak 'ta juntatzen ziñazten?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai. 'Ta ez nun pentsatzen nik holakoik eta gue attak gaiña ez zun nahi izaten. "Mote mote zea 'ta..." hola 'ta. Harek 'e... Bakizu, soldauska jon biño lau hillaete lenoztik jon ber 'zaten zen mina 'ta lenoztik jonak zin... Zuk ez 'ttuzu izautuko, jakiña, oaiñ difunto... Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Eta hoik kartzela sartzen zittuzten eta horrengatik eta. Geo hoik zuten anai bat lenoztik hara jona hango trena 'ta jartzeko 'ta trenbirik eta jartzeko 'ta hola 'ta geo anaiy hoik urtiak iñ zittuzten ben andriakin 'ta...Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Guk han lenoztik jarriya genun. Han lenoztik jarriya genun. Zabalen lenoztik jarriya zen ura. Geo honea torri 'ta nik harekin mira in nun, e! Hemen urik ez zean, itxian.
- Karo, ohittuta.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- 'Ta Donostiyak hartu miño lenoztikan ya Artikutza hemendik ibiltzen zin?
- Bai, bai. Bazen, bazen...
- A zer zin, karo, minak, minak 'ta zin.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bi anaiyakin zin hoik. Don Jose ya igual tarten bat hua lenoztik hilla izango zen hotan.
- Ez dakit.
- Don Jose Bergaetxe. Zuk izautuko zenun!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai. Erra bai. Soldao joteko e...! Beldurrak airin! Asko desertore joten zin. Desertore. 'Ta hara jon ezkeo ezer itteik ez. Libre.
- 'Ta zuk ze in zenun, gerra bukatzikin batea ya zuk 'e bukatu zenun? 'O lenoztik torri ziñan?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusiitten zen ordun. Urti haitan. Karo, bestetan ez zen 'ta! Hara, neska 'ta mutill, hara! Balkoiyin jarriko zen, hala benga, tirripi tapa. Lenoztik 'e berriz harren atta aitzen zen. Bai, soiñu txar bat, soiñu koxkor bat (...) Geo horrek ikasi zunin, "bueno...! Hietzako oaiñ!"Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Klaro! Txikierdin! Bi pauso bire Zamoatik.
- Lenoztik izautuko ziñazten zuek? Billerara jon aurretik zuek izautuko ziñazten?
- Bai, bai, bai. Biño nik jitu 'ttut bos mutill 'o sei 'ro hola zerbatte.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Biri hoiy hasi zen, gerra biño lenoztik biria berriya itten. Geo torri zen gerra 'ta biriak in zin aztu 'ta geatu zen lohitan. Lohitan geatu zen.
- 'Ta geo ze in zuten, trabajadorik 'o hola? 'O hau...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Geo... handik torri 'ta kumuniyua in nun. Eta iandin kumuniyua in 'ta astiartikin Erlaitza.
-Zerta?
-Morroi! Amaseiñea
-A! Ordun komuniyua itteko utzi zenun han?
-Hua kumuniyua in biño lenoztik. 'Ta Erlaizkua kumuniyua in 'ta geo.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta... geo handik torri nitzen eta berriz beste lau eun biño lenoztik berriz Ailuxeita:Arizluzeta]. Nola, morroiya billaka aitzen zin ordun. 'Ta neskamik...
-'Ta asko ibiltzen ziñazten hola morroi 'ta?
-Oi! Jákiña ba, itxian deus ez zunak...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta lenoztikan ez al zin...?
-Ez ba! Iual 'zango zen biño...
-Biño baserritarrak jongo zin...ez?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hogei urte... zuk hua bakarra izatu zunun 'o?
-Ez... Nik lenoztik izautu nun Zalakain. Martin Zalakain. 'Ta aurretik ez naz akortzen. biño Martin Zalakain horrek urte asko in zun 'ta bestik hogei.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Urte pilla bat itten dila Kontxakua 'ta hoik, ez?
-Bu... Nik izautu ttut 'ta. Ni biño lenoztik auskalo noiz hasiyak izango 'in.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoi ez dakit zembat, ze urtetan izango zen. Hoi 'zango zen el año... ez dait ba nik. El año... sesenta... lenoztik, sesenta biño lenoztik.
-Bai, e?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta jenelin euna argittu biño lenoztik iul. Eta xakrixtaba hamar bat metro apaiza biño aurreo. Apaiza bea jaunakin e! Apaiza atzexio 'ta sakristaua aurrexio. 'Ta harek klin-klin jotzen zun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta argindarra 'ta ur korrintik 'ta noiz hasi zin jartzen 'ta? Argindarra lenoztik 'o?
-A, bai... Argindarra lenoztik, hemen! Hemen bian! Biño honako Luberri 'ta Luberri 'ta Zelaiburu 'ta hoitan... Oaindik ez dia urte asko e! Oaindik gutxi! Hogeita ale 'atzuk!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta letxua nola jaten zenuten ba?
- Entsaladan, entsaladan letxua.
- Miño lenoztik?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Lenoztik 'e bai; letxua bakarra, tomatik gabe!
- A!
- Tomatik gabe. 'Ta tipula 'ta hoi bate gabe: letxua huts-hutsa! Miño oain ordin:
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Makis garaiya 're bazen.
-Zer zen hoi?
-Han zean morroi nola, Amaseiñen morroi Erlaitzen nola morroi nola ardiyak jeistekun. Goizin euna argittu biño lenoztik eaman ber izaten nittun ardiyak jeistekuk, zeara sotoa jeistea.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta Olaitzolan eondu zen guarda 're 'ta! Guarda ttikiya 're eondu zen hor pixkatin 'ta. Lenoztik beste guarda Kandido guarda 're hor eondu zen 'ta. Holako tarten batin. Albixturrenin 'e bai Manixtein, han 'e eoten zin apopiluk. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHamartako joteko. Seizak seittun! Harek, hartu motua 'ta seizak seittun! Hamarrak biño lenoztik jon hai, 'ta harrapazak sargentua 'ta esplikakiyok! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ardiyak hemendik hara, 'ta handik honea beiyak! Bei gorriy holakuk.
-'Ta pertsonakin ibilli 'zandu 'te dia?
-Baita 're! 'Ta portuesakin 'de bai, lenoztik. Bai hemen garai batin, pf... Jesus!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta geo noiz uzten zuten ya itxea, itxea launtzen hasteko ya zea in ber zen, ya anderaiya euki ber zunun 'o hoi ya lenoztik hasten zen launtzen itxea 'ta? Ya zer ber zen pareja ya itxea launtzeko 'o... Lenoztik hasten ziñazten itxea launtzen?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño gauz bat in nun gaizki. Lembizi motua karri, karneta ate biño lenoztik. 'Ta geo hor ibiltze' giñan lapurrak bezela! Kauen la letxe! Gurdibiretan barrena 'ta ezin pasik... Zea baizen, Irungo Bentasen kontrola baizen! Guardizibilak eoten zin...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hamaitan. 'Ta astian lenoztik iul. 'Ta ordun zuk ate zu kontua pasa ber baldin bazenun kompaziyo batea probintzi batetik bestea 're... Nik dakit zea... seun, bai, kauen... Aranazko fiestak kintze de agoston.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hoi hiru aldiz in ber zen?
-Hiru jaitan 'zaten zen hoi! Osea, zuk preoiya jartzen ziñun, 'ta ya fetxa jartzen zenun noiz espostuko ziñan. 'Ta espostu biño hiru iande lenoztik harrek jaiyero, harrek sango zun jaiyero taka-taka holako 'ta holako esposten dia!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zea ez al zen izaten, garai batin uste 'ut izaten zela. Ezkondu aurretik andreaiyak uste 'ut jon ber tzu... Gizonan... Nobiyun baserrira ezkondu ber bazun, andreaiyak jon ber izaten 'men zun eun batzuk lenoztik 'o iakustea amari,mutillan amari,aleiya, bazekila lanin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta lenoztikan zea hil 'ro itten bazen? Haurra kamposantun iul-iul sartzen al zuten? 'O Kamposantun beste tokin bat 'te zuten?
-Hua aparte.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A! Artzaiyak beak ben artin?
-Ben artin.
-Karo... Karo gaiñea batek lenoztik eukitzen bazun geo lenoztik salduko zittulako 'ro halakon bat...
-Bai. Halakon bat.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGuk debalde 'zango zelakun, normala. Tapa kobratu (...) Biño harrek ez kintzena lenoztik eman! Handik deskuentua inta. Hoi gizonak in in ber du hoi e!
-Joe!
-Hoixe in ziun ba harrek! Leno priolea patzen 'ta gaintik deskuentua in!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEun guziyan hantxe mendiyan 'ta itxetik ate biño lenoztik hankak bustiyak. Joe... Geo persona hill? Batzuk ez dakit nola hiltzen din. Zailla 're bai hiltzen zembaitte. Joe! 'Ta geo itxea jon 'ta hoaxe maiya erdiyan 'ta balde ura zinkazkua jarri 'ta lembizikuk hankak garbittu 'ta geo rii... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ez... Lenoztik!
- Julion, dieciocho de Julio
- Meno...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi"Me dijo aquella señora que fuera si me pasa algo" "¡Escóndete y no aparezcas hasta que se te cure todo!". Hura Etxetxikira! 'Ta, geo Etxetxikira 're iya San Markotikan kañonazuk sartzen zin, heiyetik sartu zizkaten.... Bi eun lenoztikan koñadua detenittua zola ayuntamentun,Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiMutikua biali Txierdira sateko... Aterik baizin lenoztikan billatzea menditan 'ta zeak, jendik, oi... Tropak 'o... Zeak. 'Ta mutikua biali Txikierdira satea hain itxian zola gizona! 'Ta béak nondik bialiko zun! Hoi iñ ber da, e! Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, lenotik 'e bai.
- Lenoztikan Pikoketan. Garai beretxun.
- Lanin, lanin aittu zin garaiy hoitan zerbatte barrakoiyak han,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi-Ya, ya, ya.
-Hoi itte 'ute beak lenoztik tortzeko, lenoztik beotzeko. Zea hoi, pastilla saten, pastilla du izena. Hoi sartzen 'yote atzetik 'ta hoi itten da arkaaldu. 'Ta ordun ahariyak han ttuzte bertan 'ta itte 'zkate ahariak bota.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusigastatzen baizittuzten aurreneko, biño oaiñ ez da ikusten.
- Oaiñ hautsi 'ta... Bueno, hautsi biño lenoztik bota 're!
- Bai, gutxi piyatu... gutxi piyatu.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi-Oan hainbeste ibilli ber bagenuke, lenoztik utziko genuke.
-'Ta geo berrize torri! ?ta hale, hale, malko gutxi, e!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo haik 'e taberna itxi zutenin Ugaldetxoa. Beno ni honea torriya nitzen lenoztik. Tornolakuk, berriz, Tolarea.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Lenoztik karri bazittuzten!
- Eskabadora bezela, tran tan tan hartu 'ta blauxt! Makinan beab gaintik, atzin beai eatsiya bagoiya, kako batekin, belaxe kargatu gañea.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta nonnahi dia zoluak!
- Bai zoluak nonahi bai.
-' Ta gio eongo zin lenoztikan romanuk o' intakuk e bai ez?
-
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai. Zerbaitt 'e lenoztik.
-Bai. Lenotik, lenotik iña izango da.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiben zintzarriyakin 'ta ikatzakin 'ta nola jeixten zin 'ta. Hoi dena. Artikutza 're kamiyua in biño lenoztik akortzen naz ni. Zaldiyakin 'ta nola tortzen zin, han 'e guardak eta bizitzen zin.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi'Ta lenoztik tela metalikuk. 'Ta geo sortu zittuzten plastikuk. 'Ta zuk ba al dakizu metaliku hoik aste bat itten baziuten! 'Ta kambitzen aitzen giñan garaiyin kontu ikarriyakin ibilli ber zenun.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bai, kotxia ezkondu 'ta geo.
-E? Kotxia bai.
-Kotxia ezkondu 'ta geo eosi genun.
-Motua lenoztik?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bai.
-Motua bai.
-Zu izautu, bueno izautu lenoztik...
-Bai, biyek ibiltzen giñan motun ibiltzen giñan.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiBeak 'e ez zakin gaixuak harrek 'e askoikan biño jo... Bai hoi zea zen, gue lengusuak lenoztik san dutena Fermin Calbetonen denda 'ta zuna, harren semiak eta eskolan Donostiyan ibiltzen zienak. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Eta lenoztikan hasi ziñaztenak hanako Don Pablokin ta aitzen ziñaztenin, baka e... oañ gio entiarrotan bakarra aitzen ziñazten? Miño bestela ze, meza nausitan 'ta aitzen ziñazten?Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Ez, ez.
- Hor barrena... Orduan ya papeleran lanin nabillela juten nitzan 'ta (...) gabian hamarretan ate papeleratik eta nik gerriyan hartu bokaillua 'ta martxa launeta! Launak lenoztik junak.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hoi oso exkaxa zela 'ta be anaiya biño lenoztik bataiyatzea eaman 'men zuten. Seittun bataiyatu in ber zela hua 'ta jaiyo orduko bataiyatzea eaman 'men zuten.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-A! Papeleran lenoztik... A hoi hoi!
-Altziarko papelera hortan. 'Ta geo hortikan soldaduxka kumplitzea Arditturrira jon nitzan.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiDeittu biño lenoztik. Eta lendikan apuntia manta 'ta. Gu hale bastante gutxi in genittun e! Zertik gu tallatu, talla pasa ayuntamientoko zea hoi, talla in 'ta handik urte betea soldao jon ber izaten zenun.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiNik lenoztikan katua 'ro igual eamana harrei 'o arkume, arkumiak 'e igual, eozin zea eaman hara. 'Ta harrei jarrizi. 'Ta geo, harrek trapo txuiya balkoiyan jartzen zun. Trapo zui bat. Pronto dola kazula.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta ordun ibilli al ziñan artuakin 'ta Goizuta 'ta?
-Ez lenuo, lenuo.
-Hoi lenoztik...
-A! Goizutakua... bai Goizutakua morroi nola, Goizuta 're.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bai 'ta eskola miño lenoztik lanea 'ta oaiñ ezin dia gauz hoik in
- Keba! 'ta ume gaxu hau nola bialiko zu hemendik haraño oiñez!kben eske eske dena... geyegiya da oaiñ e!
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Isastiko...
-Ez, ez, hemen bertan.
-Ez, ez, lenoztik.
-Isastiko itxian atzian bazurerua nola do?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-A! Lenoztik ez zenuten harremanik eta?
-Bai, bai. Izebak izandu zin. Osaba-izebak izandu zin.
-Atta 'ta ama etorri zian oan dela berroeita hamar bat urte 'o hola.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Bai, bai.
-Lenoztik etorri zien neskak.
-Neskak geoztik torri zin.
-Keba! Ez al dakizu Donostitikan nola harrapatu zuten zea, telefonotikan?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Prepatu 'ta in berko da dena lenoztik?
-Bai, prepatu denetik. Ahal zen guziya prepatua. Porruk 'ta (...). Hasi, txukun 'ta garbi bezeperatikan jarriyak bai. Ber zen tipula 'ta. Txikittu 'ta.
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai miño, bestik miño lenoztik ikasiko zenun zuk e!
- A ba ikasi hoixe!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta apaiya 'ta merienda 're igual. Apaiya 'ta merienda lembizi hankak garbitzen hasi biño lenoztik gazta 'ta ogiya. 'Ta seittun, handik ordu erdi, bai ze ordu dia? Sei, seiran. Hoa entremesa bezela. Seiran hankak garbittu, 'ta seittun apaiya. Hankak garbittuz...Lardi Landa, Joxe Luix