enkargu

Forma mugatua: 
Enkargua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Enkargu
Mandatu
Aldaerak: 
Enkargo
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Encargo
Recado
Mandato
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Geo beste gizon bat joten zen astero-astero, ostegunetan enkarguk eamatea. Artikutzaiño joten zen eta gu giñan itxe parin gelditzen zen 'ta nik 'e hartu itten nizkan 'ta haren andria lengun hemen presentatu nau.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- A, bai?
- San ber 'men ziyon gizonai, gizonak joten zin Artikutza enkargukin! 'Ta depaso, pues pasakuk hartutzen genizkan. San ber 'men ziyon.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEz gaittun beratzak izandu ez! Amak beti enkargu bat ematen zin: "urin sartu gabe, hotz do 'ta!" 'ta bai, ni itxetik ura orduko aztua! Bai, ez zen... Osasuna zer 'te da! Jesus!
-Ez zenun katarroik izango!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi"A ze poza hartu ber dun gue, gue gizonak saten 'yotenin zuekin eondu nazela!" Enkarguk ber nittunin, apuntatuk jartzen nittun, eta bueltakun utzitzen zittun 'ta Artikutza 're dena hara eamaten zun.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Hogeita hamaseiyan.
- 'Ta enkarguta honea tortzen giñan ordun 'e.
- Bai, itxi hau da bi puskatan, bi puskatan iña itxi hau.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiNahiko apurua pasa nun, zertikan eskolatik atetzen nitzanin nik enkarguk eamaten nittun itxea eta ni handikan kastigua hura ordua biño lenotikan altxatu zin superiorak, biño orduko Antoneneko denda itxiya! Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta geo e... Lentxio aipatu zattuten bezela baita 're, geo eskolatik atetzin berriz enkarguk itxea eamaten nittun. Eta hola gauz asko. 'Ta geo ioziñ abiso 'ro in ber baldin bazen, klaro, ordun batetik bestea jon ber izaten genun 'ta baita 're. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiErrentiyan zon guarda hoi, 'ta beste batek guarda sartu nahi zulako horrei txibatazo bat gezurretakua iñ, gizona hiltzeko, zu. 'Ta san ziyon: "Aizu, ingo al diazu nei enkargu bat?", "Ui" gizon honek esan 'men ziyon "Nik ittekua bada...",Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Asto ttiki bat be xextuakin 'ta han marminak eta jarrita. Martxa 'ta enkarguk karri harekin.
- Biño hoi Maldaburun ya, ezkondu 'ta geo.
- Ezkondu 'ta geoku hoiy topoa. Maldaburutik topoa. Gaintxurizketan etxia 'ta baserritik
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusijeixten zen enkarguta 'ta ordun astua kargatu 'ta berriz beste bi asteko erosketak inta. Astua bai, astua asko zen ordun.
- Zuek bazenuten astua?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi Haundiya zen, apaiza haundiya, eskualdun eskualduna. 'Ta egun batin ni enkargutan nijuzelikan, hor heldu zen Learreko maldan sotana gerrikun sartua 'ta azpitikan uan eamaten din bermuda 'ro hola, izterran (...) erdiñoko 'ro hola galtza harizko gris batzukin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGaztia nitzan 'ta ni tirua 're ba, bestia bai, Garaiñeko Xoterai gizona hil ziyonian, han gerran hil ziyon 'ta ni enkarguta, leno san 'izutena juten nitzan Garaiñoa, 'ta karta... Karta haundi bat buelta guziyan zea, arua beltzakin. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Itxian lana zonin 'ta...
-Nombatte igaul enkargura biali. Holako tokita jon 'ta ordun ez zen telefonoik. Kompaziyo batea borda, eozeiñek: "Mangoit zea bi errialeko bat 'ta jon hai bordara!" Pozik bi errialengatik zea... Ordun ze uste zu! Eskola akortzen zigula gui? Bi errial!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A geo enkarguk, igual bialtzen zerbaita 'ro? Beri harrekin...
-Bua! Bai, pozik bizikletan ibiltzetik 'e!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez.
-Bataiyua in, ama itxian, geo handik hamabost eunea 'ro... elizan sartzea 'ta elizan sartu arte, eliza sartzea ya bea jo zitteken, ya elizan sartu ezkio, ya bea nonaira joteko libre zun. Osea, enkarguta 'ta... kampoa! Kampoa, libre.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusihasi nitzan pruebetan 'ta: "joño! Hau biziketa biño hobia duk!" 'Ta harekin pasa nittun urte batzuk. 'Ta geo beste bat 'e hartu nun 'ta hogeita hamasei urte pasa 'ttu fabrikan. 'Ta uaiñ enkarguk kartzen 'ta hasi naz 'ta motukin ya ezin karri 'ta. "Zuk kotxe bat ber 'zu osaba!" zea, hillobak.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Bo! Muti kozkorra, ni hortxe, enkarguak iten, kompaziyo batea, Altxikitik... Altxikiko Maitxo san 'uten horren ahizpa Garañon... Garañon espostua zeon, Xotera, 'ta gora 'ta bera, ni arrautzakin igual. Goitikan hartu arrautzak eta nik Garañoa eaman. 'Ta geo hanguak Altomirakruzkuk tortzen zin arrautzak billa Garañoa. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBeste nombaitik joten bazen akaso, Errenti aillekatik 'o. Gaiñekun ez.
-'Ta ordun haitan denatan bizi zinak.
-Dena mandoz.
-Enkargua 'ta dena mandoz.
-Dena mandoz. Dena mandoz!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHairi numatte gotzen baziyoten goizeko latan jeiki 'ta holako tokita enkargua jon ber zun, biali ber zutela, morroiya. 'Ta segi! 'Ta eze sateik ez!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHoa ailleka batin, 'ta iriña ailleka batin, 'ta ardua bestin. 'Ta erdiyan zerbaitte enkargu, oliyo 'ro zerbaitte...
-Hua kargatzen 'de jakin berko zen, ailleka batea ez joteko 'o?
-Hoixe!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ta gañekun Aranon dendak eta... enkarguk 'ta nondik itten zenittuzten?Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Enkarguk han bazian Aranon bi tienda.
- Gu Goizuta joten giñan enkarguta asko
- Nei san nau e! nei san nau!
- Ez biyei, biyei
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta zuek Goizuta Joxe Luix? Goizuta joten ziñazten enkarguta?
- E?
- Goizutara?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Gu e bai errotako iriñan billa 'ta Goizuta joten giñan 'ta gañekun enkarguk ogiya 'ta hola 're bai askotan Goizutatik kartzen ganun aste guzikua manduakin o' bihorrakin o' jon 'ta aste guziyakua.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Iandetan o' hola meza entzunez, enkarguk karri zeakin 'ta hala.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiDendak itxi zinin ordun, horra. Propiyo 'ta Iturriotzen berriz enkarguk eta uda partin astebukaieran enkarguk ittea 'ta tratua 'ro pixkat baldin bazenu juten ziñan Errentira, Plazara launbatakin.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiBeste, beste ixkiñan jarri 'ta. Hoi gauza, ordukoz lotsa ematen zian libretakin ibilli biarra.
-'Ta zer zen libreta hoi? Zertako zen?
-Libreta hoi ba ze enkarguk hartzen zenittun apuntatzeko.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiTa ez dakit nola moldatu nintzan itxian esateko enkargoik gabe zertik jon nintzan, zertikan badakit ez nula esan kastigatua eondu nitzala. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiNik hortan asko zeatzen dut, diferentzi haundiya aurkitzen dut, dembo ¡atetik honea. Dembo 'atin cualquiera te hacía un enkargo, ahora, oaiñ ez dut motiboik iñorrei esateko, ez dut ze iñ berrik, biño oaiñ zailla. Ordun con diez centimos que le dieras, feliz del todo, o Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- 'Ta esnia utzi 'ta enkargo pizarrak in.
- 'Ta i berriz gora, o' eskola jotekun bizilaunai maten geniyon, astua, astua kartzen zun eta horra.
Mendiburu Etxeburu, Teodora