txar

Forma mugatua: 
Txarra
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
txikia, ezdeusa, balio gutxikoa
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Pobre, insuficiente
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- (...) Behiyakin 'ta Austinen itxian ziozteken haik 'ta geo nazionalak ziozteken zean, Arkalen. 'Ta gabian ate duk zeakin, behiyakin bazkaketa 'ta zea aeroplano txar batzuk tortzen ttun tri...! Ttiki batzuk 'ta bombak holakuk botill hau bezain ttiki batzuk.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Benak pasik ttuzte bai, geo ez, geo denak indartu iñ ttunen. Bazekiten gutxikin bizitzia zer zen 'ta geo itxiak eosi 'ta patu. 'Ta geo saldu diru galantakin 'ta ordun ben herrira, han itxe txar batzuk utzita torriya. 'Ta hola.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiitten zen ordun. Urti haitan. Karo, bestetan ez zen 'ta! Hara, neska 'ta mutill, hara! Balkoiyin jarriko zen, hala benga, tirripi tapa. Lenoztik 'e berriz harren atta aitzen zen. Bai, soiñu txar bat, soiñu koxkor bat (...) Geo horrek ikasi zunin, "bueno...! Hietzako oaiñ!"Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi-'Ta geo beste bat 'zaten zen zeak 'e, Gaizuman Pazkua in berra. Txartelak 'zaten zin. 'Ta norbeak jon ber 'zaten zun familikuk. Familitik bat jon ber zun. 'Ta maten ziuten honako paperan puska bezelako kartoi txar batzuk. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ze tabladua? Maiyan gaiñin soiñua jo. Maiyan gaiñin xeita jarri silla txar batekin 'ta han jo. Hantxe denak aurri hortan dantzan. 'Ta egualdi ona baldin bazen kampun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Dena bizkarrez. Jartzen zen plantan grua txar bat, hola pluma giratoyukin taka. Holako, hako horren tipo bat, bueno haundiyuo hortan 'ta 'biltzen zen zea, katxarrua. 'Ta karro txar bat hartu diro diro, diro, diro... iyoko zun karroka bat maza 'ta.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHandik rast, torri nitzan 'ta zakur txar bat ne motun gaiñin. Arratsa 'ta illuna 'ta hala zakur hoi ez zen joten 'ta seittun harri kozkorra billaka hasi nitzen zakurrai titzeko 'ta ti nun Sistiyo kamiyo aiyeka 'ta han euki guardizilak.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHan ate haundi bat izaten zen kotxia sartzeko 'ta. 'Ta ate haundiya hola itxi zuten gu itxetik... Gue itxetik bistan baitzen. Gue itxe txarra ttikiya zen 'ta handik... Han jarri zittuzten hiruak begiyak lotuta 'ta san nun: "ze in ber 'te yote hoik?" Gu izutuk!Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta han saten zun beti osabak. Este... Aitxuleiko kaxku hartan noski, rekete txar batek ixtua bota 'men ziyon arpegira. Saten zun osabak. Aitzen zen esaten.
- 'Ta dembo asko in zun han?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiJon goitti 'ta sartu 'men zuten. Hotako kartzela txarren bat 'zango zen 'ta sartu 'men zuten. Han 'men zon 'ta han espetzeko zea sarjentua 'ro torri arte.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Soldauk.
-'Ta soldauk eta. Hara ailletu 'ta han herreruk kampun txaol txar batin kinkiti kanka 'ta. 'Ta hala hara ailletu 'ta handik goitti ate ber ba. Tunelan zeatik goitti, 'ta polliki-polliki. 'Ta arre 'ta gue astuakin.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Astuakin?
-Astuakin. 'Ta hala polliki-polliki, polliki-polliki jon giñan 'ta Aiakosorua biño beeixio, Larregorrietaku hortan harkaitz zerri batzuk baia. Gue asto txar hua ttikiya zen biño zea zen pixkorra 'ta arrimatzen zen hoa.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGu ordun, trena ibiltzen zen han, trena txar bat. Zeatik nombaitte.
-Bidasoa, Bidasoa. Bi trena 'ta bi aldetan.
-Ibilli al zen?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPuska beitti jon 'ta hala zen biria hola han karro biria 'ro holakon 'dena seka-seka iña, malda haundiya baita.
-Mandobiria bezela?
-Bai biño, biria e biria. Bire ona. Biño hola goitik beitti zijuna xuxenin zianda txar bat.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta pixkat iruikortu bea ordun, Bernardo. 'Ta harrek ospa, martxa!
-Kauen, Bernardok?
-Martxa, katxarro zerbaitte izan ber zun, katxarro txarren bat beko kamiyun 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi 'Ta beste batzuk in zittuzten sos batzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibatzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi-Ez. Zeaiño Zaldingo lepotik sart giñan birian beitti Biraita aldea. 'Ta hor borda nola da da zea hoi borda txar bat bada ba, Zabaleku 'ro.
-A! Biramuta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Mesillo(?) txar hoitako bat hartu 'ta earki eamango ginttekek ba Altzibarrea!"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo eun batin, hala, heldu giñan betik goitti. 'Ta beotu in zen tren txar hoi. Leno minealakin kargatua ibilliya eun hartan 'e 'ta nombaitte beotu. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKatillokada bat kafesne er eman ziuten 'ta komuniyua gen traje txarrak jantzita. Han in genittun, euriya zen gaiñea eun hartan hain xuxen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta bueltakun karri zea arma 'ro muniziyua 'ro, jatekua 'ro. Zea berriz 'e karri 'ta hementxe behi txar haik erki hondatuk.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun pixka 't gehixio jantzi 'ta. Traje txar bat 'e bai 'ta. Hola 'zaten zen.
-Ordun, 'zaten zen komuniyua inta trajia 'ta geo baldin bazenun sosik garizumakua.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-A...
-'Ta handik Epele ailleka, beste hain moko biriak. Bordaberrira, Añakira, Epelea, ... ddena zea! Astobiria! Asto txar batzuk bueltaka.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiBai, irin pixkat jango bagenun Aranatza, Lesaka. Asto txarrak kargatu 'ta ordutako biretan!
-'Ta harrapatu igual gaiñea.
- 'Ta harrapatu ezkeo kendu igual!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiIbilliya naz mendiy hoitan asto txarrakin! Astua 'o mando txarren bat bagenun noski ordun! Aranatza jon.
-Zu joten ziñan?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiAsto beltx bat, akortzen naz. Pixkor askiya bai. Inuzentzio 'ta hiruak, prankotan ni mutiko txarra, hairi ezin seittuik. Biajik 'e haundiyak dia hoik e! Sasoikuak aguantzen du, biño umia. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo, karo 'ta harrek e planuk itteko harrek e' jon berko zun muturreño.
-Datuk hartzen zittun, datuk hartzen zittun zea, libro txar batin 'ta ze planuk itten zittun geo!
-Kusi zenittun geo?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hoa, tximiny hua itxi baliu, gaizki ibilli berrak giñan. Biño aguantu zun. Ustelin ateria zen ba leheno hua. Ustelin, haiziantzat. Geo eskaillea txar batzuk eta genittun denin han biño, ya ya berdindu baitzun errekak.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo.
-Erreminta txar batzuk eaman nittun 'ta.
-Karo hoik ze itten dia seittutik ordoittu bezela ingo 'ia 'o?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Bai, hor Olatxeko len fabrika zarra 'ro zena 'ro hor 're bada bat ez?
- Galei txar bat
- Bai
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiOllua utzi in ber bempin! ni neska txarra jon miño... olloik gabe jon! utzita jon zen! Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ni neska txarra ordun e' miño hiru urten difentzia igual 'ta zean zubiya san ber nola da itturriya errotakua?
- Bai
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta nei kaso in berrik ez, ni neska txarra, nahi nittunak esanez hantxe ni!Pagadizabal Artola, Frantxiska