barrena

Kategoria gramatikala: 
Postposizioa
Batuan: 
Zehar
Esanahia: 
Gazteleraz: 
A través de
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Iturriozko (jaitan) zezen batek eskapo in zun bezela, goiko etxetik barrena. Hoi desastria in zun.
- Jolin, baietz!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiItxenausin barrena, batzutan Oiartzabalberriño 're, alajaiñena, korri itteko goua genunin.
- Abilidade erra!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiGeo reketiak eta nola ibiltzen zin 'ta dena akortzen naz ni!
- Reketiak sartu zinin gaiña, hortik barrena torri zian, 'ta handikan, hango disparukin behiya zeatu zen Okelarren!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Gue atta 'ta, biño geo abixua
- Gu dugun baserri...
- Reketiak sartu zienian. Pamplonatikan reketik hortik barrena sartu baizian. 'Ta orduan.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- A...!
- Lembizikuk. 'Ta hortikan ya hasi zin ya zeatzen.
- Pikoketatik torri 'ta Ameztitan barrena. Goitik bera.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- 'Ta hor Pikoketan bazin gorriyak 'o, ez?
- Han hill zittuzten, zea, geo... Karo, Irun hartu, hartu ber zuten nazionalak 'ta Pikoketatikan barrena hasi zian 'ta hara jon zian, gañea gue atta izaten yun giddai aurrian.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusisoldau franko bota zuten hemengua, hemenguk frentin jon 'ta gue itxe onduan barrena gizajuk, ardiyak mendiyan bezela. (...) Beorlegi kabroi harek biali zittun 'ta. Handik goitik betti zerrauran 'ta, geo zerrauran bazittuzten iñak defentsak alambrikin 'ta kristonaMitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Herri biria bai.
- Hemendikan Antsillesen barrena, Telleri, Telleritikan hortikan xuxenin Ameztieta.
- Ameztieta.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hire bai?
- Nik zakotia hartu...
- Tornolan barrena ibiltzen ziñazten 'o hemendikan biria bazen?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiPintoko erreka 'ta Peluko erreka bezela izautzen duguna. Uan Auztiko rebueltan barrena, e... Ibarrea atetzen dena. Ni lengun harrittu in nitzan Hitzan entzun nunin Urkabeko erreka zela, 'ta san nun: "Jesus, hoi aspaldiko erreka zarra da! Eta izen hortaz ez da izautzen", Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusinik itxian hartzen nun pisua doble hara ailletzeko!
- Nondik barrena joten...?
- Ba... Gu ordun joten giñan, e... Ordun 'e bire xurrak eta bire baxterrak.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiLembizi itxetik atera, eta gurdi biretikan buelta nola emago negun Urkabeko birian barrena joten giñan Xixtiyoko haixtiyan barrena, Xixtiyoko saardiyan barrena, Xixtiyoko, Xixtiyoko bire gurutzea atera. 'Ta Xixtiyoko bire gurutzetikan, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Karo ze hoik in zin, Naparrotik sartu 'ta zea, hori da, hortik barrena torri.
- Hemendik heldu zila.
- Ordun ez zen karretera Ergoindik, ordun torri zin.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiSe termino. 'Ta geo hankin atera zitzaidan zea bat, 'ta ne attak saten nau: "San Juan itturrira jongo gattun hi. Holako denbotan Lesakan peiyak ttun 'ta geo peira torko gattun". Ze bidajetan jon giñan oiñez e? Portuberritik atera, gotti, Aranatzen barrena... dena oiñez e!Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiOhiyan azpitik barrena dena odola jona... transfusión de sangre in gabe pizkortu niñenen ni. Odola pilla 'rra bota bai nik 'ta beste... pizkortzen gehixio pasa nun denbua biño... hemen no ni! Aquí estoy yo.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- 'Ta oiñez ingo zenuten?
- Oiñez, oiñez.
- Nondik barrena joten ziñazten kalea?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Kalea? Karreteran barrena. Karretera jeneralin, bai. Jeneralin.
- Motzena hortik da?
- Bai. Motzena hortikan. Hortik joten giñan.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, bai.
- Formalizatu gabe izingo zen biyek taran -taran hor barrena ibilli, ez? Oaiñ... San nahi 'ut seittutik mutil bat izautzen 'zu 'ta beria harrekin joten za zinea 'o...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Nondik barrena tortzen ziñazten?
- Oi! Txikierditik? Ugaldetxon barrena. Handik atera 'ta goitik betti 'ta geo gotti.
- Martxa errin!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiAxeiyanekuak goikoa joten zin.
- Ordun behiyak kalin barrena ibilko zin?
- Goiko kalin betti!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiTxikierdira joten giñan. Bakizu non den Txikierdi? Hara joten giñan.
- 'Ta nondik barrena joten ziñazten?
- Kamiyoz.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi-Bai, ta ni honanzko ailleka beldur. San niyon hango andriai zea nola in ziten. 'Ta: "Tor beran han al zin?". Bai 'ta, 'ta beste bireik ez tortzeko! "Uañ igual dia jonak haik eta zea..." Nik bueltakun han barrena berrize, aski erne bai! 'Ta orduko aleiñak. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ez dakit hoixe... abarkak eta... miño emakumik ordun baserriyan gizasmik bezela itten zun lana e. Nona
i iatzetan... denatan. 'Ta garaia haitan gaiñea, otia 're, mendian in ber izaten zuten 'ta... Zuk ate zu kontua, Altzibertik bizkarka Paularren barrena,
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiSaularren barrena, ya Pikoketa ondoaiño bizkarka. Hanako Uxiarko aotza hoi, Rufino 'ta, Carlos 'ta hoik. Hementxe trenbide betti pasatzen zin.
- Goitik betti.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusipero que no nos maten a nosotros, e!" " ¿Y dónde vivis pues?" "Yo, mire ahí, Alzibar" Ergoingo karretera goitik baizijun han Muxuruko aurretik barrena "Ahí en esa, en esa casita pequeña como no podemos hacer grande... En la pequeña".Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai, asko ze pasatzen zen, nola... Ogiyan 'ta billa torri ber genun Oiyartzuna, 'ta zea, harrobiyan barrena pasa ber genun nahitanahiyez 'ta, tiruk San Markostik titzen bait zittuzten, 'ta, gu iya ailletun, zea, harrobira, ya ailletun harrobira 'ta tiruk hasi zin 'ta,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiGeo handik demboa mordoska batea Donostira jon giñan 'ta trambik ordun Bulebarren barrena maten zuten buelta, 'ta gu trambin, 'ta zea hoi, Beorlegi hoi, beste militar batzukin han kafeteiyan, oaiñ 'e bado kafeteiya han.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiazidentin hil zena, Joxemari hua, hogeitazazpi urtekin hil zen, hua ttikiya 'ta uoi....! Denak han ibiltzen zuten, besuan barrena 'ta, bai batalloi oso osua! Irunguk matrimoniyo bat, etorriyak, bi haur amonakin utzi eta etorriya! 'Ta geo enteratu.... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiBaguzen hemen, Lizarrazpin barrena eta Zaku 'ta nola dia kalin? Hoin osabak eta... Haik Iturriotzen zoztenak, haik 'e kalea ogi billa! "Hara! Reketik sartu dia Oiyartzunen!" Eta Oiyartzungo beste izaun bat, heldu zen reketikin 'ta guk 'e bagenekiun ze sango ziguten.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta san niyon, atta 're han zen 'ta: "bira, jon ga 'ta holokok 'ta holokok, e, san dite ikurriña zampatu ber nula! Eta esan yotet kostako yotela erki 'ta saardoteitik barrena sartu 'ta eskapo iñ 'ta torri in naz!" 'Ta gue attak san zin: "oso erki iña! Igual da zein den koloreko ikurriña, Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta ze gehiyo itten zin? Dantzaz gaiñ, ze itten zen gehiyo?
- Dantza 'ta geo, zea 're bai, este... Beste jostaketa bat bazuten, raro, rarua! Saltoka bizkarrin gaiñin barrena, 'ta, geo zaiya 're bai. Zaiya joka 'ta, hoi 're, hoi 're bazuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai.
- Eta marru-marruka hasten giñanin, joten giñan bueltan barrena, paretan gaiñin barna, eta eskapo ittetik, paretatik salto itten genun betti.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiEta horrengatik eoten zen peligroso, eta askotan jendia ibiltzen zen beko kalin barrena, bono... Zeara beko plaza ayekan barrena, beste ayekatik ateata ibiltzen zen. Bai, askotan. Ui! Zembat biaje in 'ttugu hola geok, bildurrak eroi itteko! Neone 're behiñ eroi nitzan!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Harrika 'matia bai. 'Ta halaxe. Geo beiñ hara jon ber tzin Saura 're 'ta etxia 're zea 'ta, hala Ergoinen barrena biria beitti zea nausiyak eta (denak beri haik gehiyo) 'ta haita. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hor eskoiko ailleka birexionda ttiki bat 'ta geziyan azpiyan barrena, horrexeiño jon 'men zin tar-tar, tar-tar, tar-tar. 'Ta ondoko eunin jon 'ta 'kusten arrastuk, haimbeste animali pasik 'ta loiya 'ro lurra zen lekuan 'e bai 'ta arrastoik 'ta bat 'e ez. Bat 'e ez.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Beti izandu da Altziber haundiyaua! Denatan haundina Altziber zela saten zen, saten zuten. Geo goiko kalin barrena 'ta, Karrika 're iya dena bat bezala jotzen zuten 'ta, geo Ergoin 'e bertan gelditzen zen 'ta.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi"zu toz hiruak aldin goizaldea 'ta nik erekiko 'ut atia, zuk ez ateik jo. Torri trenbiretan barrena 'ta nik emango zattut, zea iriña 'ta amak 'eo, amonak 'o, norbattek ingo 'izkizute taluk" 'Ta "bai, bai, iriña izan ezkio torko ga" 'ta handik harrek launtzen zigun asko,Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiHan Haixianeko hartan barrena, gu goitik barrena trenabirin beitti 'ta han bian eliza zijuztenak bi laun 'o hantxe ttak geldittu zin paetan kontra geldittu zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta txarrak 'ta. Geo bueno! Haik pixkan bat pattarrakin 'ta animatu giñan 'ta berriz martxa itxea, euna zaldu zun belaxe biño. Olatxen barrena betik goitti.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Olatxen barrena betik goitti.
-Geo berriz 'e trenbirez trenbire?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Hemen zea, zea aldea, San Anton aldea 'ta Irun aldea 'ta?
- San Antona 'ta, San Antona 'ta, Burnaizta aldea 'ta, Burnaizetan barrena 'ta. Ba al dakizu non den Burnaizeta?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi Hoi ba, haina! Jata karrasiyak! Bestik bai erne asko, tente asko! Ni han ze pasa 'te zen 'ta ni geo launeta anda dios hara! "'Ta hi, hola 'ta hola zaudek, e! (...) hor!" Geo beste aldin barrena torri!Zabaleta Labandibar, Joxe