Langileak eta nagusiak

Lan baldintzak, igeltsuaren gorabeherak...

Transkribapena

-Parrilla aziendaik ez pasatzeko, bueno harrentxen parin ezkerreta. Nausiy harrekin ai giñan. 'Ta hala zea hormatia, krixton, hillate oso osua pasa genun kolpia jo gabe. 'Ta oan bezela ez zen temperiñik 'ta ezta sosik e! Ezta ezer 'e! Hillate osua sosik iazi gabe!
'Ta ai giñan (...) difuntua, Iturriozkua'ta biyek pareja ieltsua maten. 'Ta aldamiyua hola jarriya 'ta torri ziun nausiy hoi 'ta san ziun: "Jelatzen al da?" 'Ta jo... Korajeik ez, ez bai 'ta ez ez sateko. Hoi marka da e! Ze beldurra genun nausiyai!
'Ta (...) hura ni biño hiru urte zarruo zen 'ta harrek san ziyon: "Ez dait ba itten baldin bada 're..." 'Ta geo hua jon zenin alkarrei san geniyon: "Hi! Hor zerbaittek brillua botzen dik e" Jakiña horma. Ieltsua nola izaten baiten urakin iña...
Seittun jelatu. "Jelatu du. San berko ziu!" 'Ta iñor 'e berriz beai deitzia atreitzen ez. Hau dahau komeiya! Errita mango 'te zigun ba! 'Ta Austin zun izena 'ta: "Austin!" 'Ta torri zen 'ta: "Zer da?".
"Jelatu itten da e!". "Bueno, bueno ordun hasi zizte eskaillekajan". Eskaillekajan beti korriente gutxiyo izaten da 'ta han hasi giñan 'ta han 'e igual. Mekauen la... Hala ya, ordun ya, lembizikua san ziunin ya konfintza geixio hartu genun...
Deittu geniyon berriz "Hemen 'e itten da ba!". "Ordun hasi zizte beitti jon 'ta desaguik eta arketak eta itten 'ta". Beste soziyo bat bazun bea biño zarragua 'ta Kandido izena zun harrek.
'Ta jon giñan beitti 'ta Kandido hola 'ta hola san digu Austiñek eta hemen hasteko san diu. "Bueno, bueno, hako arketa hoik eta itten hasi". Biño mortero mazakin e! Hondar mazakin. 'Ta hua 're gortu itten.
Bost 'terdiyak aldin itxea. Hillate oso-osua. Hoi zea itten baita ordun momentu hartan eongo da eroi gabe. Biño geo egualdiya epeltzen denin, plasta-plasta eroi itten baita!
-A...
-Bai, hoi da txarra! Harrotu, harrotu itten da 'ta ez du indarrik. 'Ta alperrik lan ittia.
-Karo 'ta hotza pasa arte...
-Hotza pasa arte itxian hillate osua! Febrero ddena!
-Biño...
-Gabe!
-Kobratu gabe...
-Kauen! 'Ta hala bizi!
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-006
Pasartea 0:57:30 - 0:59:55 (2' 25'')
Laburpena Lan baldintzak. Nagusiari errespetua. Tenperiña. Igeltsua.

Priolea' eta kintzena

Transkribapena

-Priolea, euneko hamalau pezta! Priole bat astian! 'Ta zerriya hilla. Eta bueno gaur kintzena kobratuz txerriya hilla 'yeu 'ta odolkiyak jango 'ttuzue. Joe! Baita txerri guziya jango genuken guk ordun!
Bai baikiñan dozen bat erdi laun. 'Ta denak gaztiak. Jan dugu biño hua zarra izaki. Harrek ez lembizi jornala man! Harrek batzui zopa lembizi 'ta sardua eateko. Sardua ez pitarra. Eta geo bakoitzantzat odolki bana 'o.
Talon batekin 'o. Kobratu? Deskuentua in! Hoi iñ in ber da e! Be obrero batei e! Batei ez, giñanai! Hoi iñ in ber du gizonak e! Beak san, gaur txerriya hil dugu 'ta odolkiyak eta jode!
Guk debalde 'zango zelakun, normala. Tapa kobratu (...) Biño harrek ez kintzena lenoztik eman! Handik deskuentua inta. Hoi gizonak in in ber du hoi e!
-Joe!
-Hoixe in ziun ba harrek! Leno priolea patzen 'ta gaintik deskuentua in!
-Priolea zerrei saten 'yozu?
-Gutxi! Priolea da gutxi!
-'Ta gaiñea hoi in.
-Gaintik hoi in!
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-006
Pasartea 0:46:10 - 0:47:30 (1' 20'')
Laburpena Priolea': gutxi kobratu. Nagusiak zer egin zien kontatzen du: afarira gonbidatu, eta, gero, 'kintzena'tik kendu.

Etxegintza

Transkribapena

-'Ta materiala ona 'ta izaten al zen 'o?
-Itxiak itteko?
-'O zena...?
-Miño nik ez dut oandik garai haitako itxeik intako, iñik eroitzen kusi.
-Txarrak ez zin ordun?
-Oan biño hobia iñak bai, zea!
-'Ta zea... adelantuk, gruak eta izate' al zin?
-Dena bizkarrez. Jartzen zen plantan grua txar bat, hola pluma giratoyukin taka. Holako, hako horren tipo bat, bueno haundiyuo hortan 'ta 'biltzen zen zea, katxarrua[katxarro:8935]. 'Ta karro txar bat hartu diro diro, diro, diro... iyoko zun karroka bat maza 'ta.
Karruk 'e zea... ruedak burnizkuk, ez oan bezela ruedak gomazkuk. Ttra... bultza, batek tira 'ta bestik bultza. Hustu 'ta holaxe...
-'Ta orduko bazin Oiartzungo kostruktorik eta?
-Axali 'ta Bordabi 'ta hoik... 'Ta... besteik 'zango... zein zin zin... Bai sango za, zea... Lizazu 're oiartzuarra zen. 'Ta ez dait besten bat 'e iual... Ba, geiyo izango zin.
-'Ta beste aillekan 'de aitzen ziñazten? Hendaiño bakarra ailletzen ziñazten 'o geiyo 're bai?
-Non Frantziyan aittu giñanin?
-Bai.
-Baionaiño.
-Bai e?
-Bai...
-Baionan aittua al za zu?
-Bai... Goizin jon 'ta illunarrin itxea. Beak, nausiyak beak eaman kamionin.
-'Ta ordun lambatin 'ta lana ingo zen?
-Han ez, han arrasaldia jai izaten zen, lamatin. Ordukoz... Geo hangu... hangua zetu zenin hemen hasi zin.
-Hemen gaiñekun lamat osua?
-Hemen lamata osua, normal! Sei eun! 'Ta...
-Ordu pilla bat!
-Bua! Hirurogehi ordu 'ta astian 'ta...
-'Ta bestik biño sueldo onaguxiok 'ta 'te zin ieltsero bezela 'o denak bersintxo 'o?
-Non? Non, han? Hemen?
-Hemen, hemen ieltsero bezela...
-Ieltsero bezela difentziya batetik bestea, difentzi ttikiya.
-Biño fabikatakuk 'ta denak berdintxo?
-Ez... Obrak beti geiyo.
-Geiyo...
-Obran beti lan geiyuo 'ta geiyo iazten zen. Harrek ingaintzen zittun denak, diruk!
-'Ta ordun hasiko zen jendia itxiak iosten 'ta?
-Bai
-Ordu arte deus ez ez?
-Ordu arte ezer ez. Hor sartu zen jende beltz hoi 'ta,'ta beltz hoik, hoik ibiltzen zin hortan. 'Ta bestik 'e heldu, 'ta hola pixkan pixkan...
-'Ta erreleukin ailletuko zen, oan bezela ez, oan izin patuikan 'ta... Len errexuo izango zen itxia eostia, ez?
-Nik ze sango zattut ba! Erraza... Zuk ate zu kontua, astia jota... Ni neone're esposatu nitzanin, seirehun pezta 'ro zazpirehun pezta iazten nittun astian e! 'Ta... e! Oaingo, oango, oangotxeko tipun! Oan saten du, oan saten du jende gaztiak saten du zertik ez hartu ordun? Bai... aleiya pisuk merke.
-Biño ordun sueldo gutxiyo...
-Hoi ba! 'Ta harrekin ze hartu ber zenun? Ni akortzen naz Herreran, Herreran... el año zinkentaitres o kuatron han ai giñen Herreran. 'Ta pisua zea hamabi milla eurun! Sesenta mil pesetas, pisua! E!
-Jo!
-'Ta Iruna torri, handik puxka batea handik urtebetea 'ro, Iruna torri giñan 'ta, geruo 're Irunen zea hogeita bost milla duro 'ta... Hogeita hamar milla duro 'ta... Asentsore 'ta guzi! Geo...
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-002
Pasartea 0:30:25 - 0:34:05 (3' 40'')
Laburpena Etxegintza. Material ona. Makinaria gutxi. Lan baldintzak. Oiartzungo etxegileak. Lapurdin lanean. Soldatak.