soru

Primary tabs

Forma mugatua: 
Sorua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Soroa
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Campo de cultivo, tierra sembrada
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta biria 'ta irriyun artin soru haik.
- Xabalin erki!
- Bai, ba. Handik lapurtu 'ro itteko zen, han paseran tokatu 'ta hola iñ
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Hako sorua hortan.
- Eta irtenga 'ta.
- Fubolin 'e.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Goizin bostetan. 'Ta asko baruik eoten zian, bakizu. Jesus! Geo plaza, ui, Soruan.
- Soruan, geo zeatzen, hua toreatzen.
- Hura toreatzen.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Desiatzen tortzeko titiriteruk.
- Soruan. Etxetikan alkiya hartu 'ta ikustea.
- Eaman berko, bestela!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Gu giñan goikuk.
- Bai, eske gu bizi giñan hor goiko aldian. Hor izango balitz bezela, eta geo bia zen pixkat Soro aldia. Eta ordun, gu Soroa jaixten gattunen miño Soro aldekuk gora gutxiyo.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Bai, gu eozein tokita. Jesus! Soruan 'e...
- Bai.
- Miñon bai, bekuk gora gutxiyo.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- 'Ta Pikoketan berriz, Inaxio bea aitzen yun. Han bilera haundiya itten yun Pikoketan. Irundar guziyak hara jon 'ta soruan denak saltoka, denak dantzan. Itxian aurreko... balkoian soiñua jo 'ta itxian aurreko zelaiyin denak... Irundarrak pilla 'rra bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiEz baita holako kamiyuk eta ez zien.
- Zer zen, estrata...
- Dena zea, belar soro 'ta, lohiy antza 'ta... Neguan, behintzat!
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi'Ta taluk itteko beti ni izaten nitzan. Ordun erki ikasiya no ni talo itten. 'Ta hola ogi redondo batzuk... Hoa ez zenun izautu izandu. Ez, ogi redondo bat izaten zen. 'Ta hua ezin zen jan. 'Ta gue attona difuntu horrek, gu nexka koxkorrak giñan, 'ta maten zigun soro bateaIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'ta soru hartan beko zean, irriyo, erreka bat zegon 'ta erreka hartatik beste sorua genun guk e. 'Ta saten zun: "Nik hemendikan ogiy hau botzen baldin badut pirrilka itturriy hoiy pasatuta ez dela hausten ogiy hoi!" 'Ta guk saten genun: "Attona, ez txoratu, e! Ogiya nola ez da ba hautsiko!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Bai, biño hoi Iturriozko soruan kantoiya kantoiyakin nola da itxia hutsa? Huaxe bakarra do plaza zean, soruan pare parian.
-Iturriotzen?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Ordun hmene jende pilla gaitza ibilliko zen atzea 'ta aurrea?
-Pilla gaitza. Hemen, soruan 'ta dena ixeita. Benga beak kartzen zuten zea 'ta saardua 'ta. Martxa berriz zaldi gaiñian 'ta.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusiArraura torri topuan, Arraun jetsi 'ta Audeleko malda hortatikan kamiyuan seittu berrian belar sorotikan zean bizi zian.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi Geo jugada in ziguten, e! Ahuntzak ez bat 'ta ez bi sorotikan hartuta mendira bota!
- Bai? Hemendik hartuta?
- Bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiZuk ez dakit izena bakizu ordun Galtzatarrita 'ro Burnaizta biño lenuo hola zokon bat, soro bat zen, soro haundi bat, soro garbi-garbiya 'ta handik Domiko aldea sartu ber genun launeta.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bai! Arlepo? Arlepon jeneralian bokaillo jateko 'ta holakua izaten zen ona. Hor igual ibilli ber eruan baitan 'o saltoka 'ro 'ta soruan denak... 'Ta hara bokaillua jatea korrika. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiJarri zuten geo eurra, su-eurra saten geniyon. 'Ta maten zittuten lote batzuk. Kompaziyo batea... ingo zittuzten, bueno hogei familintzat hako trozu hoi. Bakoitzantzat, kompaziyo batea, biña arbol. Batzuntzat hiruña, bestintzat bi haundi, 'ta denantzat hola repartittu 'ta geo sorteua Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta baserriyan ze izaten zun bakoitxak, gutxi gorabera be lana 'ro hola 'o? Bat azindakin, bestik baratzin, soruan...?
- Askok bai.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiEta soruan artua itten zen miño artua itteko lurra iraultzen zen makuakin, oan makua zer den e' zenek daki? zue attak akaso igual. Laña zen garai hartan laña 'ta makua.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Bo gu 'ta geo janaiak e' sorotik behiyantzako ekartzen genittun, pixka't kozkortu giñanin bai astuakin, miño bizkarrez in sorta 'ta bizkarrin hartu 'ta bizkarrin itxea.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Geo ibilli genun baserriya behiyak jarrita soruan 'ta komei biño ez, geo azkenin,
- Ze in zenuten saldu baserriya?
- Saldu baserriya. Horra.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta ollaskuk e' bai, leno ollaskuk miño asko kostatzen da, 'ta geo betek soruan ikusi 'ta hoi ollaskuk "- Bat hartuko nuke..." 'ta ez dakit ze preziyon in niyon holaxen Mendiburu Etxeburu, Teodora