ailletu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Iritsi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Llegar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bestia illargiyana istoiya bazen politta! Nik kusiya ez da, e! Ote ittea jon gizon bat, 'o mutilla, 'o ez dakit ze izango zen. Gu gaztiak giñala kontatu ziguten istoiya! 'Ta ote zamakin urrutitik itxea, baserrira torri 'ta illargiyak argi in 'men ziyon itxea ailletu zen bittarte.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiIllunduta itxea. Otia, ba al dakizu ze lanak izaten zin ordun! Otia in, 'ta itxea karri 'ta, jo 'ta... Geo makinak eta sortu zin, biño... Eta "na, ailletu nak behintzat 'ta oain kaka hietzat!" Illargiyai san 'men ziyon 'ta baita ordun hartu 'ta illargiyak beana eaman.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiIzutua, abioiyan bat zelakun, e? Abioiya... aeroplanua...
- Sekulan ez baizen ailletua...
- (...) (Aular) bat eta ...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusihabitaziyutikan 'ta hortikan: "Baijua, baijua" 'ta "Miño, miño ez du gauza onikan in behar, ez du gauz onik in ber" 'ta argiya ikusi 'enun 'ta "Hara! Ailletu da!". Hemendik ikusten baizen dena. Geo bueltakun 'e... bai bueltakun no había problema, bajo despacio-despacio.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Zui importako zizun, bi milla peztakin!
- Kalea ailletu 'ta Goñi zarra han, ni han geldittuta. Enteatu haik! Torri 'ta: "Koño, hi bezelakuik (...)" 'ta bostekua maten 'ta ez dakit zer, aileya... astakiya in nulako.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusihasi berriya hartan e'yun ondo ibiltzen 'ta Luzio 're hara ailletu izandu 'uk, nekin jonta gaiñea.
- Ximonenekua, Ximonenekua behintzat bai hor.
- Ximonenekua 'ta behintzat aittu ttun hor tokiyak (...) saltuk ematen
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Errelebun, Altzitik honea. 'Ta ailletu zein in zen? Periko bakarra ailletu. Manolo eroi, bueno ni... guk errelebo bat in genun eta Manolo ia ailletun eroi 'ta Periko juxtu-juxtu-juxtun ailletu 'ta geo itxea jon 'ta kriston paliza: hurrengo eunin ez dakit Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi-Geo jende asko zen... Karo, uste zuten erdaraz hitz einta dotoreua zela.
- Hombre. Bai, bai. Beitu, baserritarrantzako batez 'e zembat eta zembat heriotza ordua ailletu, eta notaiyuna jon ber, notaiyuna jon ber...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bua! Lurrea ni! Besua dena txiki arraiyo iñ, Juakin Potto kamioiyak frenatu zula autobusak kruzatzek 'ta nik ez dakitela biyek tartetik nola pasa zen. Ni eroi 'ta... Zeara... Txikierdira ailletu 'ta Juakiñ hortako zela Uarteko Xabinon 'o bizikletakin jona.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEta ailletu giñanin, el paseo de los Fueros beti akortzen naz oaiñik, Buen Pastorreko torria ikusi nunin, san nun: "¡Ya se ve el torre de Buen Pastor!" denak algaraz! El torre!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiharek ahal zittun bezela bestentzat ailletuko ez bazen 'e! Eta nombatte kombentun, arratsin jaikitzen zin a ciertas horas, ben errezuk ittea! Eta kuarto hortan 'e ordu jakiñetan argiya pixten haik! Eta Munaunditik ekusi itten parez pare. 'Ta que era una contraseña.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi"Zuk kontu haurrai" 'ta haur kontzen:9456] ni geldittu nitzan 'ta bittarti hartan amona hoi ailletu zen 'ta ijito bat eskea, ordun gehiyo ibiltzen zen eskian, 'ta nik ez dakit ba, bi sos haik amak manak izaki 'ta haik hartu 'ta man niyon ijitu harrei 'ta amona horrek ze esan zin...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Dena, dena tristia. Anaiya 're frentian hil zen. Telegrama ailletu zen 'ta nik hartu ber izandu nun, 'o nei tokatu zin hura hartzia 're. Txar guziya netzat!
- 'Ta anaiya ze in zuten Maitxo, zea, e... Reketik emanezi...
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Lertu in ziyon!
- Berogiya 'men zeon 'ta lertu nombatte. 'Ta bertan dena puskatua geldittu.
- 'Ta abisua ailletu zen.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiEta eamaten genittun Aramburuko Anttonina zikitzea. 'Ta harrek zikitzen zittun, kostillan tartetikan ebaki ttiki bat itten ziyon eta zea, zikitu, berriz josten zittun, eta berriz bueltan. Eta ni ailletu izandu naz bi bider, bea miñez ohiyin, eta ohiyin zon lekuan oillaskuk zikitu zin. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigue attonak eta hoik, berriz, blusa. Blusa. Geo 're, ne garaiyin 'e blusa... Feira tortzen zen personak eta oandikan bastante blusa ikusten zen, biño gutxiyo. Eta nomattea joteko erabat txaketa. Noizpattekuk, igual ez ziyoten eskumuturrea 're ailletuko, noizpatte ongi zittutenak,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Karo.
- Ez gu bezela, ibilliko pozikan, eta illumbatxa ailletu arte zai mutilleta, mutillakin zeatzeko. Beldurrak "jendia beira eongo 'uk eta...". Gaurko eunin normal ibiltzen dia gaztiak neska 'ta
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiLaunak san zin:"Tapaki 'yozu begiyak". Eta Xixtiyoko kruzea ailletu giñan 'ta geldittu zen 'ta san zin: "Launduko zattut itxea" 'ta nik: "Ez, ez, hortxen arbola hoiken atzin dut itxia 'ta jongo naz neone". 'Ta Irunen zabizten ordun lanin, 'ta hurrengo goizin 'o, lanea zijula 'ro,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta ba ordun ne izebangatikan hasi nitzan han hamalau urtekin hemezortzi urte arte. 'Ta geo hemezortzi urtea ailletu zenin, karo, itxian aitzen nitzan hemengo jendiay itten 'ta hola, eta geo pelukeiya jarri nun. Eta geo jon nitzan...Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Hua, hua. 'Ta hura zeatzen zenin, geo ya "pues hau iña do" eta ordun lasaittu. Biño hura sagrau izaten zen, e!
- Karo ze zuk iziñ zenun jon "ama ez nau ailletu letrantzako 'ta!"
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bai. Esan eta behiñ ez. Nik pelukeiya ez niyoten behiñ 'e esaten jendiri "aizu, etortzen za, patzen nazu 'ta aiyo!" Ez! Gaixo baldin bazaude 're in ber baldin bada iñ. Bai, bai, bai, bai.
- Ordun amakiña tokita ailletu za?
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Beste aldea gehiyegi.
- Geo, oain dona da, dena graduatua, numero jakiña, san nahi zattut, dena klase bera... Leno, berriz, dena difente 'ta deneta ailletu ber. 'Ta ez dela demboik, akortzen naz, komon bat bakarra...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiurtetan 'ta haundiya hamar urtetan. Hamar urtetan itteko dotriña nik ya dena ikasiya nun eta geo gu ailletu giñanin in zuten hamaikea pasa, 'ta bakizu, urte bete gehiyun, bate aitze baldin baza, 'ta dotriña... Orduko karrera hura zen! Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Naparrak honeiño ailletuak.
- Naparrak.
- 'Ta hemendikan aurrea ezin zuten 'ta. Nolapatte.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Bazterrrekuk ez. Bai, oain pasatzen dena: denak kanpoa jon ber izaten dute biajatzea 're, benga! Hainbeste anuntziyo itten ttuzte 'ta geo denak... 'Ta geo zer da 'ta, bertakuk, asko 'ta asko ikusi 're in gabik, ailletu 're in gabik.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiSartu azpira 'ta segi!" 'Ta eskola jon biño leno, berriz 'e kampoa aterik! 'Ta nolazpatte, nolazpatte, beti segi beti segi, segi, 'ta nozpatte hamar urtea 'ro ailletu giñan, 'ta hamaika urte komuniyo haundiya iñ 'ta, geo beti, beti manduri beira. Beti aurreko ofiziyua ondokuk 'e.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- 'Ta manduakin.
- Manduakin. Gaiñin aspertu, oiñez 'e aspertu 'ta, segi 'ta segi, 'ta behintzat, arratseko ailletu giñan 'ta geo han aittu giñan lanin. Geo soldao han... Eun batin fiestak tokatu, 'ta soldao joteko tortzeko deiya.
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi 'ta piñu hoi karrikako gaztiak guk eukitzen genun dena beko adarrak denak moztuk 'ta denak kimatuk eukitzen genittun. (Gatzarretik) aurrea tunel bat bada hor, ez dakit ailletu zen zuena... Ehun bat metroko tunela, garai bateko zea, trenbiria Artikuzkua...Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi Behiñ (Fulleiko) gaiñ honta ailletu ezkio, zihar, zihar, zihar joten zean Añakin barrena... Bueno, be repetxuk bazittun geo han 'e, biño...
- Bai, biño...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiMarru 'ta beti astuan zakuri kolpia 'ta mekauen la ospa! Hantxe zean, ya ailletun. Aitxuleiko tunela gaintik pasa 'ta oandik han do biria, nola Bizenten taberna?
-Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hara ya ailletun, kaxku hortan. 'Ta zin lau bost haitz haundiyak, haitz haundi adarrak moztutako haundiy holakuk. Laiñua zen, intza 'ro hola zen. 'Ta banijun ta: /"Alto! Tarara!"/ 'Ta astua re da! Geldittu. 'Ta 'ya noa nijun, ta nik auskalo ze sango niyon euskaaz 'ta.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi`Ta: /"¡Chavales a jugar!"/ . 'Ta mekasuen, ya ailletuk perolea. Haik bezela gen platerakin e, aluminiozkuk. 'Ta mekasuen hau pena! 'Ta haik beste ailleka beira zola soldau, soldauk izaki ba euskaldunak arrantxeruk 'ta: "Torri mutikuk!" 'Ta tra 'ta tra! 'Ta martxa. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZea... bai. Izauna izango zen. Mekauen! Zein biño zein harena lembizi ailletu pezta hua hartzeko... 'O maten zuna hartzeko.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiJaiero! Numbatte! Zembat tokita ailletu 'te ga Tolaeko Emilio 'ta biyek... Galtzata, Imita Buf... Portuburun... Non ez?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ordu arte ezer ez. Hor sartu zen jende beltz hoi 'ta,'ta beltz hoik, hoik ibiltzen zin hortan. 'Ta bestik 'e heldu, 'ta hola pixkan pixkan...
-'Ta erreleukin ailletuko zen, oan bezela ez, oan izin patuikan 'ta... Len errexuo izango zen itxia eostia, ez?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiIlluna leno, 'ta geo basuan sartu giñanin illuno. Itxian heua 'ya Sastiarreneko teillatua ya heguairea kusten nun, halako argitasun bat 'ta oan ya ailletu gattuk. Ya oaintxe ya ailletu giñanin: /Ni un paso atras, ni un paso adelante!/Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiTria-ta! Seittun jarri pistola 'ta mekauen la ospa... San niyon guazen, ya ailletun gattuk guazen! Ez! Aittortzik hemen! Zea, paketik non ttuken.
-Mekauen...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta haik denak kusiyak ba. 'Ta guazen kuartelea. Bestia han eongo zela jasua, han zola, 'ta oañ harren ondoa ni. 'Ta baguzen, baguzen, baguzen 'ta zeako kruzea ailletu giñanin, Billarreko kruzea ailletu giñanin, alkarrei zerbaitte san ziyoten!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta haik 'e bai. Haik kamionakin. Palankaiya. Ziztiyokuk. Hola pilla 'at. Bai Bortanetik 'e! Joten zin. E! A, pz! HArtu pixar bat astuan 'ta topoiño ailletu 'ta martxa! Batzuk Errenteiyan geldittuko zin, bestik Donostira!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta beste batzuk berriz nolapaitte ailletu autobusea 'ta autobusin hartu 'ta Errentira. 'Ta han jarri plazan ixkin batin 'ta raka-raka saldu. Beste batzuk berriz baita Ameztitakua 're. Amezteko Juantxo 're. Hoa 're joten zen be kamionakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hortik zakiten horko ixtoiyak eta.
-Horko ixtoiyak hortik. Lesakatik beitti hor,Lesakatik beitti, Berako tarti hau. Bai, Endarlaza biño goro. Nola da han zuiya romanua, zea kolgantia 'ta zentrala 'ta? Lesaka ya, oi Berára ya ailletun.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Beno, ardita 'ro jonta nombaitte orrazia harraptu du han, Kataxuloko zea hartan. 'Ta urrezkua. 'Ta torri da itxea, 'ta ailletu bezela ez 'men zun kusi. Orrazi hora mateko bestela kondenatua 'zango zela! Desapiyua.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo birian eamaten zenun tensiyua, beldurra, guardiziilana. Hoa zen, hoa zen ukerna e! Jotia 'ta tortzia zea normalin? Pf! Biño beti beldurka. Rebueltara orduko ailletuko: "Mekauen rebuelta pasatzin hortxe iual ttuk!". 'Ta beti holaxe beldurka. 'Ta hola...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiharen bazterrin Alkatikin, eta ni atzetik, hala plaza! Ni itxea ailletu nintzanin, san zin batek erderaz: "ya puedes ir a casa ahora. ¡No se preocupe, e! Que no le va a pasar nada." san zin. San niyon: "bueno, muchas gracias, pero, pero me alegraría que no pasará nada." Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, asko ze pasatzen zen, nola... Ogiyan 'ta billa torri ber genun Oiyartzuna, 'ta zea, harrobiyan barrena pasa ber genun nahitanahiyez 'ta, tiruk San Markostik titzen bait zittuzten, 'ta, gu iya ailletun, zea, harrobira, ya ailletun harrobira 'ta tiruk hasi zin 'ta,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiGu ya ailletun 'ta hora hilla han. Bai. Geo seittun geldittu zin, beno, geldittu, berriz 'e seittu zuten, biño gu pasa giñan gen tokira jon ber genun aldea. Pozik tiroik ez zenin! 'Ta holaxe, gaizki, gaizki. Gaizki ibilli giñan. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiGeo behintzat, ni ailletu nitzan 'ta: "aber usted" "hermana.""Aber, la documentación.". "No he traido. Pensaba venir mi hermana, pero como no estaba bien, pues he venido yo". Hola beitu zin. Baita hurrungun bixita torri da 'ta gauz bera, nik paperik ez.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiGoixio 'torri 'ta goixio zin gurdibiria hola bueltan 'ta beste person biria 'ro hola 'ta: "Han pasako nak". Hara ailletu zenin umik batetikan 'ta bea bestetikan. Bitatikan. 'Ta: "Ez ziok hemendik pasatzeik". Honaxeiño 'torri, azpikalde hontaiño.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiMaraiyan, 'ta maraiyan azpiyan 'men zon maraiya jaten ai zena trikua. 'Ta noski ya ailletu zenin rararara! soiñua ate men zun 'ta halako zea bat man 'men ziyon.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, ttiki bat. Hala 'ta beimpin hor, hemen utzi genittun 'ta geo zerbaitte bost duroko bat eo ailletu zen ba 'ta ni bai aski kontentu! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Soldauk.
-'Ta soldauk eta. Hara ailletu 'ta han herreruk kampun txaol txar batin kinkiti kanka 'ta. 'Ta hala hara ailletu 'ta handik goitti ate ber ba. Tunelan zeatik goitti, 'ta polliki-polliki. 'Ta arre 'ta gue astuakin.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBiño ez sartzen urin haik. Haik hauzko aillekan beti haik. Beti han esperun haik. 'Ta hala, bueno entretu hairi 'ta haik "Bueno mutillak alde auro, auro alde!" 'Ta jon ahala, gu ailletu ahala hartu 'ta haik 'e segi 'ta denak raka-raka joten zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiDiro mordoxka nun. Milla duro batzuk bazin 'ta. Hala 'ta, Errentiyan arreba 'ta hara joteko zea nun 'ta. Jun enitzan nahi orduko ailletu.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Igual 'ta. Zea ailletu nitzan 'ta eskaillean goitti, arreban itxian eskaillean goitti pixkat iyo ber nun, hirugarren pisoiño 'ro 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGaba. Askotan ez ailletzen, goizin lanea tortzeko ez ailletzen. Nombaittetikan, igual len san dutena Bentatxikin iul 'ta, ailletu 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo ezin ailletu 'ta jon gabe geldittu. Biño, bronka maten ziuzten, biño nei ez zin sekula man izandu. 'Ta zerbaitte eaman in ber luxi hoiri. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEta ailletu izandu ga erosi eta eamatia elizara. Itxekua dena galduta. Gariya oso delikadua da. Lan luzitikan aparte, delikadua da. Eskuz in bertako lana. Hasi, ereiñi 'ta jaso arte.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiKarnizerua. Elizegi, oango hoin atta zarra. Gizon motx bat zen. Arrueneko ondoa torriya, kejatuta. Zortzitako eamateko 'ta hamarrak izango zin gu ailletu giñaneko. 'Ta: "Beandu heldu zazte!"Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Biño Nuñez 'ta kaleko tipo pranko nekin ailletuk bazin han. Oan hilla da oan.
-Bai... A, ikusteko?
-Ikustea. Setimon barrena Arditturriko konpresorin aurretik sartu 'ta.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEta jon dia itxea itzaiyak eta aziendik itxian ez. 'Ta gue atta suiya Eiziarkuk 'ta hura amona. Zea etorri zila beak eta ez zela, zea, aziendak ez zila ailletu. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Ordun ez nitzen ni nekatu itten, iul arratseko hamarretako itxea ailletu banitzan 'e goizeko seitako berriz 'e joten nitzan lanea, zea, Errentira. Bai.
-'Ta baserriyan 'e lana in ber izango zenun?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix