kompaziyo batea

Kategoria gramatikala: 
Lokuzioa
Batuan: 
Adibidez, esate baterako
Gazteleraz: 
Por ejemplo
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Hoik joten zin mendira, kompaziyo batea, Artikutza jon ber bazuten permisua eskatu ber izaten zen, 'ta Artikuzko sarrerako taberna hartan ordun jaten maten baizuten. 'Ta han jaten zuten. Hemen enkargatu bazkaiya 'ta han jan. 'Ta txistua plazan jo 'ta denin.Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiZertikan baserritikan semik hasi zin fabrikara lanea, e... Diruan sarrera hasi zenin, lana 're gutxittu in nahi zuten 'ta ordun, e... Gauz asko itten zinak ordu arte, ba hasi zin erosten, behiyantzako pentsua kompaziyo batea. Eta gauz asko biri hortan jon dia. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Atautxiya 'ta amautxiyakin joten zin, ez? Bataillatzea, 'o...
- Madrina. Bai, iñudia haurra eamateko, familikon bat 'o beste bizitzakua... Kompaziyo batea gue itxian izango zen seguraski, guk bi bizitzako baserriya genun.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, Portuberrin kompaziyo batea, biño Portuberrin kendu zuten ya! Portuberrin Santander.
- Bai.
- Santanderren. Biño Santanderreko pupitrik ne Ualdetxoa karri zizkiten nei.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiZertik haurra jaiyo 'ta gue Jabier kompaziyo batea, del diez de diciembre, itxe haundiya, ni akortzen naz, sieska politta prepatua, biño Don Reginok nola san zin: "deja de modernismos, y coge el niño al lau" Seiñalke hotzak ikusten zula han, karo kuarto haundiyak!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusibiño dakitten hua, kompaziyo batea practicar multiplicaciones, divisiones, o escrituras o... Ez gurasuai gerra mango 'yotenak! Zertik azkeneko geok jarri ber izaten genun béak ezin zittulako iñ. 'Ta nik hoi saten nun, "hok ze eskatze 'ute?" Nik ez asko dakitelako,Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Berdiña pasako zen. Ez?
- Nik lekziyuk ikasi ber, kompaziyo batea beák ikasi ber 'ute eta holako gauzak 'o, dibisiyo bat 'o beste praktikatzeko 'o... Eso sí. Hoi bai, biño gaiñekun gurasuk lanin jarri?
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ui ni kompaziyo batea ze hoik... Leno san 'utena numerador, denominador, máximo como divisor... Hoi denak euskeraz yo ni idea! Nik erderaz hoi denak ikasiyak! Eta ordun hasten nitzan ba ni galdezka. Beno, denominador zein da? 'O ze 'ta... Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Hoik geldittu zilako, biño holakuk bazin...
- Kompaziyo batea, gu jon giñanin kolejiyotik al Señorio de Sarria. Seiñorio de Sarria hortan finka ikaragarriya eta ekusten zenun fruta eroiya eta han, haik zaintzeko familiyak zin.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai.
- Bakarrik mezak bai, kompaziyo batea solían ser funerales de primera, segunda y tercera. Eta primeran nik ez dakit zembat...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiAldare guzitan jartzen in ordun eta segundak, kompaziyo batea iñ izandu dia hirukuk. Hiru meza maten zila bakit. Gue difuntuntzat. Zea, entierroko meza 'ta era berin 'ta geo hairi maten...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ualdetxotik ekartzen zen gorputza kompaziyo batea Tolaitan. Tolaitan harri haundi bat zen, 'ta gorputza han jartzen zen deskantsatzeko. ¡Había que traer a hombros también, e! Egualdi ona bazen, txarra bazen, negua bazen, zea bazen...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Hombre 'ta... Len aittu zana esaten, askotan amorraziyo ibilko ziñan, biño oain gotuta parra.
- Hoixe! Hoiy oain kompaziyo batea, Aramburuko zeai bezela, torri 'ta bi musu. Len ez zizkin ematen, e? Biño oaiñ, behintzat, oaiñ behintzat bai e, oain behintzat bai, e!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ordun, ordun zen zea txarra... e.... Zuk kompaziyo batea dantzan ibiltzen ziñan, ni ez nitzen ibiltzen, biño guk kusi itten genittun. Han ibilli dia 'ta "beno guazen zerbatt hartzea"! 'ta dena mutillak patzen zun. Sekulan emakumik ez! Ordun hoi zen!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta zea, dendata joten ziñaztenin...
- Gauzan kontra igual. Kompaziyo batea ogiya, behintzat, eunerokua 'ta azukre 'ta gatza 'ta... Holako behar zienak dendan haiken truke geo...
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bai, bueno. Berta jon 'ta saardua ean 'ta... Goua baldin bazenakan itxekuna eamateko litro batzuk eamango zenittun, biño ez, ez. Jon, leku batzutan jana maten zuten, bestitan ez, eta hara jon eta... Kompaziyo batea, Xixtiyoa jongo zin saardua eango zuten,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi Zuzenin telan?
- Geo bai. Ikasteko nola zin... Galtzak kompaziyo batea hola zen patroiya gutxi gorabera nola zen, pues lurrin markatzen genun, hola, galtzan forma 'ta gero bai, telan.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Kompaziyo batea, zekin itten zenuten hoi?
- Ba gehiyena arrautza. Arrautza bai. Eta geo gaiñeko, gaiñeko jenerukin 'e bai. E... Zemaitan bentzako 'ro norbattek eskatuta igual oillaskuk 'e. Konejuk igual. Norbattek nahi baldin bazun e...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiE... Baserritan hoi kontu zen, leku askotan nabaittu gabe 're bai. Eta geo kompaziyo batea, nik ze sango zattut ba, Oiyartzunen iziñ baldin bazenun jestiyo bat iñ, 'o Donostira 'ro jon ber baldin bazenun, beti izaten zenun Oiyartzungo kale aldian norbatte zu biño gehiyo zakiyenaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- A!
- 'Ta zuk eskatzen baldin bazeniyon, kompaziyo batea, kazulak hasi hamar zentimetrokotik eta bazin berrogeita hamarreaiñokuk! Haundina berrogeita hamarrekua zen!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Pikiak eta ez al zin izaten? Oiyartzungo mutillak kompaziyo batea ez al zin hasertzen?
- Bai, baiño ze haserratu?
- Bai.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, bai, bai. Bai.
- 'Ta zuk euki zenittunin kompaziyo batea, atsolorra ez zen, biño auzokuk 'ta bai...
- Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Bai. Ni honea torri nitzanin 'ta lau haurrak izandu nittunin,
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. "Illia asti hontan oso lakarra iyuki dut eta zea" Eta igual bai, kompaziyo batea pues tintatu 'o karo, leno permanentia saten zena, geo moldeatu da. Bueno, berdiña da.
- Bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bueno, ba "igual illia lehorra iuki dut, igual ez dut... " Eta "A, pues... " Eta ordun zuk hartzen 'zu eta ematen 'zu eta itten 'zu. 'Ta igual kompaziyo batea. pues ez baldin badu ba "hau 're man nazu" "Ba, hurrungun ingo dugu beste zea bat". Utzi itten 'zu porkeAduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- 'Ta geok ikullutik gu kontestatzen! Hoi egiya da! Hoi egiya da! Kompaziyo batea sukaldia hemen bezela 'ta ikullua hor bezela, 'ro hola genun, ya aitzen genun.
- A, dena bian?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta zuk xinistatuko al 'zu, esnia nahikua izaki ez sukaldin 'ta ai zea behiya jeisten ai zea 'ta joten da beste, kompaziyo batea ni ai naz behiya jeixten 'ta joten da nere ondoko, ni biño gaztioko anaiya 'ro zea 'ta hua 're zerbatt hartuko pozik eta zuk hola errapeko titiya hartu 'ta zrzrzr esnia ahoko zuloa! Ahoko zuloa! 'Ta geo sukaldea esnia gutxi joten.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Haik ze itten, ber zenai...
-Kompaziyo batea eliza jonta 'ro, kusi 'ta: "Zer? Bei bat bazekat saltzeko!" Kompaziyo batea tratantiri. "Bai jongo nak kustea!" 'Ta dena hola...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kompaziyo batea Endarrekan in 'zandu ttugu 'ta Epelen 'e bai 'ta... Hola, Emitan 'e bai 'ta... Gaztain jatia zela 'ta bueno. Jon 'ta gaztaiñak jan, jokun ai 'ta pasa. Ordu batzuk pasa.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiA hoi da! Elizan oaintxe ya ez dia urte asko apaizak bazin goitik beitti kompaziyo batea erdiko pasillo hartan 'o ixkiñetik. Zu elizan eseita zeunden 'ta harren parea ailletzin tak zutik jarri. Oan, oan ezta kasoik e!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai...
-Hoi itten zen.
-Norbeak be sardukin. Oan kompaziyo batea, ordun eun barrika 'o eun kupel ingo zittun urteko eraiya itxekoz! 'Ta sango 'u:"Ui... Hementxe sobratu in zik! Barrika koxkor bat'zan ezkeo huaxe bete 'ta barrikotia itteko e!" Huaxe bete 'ta handik hara...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiIual joko zun kompaziyo batea Uxiarren, zea Goikoitxe ailleka 'ro dijuztela 'o Zabale aldea baldin bazijuzten. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hoi ze beak eskatu gabe? Zea etxekuk eskatu gabe?
-Hoi ez dakit itxekuk eskatzen zuten 'o nola zen. Hoi ez dait. Kompaziyo batea Ergoin aldea iual 'zango zun aste bat,beste aste bat iual... Segun! Holaxe ibiltzen zin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai, baserrikuk hokiyo zin, biño, baserrikuk ben kontuk bazittuzten. Zertik ezik, garai hartan itxia beana zutenak 'e gutxi zin 'ta errenta 're in ber zuten eta geo nik ez dakit ba, itten bazittuzten kompaziyo batea ehun kilo arto, pues... Handik erdiya biño gehiyo entregatu in ber zuten. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKompaziyo batea pezta bat baliyo baldin bazun, ez zuten pezta patuko, errial bat 'o... Beái iruitzen ziyon bat.
- 'Ta hoi ze izandu zen, gerra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Itxian lana zonin 'ta...
-Nombatte igaul enkargura biali. Holako tokita jon 'ta ordun ez zen telefonoik. Kompaziyo batea borda, eozeiñek: "Mangoit zea bi errialeko bat 'ta jon hai bordara!" Pozik bi errialengatik zea... Ordun ze uste zu! Eskola akortzen zigula gui? Bi errial!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta geo txermoniya banatzia 'ta hoi zertik izaten zen frigorifikoik eta ez zelako 'o, 'o errealo matetik 'o, nola izaten zen hoi?
-Ez zuk hil 'ta nei iul itxea karko zattunun, baserri batetik bestea. 'Ta hoi da txermoniyak. Kompaziyo batea Bonuban hiltzen zen, 'ta Bonubakuk mango zuten Palaziyoa. 'Ta Palaziyokuk hiltzin Bonuba. Atzea, kitto.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea frigorifikua ez zen garaiyan 'ta haragiya 'ta nola konserbatzen zen? Haimbeste haragi, animali bat...
-Gazi-kutxan jarri, gatzakin! 'Ta toki... zean iual lurrin zulua inta sotun kompaziyo batea zolua inta sartu. 'Ta ongi tapatu geo!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta oañ zerbaitte in ber baldin bazu patun in ber. E! Nola kambitu din gauzak e! 'Ta geo hola kami, biriak, gurdibiriak eta hola pajina saten ziyoten 'o malobra. Biria txarra baldin bazen kompaziyo batea, haik, hua arreglatzeko 're mateila mango zun, biño jornalik ez zun patzen.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hoa ze itten zen auzolanin 'o?
-Auzolanin bai. Kompaziyo batea, hasi zetik, bai, Urtxaletik hasi 'ta zeara, kompaziyo batea noa sango zaittut nik zui, Alduzalta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai alkarrei laundu. Alkarrei laundu. Zu ai baldin baziñan hemen, 'ta famili ttiki xamarra baldin baziñan 'ta iziñin; torko zizun pues jende indarra. Kompaziyo batea lanik gabe zon semik 'o... torri 'ta haik esku bat botako zizuten. 'Ta geo otordua 'ro maten baziñun pues kitto.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta, biño hoi ze izaten zen hemenguk beste aldeiño joten zin? 'O txandak zittuzten?
-Ez. Kompaziyo batea, hartuko zittuzten Berakuk Frantziyan, 'o frantzesak urruti xamartik iul karko zittuzten Bera aldea.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... bueno oan festakin pixkat aittatu zu bioño geo iandero billera aittatu zenun lengun. Izaten zila.
-Bai.
-'Ta hor 'e ze izaten zin kompaziyo batea Tolaren itten zenea ergoinguk bakarra tortzen zin 'o kampokuk 'e bai?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKompaziyo batea ardukin heldu baziñan litroko bi sos 'o litroko sosa 'ro... Dena, dena kontrola!
-Naparrutik e!
-Naparrutik.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hamaitan. 'Ta astian lenoztik iul. 'Ta ordun zuk ate zu kontua pasa ber baldin bazenun kompaziyo batea probintzi batetik bestea 're... Nik dakit zea... seun, bai, kauen... Aranazko fiestak kintze de agoston.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEta harrek elizatik deitzen zun mezta jonta kulubiyotik, holako esposten dia holako garaitan. 'Ta iñor baldin bada, aleiya, nola sango zattut ba. Kompaziyo batea, len ibillitako familiya esperun utziya 'o... zarbaitte holako saltsik... harrek maten zun aitzea! Reklamaziyua!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta dirua 're non zen? Akaso ben lenguson batzuk, kompaziyo batea ze sango zaittut, hemengua izaki kompaziyo batea Bergaran 'o hor 'ta bueno lengusuna eun batzuk pasatzea. 'O osaba 'ta izeana 'o...
-Bestela ez?
-Gaiñekun deus ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño barrenin, kamposantun barrenin 'o?
-Bai. Ez, ez kampun ez, barrenin biño aparte.
-Bataiyatu ez zena?
-Bai. Baita kompaziyo batea kampun hilla harrapatzen zutena 're!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Oan kompaziyo batea mendiyan hilla harrapatuta 'ta hua, harrei ez ziyoten lur bedeinkatua maten. Hua aparte deposittun, deposittua saten ziyoten. Holako kuadro bat zen, kamposantun biño holako kuadro bat 'ta... hua han.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOan, ordun ez. Ordun trasladuk erruz kostatzen zen 'ta jesus! 'Ya zembat juzgaun pasa ber zun gaiñea! Herri bakotxin ez dait zerbaitte patu ber izaten zen. Pasatzia. Kompaziyo batea iual zen ze sango zaittut zui Tolosakua 'ta hemendikan hasi 'ta Tolosako herri guzitan zerbaitte patu ber zun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZean pasatzen zelako, muganta asko pasatzen zittulako.
-A 'ta herri batetik bestea beti...
-Beti! Patu in ber zun! Kompaziyo batea...
-Biño hilla zelako 'o zu joten ziñan, Tolosa joten ziñanin 'e berdiñ in ber al zenun?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, ez, ez! HIll hua, hill hua hara eamateko. Be tokira eamateko, be herrira eamateko. Kompaziyo batea Tolosakua zen, 'ta hemen harrapatu, 'ta patu ber zun, lembizi patu ber zun Astiarraan.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai. Mendiyan, mendi haundinan izenak badakizkiu biño egiyanak, zokuanak, errekanak eta ez dakizkiu, len geiyo ibiltzen zin, ez?
-Bueno, leno... Kompaziyo batea leno, oaiñ 'e bai. Penaiko erreka 'ta beste errekan batek izango 'u Emitako erreka.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusipreokupaziyua! 'Ta urtia auro tortzen! Zuk ate zu kontua milla pezta, ordun milla pezta sobratzia ze kostako zen! Priolea iazita, eunin, euneko lau pezta iazita, kompaziyo batea. E! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta gauza bakarra ez, dirua man ber zen zeari?
-Errenta? Bai...
-Jabiri?
-Jabiri! Iual, kompaziyo batea ze sango zaittut nik... urteko, hilleko hogei duro kompaziyo batea.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Hoi kompaziyo batea arrats bia, itsas ondo hura gorriya baldin bazon hurrengo eunin egualdi. 'Ta hoa gorriya baldin bazon 'ta hoi beltza ebiya. Hoixen esaiya zarrak. 'O goizin, bai, goiz gorri arratseko ebi. 'Ta arrats gorri hurrengo euneko egualdi. Hola 'ia. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiYia! Euzkiya hasi duk gorritzen, holako ordu 'zano 'ttuk. 'Ta holaxe. Garaiy haitan 'e iñorrek ez erlojoik e! Ostra...
-Hoi da euzkiyakin.
-Euzkiyakin. 'Ta erki, kompaziyo batea harrobiyan ai giñala geruo e! Harrobiyan geruo...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiItzala. Gaur kompaziyo batea bost t'erditan honeaiño torko zen, 'ta hurrengo, bost bat minutu jaten zittun eunin. Hurrengo eunin hemen, honea, 'ta hurrengun honea. 'Ta handik itzal hartatik. Ze ordutso izango zen e! Esakto esakto ezin zen!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHorrek 'e asko launtzen du e! Gurasuk san aurretik zer zen 'ta!
-Karo...
-Nik oan hori bezela, kompaziyo batea.
-Klaro...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta Elurretxetik biaje galanta neri hura bizkarrin. Jo... 'Ta eze sateik ez. Oan san kompaziyo batea amurraziyun: "Nik ez dut eamango hoi" 'ro e, 'ta bertan utzi! Bai, erki! Jon in ber ba gabe, berriz atzea biali, doble biaje.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bota itten zeniyoten ura irakitten!
- Ur berua... Urak irakitten zunin bota 'ta kuela harrek zun azpiyan hola xolo batzuk, 'ta han zittun hola trapo batzuk sartuak. Kompaziyo batea, bi... Lau xulo zittun 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Kongregaziyuk berez zer zin?
- Oi! Kongreaziyokuk mutillak Luistarrak eta, neskak zea kongreaziyua... Kompaziyo batea hamar 'o hamaika izango zittun kuadrilla batek eta beste hamar 'eo
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta ezkur, kompaziyo batea, lanea ez bazen joten mutil zarren bat 'o solterua, iual da solterua 'ro gaztia. Gaztaiñ pilla bat billu. 'Ta gaztaiña erki eoten baita morkotxin. Morkotxin erki eoten da gaztaiña. Beri hala 'kuittu gabe.
'Ta harrei huaxe iual pentsutako.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBatzuk arropa, bestik zalaikuk, bestik... E... Arropa kompaziyo batea, famili haundi haundiya baldin bazen batek arropakin nahiko lan izaten zun, eta bestik ingo zittun itxeko garbiketak 'o. Eta haurrak berriz gehiyenetan, gehiyenetan batetik bestea inkarguk itten ibiltzeko.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-'Ta oain dena indiziyua. Ala fuera...
-Bai. Oain horrengatik dia arkumik, arkumik urte guziyan. Kompaziyo batea Galtzatan bertan, eongo 'ia hirurehun bat ardi. Hoiri ez 'kate denak batea torko.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKompaziyoa torko 'zkate, hasiyak 'ttuzte aspaldi. Kompaziyo batea iual torriko 'zkate diziembren hirurogei, e! Hirurogei umi haik kendutzekoeta esnia kentzeko, haik ya antzuteko garaiyeko, haik atetzeko, saltzeko garaiyeko ttak. Beste hirurogei kompaziyo batea torko 'zkate.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiLen san tzattuten bezela joteko 're, kompaziyo batea iual zen Villafrancan 'ta propiyo jon ber zunun. 'Ta ber tzu, hortako ber tzu arrontin itsutua, gustatzen zattuna erruz. Ez bazattu tira, gustatzen zertako jon ber tzu?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai hoi itten genun guk, itten genun. Klase batea biño gehiyo 're ibiltzen zin biño guk itten genun kompaziyo batea bat galtzen bazen hiru milla pezta 'ro galtzen zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNoaiño? kompaziyo batea Aiako Harriya kruzatzen dunik 'o bai 'te da?
-Kruzatzen dunik ez biño.
-Haimbeste ez.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Baiño gaiñekuan gue itxetikan ate 'ta jon, kompaziyo batea, Birauztatikan eta zeara jotzen baldin bazu Jaizkibel aillekarako bire hortaraka joten baldin baduzu izango diaMitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-Zuk kompaziyo batea Lazkao Txikina 'ta hoik nola dakizu? Ze in zenittun aittu 'ta guan hartu? 'O hoik numbaitt 'e eskribittuk dozte?
-Bai. Ez, ez. Zeatua baldin bado aittuta bueno akaso
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiHoi 're, hoi bertsolaiya da, bertsolaiya bastante aitzen zena.
-Bai, bai, bai.
-Eta hoik. Hoikin 'ta kompaziyo batea hola ez Kapeon 'o bazkaldu 'ta
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Bo! Muti kozkorra, ni hortxe, enkarguak iten, kompaziyo batea, Altxikitik... Altxikiko Maitxo san 'uten horren ahizpa Garañon... Garañon espostua zeon, Xotera, 'ta gora 'ta bera, ni arrautzakin igual. Goitikan hartu arrautzak eta nik Garañoa eaman. 'Ta geo hanguak Altomirakruzkuk tortzen zin arrautzak billa Garañoa. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta geo honuntzian ogiya karri 'ta hola ibiltzen zen.
- Itten zun trukia nombatte.
- Bai. Eun batin kompaziyo batea emango zun babarrunaz betia 'ta geo...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiKompaziyo batea neska pilla bat hor 'ta zea hontatikan eroi 'ta hontaka geldittu.
-Huekua geldittu zen tokiyan?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Gutxiyo.
-Ez gui guentzako. Biño han bazian kompaziyo batea Momotti 'ta Zelaiburukua nola zen hua? Besita, Zelaiburu 'o horkuk! Hairi ordin famili guziyana maten ziyoten.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiDena hola, biño batin jonta e, denak batin jon 'ta geo handik partittu. 'Ta holaxe.
-'Ta kompaziyo batea Goizuta joteko Okilliño 'ta hoitatik, bi hoitatik 'ta geo handik aurrea izango zin biriak...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Gurdiyakin ibiltzeko mokua 'zango zen kompaziyo batea Zaiya, Zaitik Larrezabalea jongo zen gurdiya biño jongo ez zina 'zango zin Iaurritxiki, Urraire eta Pikorrene. 'Ta hoita ya ez zen gurdiyik jongo ailleka hontatik.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiJarri zuten geo eurra, su-eurra saten geniyon. 'Ta maten zittuten lote batzuk. Kompaziyo batea... ingo zittuzten, bueno hogei familintzat hako trozu hoi. Bakoitzantzat, kompaziyo batea, biña arbol. Batzuntzat hiruña, bestintzat bi haundi, 'ta denantzat hola repartittu 'ta geo sorteua Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiNumetu... numetu kompaziyo batea bi arbol hoik, kompaziyo batea bi arbol numero uno jarri bi hairi kompaziyo batea. Bestiri dos, beste biri. 'Ta geo haik ate, 'ta iul tokatze zizun tokin onin, 'ta iul tokatuko zizun toki txarrin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hara?
-Noiz eukitzen dembua?
-Segun. Kompaziyo batea, bai igandia libre nunian igandian.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiO o kompaziyo batea ordu bateik hasi 'ta jon ber zunun ordu ordu handik iya bi ordura 'ro ordu zeatin 'ta han hor zuzen (...) zuzen joten zeatzen zenak kopa izaten zun Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Muimento erra ibiltzen zen plazan e!
-Bai, bai, bai. Bai, ordun biziya plazan zen! Plazan zen biziya. Geo, jakiña barriyotan 'e izaten zin zeak, denetikan. Kompaziyo batea Xoteronia,
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiKandela erretzen jarri, holakon bat hil in nahi, kompaziyo batea. Txarra (...) jeniyo txar bat haintzatPagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi-Bai. Jan itten dugu miñon era berin oso aberatsa da.
-Aberasgarriya 'ro ez dakit nola.
-Eta zuek gehiyo. Guk kompaziyo batea gauz bat esplikatzeko hitz bakarra igual dugu, 'ta zuek berriz askoz 'e forma gehiyago ttuzute.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Izango zen zea bezela reproduktore, gaur esaten dugun estiloa...
-Bai, (...). Geo hola, kompaziyo batea hola raiyakin, biño juntu hola 'ta haitan jarri ber zen. 'Ta (...) Nik 'e.
Andalurria Urrutia, Anttoni