izaki

Kategoria gramatikala: 
Lokailua / Juntagailua / Menderagailua
Batuan: 
zen eta
Esanahia: 
-ki atzizkia, aipamen baten ondorio gisa erabiltzen da.
Gazteleraz: 
ya que era...
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta nik, ni kaskaorra izaki, e! Urin sartuta aixuo garbitzen baizin.
- Ur gehiyo!
- Hoixe, bai! 'Ta geo, jarri 'ta seittun sekatu.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi"Bai, bai, nahi zutenin jo, biyek ibilko gattuk balsin!" Hala, hasten dia! Jende dena baltsin!
- Hara!
- Ez guriak bakarrak! 'Ta Iruñarrenekuk bakarrak! Gehiyo 're izaki!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi¡Ya que sois soldados, si hubierais sido reketes, sí, pero los soldados no!" 'Ta uzten niyoten, 'ta parrez eoten zin 'ta, han joten zin. 'Ta beste batin zerriya... Zerritokiyan gaiñin uzten nik, hola, hola jarriazi, biño! Zerriya izaki nombatte, 'ta usaiya aittu izerdiyana 'ro, Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiHaren borondatia izan dallela!" Saten zun béak beti. Saten geniyon: "hoi Don Benardo, eskerrak!" eta "Oi, ze eskatu ber 'zute ba! Miña dunak sendatu in ber du!"
- Karo, harrek huaxe izaki obligaziyua!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiGehiyegiya zen gue atta, e! Hala zen. Jesus Maria!
- Harrek be autoridadia! Atta izaki...
- Bai, hombre! Bai. Alabak eamateko beldurra biño eaman iñ!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiigande bat yunen, 'ta ze in genin oyian sartu oiñazetan 'ta, mekauenla 'ta: "Pasako zin, pasako zin" Pasako zin? Hurrengo eunin zeara, ospitalea, hautsiya izaki 'ta. Oiñaze errakin bai, dena beltz-beltza iña 'ta more-more iña. Gotzen nan bai, igandia yun...
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'ta harek santako tokiyan han izaki arrastuk 'ta...
- Harramaxka bat 'o iña, harramaxka...
- A, handik harrapatu?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Gaur bezela izan bazin...
- Bai 'ta, halare ez pentsa, askotan... Beldurrak 'e...
- Orduan telefonua con hilo izaki...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiguziyak, arratsa izaki, 'ta jartzen jakiñ ez 'ta ahal genun bezela nola ibilli izandu giñan. Geo kontu hoik kendu zin, geo kendu zin, esto... Las fajitas y ze hoik, ohiyal hoik eta ordun pixa usai errak bai! Zertik haurra tarrarrarrarrarrra in 'ta zuk hartu hua 'ta gu (...)Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- ¡Se cerro! Nada! Ne Pelargon horrekin hasi, holako pixka bat 'ta geo la ruina de Pelargon izaki! "¡No me quiere tomar!" "¡tiene que tomar! Échale más azucar! con menos, com miel, haz todas la pruebas! Halaxe hazi zen hau, fuerte hazi zen, biño gastatu itten nun,Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiEta hola jarriyakin 'ta be gauzak izaki. Y a quitarle todo lo que...
- Biño ezin...
- Nada. Nada, nada. Gerra trixtia da, 'ta geo gerraondua! Baserriyan, behintzat,
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi eta hura 're gue etxian sortu zionen, meno, neskaaxta jonta eroi zela ez dakit non 'ta herida in ez kasoik in 'ta geo handikan pulmoita 'ta... behintzat, de noche a mañana, han hiltzen hua 're. Eta beste bada attona, ne attan atta, mutilzar bat izaki anaia 'taPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiMiño, nik saten dut beti, ordun parra in 'ta bizi... Oaiñ ez din inorrek parrik itten! Oaingo gaztiak ez du... beti... Nahikua izaki 'ta beti haserre do!
- Bai.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiDenak gerrako dembun hartu 'ta karri 'ta geo... Oaiñ, tartin ateratzen dia batzuk, hemen, handik hemengo familiarrak jon 'ta ben terrenua izaki 'ta itxe batzuk bat 'o beste iñak eta hola ikusten dia. Miño gañekuk? Nada, Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Zuk kontu haurrai" 'ta haur kontzen:9456] ni geldittu nitzan 'ta bittarti hartan amona hoi ailletu zen 'ta ijito bat eskea, ordun gehiyo ibiltzen zen eskian, 'ta nik ez dakit ba, bi sos haik amak manak izaki 'ta haik hartu 'ta man niyon ijitu harrei 'ta amona horrek ze esan zin...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, jesus! Leno bestek intako ezkontza ikaarri izaten zen, ikaarri, jesus! Zenbat! 'O hor baserri on bateko mutilla izaki 'ta bestik 'ta... gurasuk in ezkontza. Holakuak? Kantidadia! Nobiazko miño geyo, bestek intako ezkontzak, izaten zen leno.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Hua pizkorra, biño hau pizkorruo!
- Bai, hau pizkorruo izaki!
- Hura konforme zen zazpi pezetakin pes nik hamarrekin saldu nittun! Oillo paria!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai?
- Bai, bai. E... Asko izautzen 'ttuzu? Ergoingua izaki!
- Pilla erra juntatuko ziñazten eskolan?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Ui, ordun jon zin ahizpa hau 'ta denak Irunea. Bordaiko Bonifixio 'ta hoikin denakin Irunea jon zin 'ta geo Irundik Hondarrabira. Guk izeba 'ta osaba Irunen izaki eta osaba zakaten detenittua Guadalupen eta haik denak jon zin geo Hondarrabira.Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Karo.
- Gu ez giñen iñorrekin sesiyun aitzen.
- Karo, biñon, haurrak izaki 'ta muittu, muitzeko ze hoi! Goua. Karo. Normala.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusihua, hua jaso, salda hura, fundittu, fundiziyua bezela. Fundiziyua bezela. 'Ta hoi nik esan attai zea "Artikutza zertikan, Artikutzaño 'ta" Eurra izaki han erruz 'ta, eurra, eurra erruz ber izaki.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Ni eliza joten naz 'ta zea, biño dotriña... Hemen eskolan maixtra gabe barriyun 'ta torriy haiy gutxinin (...) batetik aurrea eskola umiri matea 'ro!
- Ya, haimbeste izakita gaiñea.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusihua lotan. Ni sukaldia jasotzen, 'ta hau nei beira ni sukaldia jaso arte. Ni sukaldia jasotzin, "beno aiyo ama, baguaz". Martxa! Biño etxea puntual arratxin, puntual! 'Ta ni ez izaki puntual tortzeko persona. Beste bi ahizpak bai. 'Ta ne hitzak ez 'zala ofendittu hilta dagona.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta zuk xinistatuko al 'zu, esnia nahikua izaki ez sukaldin 'ta ai zea behiya jeisten ai zea 'ta joten da beste, kompaziyo batea ni ai naz behiya jeixten 'ta joten da nere ondoko, ni biño gaztioko anaiya 'ro zea 'ta hua 're zerbatt hartuko pozik eta zuk hola errapeko titiya hartu 'ta zrzrzr esnia ahoko zuloa! Ahoko zuloa! 'Ta geo sukaldea esnia gutxi joten.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusitxuiyakin ni petrala izaki 'ta jatekukiñ 'e jolines ba. Esnia maten hartzailleari lau marmita ez dakit zenbat litro izango zittun miño esnia bastante izaten zen gue etxian... Xanixtebanak zin 'ta nei torri zitzaian tentaziyua: "Gaurretikan a ze bazkai goxua in ber duten itxia hontan jarri nik!" beitu e, miño bai erki damutu 're.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Gauza pilla erra. Karo, plaza erdi erdiyan izaki! Horregatikan.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiAlde in ber dit ba! Berriz 'e hota, hota pasatzeko!" 'Ta eun batin eskopeta 'ta, zapatak 'o galtzak 'ta eantzi 'ta hankutsik torri 'men zen kamiyun. Bai torri 'men zen auro! Denak utzita alde in 'men zun! 'Ta geo hemen 'e hota... Hota arrimatzia ez atrebitzen 'ta Donostiyan izaki ezauna,Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Bai, arraskuko errotakuiy zea, hor attona lixtua zen hoi! Atton haundi bat 'ta horrek lengun san nizun zea, errota martxan eukitzen zun dena itxi 'ta prezintatu 'ta denak iñ, biño zea ale... Errotaiya izaki hoiy!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Ez zenekin neskazarra zenik?
-Nik ez bainekin, 'ta geo bestik san: "Erra tia yozu!". Uii nik asko nekin ba zer zen. Neskazarra izaki!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi`Ta: /"¡Chavales a jugar!"/ . 'Ta mekasuen, ya ailletuk perolea. Haik bezela gen platerakin e, aluminiozkuk. 'Ta mekasuen hau pena! 'Ta haik beste ailleka beira zola soldau, soldauk izaki ba euskaldunak arrantxeruk 'ta: "Torri mutikuk!" 'Ta tra 'ta tra! 'Ta martxa. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHua 'zaki numbaitte paketik eaman 'ta bueltan heldu zena. 'Ta hua harrapatu. 'Ta harrek 'e motua lambretta izaki! 'Ta zakurra, harren motua zelakun nerian gaiñin zona! Zakur hua ez baldin bazen, ez zen ezer pasatzen!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta dirua 're non zen? Akaso ben lenguson batzuk, kompaziyo batea ze sango zaittut, hemengua izaki kompaziyo batea Bergaran 'o hor 'ta bueno lengusuna eun batzuk pasatzea. 'O osaba 'ta izeana 'o...
-Bestela ez?
-Gaiñekun deus ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta bat hiltzen zenin kaja jarri erdiyan 'ta manduan gaiñin. Erki torko zen hua kamposantoa. Jo! 'Ta hoik denak izautu nik, la ospa! Oan jarri pentsatzen 'ta hoi dena gezurra 'uk. 'Ta egiya izaki e! Hala da! Oangua kusi 'ta hua kusi! Oi...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo okiyo, gustuo jateko gatza bota. Gazitasun harrei okiyo heltzeko. Or, ordun izaki ordun 'e ben zeak,.
-Trukuk.
-Trukuk. 'Ta hola .
--'Ta umaitteko 'ta zea hoi 'ta nola izaten zen, hariya bota 'ta geo hariya kendu 'ta hoi nola zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBai baikiñan dozen bat erdi laun. 'Ta denak gaztiak. Jan dugu biño hua zarra izaki. Harrek ez lembizi jornala man! Harrek batzui zopa lembizi 'ta sardua eateko. Sardua ez pitarra. Eta geo bakoitzantzat odolki bana 'o.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiE! Hoi... Nola bizittu gan gu! La ostra! 'Ta oango gazti hoiri san 'ta: "Erra ai duk titzen hau!". 'Ta egiya izaki, 'ta nik hoi hartzen dut pena, egiya 'zaki! Nola, hau nola kambitu den! Bueno... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Morroiya izaki 'ta kampoa. Joe... Bai,bai...
-Zerbaitako aproxtu ber.
-'Ta geo hilleko sei duro aindu 'ta eskola 'ta eliza 'ta handik kusi. 'Ta geo azkeneko hiru hillatitan hamar pezta man. Bazittuzten koajik haik e! Joe...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusihemen ez dugula guk gerra berrik!" san niyon. Ez dakit zeiñ zen. "Guk ez dugula gerra berrik". Lotsagabia izaki gu! Gaztiak eta!
- Ordun ez baziñazten lotsagabik, noiz izango ziñazten?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Eta... San zin: " ¿Aquí hay un soldau herido, no?" "Sí". Ui...! "¡pues dile que baje!" Ui...! Korrika jon nitzan 'ta Joxe Leonen kuartun lo itten zun. "¡Pascual, Pascual, hay un teniente abajo, que bajes!" 'Ta bakaillo azala izaki harrek jarriya han arratsin!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiNi sublebatu! Ez dakit, ez dakit nola ez ziten nei ordun jo! " Hik lotsik ez duk!" san niyon. "Familikuk bezela izaki eta ze apellido dun ne anaiyak galdezka ai yaz?" Hasten naz béakin enfrentatu, joko nun, e! Arrontin alteratuta! Ate zen Joxe Leon 'ta san zin:Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Hantxe bian. Arotza. 'Ta hantxe aitzen zen arotzin. Bea hura, 'ta bestia Mendibilkua. Mendibilko gizona. Guriak jarri zun arotza, taillerra 'ta hango gizona 're arotza izaki, 'ta san ziyon guriai: "bakarrik biño nahiyo ez al duk launakin?"
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Aska bat?
- Aska haundi bat! 'Ta han sartu 'ta ibiltzia. Haimbeste balde, haimbeste ur izaki ingurun 'ta haraiño jon ber!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiHaik 'e izaki ben kapritxuk. Jo? Odola ate arte. 'Ta oaiñ? Oan bertan baabiltza zazpi ahari hemen Olaitzolako belasun hanguk alkarrekin, leno joka alkarrekin ibilliyak e! 'Ta oan arron launak. Ze gauza e? Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiDiru hoikin, Oiartzunen erdiya aixa!
- Karo, biño, karo suelduk 'e holokuk izaki! Itxiak 'e garesti ordun!
- Hoixe!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta han izaki praili haik zerbaitte haitan ez zin denak akaso izango biño hola zerbaitte poderia zuna holako zeak...
- Bai, bai.
- Aklaratzeko.
- A...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAkabo hango txerri karraxiyak jon 'men zin. Bai, kandela bedeinkatua 'ta auskalo kandela hura, praili harrek zerbaitte indarra 'mana izango zun. Hoik 'e, sorgiñak 'e indarra izaki biño bai harrek 'e. Bai, 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBeste batzuk berriz izaki eta ez zutelako eosteko. Dena zen, ni... Erabateko... Ez dakit nola esplikatu! Zen dena, dena zen, dena... E... Gerra baten ondoriyua! Ondoriyua zen!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, e?
- Trenak eskua harrapatu!
- Ez sumatu trena? 'O ttikiya izaki igual!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiZertikan saten zutena, beák taberna bat izaki 'ta saarteiya jarri 'ta bat mozkortzen bada eskandalua 'ta zikiña! Ez, bat ingo dugu ona, saardu ona ben parrukianuntzat Donostitik joten zinak 'ta bai baizin. Zea merindatzea 'ta apai ittea 'ta denata:Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiLesakakuk izaki guardizilak 'ta hara eaman 'ta haik koartelan sartu 'men zuten aberia. Numbaitte kuadran 'o, desaertu 'men zuten 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta zuk silla kontu astuari!"
'Ta "Bai, bai!". Muturretik buelta man sokakin 'ta nik eutsi astuari 'ta astua 're erne xamar han 'e bertan astuak izaki 'ta usaia aitzen harrek.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea numbaitte han karabineruk beti han ba, karabineruk. Oan geo guardiziilak jarri zin biño, len leeno mikeletik 'ta karabineruk baizin. Mikeletik 'e bai, mikeletik gaixtuak gaiñea! Gaixtuak haik bertakuk izaki, euskaldunak zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, zaldiyak igual, manduak 're, mando koxkorrak 'e. Mando kozkorrak, guriyak tortzen zin. Mando, urteko animaliyak, guri-guriyak! Earrak! Tortzen zin, biño motelak.
-Bai, manduak izaki biño astua biño eruguk haik!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo pixka 't ondoko euneko bota genun belar zakar puxka 't bota geniyon 'ta zeatu zen, animatu zen.
-Pizkortu zen.
-Pixkortu zen, gaztia izaki hua.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta zea zila Bernardo Iparragirrenak zila 'ta ez dait zer zila 'ta haik ben zea, ben, ben burutik jarriyak. Hua karriyak leno, Bernardok karriyak izaki hoik! 'Ta haixek zekiten Bernardonak zila.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusigaztia zelako, gaztina izaki 'ta neskame eon, 'ta horrek, Lexaka saten yogunan ama Maria horrek, horrek erdaraz ongi zakiyen, ne izeba horrek. Hoi ne attan arreba zen. Erdaraz ongi zakiyen. 'Ta ordun bakizu: jartzen zuten dizionayua Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiAuro itten nahi izaten zun harrek 'e. 'Ta hala, beimpin hua 'ta Martin Albis... anaiya, Martin lengusua. 'Ta Peio 'ta ni. Burnaizira jon giñan 'ta han torri zin animaliyak ba. 'Ta hartu genittun 'ta han 'e gaztiak izaki.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Motua ez ziten harrapatu, zira harrapatu. Bai. Zira, han izaki dokumentaziyua nik patrikan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Alperrik ez diroik gastatu". 'Ta hoi Irungo (?)kin 'o gue Inaxiok konfintza izaki 'ta harren bittartez 'ta hasi zin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHotela... Hua zakurran ipurditik torri...
-Zuei atetakuk?
- Biño lixtua, lixtua izaki.
-Bai pizkorra bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea txulo xamarra izaki numbaitte. 'Ta...
-Seuru, 'o dena momentun jan, dena bean jabe.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHortxe Altziarren barrena denin zabaldua 'men zen puntilla hura. Lapurtua. Erruz izaki, hoitako madeja hoitako batek metro pilla ikaragarriya! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Izan 'e Rako hua!
-Hasertu zen erki gizajua, biño.
-Rako halakua izaki!
-Bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta bai harrek den dena ez 'men du plomua, zillarra pixka 't 'e ba 'men du. Bai zillarra biño ez dait zembat, ehuneko ez dait zembat. Gutxi biño izaki pizar bat izaten 'men dula bai.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBeitu nun 'ta pixar bat ipurdiyan krixton karga izaki horrek.
-A hoixen!
-Plomua 'ta krixton karga 'ta gutxi kartzen aldiyan.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiDembateko eurrakin 'ta suakin ez funditzen ber bezela numbaitte. 'Ta harrek oandikan izaki zumua zerbaitte. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta beak 'e gogua izaki, Erramun.
-Goua 'ta halaxe 'men zen hura 'ta gue zea hora 'ta. Gue attak saten zun harrek zula nombaitte berez
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNik ez dakitt. Ordun ordun, ez duk oantxeko kontua 're, biño ordun 'e opiniyukin 'ta atarramentuk izaki ba. Haik ez zin minan lana itteko martxan ez zin hasi haik.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBai, 'ta saten zun attak, Frantzira jon 'men zin lenbiziko. Gerra jon nahi ez ba, Habanako gerra izaki ba ordun, Habanako gerra. 'ta hara deittu 'men zittuzten hara jotekoIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHemen itxian beste anaya izaki, 'men itxin zena 'ta geo gue attak e' harrapatu 'men zun lana.Zea batin , fabrika't larruaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Aber hok kantatu, hok nik ez dut uste kantatu ttuzunik, Zurkoko zea, osaba izaki gaiñea 'ta, kantatu berko ttuzu RufinoArbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiAlletu genun mataeira 'ta harrek hill berra izaki. Gizon harrek hill berra. Hil zun 'ta balia. Pisatu zuten, hil 'ta larrutu arte han eondu giñan, pisatu zuten 'ta berrpeita hiru arralde.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHola ibilli giñan, hola ibilli giñan. (...) ez iñorrek izaki. Gaiñekun, eun guziya han pasa 'ta akortzen naz bezpera hemendik hara gau guziya 'ro gehina pasia 'ta han euna pasa. Illundu 'ta geo ate giñan eun batin Aranazko errotatik.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiIndarrik ez izaki mazkak hemenguk bezela. 'Ta deus ez da izaten e! Mazka txar hua. Pintxuk bezela 'men du indarra harrek. Hala saten dute bai.
-'Ta animaliya nola jar, zea itten den e! Horregatik hemen ttikiyuo karo, gutxiyo ber harta.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hemen bai, septimo ailleka 'ta hotan hala zen, geo 're bada beitti geldittua hor.
-Karo 'ta uste han igual izango zela, biño karo denin difentia izaki.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEta " Bai nik izautuko nunke seuroaski" Atea 'men zuten 'ta gerrikua hebilla zillarrezkua izaki eta hua erdoittu gabe berri berriya.?Ta handik izautu 'men zun.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta nik ez dakit non kusi nun panderua 'ta gustatu in tzin 'ta harrek salduko zila! 'Ta sei duron. Joe sei duro... Asko bai zen.
'Ta dios! Penakin beti, 'ta penakin... Sei duron faltan, 'ta izaki ez 'ta. Geo txermoniyaki billu nittun hamalau pezta, bai hamalau pezta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta joten giñan 'ta han ematen ziuten jaten biño. Ezer ez. Labezomorruk eta zerriki guziyak eta bo! 'Ta itxea torri 'ta amai eskatzen geniyon 'ta amak izaki ez 'ta. Nondikan ba?Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta gue anaiya (...) hoi, mutikozkor ttikiya han izaki. 'Ta Manulak san: "Mutiko horrei (...) 'ta ogiya". 'Ta Manuelak san mutiko horrei: "Diroik eman al dik amak?" Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Haik e' haik kanpokuk izaki!
- Betenaiyuk saten zun Oiartzunguk : " Ufu hau berua 'men!"
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiJesus, Maria 'ta Jose! Prisorik ezin pasa 'ta (...). 'Ta amurraziyua maten zin beti han nahi 'ta. Tabernan tokiya izaki 'ta preziso han jan ber. Goizian torko zin, San Antonea joten zin. San Antonea. San Antondik tortzen zin.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Ez dakit zergatikan. Izaki bertan errotak e! Eta jon ber zenun Naparrura. Aparte, herritik alde. Prezintatu itten baizuten. 'Ta bein prezintatu ezkeo ezin zenun errota hoi muittu. Kompreintzen zu?Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiPrezintatua, beiñ zea hako bueltaka ibiltzen zen hua prezintatzen bazuten ezin zuten artoik, iriñik in. 'Ta jon ber zenun ordun ahal zen tokira. Hombeste errota izaki 'ta Lesaka astua hartuta.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta euskalduna izaki Guardia Zibil bat Oyartzungua 'ro Juanito. 'Ta harei euskuaraz 'ta haek e' pena ematen 'ta harek salbatu. Juanitok.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiEta harek, behin kendu ziuten, harrapatu ziuten.
-Ai ama!
-Bai, kendu 'ta geo milla pezta munta. 'Ta ordun milla pezta guetzako asko. Jateko izaki ez 'ta milla pezta munta man ziuten.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiHaik hotzik ez , nei batin begita bota zin nolapatte deskuittuta bota ziten karia. Bista ez da erra e' urik itxian izaki ez! haik korriyak eaman nittun hauzko aska!Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusiIbiltzeko haimbeste. Berriya eosteko 're dirua biar zen 'ta. Hartako 're izaki ez 'ta.
-Bai.
-Hartako 're izaki ez.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa