feri

Primary tabs

Forma mugatua: 
Feriya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Azoka
Aldaerak: 
Fei
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Feria, mercado
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiternerua hura saltzin zorrak ordaindu y seguían la vida. Seguían la vida. Diroik ez zen orduan! Eta holaxeko... Baserri askotan ba txerrikumik ferira kartzen zin, astelenetan itten zen feriya eta txerrikumik ben zeakin, ama bere txerrikumikin kartzen zen Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta non barrana ibiltzen haik harrijasotzen 'ta?
- Harrapatzen zittuzten hor nun itten zien zeak feriyak! Oain nola tortzen dia laumbatetan 'ta tortzen dia? Igual. Tokiyak, tokiyak propiyuak.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Astuak.
- Astuak, bai, bai. 'Ta geo, feriyak 'e itten zin 'ta txerriyakin 'ta... Txerriyak denak oiñez Ergoindikan denak. Bai, bai.
Harregi Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- San Juan kalin itten zen, ez?
- San Juan kalin bai. Ze izaten zen astero?
- Astelentan. Astelentan bai. Astelentan izaten zen hor feriya. 'Ta...
Harregi Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Karo.
-Pobre xamarra baldin bazen... Beak jan 'ta geo dirua ate ber zuten numbaitikan e! Bai hor txerriya, igual txerriyak umik zetu 'ta feira igual joten zin, Oiartzun kalea, astelenero feriya izaten zen 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai, bai! Eoten zin bezela. Oaiñ difente do kalia. Ez, holaxe dia ba kontuk.
- Eta zeik itten al zen, e... Astian behiñ 'o ez zen hola feriyik 'o...
- Feiya? Bai...! Hemen, San Jun kalin paretak nola dia? Han dozte burniyak!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiGeratu gabe hor dabiltzate merkatu eta feria, mutil gaztiak hoiek ikustian laster izutzen dia.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusioso kutsakorra izaten zen.
- Pertsonai 're pasten ziyon?
- Ez. Pertsonak eaman zezaken itxe batetikan beste animaliyai. Eta feiyak eta itxi 're bai.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiOrdun feiya asko itten zen, hemen Oiyartzunen 'e astelenetan itten zen feiya animaliyana San Juan kali hortan, oandikan anillak iongo dia hor animaliyak sokatik lotuta eukitzeko 'ta eta feiyak eta denak itxi itten zin. Eta horrek bastante iraun zun.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi"Horrena da kaso itteko zea... txanda" 'ta atera zin ayo esanta 'ta geo... sentimentuk beti izaten dia... ate giñuzenen handikan 'ta feiya ikusi ber genula 'ta besteta 'ta (...) haikin 'ta peiya ikusten... 'ta hor ikusten dut neska batekin goiti betti heldu dela,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusigue attonak eta hoik, berriz, blusa. Blusa. Geo 're, ne garaiyin 'e blusa... Feira tortzen zen personak eta oandikan bastante blusa ikusten zen, biño gutxiyo. Eta nomattea joteko erabat txaketa. Noizpattekuk, igual ez ziyoten eskumuturrea 're ailletuko, noizpatte ongi zittutenak,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-Haiñ urte gutxi 'ta...
-Urte gutxiyan hoi gambiyua! Aer lengun san nun bezela zea txerriyak hartu xextutan zea astuan xextutan 'ta feira 'ta, e!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Freskun eoteko?
-Freskun eoteko! 'Ta hola, hola zeatzen zin...
-'Ta periya 'ta aipatu ttuzu len, ze san zu astelenero periya izaten zela?
-Bai, bai!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiSe termino. 'Ta geo hankin atera zitzaidan zea bat, 'ta ne attak saten nau: "San Juan itturrira jongo gattun hi. Holako denbotan Lesakan peiyak ttun 'ta geo peira torko gattun". Ze bidajetan jon giñan oiñez e? Portuberritik atera, gotti, Aranatzen barrena... dena oiñez e!Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi-'Ta zea e... Len peiyak aittatu ttuzu atta, zea Oiartzunen astian bein biño zein zin hola... Kampoa 're joten ziñazten Elizondukota 'ta hoita?
-A! Bai hoi...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A! Tratantik ez zin peiyan eoten, tratantik ze ibiltzen zin baserriz baserri?
-Baserriz baserri ibiltzen zin.
-A...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBazittun harrek, dozena bat igual izango zittun, gehiyo igual. Beste behin berriz, heldu nitzen Lesakan, zea heldu nitzen. 'Ta uste 'ut gaiñea Lesakako peiyak zila.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOiartzungo gizon bat. Tolosa peira joten 'men zen astelehenetan. Astelehenero jon 'ta beti segadorak, makinak, ez dakit zer ikusiyak 'ta. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiGizona bezela. Geoztik ez 'men zela gizona peira jon.
-Hara, hara!
-Ierri zerbaitte harrek 'ta. Tolosako peiyan oillarrak ...
-Ierri harrek 'e!
-Bai.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Oain zakurrak 'ta bezela
- Zakurrak e' be izenak bai, txerriyal e' ben izaten du peiyan e'!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta leno berriz galtzeko beldurrak tira 'ta tira 'ta tira 'ta tira 'ta
- Errapik galtzeko beldurrakin.
- Galtzeko beldurrakin 'ta peiyatan e' esnia daiyola zirriis 'ta gu ikatu itten!
Elizondo Lekuona, Domingo