betti

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Beheiti
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Abajo
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Soiñekuk? Askotan izaten zin lixuk, 'ta bestetan erdiño hola liso, biño hemendik betti tableatuk.
- A...!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Tablakin. Eta ederki gelditzen zin. 'Ta bestetan osoik goitik betti. Joskurakin forma mana, 'ta forma harrekin buelua mana, ongi gelditzen zin.
- Hoi da.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta geo haik noa joten zin? Betti jeixten zin Karrikara? 'O...
- Nerikin geldittuk izango dia asko. Uste 'ut.
- 'Ta...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Joe! Potton saardoteira torri eun batin 'ta zea hortan, soziedadeko bettiko malda hortan muti kozkorrak hartu horren bizikleta 'ta bizikletan gidoiya okertu ziyoten 'ta geo belaunan tartin rueda hartu 'ta zuzentzen nahikua zen, e! Tak. 'Ta ez utzi.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Iñaki Arbelaitz 'ta denak goiti-betti torri 'ta.
- Oaindikan 'de saten din: "Hor dozte, leihun beira".
- Politta yunen.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Eske ordun goiti-betti botzen zuten peligrua e. Itten zuten hor goitikan, goiko bidetik, gu etxian bizi ganetikan, zezena bota festetan.
- Librin.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Eta nik bost urte in 'ta handikan auro zen gerra. Biño akordatzen naz, kañonazuak eta nola ibilli zin denak burun betti abioyak nola ibiltzen zin. Hoi dena akordatzen naz ni. 'Ta balak 'e, zea, bala soiñuak, pan, pakun 'ta pakun iñez 'ta. Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusisoldau franko bota zuten hemengua, hemenguk frentin jon 'ta gue itxe onduan barrena gizajuk, ardiyak mendiyan bezela. (...) Beorlegi kabroi harek biali zittun 'ta. Handik goitik betti zerrauran 'ta, geo zerrauran bazittuzten iñak defentsak alambrikin 'ta kristonaMitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai.
- Gaiñea ordun; azinda goernatu 'ta esniak jeitxi bettikun...
- 'Ta esnia karri bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi"ba! Hola laburruo ingo nau" biñon hiru relotan 'o in nun ongi, biñon handikan betti Madiriz, Madiriz, Madiriz... dena! Bueno, beste kastigo bat!
- 'Ta ze izan zen kastigua?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiIgual lau bost person eta geo e... Zea... Jeisten genun hostua betti, len san zattuten bezela, eta artua sekatzen bertan gelditzen zen. Hazi itteko genuna, berriz, itten genun buru erranak, 'o onanak iruitzen zigunak berexi, e...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAlambre hoi bi ayekatatikan eskatzen zin eta errenka hua dena betti jeixten zen, e... Gotti jontako aiyen hura dena, be lorikin, lore hori bat itten zun, peajosua, eta geo eskuz billu ber izaten zen hura, eta hua 're bai, hua auzo lanin itten genun.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hemendik goitik betti heldu zila, reketik eta hemen alto in ber ziyotela, 'ta gu hortikan, "hemen alto itten badigute, Goikoetxea ihesi jon ber yeu" 'ta bai, alto erki! Gidatziyik zea Biraitatik horrea sartu. Giddatzaillik hemenguk zittuzten bai haik ordun! Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'ta haik goitik betti tiroka 'ta hilla 're bazuten bat bertan, e!
- 'Ta ze pasa ziyoten? Ez izautu?
- Enteintzen ez! Zeatu ez, zein zin!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta, gambara jon 'ta belar tartin lo! Pixallia 'ta hartu 'ta belar tartia zabaldu, 'ta hala, pixa goitik betti!
- Kukusuik ez al zen belar tartin, genealin galparrak...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Joteko bai erki.
- Miño bettiko, gotti iyo (...) zu malda hua. O...! Biño sekula gouan eukitzen du "bai atrasatua!" Bazin (...), biño galdetu: "'ta zertik?" Zuk oain bizikleta bazenu...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, biño zeak itten duna.
- Karo.
- Iruitzen betti jon 'ta iña zola!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Nahiz 'ta zuek kontatu 'ta iñalak iñ... haiñ-haiñ gorra, ez?
- Bai, bai. Ez da imajinatzen zer den gerra. Aieka guzi... nonahi herittua zu, ni beti akortzen na, goitik betti ogiyan billa helduki 'ta zea, Paotxikitako buelta itten du 'ta zokua hartan
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Horrena da kaso itteko zea... txanda" 'ta atera zin ayo esanta 'ta geo... sentimentuk beti izaten dia... ate giñuzenen handikan 'ta feiya ikusi ber genula 'ta besteta 'ta (...) haikin 'ta peiya ikusten... 'ta hor ikusten dut neska batekin goiti betti heldu dela,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Itxiak, itxiak. Biña famili bizi zin bakoitxetan. Beno, haitan. 'Ta oiañ 'e ez gattun asko bizi, hemen bizi gattun: bian bi zar, goiyan bi zar 'ta hemen neskazarra. 'Ta hor betti hasi ezkio hor bizi da jendia biño hemen... más triste... askotan terrazan jarri eseita 'ta igual bi ordunPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiJesus. Biltzen genuna zakutan Portuburuño nolapatte karri itten genun 'ta geo esneketayak baizin, nola joten baizin Portuburura, harrek karri goiti-betti. Jesus, jesus...
- Lan klase pilla 'rra in ttu.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Olaundittu betti tortzeko malda haundiya 'ta, gue Teexak saten zun, aittonak leheno tortzetik 'o handik malda hartan betti bajatu ber: "Hurrungun... bihar joten baia ni ena torko malda hortan betti. Barrengo heste guziyak tur-tur-tur". Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiEz zen ba, barrengo heste guziyak tur-tur-tur muitzen zila, "Malda hartan betti korrika? Ni ena torko, nahi bain tortziaka bea". Jesus, jesus... Hango attona bat oso gaixtua bazen 'ta (Endaraku hartan), jakiña, arrazoi zun harek:Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Ordun herriko... Por ejemplo... Anai zaarrenan launak 'o kuadrilla juntatzen zin, Errentikuk eta Oiyartzunguk eta hola 'ta Garmendin itten zuten barrikotia. Eta guk bai poz erra! Biño gue amak ez utzitzen gui betti joten 'ta gu eskailla burun jarri exeitaIragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusigoitik betti jetxi 'ta... Biño Uderretikan astuakin.
- A, Uderretikan ya joten ziñan astuakin.
- Bai, Uderretikan joaten giñan astuakin. Asto ttiki bat bagenun 'ta harekin.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Goitik betti.
- Bai, topoa. Eta geo ze itten zizun, topoiño laundu harrek eta geo zu bakarrik joten ziñan?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Eta geo, berriz, marmitak hartu topua hartuko
- Hutsak hartu 'ta atzea itxea. 'Ta goitik betti ikusten ziaten, 'ta topun etorri gea 'ta billa etorri ga! Launtzea amai.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiEta han giñan hamalau neska 'ro hola, eta gehiyo 're beste aldin bazian gizasemiak eta hola, biño. 'Ta geldittu giñan barrenian, goiyan ura baizen, terraza bezela 'ta ura hora dena gotik betti, burutik betti 'ta han geldittu giñan.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Ai ama!
- Jetxi ber 'zandu genun leiyotik betti. Lembiziko bizitzatik.
- 'Ta iñor... Denak ate ziñazten?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Jesus!
- 'Ta handik leiyotik 'o jarri ziguten eskaillerak 'ta handik betti jetxi ber genun. Hola.
- Beldur erra! 'Ta ate ziñaztenin kontentu!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Nondik barrena tortzen ziñazten?
- Oi! Txikierditik? Ugaldetxon barrena. Handik atera 'ta goitik betti 'ta geo gotti.
- Martxa errin!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Guk sukaldian. Fregaderan. Batzutan joten giñan zeara... Nola da?
- Labaderoa?
- Altziberko 'ta erreka hoi nola, Altzibertik Errentira joten dena? Pues horrea betti. Posta 'ro...
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiAxeiyanekuak goikoa joten zin.
- Ordun behiyak kalin barrena ibilko zin?
- Goiko kalin betti!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Oaiñ ura mozten digutenin, jo! Hau desgraziya!
- 'Ta ordun gaiña gazteiyak itten zun, uaiñ itxea jon 'ta baiñera, 'ta han baiñatu 'ro, dutxatu 'ro iñ biño, ordun ez baizen holakoik! 'Ta beko plazatik betti jonta irriyua,
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi'Ta muti kozkorrak Komuniyuk zila... geo Eguarritan 'o zean Ama Birjiñ euna, Kontzeziyoko, zenbat abrigo jesus! Miño gau 'ta egun, hor, ui! Bizimodu latza! Negua 're? Oaiñ ez bezelakua 'ta teillatutik betti ziriyak iñak hola... teillatua genun libre, ez zea itxiya.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiestuxio eta hori dena bai. Eta geo zea, arropakin 'e pues lentxio san zattuten bezela, kontu haundiya atetzen zen. Urtetako nola izaten zen igandetakua, behintzat, soiñ perkala 'ta hoi jenealin simplegua izaten zen gerritikan betti buelua eta gerritikan gotti pixka 't entaillatua,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHorraiño gerritikan pixka bat betti josiya eta handikan betti erekiya. Hora gelditzen zen pliege bat 'ta goikua gelditzen zen josiya. Eta ordun bodako soiña 'ta hoi behintzat, ordun uan biño gehiyo emakumia gizendu 'ta itten zen, eta hora geo gizentzen baldin bazen, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusihola seriyuk, behintzat. Geo hasi zin ya guen garaiyin kuadratuk, koloretakuk... Ni akortzen naz hamasei urte martxun iñ, eta iraillan zea, San Migeletan Egualdetxoa hasi nitzan festata atetzen. Eta jon nitzan soiñ mangaluze bat, gerritikan betti pliegikin soiña, gorriya, berdia etaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiZe sango zattut, berrogei urtetikan betti 'ta hola asko ez, biñon ordun bai. Eta len esan dutena ahal zunun gauz guztiya ze ingo zenun... Pillatuko zunun, itxe berriyan bizimodua hasitzeko.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta hua zeiñentzat aitzen ziñazten, ayuntamentuntzat?
- Ayuntamentuntzat. Urkiantzat in genun Kastañon hamaika metro 'ta erdi. Zulua goitik betti ura harrapatzeko. 'Ta goiyan, goiko punta puntan zen 'ta goiyan tambor bat jarriya.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiTambor hartan kablia goitik betti 'ta zu atzetik benga. Jonta osaba, txandaka, bat bian eun batin 'ta hurrengun bestia. Kan, kan, kan hasi 'ta bian ai zenak bai deskuitzen baza zaparra errak! Balantzaka, xestua balantzaka hasi 'ta bazterra jotzen zunin harriya dena goitik betti! 'Ta jo!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Handik betti zen. Gu Zabalea torri 'ta geo zeatu 'ta... Goitikan eju itten ziuten: "¡Alto! ¿Quién vive ahí?" 'Ta "España" 'ta ordun aurrea. 'Ta segi.
- Ba reketik honea...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusihaundi batin zuriya. Eta ordun e... Itxian onduan zen maiya, egurrezko mai bat, atzetik altuo, aurretik bajuxio, marruskatzen genunin ura betti joteko, eta han dena marruskatzen genun. Jaboitan jarri, beratzen utzi ordo batzutan eta eskuz dena aklaratutzeko prozesu hoi denaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai.
- 'Ta han zea zen, ez?
- (...) maldatan gotti betti elurra zenin 'ta!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- 'Ta urruti hok. Zeara, Eiziarko itturrira. Guk, aldio...
- Eiziraiño jon ber al zenuten?
- Eizitik betti. Iya Letako azpiko aldin itturriya.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusigue amak eta saten zuten: hola bagoiak bat gotti 'ta bestia betti nola... zea, Igeldoko funikularra estilua 'ro hola. Gue ama 'ta gaztetan nola.
- Gotzen zin haik.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ikasi... Harrek ikasi zun... Mekauen... Erdikoitxe saten yogun, esto... Gaztañetikan betti torri 'ta hor hiru, hiru itxe 'o baizin...
- Bai, bai, bai.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta zuek Errenteira nondik jeixten ziñazten? Oaingo kamiyutik 'o...
- Bai. Oango kamiyotik. Oango kamiyo hortatik gotti betti.
- Bai, e?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Karga... Esniakin kargakin jatzen baiyozu, astua sartu itten da betti. Ariña baldin bazu, kargik ez baldin bau astuak aixexio atetzen 'ttu hankak, biño kargakin baldin bazu, sartu itten da. 'Ta gue ama 're ibilli zen hola, pestetan. Biño oso gezki bizittu zen, oso gezki gaiña.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHorrek familiyan oneako in du hoi, 'ta zuk zergatik hoinbeste errita man yozu horrei? Hoi zeiñek ekarri ber du oaiñ betti?" 'ta attak san ziyon "Ni jongo naiz", "Zu ez jon. Ni jongo naiz. Zu ez jon". Ama jon zen miño nei ez ekarri.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Biño iakutsi ingo zizuten gizonai kaso in ber zela, ez? 'O ez?
- Nei eakutsi ziaten ezkontzea jon nitzan demboan, nei burutik betti zatarra 'ta hori batez. Nik san nun: "Ze pasatzen da ai da hemen? Gu zer gea orduan, txotxolan batzuk 'o zer?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Galeran eamaten zen hau, karga haundiy hua.
- Hua ya Gurutzetik Hondarbira.
- Bai. Gurutzetik betti hara pare batekin, 'ta hara bittarte bi parekin. 'Ta gue attonak saten zun...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Bai, e? 'Ta presa 'ta zer zen ur geiyo hemen?
-Bai... Orujo bat biño haundiyuo presa. Hako harriy horren gaintik itten nun betti, San Blas, bua! 'Ta... Ergoin hor ibiltzen zen irai itten.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiSaularren barrena, ya Pikoketa ondoaiño bizkarka. Hanako Uxiarko aotza hoi, Rufino 'ta, Carlos 'ta hoik. Hementxe trenbide betti pasatzen zin.
- Goitik betti.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Goitik betti. Zamakin 'ta hartu bena hua bizkarrin 'ta. Zer 'ta otia! 'Ta geo... geo otia jo makinakin, 'ta arbi pizar bat nastu, jokiya saten ziyoten, 'ta hua eman beiyaiy ordun ez zen pentsoik.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ola, ola... 'Ta endaraborda zin. 'Ta geo San Anton. Hiru. Hiru taberna. Hiru 'ta bat ez, biño... Izena.
-'Ta... 'ta ze karo oan onduan da fiesta biño len mezatatik jetsi in berko zen betti!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Beldarraiñenin. Eta hura hartutzeko, alkatia hartzeko, Arantxan bekua, atta, Balentin Santakruz, dendan zon eta jon zin haena! 'Ta harrek ez jon nahi. Eta geo nei trimbria betik. Beitu 'ta bat estraiñua! San zin, jeisteko betti 'ta san niyon baietz, jetxiko nitzala.Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusihan maiya hartatik zintzilik betti, ura botzen zuten ta ura botzen zutenin biyurrittu pixkat eta maindirik baratzin zabaldu.
- Hoi ze itten zen erropa kolorekukin 'o txuiyakin bakarrik, bakarrik itten zen?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'ta 're bai eondu zin demboa mordoxkan. 'Ta geo sartu zin militarrak. Biño militarrak sartu zin San Inazio eun batin. Sartu zin Aiñeko estrata hortatik goitik betti, denak, Pamplonatikan oiñez, e! Txiki-txiki iñak.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta ni tolarea jon nitzan batin, builla gaitza 'ta... "Zer da builla hau?" Beitu nun 'ta estratan betti, "ai...!" Haik izuak, ordun bai, izutu giñala! "Beitu, beitu ze heldu din hemen, hemen soldaduk heldu dia!" Han torri zen ne koñadua Pascual. Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Eta...
- Gatza 'ta...
- Haik bakaillo azala jartzen! 'Ta goiz batin, pes ni betti jon nitzan.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta, gue itxian gazte hoikin arratsetan 'ta sukaldin... Txistoso porrakatua zen, juerga gaitzak. 'Ta, betti jon nitzan 'ta, ze hoi, teniente bat han.
- "¿Aquí hay un soldau, no?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai.
- Eta marru-marruka hasten giñanin, joten giñan bueltan barrena, paretan gaiñin barna, eta eskapo ittetik, paretatik salto itten genun betti.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'ta harren bizkarra primeran geldittu zen atzea. Biño hartu zun golpe bat! Paretan harriya gaiñea jon zitzaiyon, e! Béak betti eroi zenin, harriya gaiñea!
- A...!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Txarrak?
- U...! Txarrak! Baranda txarrakin 'ta arront difentik, arront difentik! Oso difentik! 'Ta gaiñekun hor zea kalia... Bai, Sekundinon bettiko kali hoi biri ona zen, hor zen hoben hobena biria!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi"Bai, galdu erra"
"Zer zute ba?"
"Arratsin beyak arguyun hemen geunden 'ta ikaragarrizko perra soiñuk hemen torri 'izkigu 'ta pasa 'ia goitik betti abere mordoskan bat. 'Ta oan arrasto pizarrik ez da 'men"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBea hankutsik eta jarri, 'ta denin, dena txukun, txukun jarri, eta geo zumua goitik betti, beko sotoa jarriya tubeiya.
- A...!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai kamiona...
-Burua bea, bai. Hala 'ta geo jon giñan Atxaltako beko zoko-zokuan genittun. 'Ta jetsi giñan hara 'ta beak zerbait san zin, bettikun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiSantardeko azpittik barrena, goitik betti TxaundoaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi aski leku txarra bai, Txaundoko gainkaldi hartan betti arkaizpe bat betti, astua zestotik kontuz 'ta hor ibiltzen genun!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusitaka, taka, trenbirin barrikak bueltaka. Goitik bettikun ez zun zeatu berrik, eamaten zun zizto earra deskuitu ezkio ihesi inta, joe!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiXulo batzuk zin, xulo batzuk, deposito izugarriya goyan 'ta , xulo hoitik betti bota 'ta azpiyan bagoya jarrita.
-Sarreran
-'Ta handik barkoa.
-Laboratoyun onduan ez? ez
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Gio joten tzen itsasun gañea, barkua azpiyan tubo batetik betti barkoa. Asturianan martxa bazen estranjeian saltzen zuten dena, dena.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusimiño attu? betti noaño den iñork eztaki oandik!
-'Ta zuek ze joten ziñazten zuzenka o' ?
- Zuzenin 'ta, astensorik badia, ta planuk e' bai, 'ta plomadan battu egunda hirurogehi metro 'ro! kanpotik betti.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Betti.
-A...
-Segun ze malda haundiyo 'o ttikixio. 'Ta tornua, hango tornua nik jarri nun. Kablikin bagoiyak atetzeko.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiGeo hoimbeste hauntz barrena jonta...
- Karo.
- Kampoko zeaik ez 'ta, tximeniya pasa arte 'ta, tximiniyan betti gotti 'ta bentiladorikin 'ta, mangak jarrita 'ta...
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta geyena zer da bera
- Betti-betti
- Mendiya miño betti dena
- Bian sortzen da ura, nik eztait ze demonio.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiAnda demonio erreka dena! o zea, goitik betti! "Beteko 'uk laxter! "
-Bete laxter? sei hillate!
- Joe, erra e?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEarra zioken 'ta. Kandarua Kandadua kanbiatu ber zitzayola betti. "Honek eztik botzen eta hau no nola ezuk posible hau atzetikan honek jaiyua o' zerbatte badik"Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Gio han bazkaldu 'ta betti torri zu zeorri 're pranko ibiliya za
- Bai, bai, bai bastante asko
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Lenbizi arbola bota 'ta be neurriyan moztu
- Hoi da
- 'Ta gio arbola miño beruo jarri aldamiyua goitik betti bueltaka bueltaka karri
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Zenbat palanje zar 'ta zenbat ezta tortzen. Palanjik zapela zarrak... kaki koloreko potto ttiki batzuk botzen 'zkiguten kamiotik betti gui, zea zerbatte jateko 'roPagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta argiya ze, karburua 'ro ze maten zenuten?
- Kintaño bagenun zea elektrika jarriya.
- A bazen
- Kintaño. Handik betti dena lanpara.
Pagadizabal Artola, Joxe