bire

Forma mugatua: 
Biria
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Bide
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Camino
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ai, ze erremeiyo, bai! Ama santa bat genun 'ta dena konformatzen zen holakua. Amakiña batek ongi in ziyon harek e... Birian ixkiñin dago etxia, Martinmotzene, oaiñ eroiy ez bada.
- Ez, oaiñik ez dut uste.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiDesapiyua behintzat! Jo ez giñun behiñ 'e izandu, biño... Gaiña billeratik eta goiz jon ber zen, e! Zai. Ni akortzen naz, Iturriozko fiesta batzutan, Santiyotan... Iturrioztik, jakiña, beanduxio! Tortzeko 're biria 'ta... Torri 'ta atia itxiya attak!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Karo, 'ta birekuk 'e bai!
- Bai.
- Gaiñekun han ez zenuten dendik? Sorondo 'ta ez al zen denda?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusibeti kostumbratuk lanin.
- Ez oain bezelako kamiyukin gaiña, bire txarrak, estraka tartetik 'ta kirrinkiti karranka 'ta. Bai, bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Altzitikan 'ta honea, biria...
- Estrata zarrak, bire zarrak. Kroska 'ta zea harrikonkorra (...).
- Altziko biria iñikan, hormioizkua, zenbatxo urte? Urte mordoska bauk.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai. Miño bire bat miño gehiyo zin.
- Ez dugu beste bireik ber, ezta birian jon ber. Beti toki xarretik, biria ez.
- Tornola aldia hartatik beste kuadrilla ibiltzen zen.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Miño beti bire txarretik torri ber. Guardia Zibillan beldurrakin.
- Guardia Zibillai eskapo. Guardia Zibilla eozeiñ lekutan eoten baizian 'ta haik zeatu 'ta...
- Altzi aldea, Altzira.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiOgiya eunero eamaten genun, 'ta ogiya billa beák tortzen zin guen itxeaiño, biñon hillabetin behingo razionamentu hura neonek entreatzen nun. Eta beno, bireko nekik aztutzen zin hara jon 'ta txokolatia ematen zitenin. Dena aztua gelditzen zen.Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiUdalak itten zun urtero basúa botzen zin lekuan materialatako baliyo ez zun egurra, itten zun sorteun bittartez sorteatu, zon lekuan bertan. Lan neketsua 'ta gorra izaten zen, e... Lembizi in ber zen zon lekutikan bire baten ondoa atera eta geo... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiOrdun, kamioiyakin kartzen baldin bazen Xixtiyoko bire gurutzeiño, handikan itxea berriz animaliyakin karritu ber izaten zen. Biñon, ez zen gue kasua ez zen. Guk e... Itxian izaten genun nahiko egurra, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Bire luzia! Bai. Jon 'ta torri igual izango zin... Ba! Zortzirehun bat metro bai! 'O gehiyo igual, igual kilometro bat! Eta Xixtiyoko txabara itturriya billa joteko 're... Xabalin zen, biñon, beste hombeste igual. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta jeneralin hoi izaten zen baserritako biriak, baserri biriak, (pajinak) deitzen ziyoten. Ordun... E... Baserri harta, 'o baserri batea biño gehiyoa 're, bire batetikan igual izango zenittun hiru 'ro lau baserri, 'ta beste bat bakarra igual.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiLembizi itxetik atera, eta gurdi biretikan buelta nola emago negun Urkabeko birian barrena joten giñan Xixtiyoko haixtiyan barrena, Xixtiyoko saardiyan barrena, Xixtiyoko, Xixtiyoko bire gurutzea atera. 'Ta Xixtiyoko bire gurutzetikan, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibiñon ez baldin bazenun suerteik, berriz hustu, kargatu gurdiya eta han bire onetan karga, oi, zea... E... Gurdika haundiya hartzen baldin bazenun, Xixtiyoko kruzea ailletzin nola estrata estutu itten zen, ber zenittun beste behi pare bat, hora itxea ailletzeko.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGeo deus ez. 'Ta birea zerriama, ume pillakin atea! 'Ta golpia tira 'ta deus harrapatzen ez. Golpetikan harrapatzen ez. Hoik 'e izango zin ba zerbatte! Gaiñekun hoi beai pasiya saten zula guriak, e!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi"Entierrua hartuta near geyo in du Mercedesek gaur, bire guziya nearrez jon da" 'ta bai, hemen ez bazun 'e jateko nik beti prepatua 'ta "comele esto" 'ta, umiri prepatu 'ta. Berak dirua zuten. Ordun bostehun pezta errentan jarri 'ta lembiziko gauza... asko zen!Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusinormal zankolaka bihorran gaiñin 'ta jartzen nitzan auspeska. 'Ta auspeska jarri, zako bat jarriko balitz bezela, bire pixka batin joten nitzan 'ta geo beak gelditzen zin ni jeixteko. Bai. Biño iñoiz ez nitzan atrebittu normal zankolaka jartzia. Biñon zakua bezela bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ez. Ez zen bireikan! Ez zen bireikan e!
- Hoi geoztik iña.
- Bai, geoztik iña. Hoi mamuteko 'ta ordun iña do, e!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiaskotan biria luzia baldin bazen 'o gurdiyan eamaten zen eta geo bire onea atetzen zenin, ordun hartuko zuten jasotzillik. Biñon biajetan, biaje luzetan. Bizkarrin hartu, txandaka 'ta... Geo kalea joten zinin, kalea ailletzen zinin, kajak zintak eamaten zittun, segun ze kategoriEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Estrata 'ro herri biria 'o zerbatte bazen...
- Estrata, txarra gaiña. Ze bire! Jesus! Arron txarra.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ez. Beno, batzuk jango zuten, biño geo hok hasi zien Santestebana 'ro ez dakit noa zea kartzen zuten, gordian bezela, iriña. Batzuk joten zin hara 'ta bestik bire erdira 'ta hok joten zin gotti 'ta geo arreba hil zena bire erdira uste 'ut. 'O ez dakit. Hola moldatzen zin. Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai, biño txanda itten zenuten. Txanda. Birea joten zen norbatte.
- Ez, ez. Gu bi anaiyak ibiltzen giñan gu.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Birea joten zen norbatte.
- Ez, ez. Gu bi anaiyak ibiltzen giñan gu.
- Bai, zu. Ni ne ahizpakiñ ai naz.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Klaro! Txikierdin! Bi pauso bire Zamoatik.
- Lenoztik izautuko ziñazten zuek? Billerara jon aurretik zuek izautuko ziñazten?
- Bai, bai, bai. Biño nik jitu 'ttut bos mutill 'o sei 'ro hola zerbatte.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ai ama!
- Errenteiyan. Zeara... Nola du izena du (...). Han trenatik atea 'ta seittuan korrika autobusa harrapatzen bazenun, andre zarreta, bestela oiñez bire haundiya zen dena.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai. Bai.
- Kamiyua ordun lohiya izaten zen, biño igual da. Biri hoi bakarra. Beste bireik ez zen. Ez zen beste bireik. Hoi zen. Geo hoi in zun... Ez dakit zuk izautu zenun, medikua Lapaza, Joakin?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Baserri biria nola? Oan izango 'ia, gutxi izango 'ia, denak hormioiya, biño baserri bire bat bezela.
- Gue ama astuakin...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta astua sartzen zitzaiyon gue ama difuntaiy ez dakit noaiño besuak eta astua 're eziñ atereik eta hola. Oso txarra.
- Oso bire txarra.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta jakiña, ama geldittu zen hemen gu lau senidekin. Eta ez zen iñondikan mantentzeko bireikan 'ta ni jon nitzan aman anai baten itxea Lazkaora. Ni han eondu nitzan, Lazkaon eondu nitzan ez dakit, hiru lau urtian. Beste arreba zarrena Palentzira jon zen 'ta beste bi arrebak hor ibilli zin Pasaiyan. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiHorrea 're joten giñan, Funes 'ta bestia... ez dakit, Peralta 'ta aldi hoita joten giñan 'ta hango Erriberak gustatze 'izkit ibiltzeko, bire lasaiyak dia han 'e. Sartu pista batin 'ta bire lasaiyak dia 'ta... Oaiñ euzkiya gehiyegi da! Nei euzkiya ez nau... Hamabost bat eunin bai, biño geo ya...Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- 'Ta zea, zuk hoi ongi dakizkizu biriak. Mendi biriak 'ta herri biriak eta...
- Bai, hemenguk bai. Oiyartzunguk bai. Oiyartzunguk bai. Bai, bai, hoik bai, ez da problemikan. Lokepasake hemengo lengo herri bire zarrak asko galdu in dia 'ta oaiñ pistak
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiereki dia'ta haik abandonatu dia 'ta orduan lengo bire zarrak zikiñak hartu 'ttu asko. 'Ta ibilli ber 'zu pistatatikan, doble ibilltzen za. Bueno pistak onak dozte, egiya san ibiltzeko onak dia, trankillak dia 'ta hoi bai, biño lengo birexur garbiy haik eta... ezta, galdu dia.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- 'Ta kalea're tortzeko 're denak biretik izango zen...
- Bai, bai, dena. Kalin komprak ittea astuakin tortzen zen jendia. Txisterakin. Astuakin 'ta astuak... Arboillak eta bazin Kontsejupe atzin, goiko kali hoi dena arboilla betia zozten,
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, bai, eliza 'ta geo gaiña ez genun izaten... Oaingo aukera 'zu. Guk launakin elkartzeko 're. Oan telefonua bazu, ez? Eta telefonun birez "Hor non zozte? Hor zozte?" "Pues banijua" 'Ta... Biño leno oain non 'e dia haik, non ibilliko 'te dia 'ta ezta ezta ideikan 'e. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'ta kabill hua aber zer zen 'ta pistola zelakun 'ta... Ez dakit, akaso broman 'o, broman 'ta ezin san zer 'zu ezin san hoa. 'Ta tartin eskualdunak 'e tokatzen dia 'ta haikin. Haik hemendik Oiyartzundik Lesaka herittuk eamaten. Lengo bire zarretik ezin jonik. Bi soldao ezin eamanik gurdiyan.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Bai, ta ni honanzko ailleka beldur. San niyon hango andriai zea nola in ziten. 'Ta: "Tor beran han al zin?". Bai 'ta, 'ta beste bireik ez tortzeko! "Uañ igual dia jonak haik eta zea..." Nik bueltakun han barrena berrize, aski erne bai! 'Ta orduko aleiñak. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta oan haunzko bariantin, oango bire berriy hortan barrena berriz atzea elizea bueltan bueltan.
-'Ta dena iyakin 'ta jarriya, ez?
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo beste bat bazen berriz Gaizuman, leno san dutena txartelakin. Gauza ez zinak, minez zaudenak 'ta tortzen zin jaunakin itxea, baserrira. Eta tortzen zin birez bire. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta seuski hankak kampun 'zango nittun e! Gurdi birea aterik hankak. 'Ta braust! Kriston soiñua 'ta mekauen dion! Bai ya aski erne! Barrenin zeudenak makisak! Zean txabola harren barrenin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño ordun oiñez jon ber 'zaten zen...
-Bi, bai. Bi 'ro hiru gaiñea. San Anton euna 'ta geo beste bi 'ro hiru jai. 'Ta denak oiñez! 'Ta ze bire. Oango eunantzat bat seuski. Ordun...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, ez, ez, ez. Olatzenen zokuan. Olatzenen azpikaldetik nola joten za Oielekuko birea?
-Bai. BIño hor ez da bordik, borda, Zulatxipiborda.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zerri...
-Zerriya, zerriya izena, zerriya bai ongi jarriya! La ospa! Kauen la ostra! 'Ta dena, dena bire txarretik, bire xiorra, dena bire xiorra. 'Ta bire xiorretik ate ezkio larria. 'Ta larre. Holaxe dena!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEta hain buru zen Oiyartzungo beste... Zuek izena santa ez zazte akortuko, biño behintzat, Joxe Barbero deitzen ziyona, hura zen karlista, 'ta hura ate zen birea de guía eakusteko Oiyartzuna nondik sartu.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta dedion. 'Ta atzetik eta (...) zea hua. Hara jon zin biretikan, itxea 'torri.
- Joe.
- 'Ta hemengo andri hura, attona zaharra 'ta hemengo harren erreiña 'ro.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Geo ez zenuten bire asko itxea...
- Uan gabez dia fiestak, e! Toki gehiyenetan. Biño ordun hala izaten zin.
- Geo itxea ez zenuten bire asko! Oinez juteko!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHua 're han izaten 'men zen. 'Ta itten ezkaten, zea hua han gelditzen zelako. Txaundoko astua han 'biltzen 'men zen kampun. Kamiyo... ui zea bire zar hoitan 'ta. 'Ta Txaundoko astua karri 'ta be umikin 'ta, hartu 'ta balkoira iyo.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Berriz bolaa hua 're pasatzen zen 'ta berriz 'e atzea leengo birea. Geo asko samar tira zuten, tira ikarriya 'ta asko samar karri zuten. Hasi zin eamaten 'ta jendia 're ber 'ta jendia billu in ber 'ta geo eozein ez zuen jon nahi izaten batzuk eta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo Endaasorotikan, Enarazpiyan barrena berriz Aitxulein barrena jetsi. Pentsazu ze buelta!
-Joe... Ze buelta!
-Ze buelta!
-'Ta bire txarra!
-'Ta bire txarra.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPuska beitti jon 'ta hala zen biria hola han karro biria 'ro holakon 'dena seka-seka iña, malda haundiya baita.
-Mandobiria bezela?
-Bai biño, biria e biria. Bire ona. Biño hola goitik beitti zijuna xuxenin zianda txar bat.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Eltzetzuk.
-Eltzetzuk tope gisa 'ta. Benga motillak 'ta hala 'ta arba bire bate jon giñen 'ta malda, kixton malda.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Zango 'ia.
-Handik ziharka birea sartu nahi ez euna argittua 'ta topo norbaitte itteko 'ro beldurra 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Rebuelta 'ta geo goiyin bestia biño beku hartan haik aurrin hartu 'ta jakiña bire txar hartan kusi 're ez ongi itten 'ta! Haik jira zin (...) bestik zuzenin jon aurrea, hiru haik 'ta han geldittu.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEz zen erremiyua, ez zen biretik atetzia gehiyo. 'Ta Atxabaltako parea torri 'ta ate ber ba hor nahita nahiez. Kamiyun ez zon besteik 'ta honea kartzia 're ez baigenun nahi. Atxabaltaku hortan sartuko genittula.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta han zea pixkat hankak 'ta garbittu 'ta, han zeatu birian, loiya 'ta zikiña zaten baitzen bire guziyanIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHemen halako eper pistatik barrena bakizu ze bire zin! dembatinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai Xorran zerran inguru hortan numbaitte pasa giñan, goitik beitti. 'Ta dembateko trenabire xarra 'ro zerbaitte harrapatu genun hor. 'Ta hortik beitti Altzibarrea. Trenbirez trenbire.
-Bai, bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusibiria hartu, bire zar hoi esteilta 'ta esteiltikan trenbirez trenbire goitik beitti. Guardiziilak baldin baia ya ze sango genun:Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun klak birea atetzen giñan. Zea xaal hartan birea ate tak!. 'Ta goitik beitti baniju bezela raka raka raka. Pollii-polliki kamiyun beitti segi. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan parin goiyan. Zea, leku txar bat da, oso leku txarra. Zea, illuna 'ta bire txarra. Zea bire zarrin e. 'Ta han 'ta errekan heldu giñen 'ta goitik beitti bulto gaitza zerbaitte beltz-beltza!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Urte asko (...).
-'Ta oan Txaundon ondotik kamiyu hoi pasten da biño lehen, lehen ze bire zon? Kalea joteko nondik jon ber izaten zen?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Errotako errekatik ahuntza 're ez zen iyoko, halako bire, gurdibire xar bat. Kurba 'ta zikiña, malda 're bai galanta!
-Errotatik Txaundoa?
-Txaundoa.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zembat ...?
-Ergoin arte gaizki. Ergoindik aurrea 're bire txarra. Kamiyo legia, biño...
-Bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bire kaxkarra. Zea Muxu... Gaztaiñeko hortatik sartzen zen Muxurura joten zen...
-Bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hortik geo... Geo Altzibarreko bire txar hoi. Pajina geo joten giñan horrea. Portalezatik Altzibarrea.
-Zer zen pajina hoi?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Oi! Hoixe!
-Hor deneko Tornolakuk?
-Ur bire batzuk atea 'ro, hortxe aitzen giñan! Bai, bai. Dena oiñez, dena oiñez!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiBai, irin pixkat jango bagenun Aranatza, Lesaka. Asto txarrak kargatu 'ta ordutako biretan!
-'Ta harrapatu igual gaiñea.
- 'Ta harrapatu ezkeo kendu igual!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo geo bire berriyak 'ta ingo zenittuzten biño, bittarti hartan... Hoi Portuburuko zelaiya 're erdiz erdi pasia da ez?
-Erdiz erdi bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Klaro, eske kamiyuk 'e, ez? Iri parikin ibiltzeko 're zeik ez, kamiyo gisakoik.
-Bireik gisakoik ez.
-Bire gisakoik.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Biria atzetik bire jartzallik hantxe joten tzin gue añin 'ta bagoya. Bagoira, harrapatzen zutena bagoira bota 'ta biria benga aurea! Lenbizi rail erdiyak eta hurrengun haik kendu 'ta osuak eta berriz hain aurrin erdiyak eta bire jartzaillik.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta?
-Harrittu zen, "Biño, biño humbeste bire, kampotik ba al zen bire 'ta?"
Arditturrira kampotik jonak haik 'ta geo barrendik.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Dios! Lan pilla erra 're bai alperrik e!
-Bai, lan pillerra bai. Galeiya haundiya 'ta.
-Jesus!
-Bi bire kruzatzeko moko galeiya genun han.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiOan arraxa joten, bire erra do.
-Bai oan bai, oan kotxin jon 'ta tap!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHandikan behiyakin 'ta gurdiyakin karri jenerua Donostitikan. Kamiyoik 'e ez toki askotan.
-Ez, bireik ez.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bireik ez.
-Karo hemen 'de Artikuzkua, zuek ez zenuten hola izautuko?
-Hoi ne gouan iña da, ne gouan iña da hoi.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Ba orduan bazijuzten kamiyuan denak behiyak eta ben materialak eta gauzak hartuta. Eta hor Lartzabalko kruzi hortan trena be trenbiretikan etorri zen. Trena ez.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-Baiño gaiñekuan gue itxetikan ate 'ta jon, kompaziyo batea, Birauztatikan eta zeara jotzen baldin bazu Jaizkibel aillekarako bire hortaraka joten baldin baduzu izango diaMitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusitrenbire aillekara, Lartzabal aillekara, hor Lartzabal da itxia. Baiño hor 'de, hoi 're dena zaldiyakin eta zeatu zuten Conde de Villapadiernak hartu zun hoi, terrenu hoi.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Bai, e?
- Bai, denak zea ibiltzen zian... Bai, 'ta... Jo! Batzutan ordia, handik... Altxikitik Garañoa bitartin bire xuhur zea bat zen ordun, (este...) Bire xuhur bat, belarsua (...)'ta bian (...) ttiki bat eurrezkua 'ta.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Oiñez. 'Ta geo astu hoiyeiy kamiyua... Santuisko lepotik hara kamiyuan ez dakit ba zembat bire don... Bi kilometro 'ro? Ez dakit asko gehiyo baldin bada 're. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta Goizuta zembat, zembat bire zen? Jon 'ta torri zembat dembo pasten zenuten?
- Goizuta hemendik gu ordun auro sartzen giñan, e! Gu ordu pare batian hemendikan sartzen giñan.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Hemen (...) Sorondo nola? Sorondoko biri hoiy betik gora, hortik Otraizea... Oain, biri hoik ordun garaiy haitan garbi eoten zin, bire errak, jendia beti. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiInaxio barberuak han in zun zea bat, aldaketa.
-Inaxio barberua zen Luixa maistran gizona?
-Bai. Bai, 'ta harek in zun hor dembu zean, bire gutxiyan aldaketa bat. Hoi bi lekutan eondu zen hor.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiMixeiya hemen hemen baserriyak ez argiyikan ez urikan ez bireikan, holaxe izautu ttugu! eta atai guziya loiya 'ta denan 'ta holaHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiNola pasten zu aurreneko tunela?
-Bai.
-Rotondakua pasa 'ta aurrena tunela pasten zu. Tunela pasa gabe eskuira bire bat bada, 'ta hara dijua gaiñ harta.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-'Ta laizter Pazaitik hazita.
-Kalea bittarte dena bat. Ugaldetxotik hasi, ya Isastitik hasi 'ta kaleiño oan ya itxia do.
-Ze zateizut ba! Errentitik hazita. Ya bire guzin koztruziyua do denian.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- 'Ta hua beti birea ateriya "Mandaziyak, netzako ez al duk ilintxik?" Ergoinen beti han ttak paetan kontra.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta bire puska batin bat aitzurrakin 'ta bestia palakin, batek aitzurrakin golpia kendu 'ta bazterrea botzen atta 'ta semia, anaiya, biyek zea erreka ardiyak biria in zuten. Hua bai.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi-'Ta han zittuzten beak ibiltzen zina itxe bat 'ta geo tolarik eta sagarduk 'ta itteko tokiya beste itxe, bi itxe 'ta tartin bire bat zuten. 'Ta geo itxe batetik bestea zubiya 're bai kampotik ibilli gabe.Etxeberria Olaziregi, Joxepa