morroi

Forma mugatua: 
Morroiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Morroi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Criado, sirviente
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiJoten zen, e... Ez, esan nahi nuke, ez zea, ez morroi 'ta neskame 'ta hola ez, temporadako lanak itteko. Aste bat, 'o... Ber baldin bazen aste bat... Geo belarran lan hoi eta geo ya...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ez, astua gehiyena. Astua. Mandua 're bai, biñon erabat astua. Ordun astuak lan asko itten zun. Baserriyan morroi baten lana itten zun astuak, itxeko lanak itten, esniak eamaten, esnia eamaten ez zunak erosketak itteko... Zertikan ordun astian behiñ 'o bi astetik behiñ 'o Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi eta... Ate ber izaten zun. Eta lanea fabrikata 'ta jon biño 're gehiyo morroi. Gizasemia 're bai.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hoi? Itxe berriya. Leno 'men morroiya Balino izena, izena zuna morroiyak, aspaldiko urtian, gue attonak eta, eta harren izena, pues Baliyo.
- Biño gaiñekun itxian izena Iyeruaundi.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Ni 're atta... Attak 're... itxian geldittu nahi 'ta, ni bakarrik ezin ba ibilli 'ta geo morroi bat karri genun Lesakatik. Geo morroiya 'ta biyek biltzen giñan.
- A!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-'Ta zertik hartu 'te zuten morroiya? Seme alaba gutxi zittuztelako 'ro?
-Oandik ttikiyak zittuztelako!
-A... Oandik ttikiyak!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta... geo handik torri nitzen eta berriz beste lau eun biño lenoztik berriz Ailuxeita:Arizluzeta]. Nola, morroiya billaka aitzen zin ordun. 'Ta neskamik...
-'Ta asko ibiltzen ziñazten hola morroi 'ta?
-Oi! Jákiña ba, itxian deus ez zunak...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ahal zun arte! Kumuniyo haundiya iñ ezkio, bale.
-Hua zen zea?
-Hua zen kortia. Komuniyo haundiya iñ ezkeo 'o morroi, 'o neskame..! Fuera fuera... iaztea, dirua iaztea numattea!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea morroi eon ziñan tokin batin xixtema bazenuten ba hankak garbitzeko 'ro...
-Bai... Alerra, hua ale erra. Axtabizkarren hoi. Maiy haundiya 'ta, deneta juntatu giñen iual hamar dozena bat laun 'ta apaiya prepatu arte arrosaiyua errezatu 'ta dembo berin hankak garbittu.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta han tra-ta-ta... arrosaiyua errezatzen ai ziñaztela...
-Arrosaiyua errezatuz, 'ta segi 'ta, rak! Baldia 'ta ra bestia 'ta.
-'Ta zer zen nausiyatik morroira? 'O nola?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Makis garaiya 're bazen.
-Zer zen hoi?
-Han zean morroi nola, Amaseiñen morroi Erlaitzen nola morroi nola ardiyak jeistekun. Goizin euna argittu biño lenoztik eaman ber izaten nittun ardiyak jeistekuk, zeara sotoa jeistea.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiErki jongo nitzan: "Hara jon ber duk", "Hua karri ber duk", "Hoixe in zak, besteik ez". 'Ta, zean, Erlaitzen morroi nola 're bai. Pentsazu ordun kumuniyua itteko, hoixe kumuniyua inta astiartin jon nitzan 'ta. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ordun nik uste 'ut, orduko zea zen dotriña. Hoa beimpin ikasi ber zenun.
-Bueno! Oan, oan dena aztu! Nei beimpin aztu zitt dotriña, biño...
-Kumuniyo haundiya iñ ezkio... Bat morroi
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hantxe ez zun lana in berrik. Guk lana asko ez genun itten. Biño pixka 't itten genun. Hiru morroi eondu giñan itxi hartan, ni eondu nitzan hartan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBai, hiru morroi.
-Jo haundiya, hiru morroi baziñazten...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBa 'men zun, aberia erra 'men zun aberia. 'Ta zea 're bai, morroiya 're ba 'men zun. Aberia goernatzeko 'ta morroiya 're.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta txanda batin zea haundiya 'men zun, baliyo haundiya, zea kamionin. 'Ta ate 'men zen 'ta han 'men zon gaiñin 'ta morroiyak beste aberia bai 'men zun. Itxian bi abere 'men zittun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta morroiyai sana hua pasten zenin tortzeko "Halako lekutan izago nak ni. 'Ta hara jon hai jakittea". Ongi pasa dela 'ro zerbait pasa dela 'o. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta morroiyak hartu beste zaldiya 'ta torri 'men zen 'ta han 'men zon gizon hoi 'ta nausiy hoi. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLangillientzat ez badu
edari hobia
Honuntz joateko nork du
morroi baloria?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Gue atta difuntua 'ta morroiya biyek: " Gaur denak probatuko ttieu!" Hogeita hamasei zea, sardoteira jon eun batin hasita " Denak probatuko ttieu!" bai, ezta laurdenik e! Kiston betekakin itxea! Bai.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusiEuzkadin ez bai da horrelako baserri morroi kirtenik. Hala ere badira bai gure baserritan mutil pijoai zer nahi astakeri ezartzen dizkiotenak. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiHonelako isekak entzunez han dijoa morroi kirtena ura atetzen duten putzuzulo sakornera.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiHonela bazamaten ordu laurden bat bai gizon azkar eta jakintsu hok harren (...) hiru morroi hoik.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-Bai... Nik panderua eosiko nun, ez dait ba nik zembat urte izango nittun... Bai, morroi neola beimpin... Hamalau bat urte 'ro zerbaitte hola.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta morroi, morroi eoten ziñanin zea... otorduk 'ta dena familiyakin 'ta in, familiko bat bezela hartze 'al zinttuzten?
-A! Bai, bai... Hoi bai.
-Bai?
-Ezta deusen bereixkuntzaik ez, ez, ezer ez. Bena bezela, jaten 'ta igual igual. Lana in ber, hoixe!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHairi numatte gotzen baziyoten goizeko latan jeiki 'ta holako tokita enkargua jon ber zun, biali ber zutela, morroiya. 'Ta segi! 'Ta eze sateik ez!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta ordun ibilli al ziñan artuakin 'ta Goizuta 'ta?
-Ez lenuo, lenuo.
-Hoi lenoztik...
-A! Goizutakua... bai Goizutakua morroi nola, Goizuta 're.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek bazun gio morroiya 'ro Felix haundi 'at
- Bai zango zittun.
- Gio harrei loteiya tokatu 'ta beai eosi zizkala manduak saten zuten
Elizondo Lekuona, Domingo