kozkor

Forma mugatua: 
Kozkorra
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Koskor
Esanahia: 
Haur aski hazia. Normalean; ume, neska edo mutilen atzetik erabiltzen da.
Gazteleraz: 
Chaval/a
Muchacho/a
Jakingarriak: 

Hemendik eratorrita kozkorreiya ere erabiltzen da.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Auzokukin 'e, Jesus Maria! Auzokuk ikusten baldin bazin, euriya 'ro heldu zela 'ta belarrin "zuzte, zuzte" 'ta gu bi 'o hiru kozkor, handa korrika, hairi launtzea! Hala, merinda 'ro zerbatte. Ordun zen... Nik ez dakit, sanua, bizimodu sanua! Pobrik, biño sanuk.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHoi zen Manuelek, Manuel Iruñarrenekuk jo zun agarraua, oso oso oso soiñujotzaille ona zen. Arragu.. Arrag... Agarraua jo 'u, 'ta baita, zeiñ ibiliko 'ta be arreba! Xaturi difunta, oso dantzaiya zen hora. 'Ta gue mutilla... Zeiñ zen mutil kozkorra ordun?Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Muti kozkortan 'ta neska kozkortan 'ta.
- Bai, pozik. Haurtzai 'ro. Neone 're hasi izandu nitzan 'ta!
- Karo, 'ta horregatik saten maixtrak zui seitzeko.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- E? Bai. Dena hartu itten nun. Erretratuk 'e battut, maextra beti bazterrin ateria. Pamplonako alaba zen, e!
- Eta han 're zean... Aittu ziñanin, e... Muti kozkorrai (...)
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Joe! Potton saardoteira torri eun batin 'ta zea hortan, soziedadeko bettiko malda hortan muti kozkorrak hartu horren bizikleta 'ta bizikletan gidoiya okertu ziyoten 'ta geo belaunan tartin rueda hartu 'ta zuzentzen nahikua zen, e! Tak. 'Ta ez utzi.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Eta gue muti kozkorrak hor biltzen zinin 'e llunarretan, ze politta izaten zen hua!
- Bai. Oporretan. Arratsin hamaikak aldi arte perezan itxea tortzeko, bai.
- Ne gizonak hala saten zinen: "Ya llega el verano".
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Gotzen nan ze infeziyua bai. 'Ta muti kozkor dezentek hartu zitenen ordun.
- Hola infeziyua e. 'Ta joten zin muti kozkorrak horrea, 'ta hor fuego!
- Hoi zen playa.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Garai haitan diputaziyuk in zittun hoik. Haiyen eskutikan behintzat. Haiyen eskutikan.
- Ordun zuek beti izandu zuten hor eskola?
- Hoik in zian ni muti kozkorra nintzala in zian.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiLeiyuan jarri koltxoiya 'ta ohiyan gaiñin jarri denak gu, senide denak, muti kozkorrak eta neska koskorrak denak han jarri, eta eoten giñan denak, bala sartu gabe. Urkabetik aitzen zin tiroka: "takun 'ta takun 'ta 'takun! 'ta"
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Kamionin.
- Kamioyin sartu, iyo kamioyin 'ta martxa!
- Kamioyin ezin kaittu hala jende joten yun. Mutikozkor 'ta denak, redios!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'ta "Hirurogeita hamairu" san niyon 'ta "O, oaindik muti kozkorra duk hua!", san tzin. Oaindik guan dakat ze san tzin.
- Bai e?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Beak larogeita mordoska baizittun.
- "Hua muti kozkorra da oaindikan!" san zian.
- Poxa maten dik, nik 'e hala ttit eta.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, hi 're muti kozkorra.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hara! Oaiñ bizi bazen hoi esango zun zugatik, muti kozkorra ziñela. 'Ta zea, hemen billerak 'ta non zin?
- Billerak hemen?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiBehitzat, goiko etxetik atea arratsin, 'ta Auxtiña hola... Iarbura (...) Xabalo Manuel 'ta biyek. Nik hamahiru urte, harrek hamabi, biyen erdiyan...
- (...) erra man zun harrek, bi muti kozkorren tartian aittu!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Ez, ordun hoik ez zin hor bizi. Ez, Aixtiburun dina hoik. Hoik beak zila Zaldiñen ordun. Hara jon giñala, han jaiyua da Maitxo. Kauen! Fuentaka potajia ate 'ta hamahiru muti kozkor (...) kriston pilla! Laixter, han auro ez zenak, potaje gutxikin gelditzen zen.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- (...) askoik gabe geldittu giñan!
- Fuente batetik... Denak fuente batetik.
- Mekauenla puta! Haimbesteko zea pilla, muti kozkor pilla 'ta!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Jode, eskola... Esmalteiko almazenin parin zeana, Aierbena zen, ez?
- Bai.
- Aierbenen eskola. 'Ta joe, muti kozkorrak zea eunin, inuzente eunin,
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusizazpi urte pasa 'inen itxe batin, bai. Hola. Geo gue muti kozkorra hoik 'e... denak opiziyua baute hoik. Benez, halakuk etorri zilako. Gue Manolo da gaztina, mutilletan... hua denetan gaztina oaiñ, bi alaba hil 'zkinianen 'ta.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'ta geo kozkortuta 're ez. Geo hemen itxi hok in zittuenian hasi zian.
- Hoi da. Ordun.
- Bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi 'Ta ni neska kozkorra harekin batin eta harek esan, juteko 'ta harek hartuko zila be zean, be klasin hartuko zila. Ez lendabizikua, ez bigarrena 'ta ezer 'e ikasi gabe, haren azkeneko laugarren mailakoa sartu nitzan. Ezer ez nekila!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Maitxo, Regina... Luisa neskame izaten zen... Ni 're eoten nitzan... Karmen ez, Karmen neska kozkorretan Errotaberrin eondu zen haur kontun 'ro hola. 'Ta geo ez dakit ze pasa zen! Geo gaztiak giñan 'ta...Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, geo krutzian, bai. Biño oso haundittu biño len. Ttiki ttikiya dela altxurrakin 'ta geo ya pixka 't kozkortzea. Zertik bestela geo arto haundiyena artua bat 'o beste hautsi igual itten die 'ta!Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Esku lanak?
- Zuen... e... Zuen in berrak izango zenittuzten?
- Bai. Geo kozkortu giñanian nik jerse asko itten nun.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiGue atta difuntuk lengo zea zarra asko zekin 'ta saten zittun horrek gauza asko 'ta gu berriz ordun muti kozkorrak eta ez...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Lagun asko, juntatzen giñen bai.
- Kozkorriya geitza izango zen?
- E?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Kozkorri geitza izango zela inguru hontan? Oain 'de bada miño...
- Juerga geitza! Antonenekui 'ta... geo prendak itten ere bai. Prendak! "Anton, Anton pirulero. Cada cual, cada cual, aprende su juego" eta hortan, geo galtzen zunak, prenda in ber zun 'ta
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiEz gaur bezela zea, neska 'ta mutil ez dia... ez zen ibiltzeik. Ibilliko bai pozikan egunez elkarrekin miño, gordeka 'ta hola.
- Miño hoi ya kozkortuta? Ya neskatxa inta?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiHazparreindikan bere ilobak, zazpi... sei 'ro zazpi mutil kozkor, bakaziyutan. Abuztu guziya hemen pasatzen zuten eta...
- 'Ta haurra haik ibiltzen al zin... zuekin 'ta nasten al zin 'o haik ben?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Kozkortuk zin e! Bai miño hemen herriko jendikin 'ta ibiltzen zin e! bai, bai, bai.
- Tratua 'ta bazuten 'o aires de grandeza 'o zittuzten?
- Ez, hangu haik jendi zeaguk zin, korrientiaguk. Hoik, hemenguk ere gaztiak bai, biño
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi'Ta muti kozkorrak Komuniyuk zila... geo Eguarritan 'o zean Ama Birjiñ euna, Kontzeziyoko, zenbat abrigo jesus! Miño gau 'ta egun, hor, ui! Bizimodu latza! Negua 're? Oaiñ ez bezelakua 'ta teillatutik betti ziriyak iñak hola... teillatua genun libre, ez zea itxiya.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ba elizan bost orden 'o bost multzota banatzen giñan. Guk kumuniyo ttikiya in ondorin Gudaritxuk, e... Geo... Hoi esaten ziguten Don Pablok Erromatikan karri zula ohittura hori eta muti kozkorrak jazten zin tunikan posturea, atzin 'ta aurria, sahietsak erekiyak,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Oain Pitusa don tokiyan itxe ttiki bat zen. Itxia, errota 'ta gu errotan bizitzen giñanak eta jornala man berrin gau 'ta eun lanin. Jelakin atetzen, ni muti kozkorra. Deposittuk hustu 'ta tak tak karri 'ta nik deposittuk bete urakin. Makillakin neurtu goitik zembat neurtzen zun 'ta.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Gehiyo.
- Dudikan gabe! Gazte gaztia ez dut esango. Neska kozkorrak eta hoik... Eske nik muti kozkorraiy 'e moztu niyoten illia! Bai. Bai, bai, bai, bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiBaten deiya banun, esaminatzeko jon ber zula semikin Madridea 'ta aber jongo 'te nitzan, 'ta hamazazpi urte, ume kozkorra, Errentira! Nada, pero... 'Ta geoztik pues que si particular por aquí, particular por allá... Eta geo bertatik deittu ziten, atzea berriz 'e zeatzeko, hara hutsak betetzeaBerrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- E?
- Gutxi jongo zin Donostira ikastea.
- Aittu, ni muti kozkorretan amakin launtzea 'ta joten nitzan jaitan, e!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Uarten bi bizitza... Zume bat, 'ta bestian... Ez dakit ba! Zein zen? A! zea, Antonio 'ta Felix, mutillak 'ta nexkak berriz, Pia 'ta Arroxa 'ta hola.
- Ordun kozkorrei mordoxka juntatzen ziñazten?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez, ez. Etxeko saarrakin leno, oain kampotik ekarrita. Bai.
- 'Ta saar asko eukiko zute ordun. Saarrondo asko, ez?
- Leno bai. Leno hoi denak, gaiñ hoik denak. Denak leno. Ni muti kozkorretan hoik denak izautzen nittun saardiyak.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- 'Ta Hondarbira, Hondarbiyan... Atzo san zenin zerbatte, zer zenuten Hondarbiyan zuek?
- Kupeleteiya. Gue attonak eta. Gue atta muti kozkorra zela, behiyan puntan joten zen hoa, aurreko zean, 'ta bestia atzetik, bakizu.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Bai.
- Dembo 'ateko kamiyo zarretan, ez galipotik ez zen dembun. Bi parikin iyo ber zaten zuten zeara, Gurutzea. 'Ta Gurutzetik tortzen zen muti kozkorra beste parikin itxea. Handik aurrea pare batekin.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Uan... Kutxilluk atetzen 'ute ume kozkorrak eta...
- Oain maisuk beldurrak!
- 'Ta ño! Hau 're...
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Bai, Ergoinen bazen gizon bat, zerbatte, miñ zun hankin 'ta Olantxeko txokoaiño tortzen zen kotxia 'ta handikan angailletan Ergoina. 'Ta gu muti kozkor giñala zen hoa, 'ta kusten genun nola angailletan eamaten zuten. Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- A! Behi janak.
- Mazka, 'o... Nola saten... Hemen mazka 'o behi jana... Belarra... Harrek belarra ebaki 'ta nik bildu. Muti kozkorra. 'Ta...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi 'Ta beti ni muti kozkorra. Zartayian gorri gorri gorri oliyotan ogiyak prentsatuta jarriko 'izkin, erreta, prejituta, ogiya prejittua, 'ta azukrikin bota 'ta haik paperin bildu 'ta: "Hala guazen Joxetxo, guazen zea, nekin!" 'Ta ni gustoa ordun! Gustoa bai. Ni Altxikin arront zea izaten nitzen.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiAkaso batxe batzuk gehiyo 'ta zea, biño galipota zen garaiy hoitan, bai. Zertik hoi, gerra... Gerra (...) 'ro zea zon... Ni akortzen naz. Ni Altzitxikin muti kozkorra hemen gerra hasi zunin tiroka 'ta hasi zinin bata bestiaiy, ni Altztxikin neon ordun, e! Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Ni ordun Altztxikin neon, e! Muti kozkorra sukaldeko leiyotikan gu handikan nola hango neskak eta denak beira nola eoten giñen 'ta pa 'ta pa 'ta pi, pa! Tiroka 'ta ni ordun Altztxikin nitzan, e! Hemen tiroka aittu zinin.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bua, garbi garbi! Bai, ni muti kozkorra (...) ni garaiy hoitan beti Altztxikin nitzan.
- Beldurtuko ziñan erki.
- E? Ni batez ordun!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi Hemen reketik eondu zin 'ta hor beste... Nola saten 'yote? Hor zea soldao normalak eondu zin. 'Ta ni muti kozkorra jaitan igual ibiltzen nitzan hoin tartin 'ta.
- Republikanuk 'o zin hor?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Haik itten zuten... bai trabajadorik, bai akortzen naz. Gu mutikozkorrak hemen jostatzen trenbiri hortan barrena 'ta. Lau 'ro bost trabajadore, haik zapelak 'e difentik zittuzten, hola frailik bezela redonduk. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi 'Ta... hemen, hor denin artua itten zen, 'ta artua ongi billua izaten zen, miño haik paeta zoyak bezela pasatzen. Halako intxaurretako koxka harta jon 'ta hiru lau mutikozkor ta fiit! Txistuka 'ta: "Ee!" Ejua. Jesus, martxa erra bai haik. Geo hain biltruta giñen gu. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKasuen! Pezta puta batengatik mutikozkorrai tira in ber da holako eur kozkorra e! Biño ez hola... Jotzea e! Jotzea ez akatzea! Pezta puta batengatik. Jo!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño kontsejupia ez zen patu berko?
-Ez... Kontsejupin ez. Han, han dena zen libre.
-'Ta mutikozkor pillerra juntatuko zen han? Bueno neskak ez zin ibilko?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mutikozkorrak.
-Mutikozkorrak...
-Bai, biño hantxe joera, joerakatan 'o benga denan saltxak hantxe denak.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Juntatu dozena erdi bat mutikozkor 'o 'ta martxa iual Lesaka, iual Hernanira, iual Hondarbira bf... Martxa! Biño iandin bakarra 'zaten zen hoi. Hoi astian ezin zunun, astian goiz joten ziñan lanea 'ta illunretan torri. San nahik nuke, hamar ordun ai zenak bizikletan ibiltzeko go gutxi zea! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta olentzerotan zer zen oan bezela eskian, eunin?
-Bai, bai.
-Olentzero eunin eskian?
-'Ta naximientua 'o zeakin emakumik, neska kozkorrak. Naximientukin haik.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hemen Usatita zen gu mutikozkorrak giñala. 'Ta geo semik. Hiru seme 'ro aitzen zin. Oan bat hilla 're bada, bi gaiñea,bi hillak. 'Ta geo ate zin zea, Urtain 'ta hor, Atxaga 'ta... Hor asko zin harrijasotzaille onak.Atxaga ardo, nola zea... Oriyon ardo almazena duna...
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Pauan?
-Bernardo, Bernardo han bizi zela zea hoi, autobusan zea hoi Iparragirre. 'Ta mutikozkor pilla errak bai jonak eta hizketan sumatzen 'ta kusten ez 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eta urte zartakua? Hoi noiztikan da...?
-Urte zartan 'de bai. Urte zartan itten genun, hoi urtero. Hoi lau mutikozkor juntatu 'ta benga! Bueltaka beti toki batin. 'Ta batzuk dirua maten zuten 'ta bestik baldeka ura iual bizkarretik beitti bota.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea, jendik zapela ibiltze' al zun? Oan biño geiyo ibilko zen zapela...
-Bai...
-Mutikozkortan 'de bai?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mutikozkor batzuk 'zaten zin zapelakin bai! Baserritarrak 'o...
-Zuk ez zenun ibiltzen? 'Ta len abarkak 'ta aittatu ttuzu, biño zeak 'zango zin zapatak 'ta holakuk?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... trena... akortzen nazela trena, 'ta trenan asko ibilliya naz ni. Neone 're mutikozkorretan.
-Biño jendia, berez ezin zun jendik ibilli, ez?
-Ez! Dena, bertako jendia! Langillia, langillia.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... zu bertan lanin 'ta aittua ez za?
-Ez.
-Biñon jon izan, mutikozkorretan eaman izan zattuzte minazulota 'ro, ez?
-Bai, bai zolutan 'billi naz.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Miño launtzea 'ro ze jon ziñan, ura...?
-Bai... mutikozkorrak han 'biltzen giñan beti 'ta, atzetik seika jon 'ta geo benga haikin batin.
-Ta ura, asteburun ura...
-Eunero ate ura!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Len aittu za soldadun kontukin 'ta 'ta, zea... soldadun tartin ibilliko ziñazten mutil kozkorretan, ez?
-A bai, bai, bai.
-Arrantxo 'ro ze itten 'men zuten hemen olaizolakuontan 'o?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Olaitzolan zen arrantxilla 'ta, soldáuk fomatzen zin kamiyun, ez zen gaur aiña katxarro pasatzen 'ta denak yiah! Hasten zin ta gu igual dozena erdi bat mutikozkor 'o. Nik ez dakit nondik sortuk izaten genittun gorruk hola morlakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... jostatzen 'ta zertan ibiltzen ziñazten mutikozkorretan?
-E?
-Jostatzen 'ta zertan ibiltzen ziñazten?
-Jostatzen, ziotakin 'ta... Tomate potukin 'ta... hola ibiltzen giñen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta eskola, zea... zembat urtekin hasten ziñazten eskola?
-E... haundittuta, kozkortuta, komuniyo ttikiya itteko.
-Zembat urtekin 'zaten zen hoi, zortzikin?
-Komuniyo ttikiya zortzi urte 'ro...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta jun 'ta zembat laun giñan, gizasemiak, mutikozkorrak... pues libru harrei... muturtik hasi 'ta dena erantzun ber izaten zen. Zui galdera bat, harrei bestia, nei bestia... denak. Biño ddenak pasa.
-Eunero?
-Eunero!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ui! Barriyo guzikuk! Hasi Isatse 'ta... zea... dena. Plemunta 'ta... dena. 'Ta hortik honeakuk 'ta Buenabixtatik honeakuk 'ta ailleka hoi dena. Auskalo zembat mutikozkor 'a neskakozkor.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, mutikozkorrak bai.
-Mutikozkorrak bai? 'Ta zeak ez... Itxeko nausiyak 'o, zarrak ez?
-Ez, ez! Zarrak ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta (...)?
-Jesus! Gu mutikozkorrak beti beira hantxen, benga beti parea zolua in 'ta zolua in.
-Geldittu gabe!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez baidakit nik hoi. Nik batin bakarra kusi nun.
-Zuen erarin 're itten zen ya 'o lenago? Zuk ttikitan izautu zenun hoi?
-Hoi ni mutikozkorra nitzala.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo beste bat bazen gu mutikozkorrak giñan garaiyin: Sakamantekas. 'Ta hola ttikiyai, haur ttikiyai harrapatu 'ta odola kentzen men ziyotela. Beste batei mateko. Hoik dena izutzeko moko zea 'zango zen. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoi elkartik? Lartaun elkartik 'ta?
-Bai, hoik, hoik, hoik, hoik. Hoik denak.
-Hoik zer dia zu mutikozkor 'ta oandik ez zin izango hoik geo hasi, noi hasi zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Ni mutikozkorra in 'ta bai auro e! Auro!
-Bai.
-Bai 'ta hoi jakiña Hoi gauza asko oandik Franko 'ta beldurka. 'Ta horrengatik ez zuten zeatuko, deklatuko.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta ordun ez zen iamaten mendira?
-Keba! Berta... Geo ni mutikozkorra nitzala bai, tortze' zin zeatik, Goierritik. Biño oango ezta laurdena... ale, ale batzuk, zea hau Bixente artzaiya. 'Ta beste bi 'ro hiru, tortzen bazin 're!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bihatzak ez, puntta, ez?
- Beno, jo 'ta moztuak zittun bi 'ro hiru! Bi 'ro hiru moztuak zittun. Trenak itxe ataiyan azpiyan han zea 'ta ume kozkorrak jostatzen 'o 'ta. Gerritik harrapatu bazun, igual ingo ziyon.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta holako puntota 'ta harrek guardiya itten zun. 'Ta harrek bazun txakur bat polizi zakur ear bat zun.
-Zea harrek guardiziilkumik?
-Bai. 'Ta bea amurratu bea den hantxe halantxe ibiltzen zena hua 're mutikozkortan hasita.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gio ni itxian, orduko mutilkozkorra, pranko haziya nintzen 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZean ikatz zolotan.
-Bai, zea txondor zolotan.
-Bai. Hala 'ta attonak hoiri, hoik bi mutikozkor hoiri abarkak itten behi larru harrekin.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala 'ta "Bueno bueno jon in berko dugu" 'Ta itxea torri giñen. 'Ta ni mutikozkorra ai nitzen zea hantxe belarra, artuai belarra pranko haundittua 'ta haik pilla haundinak atetzen 'ta han. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJaimito, 'ta ttikitatik 'men zen arront alua. 'Ta neska kozkorrakin 'ta jostatzen ibilli nahi harrek. Jaimitok eta. Neska kozkorrak san 'men ziyoten: Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Dena ...
-Oiñez. 'Ta nombaitik birexior bat polittxio zela iruitzen bazen handik barrena 'ta.
-Karo. Biñon, karo, euriyakin 'ta hondatu itten ...
-Goizin betzitako meza joten giñan. Ni mutikozkorra nitzala attakin.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hua galtzen bazen pena erra 're bai!
-Gusto aski bai! Gu 're mutikozkorrak, trenan!
-'Ta martxan hartzen al zenuten? 'O geldittu itten zen?
-Geldittu itten zen, gelditzen zen!
-Gelditzen zen!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Xauxarrak eta harrapatzen 'ta ibilli zandu ga han
- A bai!
- Mutilkozkortan. A urantzat iña men tzen. Fabrika 'men tzen hor.
- Bai
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiAldian ibiltzen zittuzten mutikozkorrak izaten zin batin 'ta bestin.
-Gaur, berriz, bakizu baserrikumia 're kalea joten da eskola 'ta dena berdin, dena berdin.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiZailtasuna guk biño gehiyo izautu dutelako ez. Nik hala uste dut. Gure ama, ez nik saten dutelako 'ta umiak mutikozkorrak eta neska. Sekula umikin kabreatu.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiMutikozkorrak 'ta jaten ematen'ta.
-Zembat senide?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Gu ez giñen handikan atea 're itten. Mutikozkorrak 'o zeak giñan 'ta gu ez giñan atetzen. Joaten zien zaharrenak arrebak eta igandetan joaten zien mezeta joten zien Oiyartzunea.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Han ibiltzen giñan attakin. Mendiolako gaiñ hoitan barrena. Muti kozkorra gu beti, attakin, bai. 'Ta geo handik aurrea, pues... Leno san 'utena, zea, torri giñan honea, gerra ondorian, hemen osabak eta hil zienian 'ta... Ama ez zen oso gustoa torri, biño...Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Nolatan jon zen ama neska kozkortan hara?
- Hoik... zea, Arzaktar hoikin... Harren attona bat bazen, Pedro Joxe 'ro 'ta... Hua zerbatte zea zuten, familiarra 'ro, zerbatte, gue lengo zarretatikan. 'Ta ama jon zen hara neskame.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiAltomirakruzen gu giñan ordun bertako nausiyak bezelaxe, muti kozkor guziyak. Barriyoko zeak.
- Karo, hua dena zea manejatzen.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Ba! Gu denak han ibiltzen giñan... Muti kozkor guziyak... Denak hantxe. Fubolian 'ta denak harrika, Ategorrietako jendiai,
- A bai? Pikia?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusigoizin jun haikin batin mendira 'ro 'ta illunduta torri 'ta lohitan hor ibiltzen giñan Sastarreko lohi zulu hoitan 'ta. Hortxe gozatzen nitzan ni, muti kozkorra.
- Hoixe, huaxe gustatzen, e? Lana in berko zenun, ba?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bo! Muti kozkorra, ni hortxe, enkarguak iten, kompaziyo batea, Altxikitik... Altxikiko Maitxo san 'uten horren ahizpa Garañon... Garañon espostua zeon, Xotera, 'ta gora 'ta bera, ni arrautzakin igual. Goitikan hartu arrautzak eta nik Garañoa eaman. 'Ta geo hanguak Altomirakruzkuk tortzen zin arrautzak billa Garañoa. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiHandik bera aleiya 'ta eun batin Juan Kruz 'ta biyek, hoi muti kozkorra 'ta "Guazen mak, jon ber 'yeu, egualdi erra ziok gaur, jon ber 'yeu!"Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hoik zea ibiltzen zin, mutikozkorrak paperan bobina, bobina diskuiduan zean rodilluan zijunian hautsitzen bazen hari bat hola zsrii 'ta hola atzea osua bialtzeko 'ta.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiEskapada errak bazin ordun mutikozkorrak!
-Ordun bai, eskerrak zuk kusi zenittula!
-'Ta...
-'Ta haik zer zin arrontin gaztiak mutikozkorrak?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiArebalo, ez dait izena nola zun. Bueno, kartelian, pizarrian jarri 'ta letrak iñez ikasi genun guk. Pentsazu maistra harrekin. Klaro gu bakizu umiak eta lenguakin faten giñan 'ta maistra zarrak ez ziun kasoik itten 'ta jostatzen denak, hango ume kozkorrak.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiDa baserriko gurasuk umiakin da baserriyak eta ben kozkorreiyakin 'ta holaxe. Un pueblo 'ta oaiñ harrittuko ziñan ze herri politta!Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai izan leike.
-Neska kozkorrak giñala e! Ez zaittut seguru sango biño nik hala dakat guan. Izautzen nula. Oan zein bizitzen zin 'ta ez dakit!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Enteinttu... batzuk banun nik mutil kozkorretan, bazuten Moñongo, Moñongo, Santosekin tortzen zena mandua, bai 'ta gaztia 'ta hoi Moñongo Moñongo 'ta seika korrika tortzen zen e?
- Jo!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta gue anaiya (...) hoi, mutikozkor ttikiya han izaki. 'Ta Manulak san: "Mutiko horrei (...) 'ta ogiya". 'Ta Manuelak san mutiko horrei: "Diroik eman al dik amak?" Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Atta panderua jotzen aitzen zen?
-Baita 're! Baita 're! Baita 're! Bai.
-Mutikozkorretan.
-Horrek ongi itten zun, ongi itten zun horrek 'e! Ongi itten zun horrek 'e, jo...
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Ño
- Miño muti kozkorrak, hua mingaña 'ta haik e zin izutzen manduakin ezta!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiErrotan bai genittun ordun militar zar hoitakuk 'ta guria han jarri zen gizajua mutil kozkorra miño Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Izaten zin sargentuk tenintik 'ta beti mutil kozkorra o' aisa ikatzen zela jakinta aisa ibiltzen baizin!Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusiBestia Xeundo iyo gotti zean gotti errotako malda bado gora harrei billa izan baizin (...) harriya botzen ziyoten jotzeko moun guriak... gor itten zun gue Xeundok muti kozkorrak!Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bo gu 'ta geo janaiak e' sorotik behiyantzako ekartzen genittun, pixka't kozkortu giñanin bai astuakin, miño bizkarrez in sorta 'ta bizkarrin hartu 'ta bizkarrin itxea.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta ni akortzen naz ni numatte mutiko gaixtua nitzan, numatte muti kozkorra gaixtua!
- A bai e?
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi-Oan guri raro itten zagu libretan kontu hoi. Nik, behintzat, ez dakit zer den libreta!
-Ai libreta! Ai nei lotsa maten. Orduan goatzen naiz, neska kozkorra nitzan, biño lotsa maten zin beti jendia baldin bazon tabernan.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiMilla pezta bai! U, bi pezta patuko ziala! 'Ta nik eman ez! Ordukoz ate zu kontua e, neska kozkorra! Biño, ala bi pezta mango zila 'ta nik eman ez.
-Hoixe! Zembateko ilusioa...
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta haik biltzea joten giñen gu ttiki ttikiyak giñela horra. 'Ta bi hurreneko kozkorrak e' baiMendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- " Zu Miel, mutil kozkor bat torriko zattu 'ta manduk deskargatu harei. "Elizondo Lekuona, Domingo