aleiya

Kategoria gramatikala: 
Lokailua / Juntagailua / Menderagailua
Batuan: 
Alegia
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Es decir...
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- E?
- Hirugarren buelta igual batzutan!
- Bai, batzutan bai aleiya! Batzutan bai, batzutan bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Erki gastatuk, e!
- Bai aleiya.
- 'Ta nolakuk izaten zin, soiñekuk 'ta nolakuk izaten zin? Nola jazten zin, ziñazten...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Aleiya! Balkoiya lepoaiño betian ekittu nun! Jendez dena betia! Izautzen zen guziya, denak ne etxea! Hua ikustea! Sara Montiel!
- Gotzen za nola izan zen?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi gaizki jarri zen 'ta iñoa 're joteko tokiyik ez 'ta... eta anaiak jaso 'ta hamar urte pasa ziñen harek ohiyin, hamar urte. Hura 're han hil zen. Lau mutilzar, san niyon "Mutil zarren tokiya". Aleiya, ate zen... oain nola joten din asko...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiKursilluk in genittunak, aleiya.
- Oposiziyuk bai.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Akabo, ordun bukatu sorgiña! Len 'e hala jende askoi heldutzen ziyona izan ber zun alu harrek e!
- Askoi atetzen ziyona aleiya!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiJuanito izango zen! Hori da zarrena 'ta! 'Ta baltsin ibilli! Biyek baltsin! 'Ta baten batek bikaiyui san! 'Ta karta itxea! Aleiya, kongreaziyotik fuera zoztela 'ta zea, e... Baltsin billi zilako.
- Karta 'ta dena?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Diru asko!
- Len 'de erregalo ez zela.
- Bai, diru asko zen ordun. Nik san niyon... nik anekdotak aleiya...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEaman deittu itten zittuzten eta eaman, 'ta horrekin... ez zuten.
- 'Ta geo gerra 'ta geo, berriz juntatuko zin ba?
- Gerra bukatu zenin itxian 'ta elkarrekin juntatu aleiya.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Biño aleiya, bertzi in zutela, ez zen be borondatez jon. Bertzi in zuten bea! Behar, behar, beharrazi!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi'ta ordun haik karri zutela gurutzi hura, aleiya, gurutze... zerbaitt señale ber zela 'ta gurutzia jarri. Haik jarriya zela. Ez zuten lendabiziko biajin jarko miño geo. Miño hormioiy pixkatekin 'ta ongi jarriya zen e gurutzia.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Kamiyua. Zer zen? Korrika zapata takoidunakin biño hankutsikan gehiyo itten genulako 'ta berandu genulako!
- A, 'ta aleiya, Arrauiño jendia...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bai.
- Meza entzun 'ta ehizira.
- 'Ta aleiya, geo suertia eukitzeko 'ro...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta geo gue attai eskatu manduak. Aleiya, bi semik bialtzeko mandukin, zea burniziyuk eamateko 'ta, Pikoketa 'ta, Erlaitzea 'ta. 'Ta geo san 'men ziyoten, beno, oaiñ aurrea jon ber zutela 'ta aber mando hutsak biali 'o ben mutillakin. 'Ta ez, gue attak ez, manduak utzi 'ta mutillak erretiatzeko.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Jakiña!
-Hoixe
-Ardua gutxi ordun.
-Gutxi aleiya.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... zapatak bazin aleiya 'ta baita botak 'e iltzeunak errak. Azpiyan iltze errakin biño... Kixtona baliyo ordin! 'Ta abarkak 'e bai...
-'Ta otorduk 'ta... oan aiña otordu 'ta izate' al zen len?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Nik ze sango zattut ba! Erraza... Zuk ate zu kontua, astia jota... Ni neone're esposatu nitzanin, seirehun pezta 'ro zazpirehun pezta iazten nittun astian e! 'Ta... e! Oaingo, oango, oangotxeko tipun! Oan saten du, oan saten du jende gaztiak saten du zertik ez hartu ordun? Bai... aleiya pisuk merke.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek zun izena malobra. Malobra deitzen ziyoten. Malobra hoixe, ez zuten patzen 'ta! 'Ta hola...
-'Ta hua ze itten zen e... herri biriak eta, aleiya?
-Bai, bai, bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEta harrek elizatik deitzen zun mezta jonta kulubiyotik, holako esposten dia holako garaitan. 'Ta iñor baldin bada, aleiya, nola sango zattut ba. Kompaziyo batea, len ibillitako familiya esperun utziya 'o... zarbaitte holako saltsik... harrek maten zun aitzea! Reklamaziyua!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Jakiña ba!
-Basura geiyo, biño len dena gutxiyo.
-Gutiyo aleiya! Zuk ate zu kontua ordun jan 'e ze jango zenun (...),talua 'ta potajia, 'ta esnia, 'ta gazta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, biño buf... gutxi.
-Gutxi arront aleiya.
-Bai. Geo gaiñea galezi in zuten.
-Bai. Hoi ba sanidadik. 'Ta geo itten zuten esnia eaman 'ta zerri jana kartzen zuten. Leno san duguna, zerri jana.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, banakiun garai bateko gauzak zila 'ta gaiñea herriya zetu ezkio, herriyak beak zeatuko ziula, aleiya kastigua mango ziula. Haik baganakiun ez zila, herri lurretan baidia! Ez baitia partikularretan hoik! 'Ta beti, zuk ate zu kontua arbol bat botzeko beldurrak eoten giñan, 'ta joder, haik muitzia... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hi, beak beixi bi 'ro hiru 'ta hi 'ta hi 'ta hoi ostai ittea.
-Biño hoi ze ya be itxekuk?
-Be itxekuk aleiya!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Aittuko bazenittuke bai!
-Bai, berriz atzea berrittuko balike bai auro!
-Biño pieza haik erderazkuk, euskaaz galezita zeolako?
-Bai, euskaraz galeziya zolako aleiya.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Obligaziyu... Oi! Oblitu aleiya! Gerra zela 'ta gerra kendu (bideo mozketa) in ber zitzaiyola 'ta ez dakit zer 'ta bakit zer 'ta, "ken kiyon ba jarri yonen bezela!". Batei san niyon... Batei san niyon: "zeiñek jarri du gerra?" "Ui! ez dakit, hau Madritik etorko da!" " A! ordun jon Madrida 'ta san gelditzeko,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai, eaman zittuzten! Bate mantxa zuna iruitzen zitzaiyotena hartu 'ta eman kartzela 'ta, kartzelan hantxe iuki. Ahalik eta jendia muittu 'ro, jendia zeatu zen arte, aleiya, haik ez zutela ezene kulpik. Kampotik etorritako jendia zela dena, gu bertakuk ez genula ezere kulpik!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Tokiyik ez zelako!
- Aleiya! Geo eosi zuten terrenu hoi, oain kamposantua don hoi, eta hoi eosi zutenin, hasi zin 'ta auro xamar ixkiña, beko aldekua, pranko auro in zuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta prailia harrekin hitzeitteko 'ro hara jon 'men zen prailia 'ro zen lekuan. 'Ta hola 'ta hola zula 'ta ez zula lo itten uzten txerriyak, gabin nola eoten zen. Aleiya, ze izan 'te zitteken 'o hola. Sorgiñan fama 're izaten zela 'ta hola.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEurrikan oan hemen ez duk billatzen iñun 'e 'ta zuen... " Aleiya guen edadia zea...Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta hola itten 'men zizkaten. 'Ta geo amona 're han barrenin. 'Ta hua eziñ emango ba, eziñ eama! Aleiya, guk haik atetzin, harrek 'e ate ber zula. 'Ta geo beste txanda batin, holaxe ate 'men zin 'ta berriz 'e han geldittu amona hoi, anai-arrebak eta han 'ta gio dembotan ez 'men zen atetzen gaiñea 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gu geldittu han. Beintxikiko bi anaiyak 'ta ni. Heldu baldin bazin aleiya 'ta geo torko giñala gu 'ta bueno. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Igul igula aleiya. Hoi norbeak ber du hartakua.
-Bai norbeak ber du.
-Itten ez bada, ez do.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai, gue attak hala saten zun, hoi zea bat da, bueno txoakiya ezta miño hola, aleiya, han e' inta izaten zela.
Han e' inta!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPotoko!
- Hau izango zin azkenin! Hua gaizkisaka aittuta, beno gaizkisaka ez... kontu kontai aittu, 'ta hoi aiko zen... aleiya hok neska haikin ibilli zila o' zerbatte, 'ta hok bertsuk jarri...etzila ezer ibilliyak
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHarri koxkor batek jo zun buruan hoi. 'Ta zer, ze in ber da ordun? Hua kampokua 'ta aleiya. Ez, ez, ez zen libre iñor eamatia.
-Ez, ez.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zeak oiyartzunguai burla ittengatik esaten zutela fiestatan 'ta aleiya. Saten zutela: "Lantxafuruak 'e hiru tirako luze luziak pa, pa! 'Ta handik geoxio pa! itte 'utenak eta masalastuakin iñak eta po..."Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiHandik bera aleiya 'ta eun batin Juan Kruz 'ta biyek, hoi muti kozkorra 'ta "Guazen mak, jon ber 'yeu, egualdi erra ziok gaur, jon ber 'yeu!"Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiGau txandan 'e jarri zuten maistra batek zea eskola jarri zun hemen. Aleiya, soldado juteako 'ta edadeko jendiai zea firma botzen benikan 'o karta itten eakusten 'ta hola. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Ez, Garbuno 'ta Paua. 'Ta 'men zila aldexko alkarrekin ongi eamateko. Hasertu ingo zila aleiya aldian zilako. Joe! Oan baia tarti hortan pillerra! Ze, ze, e! Hoixek bakarra izango zin ordun itxiak 'o! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai miño oan kotxikin, difentziya
- Bai ba kotxikin aleiya momentun, momentun.
- 'Ta zuek Goizuta
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiBazkaltzea tortzen baizin horrea. 'Ta opetzea zijula 'ta zea. Aber, haik san Mari Jose, aber nik ez 'te niyoten mango, bazkaiya aleiya. 'Ta zeak, amak esan, neonek, neonek sateko, banekila hizketan. Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiGu biyek giñalako 'ta gu biyek jon giñan hara. 'Ta (...) san ziun aleiya keja sartu zutela 'ta jendia haserre zola barriyokua. Baile zerratua itten zela 'ta (...).Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Nei bai, nei 're gustatu izan zitt kozina. Gue Xegundok saten zun bakotxak beria ber zaten zula 'ta nik (...) nula aleiya kozinanPagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ordun zu eskola gutxi jon ziñan.
- Bai, gutxi aleiya, gutxi ze lotriña pixkat ikasi 'ta letzen 'ta eskribitzen 'ta kontutan e' gutxi 'ta
Mendiburu Etxeburu, Teodora