mordoxka

Kategoria gramatikala: 
Zenbatzailea
Batuan: 
Mordo bat
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Bastante, número considerable
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusibiñon geyena Oñatibia gauza hoitan. Bai. Hola.
- 'Ta geo Iturriotzen mordoxka, zea, haur asko juntatuko ziñazten kalin?
- Bai, bai, mordoxka juntatzen giñan. Ne erarekuk bagiñan franko.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Han de mordoxka bazen. 'Ta denin bazin hor. Etxe guziyak betiak zin. Ez zen iñorre gabe.Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Horren izebak eta. Eguardiyan ekarri ayuntamentura jendi gehiyena zen demboran eta illia dena moztu, hemen hola utzi mordoxka bat, hemen lazua iñ, zea bandera espaiñolakin, zinta espaiñolakin, eta eguardiyan jendeik gehiyen gehiyena zen demboran zea itxea biali hortikan.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Muttikuk motxa. Motxa bai. Eta askok zea, burua rapatua 'ta kupetan gaiñin mordoxka 't luzexio. Bai, bai. Orduko motza.
- Eta noiz hasten zen moiñua 'ta itten?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigorputza kajin sartu 'ta han jarko zen, gelan 'o salan 'o eta itxekuk eta auzokuk eta bisitara tortzen zinak eun 'ta gau, beti person mordoxka izaten zen. Han zean, hiltakun onduan.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Arrosiyua errezatzen zen, errezuk itten zin eta len san dutena, beti kampokun ze hura, babes hora han izaten zen. Jende mordoxka beti hantxe izaten zunun. Eta jakiña, itxekuk near itten bazuten, kampokuk 'e bai. Zea hori, e... Kompartittua, miñ hura kompartittua eoten zen.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Uarten bi bizitza... Zume bat, 'ta bestian... Ez dakit ba! Zein zen? A! zea, Antonio 'ta Felix, mutillak 'ta nexkak berriz, Pia 'ta Arroxa 'ta hola.
- Ordun kozkorrei mordoxka juntatzen ziñazten?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi'Ta harreiy itten ziyoten mordoxka kendu kupelai 'ta berriya bota. Basoa bota, kusi, proatu "Hau oantxe ziok erki!" Saarran gustua hartu 'ta... Demo 'ateko saarran... Oaiñ ez, oaiñ ez, oaiñ ez do holakoik. Guk dembo 'atin itten ez geniyona liga kendu. Be ligakin eoten zen barrika, biño oaiñ, oaingo saardui dena liga kendu itten zaiyo. Azideza gutxiyo izateko. Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Ni biño zarraguk!
-Zarraguk?
-Altzermo Ibarrekua 'ta, Bortaneko Luix 'ta, hillak 'e baia 'ta... Oan hau 're bai, oan hil den hau Zolotiar! Hoi 'ta bazin mordoskat].
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'ta 're bai eondu zin demboa mordoxkan. 'Ta geo sartu zin militarrak. Biño militarrak sartu zin San Inazio eun batin. Sartu zin Aiñeko estrata hortatik goitik betti, denak, Pamplonatikan oiñez, e! Txiki-txiki iñak.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Haundiya bai, haundiya bai. Haundiya bai. Haundiya itten zen, padrinuk eta launan bat 'o beste, 'ro... Juntatzen giñan mordoxka.
- Zein zenittun zuk atautxiya 'ta amautxiya 'ta? Zein zenittun? Gotzen za?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-Jornal pixkat hartuta.
-Bai 'ta ttaka ttaka ttaka ttaka 'ta Biraitan barrena Pulliaiño 'ro launak izaten 'men zittun Alfontso zeakua Fatxiko Alfontso 'ta Epeleko Iñaxio difuntua 'ta hola mordoxka't.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bueno, hua 're launa. 'Ta laumbat arratsldetan Sakuora joten zin, juntatzen zin mordoxka 't. Han ardua 're saltzen zuten hola zea bertako jendiri 'o 'ta... Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihala hura hartu ta billutzen zun harrek seittun! epel hartan aixa billu ´re itten da, mamiy hura billu, ´ta nei maten zin. Batzutan billu miño leno, kallatua balitz bezela kutxarikin, platera mordoxkat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hilla izango da honezkio, nik ez dait. Miforron anaiya 'ta Miforro bea 'ta tortzen zin mutil mordoxka 't billá.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKaroira eroiya, miaa gazte bat, erra, erra. Behiya aiñakua, miaa gaztia. "'Ta oain ze in ber dugu?" 'Ta ze in ber dugu. 'Ta bai ate in berko nola hala. Ate in ber. 'Ta haik mutil mordoxka 't torriyak handik Hernani aldetik eta gu 're mordoxka 't jonak hemendik. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Horra oantxe earra yeu"
Pixka 't utzi 'ta berriz 'e hartu 'ta isasetik 'ta lepotik eta altxatu nolapaitte. 'Ta berriz 'e segi mordoxka bagenun. Berriz 'e segi 'ta nombaittea karri ber 'ta oan hokin lan erra izaten baita hoikin.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTorri zen. 'Ta han guardiziilak. Mordoxka 't. Torri zin 'ta geo jakiña limbiziko itxia hau. 'Ta guk zea in genun Bernardok san 'men ziyon Inaxioi: "Inaxio hoik numbaitte zabaltzute hortik, zabaldu, gorde numbaitte hoik!".Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiDiro mordoxka 't gastatu, biño ba! Pasa zen 'ta. Deus 'e. Gek sano beimpin 'ta. Ze sango zaittut gaiñekun...
-'Ta zembat demboa eon ziñan?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOillo 'ta txerri 'ta holako animali mordoxka 't izaten zen 'ta. Hantxe beti lana sortzen zen. Hantxe ongi aitzen giñan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEz ziok ba oan hoi harrapatzeik ba! Geo zer da 'ta torri giñan gaiñekuk hartuta. 'Ta ondoko eunin jon 'ta harratu nun, leertua 'ta ixuiya mordoxka 't.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Itten genittun zea 'atzuk 'e. Kobratzea 're jun ber izaten genun tarteka. 'Ta bakizu diru mordoxka, lan pixkat iñ ezkeo diru mordoxka izaten zen 'ta pioiyanak patzeko 'ta dena.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiDiro mordoxka nun. Milla duro batzuk bazin 'ta. Hala 'ta, Errentiyan arreba 'ta hara joteko zea nun 'ta. Jun enitzan nahi orduko ailletu.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bai 'te?"
'Ta: "Bai".
"Ordun diro asko zenun!"
"Ez, mordoxkat, biño doblatuta sartu ttut 'ta hanka txoku hortan oan ikarrizko nahigabia"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiIxkiñin mordoxka 't. 'Ta bat izautu nun, bozina jo niyon pi-pi-pit! 'Ta hala ni aurrea. 'Ta geo hala san zin harrek, gizon harrekIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua 're laun mordoxkakin. Bi anaiyak, zea Añakitarrak.
-A! Zea beltza 'ta?
-Bai, Añaki zea Anttonio 'ta bestia ez dait zein anai zun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo zea, Joxe Naparra Prantziyan den hora 'ta. Hola mordoxka 't 'ta. Bueno barrenin da, zea pozua hola uran zea bat da.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLaun mordoxka 't bagiñen bai, biño monikatar hoik 'ta hola mordoxka 't. Napar hoik eta.
-Otsamanteikuk'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEuskaldunak bai 'men zin mordoxka 't juntatuk 'ta hala. Zea ez dait, laumbata 'ro igandia 'ro ze izango zen han. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta zembat azienda 'ro? Zembat buru zenittuzten 'ro?
-Hiru-lau behi. Lau eondu zin. Ardiya genun mordoxka. Ehun bat ardi 'ro hola. Bai, ardiyantzako paraje hobia da hora. Behiyantzako biño.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Aa!
-'Ta geo handik urte mordoxkateta torri zien zemia, oan hil den hau, be andriakin.
-Torri al zin hoik? A bai!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Ez, ez miño ibiltzen giñan. Ni ez dakit zenbat urte urte mordoxkat da. Alduran metrua Alduko tellatun metrua neurtua bazen Iturrioztik juna.Mendiburu Etxeburu, Teodora