auro

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Azkar
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Rápido
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Eze ezin iñ!
- Dembo asko iñ al zenuten han, Zaiyan?
- Ez. Torri... Atta bakarrik itxian 'ta ni torri nitzan auro attana 'ta geo ama 'ta 're torri zin 'ta.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ordun... Sei 'o zazpi urte 'o hola hasitzen zin eskolan jenealin. Beste batzuk, berriz, gurasuk zea xamarrak baldin bazin, beranduo igual 'ta. Umik auro hartu ber baitu! Bai.
- 'Ta zembat urte arte?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eta nik bost urte in 'ta handikan auro zen gerra. Biño akordatzen naz, kañonazuak eta nola ibilli zin denak burun betti abioyak nola ibiltzen zin. Hoi dena akordatzen naz ni. 'Ta balak 'e, zea, bala soiñuak, pan, pakun 'ta pakun iñez 'ta. Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusigauz gehiyo 're gambaran eoten zilako, ba ordun saiatzen giñan artua itxea barrenea sartu 'ta ahal genun aurona zea, este... Zuitzen. Eta artua zuitzen genunin, ordun artua sekatzen utzitzen genun gambaran eta artuan txuinkiñ hura baita 're animalinyatzako.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ama ez zen joten haurrakin.
- Ez, ez. Ama eun batzutan ohiyin. Oain jeikitzen dia auro! Pizkorruk dilako, biño ohiyin, ohiyin. Zazpi eun nei aindu ziten ohiyin. Eta ordun diferente izaten zen.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiteilla buruan ibilli ber zela. Nire batzutan sartu nan auroo 'ta beste batzutan beanduo 'ta ahal nun bezela. Nik... haurra in 'ta bostgarren eunin behia jeixtea 're jon naz sotura, berrakin. Umintzat esnia ber 'ta itxian... nomattea jona gizona 'ta umik 'ta Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ya auro... Ya auro hasiko dia? 'O...Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiBiño oaiñ kambitu da dena.
- Eta itxekui noiz saten zen, ya? Noiz... Noiz ya konsideratzen zen nobiyua zela 'ro? Auro? 'O dembo mordoska batea?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Auro... Bai, ez. Aseuratzin, aseuratzin. Geo itxe ondoaiño jon mutillakin 'ta atta zai leiyotik. Harrek ejua: "Joxepa, barrena!" Hala, "aiyo".
- Ordun ez zun uzten kombersaziyo asko...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Jan ongi itten zen ordun, e! Su ekonomikak eta guek guan hasi zin, e. Lurreko
suan, eltziak eta aurrian jarrita akortzen naz ni, juxtu juxtun, e! Ekonomika bazen auro han.
- 'Ta nola itten zen...?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Altziberra 're bai, biño Txikierdin jende zeagua baizen. Errenteikua 'ta hola asko. 'Ta gu ze, hamazazpi hemezortzi urte 'ro. 'Ta hara jon 'ta handik auro bukatu ezkio, korrika atzea beitzeko demboik gabe. Egiya! Itxea ailletzeko auro.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusihoi itxura berekua izaten zen gehiyena. Biño igandetako zen arropa 'ta bodatakua 'ta hoi, jeneralin itten zen, este... Hasi espaldako joskuratikan eta gerritikan pixka 't beexio, tripan erdiño 'ro hola pliege bat. Besuatikan auro. Eta aurretik eta atzetik berdin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHankatako hotza da. Geo baita 're ibiltzen genittun albarkan materiala bera, biño zapata gomazkuk. Zapatan itxura zuten, biño dena goma, albarka bezela 'ta haik azpitikan auro zulatzen zin, 'ta ni neone 're ibilli naz, ibilli izandu naz haitakuk xulatu, galtzerdiya xulatu 'taEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta auro hautsitzen zin, biñon bueno, behintzat, guk haik bagenittun, biñon guen amak eta, gue amak eta ez.
- Zakua...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Bai. Geo ya auro kendu zin behiyak, biñon bai, bai. Nik pelukeiya jarri nunin hemezortzi urtekin...Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Beti dirua eskura. Porke karo, beti jendia, eunero bazenun jendia! 'Ta ordun beti bazu dirua! Oaiñ, egiya, e! Lendabizi kontuk atera ze patu berrak zin!
- Karo, bestela... Auro jongo zen!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Guk bi urte!
- Bai, e? Auro!
- Ordun ezkondu ziñazten?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Karo, han oaingo kalefaziyuk eta...
- Nada. Uf! Estufa bat auro bai eosi, zeak ekarri zin gaiñea, Xeberonekuk, apaiz horren meriyoz Luzuriaganin lana itten 'ta hua zen estufa... Oiyartzungo ieltsero denak eaman nittun nik!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- 'Ta haik zer zin, zu biño... Haik 'e auro hasiko zin?
- Gaztiena ni lautan.
- Ordun zu hasi ziñeneko, hoik hasiyak?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Ni hamairu urte kunplittuta auro hasi nitzan lanian. Errenteiyan, Fabril Laneran, ez dakit aitzia bazun.
-Bai.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiGaur arte! Hau ez da, e, honek emana, e? Biño, behintzat biarren iandin 'o man zin relojua 'ta gaur arte.
- Auro hasi ziñan errealuk itten ordun?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Eso es el cuento de antes. No, no. Ni kambiatu nitzan aspaldi.
- Bai, bestela...
- Hombre! Zer, bestela... Kukurruku auro jotze 'ute hok! No, no.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiAlde in ber dit ba! Berriz 'e hota, hota pasatzeko!" 'Ta eun batin eskopeta 'ta, zapatak 'o galtzak 'ta eantzi 'ta hankutsik torri 'men zen kamiyun. Bai torri 'men zen auro! Denak utzita alde in 'men zun! 'Ta geo hemen 'e hota... Hota arrimatzia ez atrebitzen 'ta Donostiyan izaki ezauna,Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiGeo hala, gerra gerra ai zela, geo gue anaiyak soldao zoztela, Eibarren kusi manduak. "'Ta hara, hara hi, gue manduak hemen ttuk! Hemen zabiltzak gue manduak, hemen zabiltzak!" Bai izautu 're auro!Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-'Ta hola korapillua itten ziyon larrua beai, ya?
-Bai. 'Ta oan honei... Hara ikusten?
-Aiba!
-Oan buelta. Ai, eon pixkat!
-Bai, bai, bai.
-E honei hola man!
-Bai, bai, bai. Bai horrei 're koapillua in 'ta ttaka lotua.
-Eon pixkat! Seittun ingo 'ut. Seittun ingo 'ut auro aski!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Muñeko bat in, galtzak bota zar batzuk jantzi 'ta bete galtzak zeak... Geo alkandora 're ongi bete. 'Ta buruan lepoko paiñulua jarri, zapel bat 'ta bale! Auro, auro prepatzen genun guk zea, Olentzero.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta san zin joteko auro! 'Ta nik san niyon: non da sarjentua? Gezurra zuten, haik zerriy haik! Non da sarjentua? Nik sarjentukin eon nai dut e! Hau ez da hola geldittuko! Nik sarjentukin eon nai dut!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBa auro itxiya 'zango zen, san nahi nuke geldittua 'zango zen. Geo Txikirdi 're itxi zen. 'Ta... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai aurretik seuski dena hola 'zango zen. Jakiña pauk etahoik urte pillerra ber dute maten hasteko. 'Ta piñuk berriz ya hoitamar urte ezkio krixton arbola iña. 'Ta dirua.
-Hemen iñ ez dena da eukalitua 'ro hoi 're piñua bezela auro itten da biño hemen ez da in.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusipreokupaziyua! 'Ta urtia auro tortzen! Zuk ate zu kontua milla pezta, ordun milla pezta sobratzia ze kostako zen! Priolea iazita, eunin, euneko lau pezta iazita, kompaziyo batea. E! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Ni mutikozkorra in 'ta bai auro e! Auro!
-Bai.
-Bai 'ta hoi jakiña Hoi gauza asko oandik Franko 'ta beldurka. 'Ta horrengatik ez zuten zeatuko, deklatuko.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Aittuko bazenittuke bai!
-Bai, berriz atzea berrittuko balike bai auro!
-Biño pieza haik erderazkuk, euskaaz galezita zeolako?
-Bai, euskaraz galeziya zolako aleiya.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Tokiyik ez zelako!
- Aleiya! Geo eosi zuten terrenu hoi, oain kamposantua don hoi, eta hoi eosi zutenin, hasi zin 'ta auro xamar ixkiña, beko aldekua, pranko auro in zuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiJendia, tokiyik ez baizen goiyan. Eta hua pranko auro in zuten. Geo bestin gehiyo tardatu zuten. Haundiyoua in zuten geo, dena batin. Puskaka puskaka, biño gutxinin lau puskatan iña da kamposatu berriy hoi 're!Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiPorke harrekin 'e hiltzen zin auro! Tifusetatik aparte, beste... Gripe saten ziyoten izena, biño auro hiltzen zin harrekin 'e! Zortzi, betzi eun miñez pasata hiltzen zin. Bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta denak ttarrak-ttarrak, ttarrak-ttarrak, ttarrak-ttarrak. 'Ta ama aurrin tak-taka-traka, mantso-mantso. 'Ta pentsatu 'men zun: "Ño, hoiri aurria nundik pasako yot nik? Nik aurrea pasako nikek, hoik biño aurogo jongo niyukek" 'Ta,'ta biño pasatzeik ez, pasoik ez. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Bilera? Pos...Urtiak... Jakiñak... Arrasaldin hasiko zen bostak aldin 'o hola. Soiñua jotzen 'ta.
- Bostak aldin. 'Ta geo? Geldittu?
- Geldittu? Ilundu 'ta auro xamar. Ongi, ongi.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ba, geo auro hartuko zenun!
- Geo ikasten joten da! Beti hartzen!
- Bai, biño motun ohittu 'ta geo kotxia... Bai, difentia!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta aittu itten auro! Aittu itten auro!
-Aittu itten, hoi da. 'Ta ordun lau talo jango 'ta bat janta pasa ber!
-Bat janta pasa ber.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi´Ta harek goizin goiz muitzen iñone,`ta bueno (...) eoskorra. "Ramontxo, muttu auro! zea ardiy haik billatzeko, etzanta dozten lekun harrapatu ber(...), etzanta dozten lekun" `ta, bai, etzanta dozten lekun , goiko Illartzuko gañeño jonak izaten zin!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZeara, Zelainzokoa. Zelainzokoa. (BERA)
-Biaje erra.
-Eskolamendin (BERA) beitti. Sartzen da auro hara. Biño hemengo personantzat lekuak ez dia haik.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBestela berriz auro torri 'ta gaiñea jabiai "ih, ih, ih, ih, ih". 'Ta mintziyu hura in 'ta: "Hor ttuk, hor ttuk, hor ttuk". 'Ta kontrabandukin, 'o paketikin zeillena hairi berriz kasoik itten ez. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBiño ez sartzen urin haik. Haik hauzko aillekan beti haik. Beti han esperun haik. 'Ta hala, bueno entretu hairi 'ta haik "Bueno mutillak alde auro, auro alde!" 'Ta jon ahala, gu ailletu ahala hartu 'ta haik 'e segi 'ta denak raka-raka joten zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan martxa 'ta, haik 'e bestik 'e bai martxa. Biño, bai torri 're auro aski atzetikan, ondotik. Poliziko zea, autobusa ez biño hola tipo ereki bat, atia bai galanki. Geo zea bat, polizia sekreta... 'o polizia armadak salto, auro saltatzeko ate bana 'ro tipo katxarro luze bat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta: "Oain gorde, kusiyak eta oan zer gorde! Hoik torko 'ia auro e!Billa, hala baia e!"
"Bai, bai, hoi dit beldurra nik 'e, nik bai baittut kontu gehiyo" Hua martxa, Bernardok, harrek alde beimpin!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo bai torri 're auro aski. Torri 'ta hara jon dia'ta falta kubiertak, denak falta. 'Ta haik polittak jarri zin. Bueno!
-Seuru torri kusiyak...
-Bueno! Erlia zirikatuta bezela harrotu zin. Bueno!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta oan aittu 'ia hoik. 'Ta hala, 'ta ba "Zerbaitte 'o norbaitte bauk ba hor. 'Ta norbaitte".
" 'Ta bai bakarran bat hor mozkortu 'ta hortxe geldittua iual izango 'uk". Auro batzuk martxa in nahi izaten baitute utzita.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi 'Zaten giñan, nik askotan neonek atia erekitzen nun, bestela igual itxi itten zen. 'Ta kontu, 'ta bestik bota auro. 'Ta bra bra bra! 'Ta hortxe beria 'ta bota barrenea.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPfziiu! Jon zen. Dda! Jon zen. 'Ta harrek bazekin han zila. "Hemen dia beltzak, hemen dia beltzak! Non dia?"
"Txaola hortan, segi auro!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJarri (...) puska hura gaiñin 'ta jarri nittun gaiñin 'ta goitik beitti. 'Ta erdi parin beitti, auro xamar heldu giñan bai. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Aaaa!
-'Ta geo entetu giñan zea hola. 'Ta horrea torri 'ta azpikaldi hortan neska hartu 'ta auroxki hasi jitzen hor!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biño beri harrekin joteko 're peligrua bazun. Soltatu berko zenuten hua, auro.
-Bai. Bai. Biño, ez, ez.
-Haundiya izango zen hua.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBai, hantxe ai giñan zelaiyin artajorran 'ta ejuka goiy hartatikan. 'Ta: "Ee!" 'Ta gue attak eantzun: "Ee!"
"Zuzte hortik itxea auro, gerra etorri dela 'ta!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Afusillatuko zuten ordun auro!
-'Ta Joxe Mai harrei gustatuko ziyon!
-Joe! Hoi parrak in zittuzten haik. Ramonek: "Hoi nun ikasi zu?"
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Hondatu itten harrek e?
-Harrek hondatzen zittula, arreglatzea torri 'ta hor zea hoik billatzen zizkaten auro. "Hemen non dakan honek desgastia, izugarriya iña zakak! Hondar horrek jaten ziok"
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Kia zerrek itten zuna, makinan oliyuk?
-Ez, ez. Tirua titzin, kalea(?) beltzeko kia. 'Ta hua pixkan pixkan pixkan atetzen da. Tximiniya paretxo xamarrin baldin bau auro joten da biño, zembait lekutan abantze haundiya baldin bada.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Nola hartzen dun larrak eta otiak e?
-Bai, zikiñak bai auro aski han.
-Ez zun, ez zun mango.
-Auro, auro ez da. Hogeita bi urte 'ro baia itxi zela.
-Bai. Zeai 'ta kosta yote
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hua oandik guriya 'te do?
-Ez.
-'O gortua eongo da?
-Gortua eongo da biño ura sartzen zaiyonin beatzen da hua auro.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, auro!
-Zolua in, 'o probatu in ber zen, zolua in 'ta probatu?
Sondeuak itten zittuzten, sondeuk
-Sondeuk. 'Ta nola itten zuten sondeua?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiAnttoni maistra 'o delako maistrak ematen zuneko itxe horren bazterrian. Pixka bat zeatzeagatikan, auroxio sartzeagatikan handikan. Biño jakingo zuten han lapurrak 'o zienak 'e.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Auro norbattek hartuak!
- Hoixe, hoixe.
- Joe!
- Hor istoriya ordun ibiltzen zen... Bueno!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta Goizuta zembat, zembat bire zen? Jon 'ta torri zembat dembo pasten zenuten?
- Goizuta hemendik gu ordun auro sartzen giñan, e! Gu ordu pare batian hemendikan sartzen giñan.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta zuk zeakin, Gregorikin eonta auro jon berko zunun ba Larrazabalea? Erretira?
-Bai, bai, bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta bostetikan, ni bakarra izango erittua 'ta geo torri 'ta auro Koxkotenekua 're auro hil zen 'ta Altzikua 're bai, hua 're oso gazteik hil zen.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiZertik Arbelaitz bea 're. Hua zela 're botaziyuk itten zin 'ta.
-Franco hil 'ta nahiko auro.
-Bai, bai, bai. Urte mordoska bada!
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Eske ez bada iñor 'e bizi itxia auro eroitzen da.
-Bai, bai hoi 're zaindu in ber izaten da itxia.
-Bai.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Bai indiziyua jarri 're auro nik hoi san niyonin! Elizondo Lekuona, Domingo