erderaz

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
erdaraz
Aldaerak: 
erdaraz
Esanahia: 
euskara ez den edozein hizkuntzatan; bereziki, gaztelaniaz hegoaldekoentzat eta frantsesez iparraldekoentzat.
Gazteleraz: 
lengua distinta de la vasca
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta hua zer zen, aman ahizpa?
- Aman ahizpa, bai. 'Ta hua izutu 'men zen, eliza 'ro heldu zela, arrantzalik Auxkeneko errekan 'o, 'ta han erderaz 'o, zerbatte neska gaztiak kusi 'ta hasi,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Hemen 'de dotriña guk euskaraz genin.
- Miño gaiñekun, erderaz. Eta zenbakiyak! Jolin! Nei oaiñ hasten nautenin: "Berrogei 'ta hirurogei 'ta..." Gu Atamitxen lanin aitzen giñanin Mitxelenak zenbat errita atetzen zigun:
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi"Zenbat da hau Mitxelena? Honek zenbat baliyo du?" 'ta tak! erdaraz, ui, euskaraz 'ta "Mekaguen la ostia, zuen gurasuk ez dakite erderaz, 'ta oaiñ zuk numeruk ez dakizula" 'ta eske guri hola eakutsi ziguten 'ta oaiñ, buf!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusibiñon zea, besti denak doktriña erderaz ''ta nik euskaraz. Eta... Apaiza Don Jose Luis Lekuona genun, arrontin apaiz ona, haundi bat. Enbil ttiki deitzen zin. Eta... Apaiz haundi bat, haundiya beziñ ona. Oiyartzungua zen eta... E... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHeriotza ordua 'o lenaotik eta hizkuntza ez zakitelako, erdera ez zakitelako, hori alde batea arrazoi zuten baserritarrak, e! Ben hizkuntza bakarra, biño hemendik kampoa, 'o jon ber bazuten, 'o itxian goraberataz paperak egittea, edo testamentu bat egittea edo... Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiZertik baserritarrak askok eta askok ez zekiten zea, erdera. Hori 're pobria da, e!
- Bai, bai, bai. Ez...
- Batetik berak ez zekilako, 'ta bestitan, bestin, behar zen tokiyan euskarak ez zakalako.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, biño obligaziyua...
- 'Ta hola zembat baserritar pues... Lotsatuta! Lotsatuta arkitzen zin. Ez zakitelako erderaz eta jon ber bazuten zerbatte gauzak antolatzea 'ta
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi'Ta geo klaro, erderaz zakitenak pes iruitzen zitzaiyoten euskerak ez zula baliyo ezertarako, ezertarako ez. Biño euskarak aber, bere... Bere merito haundiya daka euskarak ere. Nahiz erdaldun senitzen denak ez 'yon ematen eskerrikan.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Eta haik euskeraz ingo zuten ya?
- Bai, euskeraz. Euskeraz. Ber zenin ingo zuten, biño gaiñekun erdera haiyek ere gehiyena ibilliko zuten segun ze... Bai, biño haik lan asko tten zun fidelak.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusinei betzi urtetan Donostira eaman ziten en el Paseo de Francia Las Teresianas. Interna! Erderaz ez nakila! Gaiña obligatzen ziguten, e! Eskolan desdeluego ordun ezin zen hitzik euskeraz iñ, anillua maten ziguten.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiNik itten nittun nearrak! Onez onez hartzen ziten, biño keba! 'Ta azkeneko bronka bota batek, eta ordun kizkurtu nitzan, bai 'ta ya geo betzi urte in nittunin feliz! Ya geo jarri nitzan, biño lendabiziyan... Gorra! Iñor izautzen ez, eta erderaz 'e jakiñ ez! Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Deustako baliyo zuten, tripako miña baldin banu 'ro... Hain itxea joten nitzan, e! Eta ordun filan, errespetoz sartu ber izaten zin. Eta arratsaldin... Goiza baldin bazen, goizin, buenos días 'ta, dena erderaz in ber zen ordun! Euskeraz galaziya! Nahiko itten genun euskeraz, e!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiHaik hazteko ke remedio te iba a quedar, en fin! Eta gurasuk 'e gehina esijitzen zuna hoi zen, e! Erdera gutxi ikasten zutela! Gaizki ikusiyak! Leno be burua gezki ikusiyak!
- Karo berrak...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiDotriña bagenun baimena, biño gaiñekua, ahal zen guziya... Oaiñ euskeraz barriyoku denak, baserritakuk zer! Lana zailla zen. Lana zailla zen! Biño gustoa, gustoa!
- Material dena 're erderaz.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Dena erderaz. Con una enciclopedia, tenías de todo en la enciclopedia. Libro batekin tema guziyak han zenittun, denak. 'Ta geo matematika asko problemak itteko 'ta Bruñol librua ibiltzen genuna. Zertikan matematika asko zeatzen zen, manejatzen zen. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ui ni kompaziyo batea ze hoik... Leno san 'utena numerador, denominador, máximo como divisor... Hoi denak euskeraz yo ni idea! Nik erderaz hoi denak ikasiyak! Eta ordun hasten nitzan ba ni galdezka. Beno, denominador zein da? 'O ze 'ta... Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ez. Amonak ez zekiyen ez erderaz, ez letzen 'ta ez eskribitzen. Harrek ez zekiyen ezer 'e. Eta geo ne aman erarekuk eta hola 're askok ez, ez zekiyen. Beste batzuk defenditzeko aiña. Geo persona bea nolokua den arabera 're bai, beste batzuk... E... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiNik Errenteiyan ikasi nun, erderaz esango dut: Ver, oir y callar. "¿Tú sabes lo que es esto?" Esan ziten. Ez dakit esango nun baietz 'o ixillik geldittu nitzan... Seuraski ixillikan, ez nitzan atrebittuko esatia ni sí ni no. Eta nik hoi izandu dut beti.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi-Aittuko bazenittuke bai!
-Bai, berriz atzea berrittuko balike bai auro!
-Biño pieza haik erderazkuk, euskaaz galezita zeolako?
-Bai, euskaraz galeziya zolako aleiya.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiharen bazterrin Alkatikin, eta ni atzetik, hala plaza! Ni itxea ailletu nintzanin, san zin batek erderaz: "ya puedes ir a casa ahora. ¡No se preocupe, e! Que no le va a pasar nada." san zin. San niyon: "bueno, muchas gracias, pero, pero me alegraría que no pasará nada." Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiPixa depositotik hartu, porroka pixak eta tipula guziyak pixaz bete! Ala! Biñon, jon 'ta raka raka, 'ta hoi bakarra ez...! Sukaldea... Reketik oso lotsagabik zin, e! Sukaldea iyo, oliyua hartu, martxa! 'Ta Katalintxoko amona, arrontin salada zen, erderaz 'ta zean 'ta.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiZe hoik, Maijoxepa hoi 'ta. "¡Necesitamos" "¡Pues comprar!" eta, buelta manta jon zen 'ta, geo tenientik: "¡esque ya ve usted lo que nos hacen, y no tengo derecho de enfadarme!" Erderaz e! Ongi itten zun. Eunero Donostira joten zena 'ta hola zen 'ta. "Esque nos quitan todo y ¿Qué va ser esto?Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi "Zer?" "¡Sí sí!" Gaiña erderaz hitz eitten zuten. " Tienes que pisar." "Kostako zattuzte erki!" Nik buelta eman eta oaiñ bankuk eta gauzak dia, biño guk leno bian genun saardoteiya, Garmendikuk hor saardoteiya genun bian.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta balak txisto bat ibiltzen zuten, eske ez zuten kontrolik! Kuestiyua zen bota tirua! 'Ta gu martxa, janakin 'ta jon giñan eta Oiyartzungo... Hil zen, rekete bat. Eta "aber zea, Joxe Leonen Joxe Leonena heldu naz jana kartzea" 'Ta: "¿Cómo se llama?" nei erderaz san.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusizerbatte erderaz 'e pixkat bai 'ta komei 'ta behintzat, saardua itxian 'ta saardua eskeiñi 'yo 'ta hasi dia eaten 'ta hor 'men dute nahikua ean 'ta libre! Atzea utzi 'ta osabaik gabe martxa beak. Harek salbatu zun. Bestela akabo zen. Eamango zuten.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiHora zen beste... Ez reketik eta ez militarrak, beste nola saten da erderaz? Otro cuerpo hola falangista tipoko Acción... no se cuantos zuten izena. 'Ta hoik zozten Txikierdin, kuartelakuk hemen gue itxian 'ta eondu zin bezela. 'Ta andri horrek ze in zun?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiBiño zean bakaziyotako garaiyian baserrira, gu baserrira torri 'ta hoikin gue anaiyak, bi anaikin batin batea hara jon eskola eta erderaz harrek 'e zerbaitt 'e esan eta zuk kontestatu in biar.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusierderaz e' bagenittun e'!
- Kanta geyena elizan hala zen, meza latiñez miño
gañekun gañeko kantak euskeraz zaten zien
- Dena euskaraz zen
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Euskarai nik usteut, garai haitan euskarai elizak kontu ziyola. Eskoletan erderaz itten zen miño eliza eliza beti
- Dotriña euskeaz maten zen ez?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Erdera geyo gio sartu zen, beandugo oan dela berrogei bat urtetik honea 'o hola bittartian. Gerratian esateute askok eta askok euskaraz galazi in ziyotela miño gui etziun sekula iñorrek galazitttu euskaraz hitzeittia.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Ez iruitzen zigu
- Horregatik eztakiu erderaz!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'ta eskola zea letzen 'ta eskribitzen pixka 'at 'ta, kontuk atetzen pixka 'at biño ez erderaz gio esplikatu 're ber den bezela ez zuten itten, Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiber zen erderaz 'ta komei. Gaur berriz erderaz gabe ezin da, ikasi ber zu 'ta inglesa gaintik eta horra!Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Monjak e' bai.
- Monjekin e' euskeraz ikasi zenun?
- Ba bai bai mojetan e' mojetan e' euskeraz bai. Maixuakin gio erderaz, ya maixuakin maixuakin ya erderaz. Hamar urtekin bai
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta zen ez zen hartan
- Hamar urtekin ya erderaz
- Hor erderaz hasi ziñan
- Bai 'da
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Zuk ba al zenekin erderaz hamar urtekin?
- Gu gegiun gure aldamenian zalditokiya erdaldunak zian eta haik askotan gue etxea torrita eoten zin hizketan, bai 'ta
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusigure aitak soldau juteko, apropos e alaba Villareal o' ez dakit zer, herri batea eaman, soldau juteko erderaz ikasi zun aitak aitak 'ta amak ez zakin bate erderaz.Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusiatetzen ziñen seittun neska! Bai erdaraz, bai euskeraz, ta-ta-ta, durutan gaiñea dena: hamar duro 'o errieletan 're baita 're. O! Ni errialekin... ne gizonak atetzen ttin ongi durotan 'ta zeatan... miño nik...Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Hoixe.
- Lautatikan bat 'o hola aprobetxatzen da e.
- Erdaraz ez da esaten horrei ariete?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Krak-krak-krak itten baizun.
- Hoi zea saten yote erdaraz: ariete. Miño euskeraz beti, belia, belia.
- Miño hua ideatu zin baten batek eta ondo funtzionatzen dik.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusieskolan dena erdaraz itten genun eta... Eskolan jarri ziten, jarri ziyoten itxekuri aukera 'o erdaraz e... Ikasteko errezuk eta dotriña beák eakutsiko zitela, 'o euskaraz in nahi baldin banun itxian ikasi berko nula. Eta... Amonak eakutsi zin Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-Geo jende asko zen... Karo, uste zuten erdaraz hitz einta dotoreua zela.
- Hombre. Bai, bai. Beitu, baserritarrantzako batez 'e zembat eta zembat heriotza ordua ailletu, eta notaiyuna jon ber, notaiyuna jon ber...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusinahitanahiyez beste bat erdalduna erdaraz zakina hartu ber zuten. Eta hortan arrazoiy izandu dute ben hizkuntzaiy atzea utzi eta erdara aurrera hartzia, aurrena hartzia. Sentidu hortan, e!
- Gezki pasa 'utelako.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- A, karo, zuk nahitanahiyez eman berra zenakan erdaraz, e... Kastillanoz man berra zenakan. Eta haurrak ez bazuten
- Esto... Dotriña ez, dotriña euskeraz. Bagenun baimena.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Guria in zuten militarizatu seittun hartu zutenin. Seittun itxea. Arratsin torri zitzaiten, ze ordu izango zin ba? Zortzi terdiyak 'o hola. Atia joka. Ate nitzan 'ta bi oso estraiño. Eta erdaraz 'ta esan zin:Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Eta erdara, gaztelera aitzen al zen?
- Bueno, guk e... Erdaraz ai ber izaten genun nahitanahiyez. Eta gaiñea ez genekiun. Ez genekiun... Nik eskolan ikasi nun pixka bat. Eta geo 're etxian 'ta auzokukin 'ta ezta sekula 're.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEz genun guk zea han inguruko auzokukin 'ta 're ez. Eta kalin 'e erareko jendikin ez. Biñon gaiñekun erdara asko. Orduko erdalduna bazen hemen honea lanea torritako jendia. Zertikan honeaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Nik erdara, erdara itten nun launakin 'ta kale aldi hortan. Gaiñekun etxian, 'ta auzokukin 'ta ez. Eta geo, e... Len esan zattutena, apaizak eta 're, apaiza batzuk eta 're kalin erdaraz in, ni itxeko 'ta izeba 'ta kali aldi hortako neskamia izandua naz pixka bat eta ben itxetan ez.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiZertikan ordun guk ez genekiun erdaraz, eta klaro, erdaldun hura baserriko neska batekin ezkondu eta neska hura, 'o neskame eondu zelako 'ro launakin 'o fabrikara joten zelako 'ro, harrek erdaraz zerbatte defendittuko zen... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Harrek erdaraz zerbatte defendittuko zen, biño harren etxekuk ez. Bai, hoi kontu zen baserritan. Hoi baserritan kontu zen. Baserritan nahiz urte askuan zea hoiy iuki, kale aldea eta zuk in ber zenun jestiyo guziya nahiz erdaraz iñ, iñ ber izan, iñ ber izan, hoi diferente da, e?Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Biño hara pasik 'e, jonik 'e ez dakat urrikiyik. Beti erdaraz 'ta trebatu 'ta zea 'ta beti hemendik ate gabik.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Biño haikin erdaraz aittu berko zenuten?
- Ez, harek euskaraz ongi ikasi zun, e!
- Alabak euskaraz ongi ikasi zun, e!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Alabak 'e ongi ikasi zun euskaraz.
- Oso ongi. 'Ta oaiñikan 'e... Oaiñik 'e...
- Eskolan (...) erdaraz.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Amak erdaraz.
- Ama maixtrak erdaraz. Maixtra erdalduna, biiño harek Biasoko umikin 'ta hoikin beti ibiltzen 'ta euskaraz ongi ikasi zun. Bai, zuena 're bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Aierdin 'e, han 'e gauza bera zen. Han 'e erdaraz ez bazunun hitzik itten, ixillik eon ber zunun, bestela erdaraz in ber zunun, in ber zunun. Errekreoa ate arte ixi-ixillik. 'Ta hola.
- Honek ez zun holako oso emakume zea zen (...) hora, maixtra hora.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai! Kuadrilla bueltan jarri, patata zuitzen, 'ta arrosaiyua errezatu. Zeak itten zigun, jesuita batek errezatzen ziun. Deskuidun ixillik kontestatzen banun, eju erra ingo zun, altatzeko 'ta zea. Erdara dena, bakizu. Hola.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Altatzeko 'ta zea 'ta. Erdaraz dena, bakizu. Hola. Han hamaika urte arte 'ta geo itxea torri 'ta hamabost urtetan fabrikan hasi nitzan. Hamabost urtekin hasi nitzan fabrikan. Papelean. Han 'e banun osaba bat enkargatua zona, Errentikua, Uranga, 'ta zen.. Beno osaba,Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Nausiya berez, ez dakit nongua zen, biño harrei erdaraz aitzen zen guekin, karo, gui iakusteko 're hoa komeni zaiyo, biño ber berrian eskuaraz 'e itten zun, biño oso gutxi, e! Oso gutxi! Bai. Don Ignacio Yurrita. Euskaldunan apellidua zun.Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Kauen... Eskuaraz 'e itten zun, biño, ñeo...! Gu euskaraz ikustia! Hobe erdaraz ikusita! Poza hartzen zun, biño ospas! Harrek bai, harrapatzen zun. Jostatzea 'ro kampoa atea 'ta harrapatzen bazuten euskaraz ai zela, kastigua. Kastigua!Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi-Gerra garaiyan 're bai?
-Ondorin!Ondorin, ondorin.
-'Ta dotriña euskaraz o erdaraz ikasten zenuten?
-Kastillanoz, o! Euskaraz, euskaraz.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hua 're erdalduna, berez zer zin euskaldunak biño eskolan erdaraz itten, 'o beak erdaldunak zin?
-Ez, ez izatez kastillanuk zin.
-Al zin?
-Bai. Ordun dena kastillanua izaten zen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Gue ahizpak saten din erki: Josebek... zea, erdaraz in ber geniñen hor 'ta guk ezin erdaraz iñ 'ta erdaraz in ber negun. Ai... "Viva España Franco" ez dakit, "Viva España..." bayunen kanta bat.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- 'Ta izeba 'ta euskaraz aiko zin eakusten?
- Bai, bai, dena, dena. Erdaraz zen ordun... gerran ikasi zen erdara ikasi zena. Iñork e'genikiken erdaraz. Iñork 'e ez. Ne izeba horrek bazakiyen erdaraz neska
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusigaztia zelako, gaztina izaki 'ta neskame eon, 'ta horrek, Lexaka saten yogunan ama Maria horrek, horrek erdaraz ongi zakiyen, ne izeba horrek. Hoi ne attan arreba zen. Erdaraz ongi zakiyen. 'Ta ordun bakizu: jartzen zuten dizionayua Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusierdaraz 'ta euskaraz, galdera bat erdaraz itten zizun 'ta bestia euskaraz 'ta hura (miatu) 'ta ikasi miño ze saten zuten ez genikiula. Nei saten zin: "Hoi denak baakizkizu zuk 'ta ez dakit zengatik ez zun erdaraz hitz eitten" ne baitan: "BaiPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusigaldera bat erdaraz itten zizun 'ta bestia euskaraz 'ta hura (miatu) 'ta ikasi miño ze saten zuten ez genikiula. Nei saten zin: "Hoi denak baakizkizu zuk 'ta ez dakit zengatik ez zun erdaraz hitz eitten" ne baitan: "Bai bazekiñet miño... hoik elkarrekin juntatu in ber dia". Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi-Kastillanoz, gu Aranon eskolan ibillitzen giñanian maistra zar bat genun. 'Ta harrek zun nieto, illoba bat, be semiana. 'Ta harrei erdaraz itten 'ta gui euskaaz. Guk erdaaz ikasi nahi 'ta gui euskaaz.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiHola paretak eta itten, paretak eta itten. Hargintza, horrek erdaraz ez dakit nola dun. 'Ta zea hortan aitzen zen. 'Ta geo klaro, gu, alaba zarra fan zen. Ahizpa zarrena jarri zen, zea serbitzen.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarretxekintxe ikasi genun guk leitzen, eskribitzen erdaraz ganakiun pizarra.
-Hara, hara!
-Maistrakin.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hor kale aillekan emakumik iuki zuten, ez, joera erdaraz itteko 'ro? Emakume gaztiak, ez? Zu ez za gotzen hoi?
-Denak erdaraz! Onbre! Asko bai!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Oiyartzunen, bazerritarrak 'e bai e! Bazerritikan 'e kalea torri 'ta ez ziyoten iruitzen ño! Bestik miño gutxiyo.
-Gu 're aitzen giñan e! Erdaraz launak Milagros 'ta Graxiana 'ta (...)ko hortan, bai. Euskaraz gehiyo e!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Miño, bazerritarrai asko guztatzen zaiyo erdaraz hitzeittia. Nombaitte bestiak miño gutxiyo ez izatiagatik 'o.
-Miño euskaraz gehiyo! Pua! Nik behintzat bai.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta Maitxo 're launakin 'e beti euskaraz. Mendibilkukin erdaraz... hitz bat 'o beste berbada saltatu 'ta. Miño gaiñekun ez, ez. Milagrosekin 'ta 're bai. Erdaraz 'e Maria Dolorex 'ta, pixka 't.Saizar Lopetegi, Lorentxa