aixa

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
Erraz
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Fácilmente
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta nik, ni kaskaorra izaki, e! Urin sartuta aixuo garbitzen baizin.
- Ur gehiyo!
- Hoixe, bai! 'Ta geo, jarri 'ta seittun sekatu.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEta bai, nik billatzen baldin banun hankan muturrakin soka, aixa pasatzen nun, biño klaro, ttikiya nitzan 'ta kosta itten zin, biño... E... Hanka bernia, hankan aurria, azala dena harrotua soka, soka pasatzikin, pasatzen. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibastante eta izaten nun harri xabal hura nere itxia eta beste bi lurrin erdi tapatuk zozten haik apalak. 'Ta ordun hora izaten zen ne itxia 'ta ne denda. Eta... Arbolan adarrakin eta geo e... Urritzari aixa kentzen zaio axala, urritz arbolari, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, hoi bai. Gutxinin...
- Nik saten dut e... nik bat 'ta bi miño aixao hazi ttut bost 'o sei porke batek bestiri launtzeko, errepetzeko... Bat zunin oiañ ikusten ñeu honekin ze zeak ibiltzen ttugun.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- 'Ta nola nahi aixago.
- 'Ta gariyan haziya ordun 'o zuen... 'O oilluaiy mateko 'o saldu itten zenuten?
- Hoi? Asko iñ ezkio saldu 're bai dendeta 'o enkargu aldeko 'ro...
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, bai. Ordun gehiyenak... Gehiyenak... E... Josten bagenekiun. Uan... Bitu, aixa enteintzeko moun esango zattut. Oan eskola bukatu eta karneta atetzea joten den bezela gaztia, ordun eskola joten bagiñan... Bueno gu ya gehiyo jon giñan, biño eskola joten ez baldinEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta harrika aixa hasten zen, e?
- Asko zen ohittura. Ohittura haundiya zen, arto tartetan gorde eta zea... Karo, eunez... 'Ta non zin eunez ez azaltzeko haitara? Arratsin bakarrin?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Han nik leno santakuk jesuitai beti beorrika aitzen giñan 'ta ni aixa oaiñ 'e Oiyartzungo bikayukin hizketan jarrita beorre sango yot. Bai, bai, nik bai.
- 'Ta geo zea... Meikuri? Meikuri baita 're?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Beste berriyan aixa pasatzen da, biño... Bai.
- Eta geo handik Frailen zeatik 'ta beste bat torko 'a, ez?
- Bai, bestia.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusibaten bat hiltzen bazen, hola izaun samarra, tortzen zin berrogeita hamar bat pesame! 'Ta hai denak partittu 'ta bueno denak... Partittu ez, denak itxe bereko izaten zin 'ta aixa joten giñan 'ta biño milla lekutatikan. Bai, bai, telefonuk lan asko man ziun gui. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-'Ta hain aixa, hain aixa koapillua itten ziyon beiyan...?
-Hoixe! Jakiña! Guriya zola itten zen 'ta hoi!
-A, karo... Karo!
-Urin sartuta, urin sartuta in!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Panderua juez kantatuko ez zenun ba? Aixa!
-Haiken kantak?
-Bai...
-Joselitonak 'ta?
-Bai, osea, pieza, pieza!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Jode! Orduko hemezortzi milloikin Oiartzun erdiya eosiko zen!
- Aixa!
- E?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Aixa!
- Jode! Seberonia. Ate 'zu kontuk! Gu uan dela berrogeita hamar urte jon berriiyak dia ezkondu giñala, 'ta Ualdetxon Seberonia zea, Intxixu, Intxixun aurrin don itxi hartan, setenta mil pesetas pisua! Zembat dembun iondu zen salgai! Ate 'zu kontuk!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiDiru hoikin, Oiartzunen erdiya aixa!
- Karo, biño, karo suelduk 'e holokuk izaki! Itxiak 'e garesti ordun!
- Hoixe!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Eta zuek igeri ez ziñazten ibiltzen?
- Gu, bai, bai. Gen irriyun, gen irriyun, gen irriyun. Gen irriyua ibaiy haundiya baizen! Zubiyan azpitik aixuo pasatzen zen aixa!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta bueno han 'men zon 'ta near arront aixa itte zun 'ta nearrez han 'men zon 'ta. Han emakumia ttaka-ttaka-ttaka pasa 'men zen 'ta beitu 'men ziyon 'ta pasa 'ta aurrea.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan barrenin kamionka bat eur bai aixa. Barrenin zeak hola poste baten tamaiñokua metazi 'ta holako zeak, eurra dena. Neguan iñak udaako. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihala hura hartu ta billutzen zun harrek seittun! epel hartan aixa billu ´re itten da, mamiy hura billu, ´ta nei maten zin. Batzutan billu miño leno, kallatua balitz bezela kutxarikin, platera mordoxkat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEta hola gazte samarrak eta hola lotu aixa xamarrak harrapatzen zineko lotu 'ta hain arrimoa bestik han eukitzeko biñoIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta bai, hor baldin baia honea orduko aixa kargatu 'ta alde ingo 'ik!"
Seundotan kargatzen baikenun. 'Ta hala dak, kotxia torri zen, hostua jarriya genun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPenaiko etxe zarran ingurun nombaitte hor, hor bazen itten zena. Itten zutena. Eurra biltzen baita zoku hoita aixa. 'Ta mineala eaman 'ta eurra erruz ber.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai. Hoi seuru. Hoi neonek pasia baitut Erramun hoi.
-Bixita itten niyon. 'ta kusi 'ta ño! 'Ta oan berriz dirukin haimbesteko zeik ez, oan dirua aixa kusten du jendik.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Haik nomatte hanguk zin 'ta paraje haitakuk eta, haik aixa jon tzin.
-Hemenguk o... muturrekua
-Ba eske bu
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Biño geo atera in berko zen hua!
-Betik geo bagoiyakin aixa karko zen geo, planua hustu ezkeo, planua hustu ezkeo.
-'Ta harren lana huaxen zen.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiGuk hiruk aixa irabazten geniyon neti miño biñaka jarrizkio galdu ingo gunun 'ta guk e' "ez, ez, gu hiru launak, hiru launak" eta Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiTragatuzu zituen igar 'ta hezeak
etziran harentzat ziñak zetozen klaseak
mahaiyera atera orduko tripara paseak
errespetu gabeko kapelu luzeak
halako aixa numbait antxuak balia (bis)
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiDios garai batin ibiltzen giñan aixa asko hor... goiko gaña harrek nola dun 'de izena... Bianditz aldea sartzen da, Biandizko beko lepuan tunela du 'ta geo Eskase aldea atetzen dena, Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bi bagoi eamaten genittun hiru launen arte.
-Bai e?
-Bai, aixa.
-Indarra berko.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Eta eskola noa joten ziñazten zuek?
-Eskolan?
-Bai, noa?
-Aixa sango 'izu.
-Eskolan, hiru hillate pasa nittun.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Anoa joten nintzanin ordun bai aixa! Ni jubilatuzkio 're asko ibiliya naz e? Kopaku pilla erra hor, ez al zu ikusi, kopak?
- (...)
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta aixa jarri 'te zin hara 'o beti hemengo zean, hemengo pentsamentun eongo zin haik 'o?
-Ni ena akortzen, hemen eondu zin haik eun batzutan biño.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Zer dik ba honek?
- Honek hau duk pizkorra honek gizona ber dik fuertia.
- Bai nik honei seituko yot aixa!

Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta eliza 're ordun, oaiñ aixa, oain dena ganbitu da, dena galtzen ai daMendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- 'Ta lo ondo iten zenun e?
- Bai ni bai aixa, aixa lo in dut, bai aixa lo in dut.
- Eta astebukaeratan e bai lana. Larunbata eta igandetan e bai lana?
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusiZarra zarra zarra polliki polliki, ya hirumilla itteko...
amakin bat zerrako bai! 'Ta xorroxten dakinak hoi beste gauz bat, xorroxten dakinak xorrotxakin aixa,
Elizondo Lekuona, Domingo