seittun

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Segituan
Aldaerak: 
seittutik
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Enseguida
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta ez zakitela nongua zen, 'ta batzuk san ziyotela Altziberkua izango zela, Altzibertik eamana zela, 'ta "ordun Santosen etxetik izango 'uk"oka. Hara seittun hura jon 'ta seittun izautu, behiyak 'e bai 'ta, béak 'e bai behiya izautu 'ta, Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiitxea karri 'ta geo betenaiyui san geniyon 'ta betenaiyuk san zigun: "hobe 'zute seittun saldu, e! Zertik bestela, geo ateko zizka kozkorrak hartu ttun kolpikin, 'ta ez zattuzte patuko erdiyik 'e. 'Ta...Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Karo.
- 'Ta geo seittun matadeira zeatu genun, betenaiyuk esan zigun bezela, 'ta seittu matadeira eaman genun.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta nik, ni kaskaorra izaki, e! Urin sartuta aixuo garbitzen baizin.
- Ur gehiyo!
- Hoixe, bai! 'Ta geo, jarri 'ta seittun sekatu.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta egiya dun, ez sartu, umik seittun zeatzen ttun, ahaztutzen zioten 'ta geo gurasuk haserretuk. Bai. Ez dunen izaten ez, miño tarteka bat 'o beste igual sartzen yunen miño gutxi, gutxi ttunen bai.Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiatetzen ziñen seittun neska! Bai erdaraz, bai euskeraz, ta-ta-ta, durutan gaiñea dena: hamar duro 'o errieletan 're baita 're. O! Ni errialekin... ne gizonak atetzen ttin ongi durotan 'ta zeatan... miño nik...Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'O baldin badakizu hika ez dula dominatzen ordun zuka sartzen za. Porke askotan hika igual itten yon 'ta bea ikusten baun pixkat zeatua ordun seittun zuka sartzen zea, bai. Miño bestela konfiantza haundiya bazu hikan. Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Bai, bai, iña bai.
- Gu gerra, gerra gu torri 'ta seittun hasi zen gerra. Gu honea Iartzatik honea torri 'ta seittun gerra hasi zen bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusigurdiyan kargatuta karri 'ta harrekin. Pilla iña zean, 'ta bota eurra, 'ta bota eurra 'ta... taluk erretzeko 'ta bai erra hura. Taluk erretzeko 're izaten zen, zea, pala jarri 'ta seittun erretzen tzin, bi buelta man 'ta aurrian jarri 'ta...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiVitoira jun 'ta zortzi eun 'o pasik zittun 'ta nombatte han kristona ikasiya izango zen! 'Ta ni seittun jon ofizina 'ta: "kontua nei!" 'Ta: "Kontua zeba?" 'ta: "hola 'ta hola" "Jo, Rufino, ez zeatu! " 'Ta "ez zeatu! Ni ez naz horren bazterrin aiko, e! Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Ez, zarruo zen, biño geo uste 'ut hanka moztu 'ta denak in zizkatela! Seittun miña harrapatu 'ta!
- (...) hanka moztu!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiBelar berdetan eta seittun abioiyak zea, bombardeatu, eta zakurra hill, e... Arropan ez 'men zen geldittu puska bat 'e, e... Geldittu zen koloria dena lurrakin itxatxiya eta geo nik izautu nun, zuk galdetu nazun bezela, muxika. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiarratsaldeko bostetan, "hay que ordeñar las vacas." 'Ta attonak, ne mouko attonak zarra arron horrek 'ta: ezetz goiza zela 'ta... "Pues si no ordeñas las vacas, ha matar la mejor vaca que hay en la cuadra" Seittun nausi!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Ez ordun hua zen, 'ta oaiñ hau 'ta...
- Bataillatu? Oaiñ, zea jaiyo 'ta hillan azkeneko 'ro ez dakit zembat dembo, 'ta ordun jaiyo orduko seittun bataillatzea! Bestela limboa jongo zela hil zela) 'ta...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- 'Ta ze hartzen zenuten; salda 'ta?
- Salda: oillo salda. Hua zen alimentua. (Haurrako) miñak hartu zinin seittun oillua hilta jarri. Harren saldakin.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, bai.
- Formalizatu gabe izingo zen biyek taran -taran hor barrena ibilli, ez? Oaiñ... San nahi 'ut seittutik mutil bat izautzen 'zu 'ta beria harrekin joten za zinea 'o...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, ezkondu arte!
- Ezkondu arte?
- Bai, seittun. Ezkondu 'ta geo 're hasi nitzan, biño seittun geldittu nitzan 'ta... Akabo!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- A, zea... Haurdun!
- Bai. Seittun 'ta... Hogeita batin... Nola zen? Hogeita batin betzi hillabete ezkondu giñala eta hogeita biyan jaiyo! Bai!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Guria in zuten militarizatu seittun hartu zutenin. Seittun itxea. Arratsin torri zitzaiten, ze ordu izango zin ba? Zortzi terdiyak 'o hola. Atia joka. Ate nitzan 'ta bi oso estraiño. Eta erdaraz 'ta esan zin:Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi"Manuel, zue galdeka heldu dia jon berko 'zu 'ta". "Ze erremeiyo! Jon berko! Hoin eskutatik nola ate!". Hala, seittun pronto jarri zen 'ta jon zin. 'Ta handik puska 'atea atzea berriz ate joka bat. San niyon: Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bataiatu seittuan. Seittun bataiatu. Gaur bezela jayo eta hurrungo egunin ya bataiatzea, komoduak, atautxi-amautxiyak preparatuak. Hori bai.
- Ama joten zen eliza haurrakin?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bo! Ordun, zea, lujo haundiya zen. Haiyek, gure nausiyak zin denboran, etiketa haundiko jendiak, de mucha... grandeza. Hiru neskame eukitzen zittuzten... hiru bai, 'ta gañea interina, itxe haundiya zuten han 'e Donostiyan, Kursalea pasa 'ta seittun dute, da itxia,Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Zakuk bai. Ni neone 're bai, e? Baserriyan lana itteko 'ta han inguroa jon bertako 'ta... Esniak eamateko 're, klaro! Esniak eskutik zintzilik eamaten genittun. Eta hartako 're zakua burutik bera. Biño zakua 're eudiya fuerte itten baldin bazizun, seittun pasa itten zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi"Jarriy hai atzin, nik martxa 'it aurrea." "sei zak, sei zak!" Harrek seittun harrapatu du bos minutu manta, harrapatu denak eta...
- Béak eskapo in geo!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEz nun residentziyan bezelako bakardadeik billatu, ez zen han bezelako luzatasunik eta izandu... Beno, hori dena ongi gertatu zelako 're bai, biñon hala 're prepatu giñan zerbai gaizki atetzen baldin bazen seittun hara joteko. Dena ongi ate zen 'ta oso esperientzi politta.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusieta nakan zea, kutxillo ttiki bat, labaiña ttiki bat nakan eskuan. Bai, goatzen naz beti, goatu nitzan seittun labaiñana! Ez miña mateko... Miña bai 'te nun.
- Karo, segun nola...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusijon 'ta seittun tankera maten ziyon, nahiz bistan ez izan miñikan... Hola ebakiyik 'o ez izanta 're harrentzako 're erremiyua bazun. Itxeko andre normal bat zen. Eta nik izautu nuneko amona. Eta geo baita 're itten zittun emplasto 'ta... E... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGue amak seittun bueno man ziyon zerbatte merinda 'ta zea 'ta jon zen kuartelea 'ta geo handikan tortzen zen 'ta handik hara...
- Bai, handikan...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Karo, ze karri in ber bazen...
- Karo, horrengatikan ba!
- Seittutik bukatu zen.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusietortzen nitzan Egualdetxoa eskola 'ta jolin, iñor ez zen tortzen galtzerdi txuiyakin 'ta hola zapatakin, zarrakin 'ta alpargatak ibilliyak eta hola... Eta lendaibizi bestia sango zattut gaiña, Amak ekartzen zittun alpargatak eta alpargatak, bakizu, umeatu 'ta bihatzetikan seittunIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi"biño nik kondiziyuk nahi 'ttut. Ze kondiziyo jarri ber 'izkiazun esan". "Nik kondiziyuak? Seittun jarko 'izkizut. Nik emantakukin bizi ber 'zu zuk!". "A bai?" Sei 'zazu porkulo hartzea!" Hoixe san niyon.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Seittun. Bai baizekiyen bestela ez ziala harrapatuko!
- Denak nastu zittun béak eta! Béak baten batekin geatu ber.
- Bai. 'Ta zuk 'e bai!
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ai ama!
- Errenteiyan. Zeara... Nola du izena du (...). Han trenatik atea 'ta seittuan korrika autobusa harrapatzen bazenun, andre zarreta, bestela oiñez bire haundiya zen dena.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ez! Ordun (...) ibiltzen zien, baiño geo biri hoiy in zen, san 'izut, meiko zea horren bittartez hor diputaziyuak in zun biri hoi geo. Biria ondo in zen geo, biño leno hasi zienian, nik ez dakit zeiñ hasiko zen. Gerra aurretik hasi zen, biño gerra seittun torri zen 'ta biria geatu zen dena txikittua 'ta iñork ez zun kasoik itten. Lohiya, lohiya 'ta lohiya.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai, bai. 'Ta han kriston juerga izaten genun, 'ta klaro hara jon 'ta dantzan ibiltzen ziñan 'ta alpargata guziyak muturretik seittun hondatzen zenittun 'ta ordun amak saten zun:
- Handikan illundu biño len ate ber zen, e!
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bea biziya 'ta torri in zen zortzi eunin. In 'ta bete 'ta zortzi eunin (...). Oaiñik ikusi 'un mozkorrik gehina. (...) 'men zen, biño... Seittun hustu 'men zen e! Eunin berin sateko.
- Hoa ian zutenak 'e gotuko zin ba!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Ze iñ zuten berrittu 'ro hola? Saarbisti bada oaiñ, ez?
- Bai, berrittu in zuten.
- (...) seittuan berrittuko zuten.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Seittun, seittun bai.
- Gehiyenak iñ zittuzten.
- Bai.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Eta man zizkin honen seiñak 'ta nik karta eskribittu niyon honei, eta honek 'e seittun kontestatu zian. Kontestatu zian 'ta hartatik hasi giñan 'ta amistadia in genun 'ta. Geo gu Aranon 'e asko joten giñan gaztiak giñala 'ta meza 'ta...Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiHoi kontratun jartzen ziten. 'Ta nei, nik ez seguro soziala 'ta ez ezer 'e (...) ez naute sekula ezer 'e eman. Hilario sartu zen 'ta harrei seittun jarri ziyoten seguridad sozialak 'ta hura seittun.
- Hua langille bezela?
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-'Ta ordun zer zin zaku harrekin intakuk 'ta geo gaintik beiyakin intako abarkak gaiñin?
-Ez, abarkak tipu hontan e, biño bei larruakin iñak, hola... Nun ostra laister ingo nun baldin banun... Hau da! Ingo 'ut seittun abarka!
-Hara!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hola korapillua itten ziyon larrua beai, ya?
-Bai. 'Ta oan honei... Hara ikusten?
-Aiba!
-Oan buelta. Ai, eon pixkat!
-Bai, bai, bai.
-E honei hola man!
-Bai, bai, bai. Bai horrei 're koapillua in 'ta ttaka lotua.
-Eon pixkat! Seittun ingo 'ut. Seittun ingo 'ut auro aski!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Plaira bai, Donostiyan 'o hola tokatu ezkio bero haundiya baldin bazen martxa errin bazkaltzeko garaiyin. 'Ta urin hiru lau zea 'billi, hiru lau san blas in 'ta atzea torri, bazkaldu 'ta seittun lanea. Jo... Huaxe! Bero haundiya zenin!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEz joten... 'Ta ez joten, 'ta ez joten... 'Ta nik saten nun honea tortzen baia, azpiyan billatzen banaute 're... Seittun, aramatuk 'biltzen baizin! Hementxe bukatuko zitek!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHandik rast, torri nitzan 'ta zakur txar bat ne motun gaiñin. Arratsa 'ta illuna 'ta hala zakur hoi ez zen joten 'ta seittun harri kozkorra billaka hasi nitzen zakurrai titzeko 'ta ti nun Sistiyo kamiyo aiyeka 'ta han euki guardizilak.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiTria-ta! Seittun jarri pistola 'ta mekauen la ospa... San niyon guazen, ya ailletun gattuk guazen! Ez! Aittortzik hemen! Zea, paketik non ttuken.
-Mekauen...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHamartako joteko. Seizak seittun! Harek, hartu motua 'ta seizak seittun! Hamarrak biño lenoztik jon hai, 'ta harrapazak sargentua 'ta esplikakiyok! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Beti izandu da kontrabandua 'ta oaiñ 'e, oaiñ 'e kontrabanduk seittuko du. Seun zekin, droga 'ro urria 'ro... Biño oan bizkarrin 'ta hola ez. Kamionatan 'ta kotxetan 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bataiyuk zea, atautxi-amautxiyak 'ta apaiz zar bat 'ta kitto.
-'Ta gaiñea seittutik bataiyatu?
-A! Hoi bai, jolin! Lau eun haundiya zen!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek geo juiziyuk eta izandu zittuzten. 'Ta geo denak kontran atea, han genebillenai deittu. Nei ez ziten deittu. 'Ta nik deittu ez 'ta seittun sango niyon nik e! Hauxe in nun! Zeba? Ni bein hartua bainitzan odolkiyak harrekin. Zea! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGu ya ailletun 'ta hora hilla han. Bai. Geo seittun geldittu zin, beno, geldittu, berriz 'e seittu zuten, biño gu pasa giñan gen tokira jon ber genun aldea. Pozik tiroik ez zenin! 'Ta holaxe, gaizki, gaizki. Gaizki ibilli giñan. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiSalan, sartu 'ta seittun lembiziko sillan hura exeita 'ta txakurra onduan. Txakurrak seitzen ziyon! "Aber, parra in nahi al zute?" 'ta "Bai" "Zakur hau jarri ber dut dantzan" horregatik Trinidok beti saten zin zea, la pitxita y la reina kantatzen ziyon 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Handikan aurrea, bueno...! Garmendi seittun bete zen reketez... Gaiña iertzen ziyotenin beste ideatakuk zila, bueno! Ze pillak gue itxea! Pes han, han eukitzen zittuzten holoko perolo haundi batzutan rantxuk eta janak eta denantzako
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Gaixtotzeko!
- Ez itxitzeko! Bestela soldado jon berko zula seittun 'ta!
- 'Ta gu gaztiuk eta, bakizu! Katalintxoko 'ta, Matteoneko 'ta gue Luixa 'ta Regina 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiHaik zin lembiziko Oiyartzunguk hill zittuztenak. 'Ta geo... Pes asko!. Oiyartzunen afusilatuk badia mordoska. Eta enteatzen giñan seittun, seittun enteatzen giñan. Ez dakit nola, biño... Pasatzen zen.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiEta gizona, pes harrek san 'men ziyon nondik sartu 'ta, abitu zeneko seittun zerkatua. Tirua handik eta tirua hemendik eta, bea eskapo. 'Ta azkenin Berrondoko onduan, baserri baten onduan, hola arbola baten onduan hor hil zen.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta asko joten zin zuen itxea, ez? 'Ta amak kafesnia ate.
- Bai, harrek, jesus! Iñor jon ezkio, seittun!
- 'Ta tertuliyan aittu?
- Bai.
- 'Ta ze kontukin 'ta aitzen zin?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiBueno zerbaitte 'man 'men ziyon 'ta kandela bat 'man 'men ziyon: "'Ta zuk kandela hau han euki itxian 'ta hasitzen denin txerriya karraxika hoi seittun pixtu, seittun pixtu e! 'Ta hoi hartu 'ta itzali gabe jon 'ta ereki atia 'ta beitu barrena argiya."Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hala ba aski xintxo in 'men zun derrepentin hasi 'men ziyon txerriya 'ta jeiki 'ta pixtu 'men zun kandela seittun ddi-dda 'ta geo beri hura hartu 'ta eskailletan beitti sotoa jetsi 'ta sotoko atetik ate 'ta txerritokiko atia polliki-polliki ereki 'men zun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-A! Harrek mate al zun?
-Harrexek maten zun. 'Ta hara joten giñen 'ta jon biño ez askotan nahiyo jon 'ta. Hasi, sartu 'ta seittun errezun 'ta errezun bukatzen genun.
-Dotriña.
-Dotriña dena. Dena dotriña.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Sagradua.
-'Ta beak sumar bakarra zekin. Hua ikasi genun seittun. Handik aurrea ez zekin 'ta nola eakutsiko zun 'Ta guk ez ikasi.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta martxa manduakin hara. Manduan gaiñin jarri leku onin 'ta gaiñekun eskutik 'ta Arantza. 'Ta Arantza jon 'men zen 'ta han artua 'ro eaman zuna seittun iyo 'men ziyonIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua makillakin taka-taka-taka torri zen 'ta kusi 'ta jon zen. Jon zen 'ta nik seittun lembiziko galdea: "Zer deus kusi al 'zu?"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihala hura hartu ta billutzen zun harrek seittun! epel hartan aixa billu ´re itten da, mamiy hura billu, ´ta nei maten zin. Batzutan billu miño leno, kallatua balitz bezela kutxarikin, platera mordoxkat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo hala 'ta hala 're pixka 't izutu 'ro itten giñan 'ta beldurra 'ta astua galdu ezko astuan jabia 'ro nun zen 'o hasiko zila seittun 'ta akabo iñalak 'ta. Bueno utzi genun hua 're.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta polliki-polliki utzi paketia bazterrin. 'Ta jetsi zea honea, 'ta geo handik hartu berriz 'ta berriz 'e seittun kroska 'ta hantxe polliki-polliki. 'Ta han ez baizin jartzen guardiziilak!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta iya rekautxatua zen, ez zen. Rekautxatuk igual tortzen baizin. 'Ta rekautxaturi seittun harrapatzen ziyoten. Iatsiya beste zea, zar hua berritzen baizuten. 'Ta hua ez baizen nahi izaten.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGue kamiyu hortan 'ta. Agur ba "Muchisimas grazias" 'ta. Hala eongo zela nausiyakin, beakin eongo zela 'ta eamango zittula. Seittun karritu, harrek ber baizittun! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGue Inaxio eakustea jona, non zin. Ez baizekiten non zin haik. 'Ta jona 'ta gue Inaxiok seittun ierri "Ettuk berri onekuk hok". 'Ta gaiñin barrena ibilli 'ta ez rekautxatuk zin, ez ze...
-Hairi ez ziyoten importik.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHonea seittun 'ta hoixe 'ta. Aber nausiya non zen 'ta Inaxiok 'e hanka in baizun, alde.
-Bestela horkuk denak ateziko zittuzten.
-Bai denak harrapatuko zittuzten bestela. 'Ta geo ni jon nitzen, atta 'ta biyek jon giñen gu.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHandik pasa 'ta beste ailleka. Han deklaziyua. Deklaziyua hartu ziyon lembiziko, ez dait Pillipo 'ro zein eaman zuten 'ta eaman zuten 'ta. Seittun soiñuk kinkiti kanka 'ta kinkiti kanka, zapata kajak zittuzten bota beltxa holakuk, guardiziilan bota holakun kajak han.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBerde-berdia 'o urdiñ-urdiña sua. Piribipipi. 'Ta horra sua eskuan, putzoa seittun ra-ra-ra-ra-ra... 'Ta aittu 'ta, 'ta berriz 'e sutan. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJon zin goitik beitti. 'Ta haik harkaitza pasa 'ta seittun abitu zin aurrea. 'Ta guk Peio 'ta biyek gen hoikin. Peiok oan 'e sango nuke bai. 'Ta goitik beitti heldu giñan 'ta heldu giñan 'ta eroi in ziun bat. Eroi.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gu seittun raa! "Alde, alde hemendik oan!". 'Ta dda! Beitti 'ta. Hua numbaitte, numbaitikan pasata bizikleta atzea 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHasi giñan kargatzen 'ta seittun jakiña zira lotua gelditzen da persona. 'Ta harrekin lan itteko txarra 'ta di-da! zira bota 'ta bazterrea bota 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Guardiziilak bai, berriyak torri 'izkigu bi. Laister alde ingo ttek hemendik!"
"Zeba?"
'Ta: "Hemen hokin ez baia mezklatzen, seittun hok biali itte 'ztek!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai. Bai, bai.
-Seittun kejatuko baizin.
-Bai, bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai.
-Dena jan berrin igual.
-Bai, bai. 'Ta seittun biali. Bai 'ta holaxe ibiltzen zen zea.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo eamateko 'ro, abitzeko 'ro. Ondokun 'o ondokun ez dakit zer giñen, jon giñen 'ta seittun izautu nun pakete bat ibilliya bazola 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Zuek ierri seittutik zein zen ordun...
-Seittun, seittun ierri. 'Ta geo entetu 're... disimuloik gabe in zun 'ta!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiIyo nitzan 'ta seittun rast! zapatak ate nittun 'ta: "Zer ttuzu hankak berotuk?"
"Bai, berotuk". Arrebak jakitten zun 'ta hala "Ze pasa zaittu ba?" 'ta hola 'ta hola.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBiño seittun frexkatu zin e!
"Nahi al zu ur pixkat jartzia? Urin pixka 't euki 'ta"
"Ez pasako da!" 'Ta hala.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta nik sartu handik ze hura, atzetik 'ta hartu nun 'ta pixka 'atin, 'ta seittun atea! Nik laundu niyon pixka 't, 'ta ikuttu zun aurreko zea latsa, nik aitzurrakin kendua 'kuttu zun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta nik pixka 't altxa nunin 'ta tti-tti-ttira! Seittun atea! 'Ta ate 'ta seittun riau! "Ale ate yeu" 'Ta ezta eskerrik asko 're alu harrek!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAttatu in ber zela. 'Ta bai, nik 'e soldau juteko go haundiyik enakan 'ta hala attatu 'ta seittun, seittun joteko. 'Ta geo Luxia, beste tipua hor 'ta harrena jon 'ta bai bai.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBestela bertan utziko yeu 'ta seittun".
'Ta fuerte zeatu biyek.
-Beotu?
-'Ta bultzako bat eman harrek, 'ta horrek ostiko bat tira ziyon.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bueno, bueno iñalak ingo ttugu beimpin!" 'Ta harrek karri belarrak klasik, belarrak klasik karri 'men zittun 'ta belar haikin seittun hasi 'men zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta benga 'ta benga, 'ta benga 'ta atta gaizki zona seittun mejotu. Seittun mejotu. 'Ta geo harrek esan 'men ziyon:Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKriston ejuakin beste bertso bat bota 'ta. 'Ta hala, bestia ez oneko. Attona jon kampoa biño, atzea torri seittun 'ta berriz 'e: "Bueno Doloex zu 're denuntziatu ingo zattut ez bazu ixten 'ta itxi hau!"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiate 'men zen 'ta han euzkitan pixkan bat muiñak izorratu.Muiñak buruko muiñak.'ta miñez jarri seittun jarri miñez, buruko miñak 'o,Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusigue osaba zeaku horrek, Lezoku harrek, harrapatu men zun seittun, mendiyan beyakinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Non? Pikoketan in nun nik errezu hoi 'ta ...
-Biño garai batin hoi ixilik in ber zela
-A joe! Hoi ... Hoi nik ikasi nun dembuan, hoi kantatzen zuna afusillatuko zuten seittun!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiZetik, seittun iertzen geniyon hok portugesak izango dia hoik. Bai hala izango dia. Eun batin hor saardiyan, saardiyan burua azaltzen zuten. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLau neskatxa 'ta mutillak zazpi.
- Zazpi ezin gerala atzendu. Leno eozin zeakin 'ta seittun bertsua jarri, lengo martxa hoi zuten len denbo batin. Zerbatt zeatzen bazen bertsua jarri !
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Karo.
-Erreminta txar batzuk eaman nittun 'ta.
-Karo hoik ze itten dia seittutik ordoittu bezela ingo 'ia 'o?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai... Hoi eaten zen. Seittun eaten zen hua. Geo muztiyua da hurrengua. Muztiyua du izena, xixarra lendabizikuk 'ta hurrunguk muztiyua.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusiBeno xabiyakin aitzen dia sasiko zea hobena sateute. Miño oan tortzen dena saarran haziyakin landaria. Urte gutxin mateu miño seittun hasten da maten.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Ze itten zen kupeletan bertan belztu 'ro hondatu?
-Bertan, bertan. Emboteillatu belztutakua hondatu biño leno. 'Ta seittun atetzen genun sardua. Oaiñ ez. Oaiñ litruk eta litruk itten ttugu ostia!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusiArduak itteko zea hoitakua. Ba hua 're burni gustua hartzen zula 'ta seittun jendia kejatu zen 'ta fuera. Hurrena inoxidablia. Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Bai, ez? karo
- Txotxin denak jun 'ta exeita jarrita jan itten da, miño ordun ez. Ordun jaten zena jan `ta tokan seittun hasten en jendia. Tokan sardua jokatzen erronda,
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusiKinta, treintaiseiskua zen bat. Eta treintaisesen hasi zen. 'Ta seittuan soldado jon ber izandu zun. Eta bestia treintaitreskua zen 'ta hoa 're bai. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta hoi oso exkaxa zela 'ta be anaiya biño lenoztik bataiyatzea eaman 'men zuten. Seittun bataiyatu in ber zela hua 'ta jaiyo orduko bataiyatzea eaman 'men zuten.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBai, bai 'ta zein krixtok san zin nei hoi? Honea abisua 'ta anda dios seittun jon nitzan ni 're Biasokukin 'o zea hoi nola da (...)an andria zela 'ta hoi? Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Mandua zuluan ibiltzen zen. Planun sartu 'ta seittun zea bat, barrenian, hola zea bat da zabaldi bat. Aurrea. Planua. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusimineala 'ta usaiya 'ta txarra da 'ta zea da 'ta hara zertik ez zea joten? 'Ta hoi nik sango yot nausiyai sango yot" 'Ta jon zen 'ta bueno, zeatzen zenin, bukatzen zenin hasi zen. Obra bukatu zutenin, makinak desaertu zinin seittun deittu ziaten.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Horkua. Hemen leno, hemen bizi zena Prantzira jon zin. 'Ta hau libratu zenin seittun san zin. Eta geo seittun torri giñan, etxia dena zarra arront zarra. 'Ta dena Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta Donostia presentatu nitzan 'ta ordun sartu nitzan zeara , zea Real Konpañia Asturianan seittun puestua man ziaten.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Aaa
- Bestela igual jongo zen Pikoketa galduta 'ta ez baza errepatzen. Miño zintzerriyakin seittun
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiBai, hombeste demboan. Hil 'da seittun utzi gerra dembuan, ez! Ez zutenuzten. 'Ta hola behintzat goatu zitzaigun alkatina jotia 'ta premisua eskatu 'ta san ziun: "Bai, bai, ne borondatetik bai" san ziun.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiHogeita hamar euro seittun juna do. 'Ta botikakin hasten baldin baza ezdu 'ta hua 'ta akatzen da,Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'ta martxa. Marmitak hustutzen zinin seittun 'ta bestela berriz denbo juxtu baldin bazen esniak utziMendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- 'Ta geo eztarriko miño baldin bazenun, gatza berotu, o' zartayan o', eta trapo batin bildu 'ta geo lepuan jarri. 'Ta seittun sendatzen zen.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'ta nik batxuiya seitun eosikout 'ta sartu ateran 'ta zea 'ta seittun sendatukout.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiMiño oaiñ seittun e' lertu 're itten dia. Ordun lertu gabe zeatzen genittun guk.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Ordun e' izango zen ba jendia ba diru gutxikin 'ta patzeko 're, jan in ber 'ta
- Ez, hor patzeko zean jendia, bazin, bazin patu gabe 're geo pixo 'at zunin patzeko biño ez, ez hor kontua hor eittun zen dirua hor seittun zeatu zen.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi"Jo horreatikan saldu dik e?" 'ta beteinayua 'ta beteinayua Oiartzungua jun, jakin zer zun 'ta san: "-Zuek e' zute ikusi han holakoik? Seittun altxako da behiya." Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusihola tamaña hontako bi zea tira guziyan. Han bota nun seittun e' udazkenin bertanbota nun. Bota haziya 'ta nasi nun... hua landare pilla!Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi'ta beste aurrea puestua, karo gu enkargatutako giñan geo gauro' bihar 'ta, hala beñipin beste sei pezta, 'ta seittuan ya zazpi pezta 'ta geiyo iraazten nula, bai zazpi pezta 'ta geiyo iraazten nula, 'ta jo Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusiHan pasa nun kolpeik haundina 'ta geo handik torri giñan itxea 'ta geo seittun hasi zin, pues handik ez dakit ba nik akaso sei illate akaso urtia ba zerbaitte hola karretera itten. Hasi zeatik, Pauko errotatik 'ta Lesakako karretera hoi.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta apaiya 'ta merienda 're igual. Apaiya 'ta merienda lembizi hankak garbitzen hasi biño lenoztik gazta 'ta ogiya. 'Ta seittun, handik ordu erdi, bai ze ordu dia? Sei, seiran. Hoa entremesa bezela. Seiran hankak garbittu, 'ta seittun apaiya. Hankak garbittuz...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, geo amak seittun , zea, beno
-Nik seittun "zerbatte hartu ber dugu, zerbattehartu ber dugu" 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun