soiñu

Forma mugatua: 
Soiñua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Akordeoi edo trikitixa
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Acordeón
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta dantzan 'ta batez. 'O geo bai? Geo nobiyo in ziñaztenin, ya atetzen al ziñazten?
- Dantza... Zea... Iruñerreneku Mañuelek jotzen zun dantza ordun. Zea, balkoitik soiñua harrek jotzen zun, 'ta dantzan, tokata ai zunin, iñor ez bazon tabernan,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Filarmonika haundiya zun. 'Ta oso, oso oso soiñujotzaille ona zen. Geo jende asko joten zen, geo zea in ber zela, kioskua in ber zela! 'Ta nik san niyon: "kioskua? Hor kompon! Nik ez dut diroik emateko, e! Alla kuentos! Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiOaiñ arte gouan euki 'ttut ba zein zin haik. Atta semik tortzen zin soiñu jotzea honea. Donostitik tortzen zin haik... Zein zin? Famosuk zin ba gaiña! 'Ta atta tortzen baldin bazen, semia beste batea joten zen, 'ta hola ibiltzen zin haik 'e soiñu jotzen. 'Ta geo...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- A...!
- 'Ta kioskua in zenin, Manuelek in zun utzi soiñua jotzia, 'ta kiosku hartan itten zuten zea haik, Donostikuk zin, ez dakit, ya... Goun euki 'ttut urte askuan, biño bu! Hombeste urte!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiHoi zen Manuelek, Manuel Iruñarrenekuk jo zun agarraua, oso oso oso soiñujotzaille ona zen. Arragu.. Arrag... Agarraua jo 'u, 'ta baita, zeiñ ibiliko 'ta be arreba! Xaturi difunta, oso dantzaiya zen hora. 'Ta gue mutilla... Zeiñ zen mutil kozkorra ordun?Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Karta bat. "A bai!" 'Ta geo biyek jarri 'ta algarez hasten dia biyek! "Oain ba al dakizu ze in ber dugun? Xaturi, Xanistebanetan kalin hasten denin soiñua, han jon 'ta arrasalde guziyan balsin billi! Arrasalde guziyan balsin bilko ga!" Errentiko musikua izaten zen ba...Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ekusi 'ta zeiñ biltzen zin 'ta zeiñ ez! 'Ta zeai san, musikerui san "bai, hola 'ta hola 'ta in ziutek 'ta Manuelek soiñua jo digulako, kongreaziyotik fuera!" "Guk joko yeu pieza bat 'o bi 'ta zuek fuego dantzan baltsin billi!" Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bueno, billera ez zen, soiñua jotzen zuten beak.
- Bai, nahiko billera bazen guetzat, joe!
- Billera izaten zen Txikierdin. Txikierdin, billera.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Arkale, soiñu jotzen.
- Jaitan, soiñu jotzea. Panaderua.
- ¿Y vuestro tio? ¿Vuestro tio que tocaba el acordeón?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ergoinen 'de bai, uste ut...
- Altzibarren 'e bai, 'ta Ergoinen 'e, Ergoinen zean, Tolaren barrendikan. Joe! Silla dantzan 'ta denak jarri genittin guk: harrek soiñua jo 'ta sillai bueltaka 'ta... Ni akortzen naz bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- 'Ta Pikoketan berriz, Inaxio bea aitzen yun. Han bilera haundiya itten yun Pikoketan. Irundar guziyak hara jon 'ta soruan denak saltoka, denak dantzan. Itxian aurreko... balkoian soiñua jo 'ta itxian aurreko zelaiyin denak... Irundarrak pilla 'rra bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Jende asko.
- Eozein lekutan ordun. Soiñua zunak jo 'ta.
- Soiñua... orrua ate ezkio bale.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- (...) Bazin ba soilulaiak...
- Fermin 'ta...
- Bai, Fermin 'ta (...) 'e bai, soiñulaiya hua 'ta...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEpeletikan gora. Han zabal... beitu, hara 're bilera jon itten ttunen jendia. Han otsutarra haitakun attak jotzen zun soiñua.
- Miño hoi zu etza gotuko.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ez. Joten zela 'ta soiñua bazela 'ta hoik bai, miño gañekun ez, ni e'naz sekula hoita... Ni Altzibarrea 're, San Pedrutan, ne denbo guziyan behiñ bakarrik torri yunen, nola itxian beti izaten baizen soiñua... Altzibarrea.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Biño filarmonika jotzaille errak 'e bazin ordun. Bai. Bat Altziberko Irundarrenekua zen. Manuel. Aspaldi hilla da. Soiñu jotzaille erra zen. 'Ta beste bat Arkale, hemen bada Arkale, mutil bat.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta nobiyua itteko billerata jon ber?
- Bai, joten giñan Txikierdira 'ta han bukatzen zenian soiñua, korrika itxea!
- Txikierdira joten ziñazten? Altzibarrea ez?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, oaindikan 'e izango dia batzun batzuk e ohittura hortan jarraitzen dutenak. Biño hor goizian zea, mezetatik biño ¡Qué disparates! Qué disparates!. Geo bestia zea, Eguarri jaitan 'ta zea, Urte Zarretan ibilli soiñuakin, kuadrillak itxez itxe ibiltzen zin kantari. Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Gabin?
- Bai, ben soiñukin. 'Ta geo goizin seitako mezeta aittu! Meza nausira. Seitako mezeta! Gabian juergan ibilli 'ta zea, seitako mezeta, zea, meza nausira.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- San 'zazu berriz.
- Inazio Pikabea zen... Hoi Portugalkua, ez? Baserrikua. Portugal baserrikua. Pues hoiy soiñua jotzen aitzen zen, baiño bere arreba 'ta saten dut, bere arreba bere filarmonika
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi'Ta geo handikan Lesakara joten zian 'ta hor Lesakatik bueltan ere bai Altziberrerea ben soiñuakin eta. Andria horrek, Pikabea, ez dakit andriak nola zun izena, ez dakit, enaz gotzen, biño andri horrek bere soiñua juaz korru gaitza itten zun Altzibarren dantzan 'ta bea 're Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusibere soiñua juaz dantzan ibiltzen zen. Oso dotore. Oso dotore. Eta bueno, eskursiyo ederra itten zuten mendiz mendi kuadrilla osuak joten zian, neska 'ta mutil.
- Oiñez?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez. Hola mendira hola, biño haiyen umoria 'ta haiyen saleru hori gustatzen zitzaigun, e! Asko gaiña! Umore honakin 'ta tortzen zin 'ta. Denak dantzan. Oso ederra zen hoiyen...
- 'Ta gaiñekun emakume gutxi izango zen hola soiñu jotzen 'ta ibiltzen zena, ez?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusieta ez zin nekatuk! Dantzan fuego ibiltzen zin 'ta bea 're bai be soiñua juaz dantzan korrun hantxe! Oso ondo. Gauza polittak zien.
- Bai. Oaiñ ya... Bai.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Altziberra, Altziberra. Txikierdira 're gero hasi zen jendia. Biñon Altziberrek fama haundiya izandu zun. Manuelek oso ondo jotzen zun soiñua.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta geo e... Ze san 'zu? Anai bat Joxe soiñujoleiya?
- Bai. Soiñujotzaillia.
- 'Ta hua aitzen al zen Altziberko billeran 'ta?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Ez. Fijo han ez zen aitzen. Papeleran aitzen zen hura 're. Papeleran. Hua aitzen zen e, soiñu jotzen han, libre zen demboan.
- Papeleran?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Bai.
- A bai, e?
- Papeleran libre zenin, Altziberren 'e behiñ 'e, batzutan soiñu jotzen zun hura.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Anaiyak jotzen al zun soiñua itxian?Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusiitten zen ordun. Urti haitan. Karo, bestetan ez zen 'ta! Hara, neska 'ta mutill, hara! Balkoiyin jarriko zen, hala benga, tirripi tapa. Lenoztik 'e berriz harren atta aitzen zen. Bai, soiñu txar bat, soiñu koxkor bat (...) Geo horrek ikasi zunin, "bueno...! Hietzako oaiñ!"Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Bai, ordun soiñua, bu! Nun-nahi soiñua! Han 'o hemen, 'o hor, 'o... Puf! Azaiñen 'e itten zen! Azaiñen 'e! Soiñua.
- Gotzen za?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta zeiñek jotzen zun soiñua 'ro han?
- Txikierdikin... Bi zea, anai tortzen zin Txikierdira jotzea 'ta tarteka hara joten zian haik.
- A!
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai.
- Listorreta! Ba hor Usasko baserriya. Han do oandikan 'e hua, lorez betia 'ta do. Han 'e jotzen zuten soiñua (debezenkuando hura). Oan ez dakit iñorre bizi den, biño itxia ondo jarriya do
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusikampotikan hua. Oan ez dakit iñorre bizi den, ez dakit. Leno bai, leno Usaskon famili haundiya bizi zin. 'Ta ordun soiñua jotzen zuten hola, "bihar 'o etzi 'ro joko 'yeu berriz" 'ta segi. 'Ta jendia enteatzen zen.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta norbatt aitze al zen soiñu jotzen 'o?
- E?
- Soiñu jotzen 'o aitzen zen?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Eakutsi ez zun iñorrek itten hemen Oiartzunen 'o?
-Zer?
-Soiñua...
-Ez! Ez, ordun ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta soiñua 'ta panderutik aparte ze geiyo jotzen zin? Zeak 'ta 're bai ez?
-Kastaiñuelak?
-Kastaiñuelak... Jotzen zin baita 're? 'Ta geo txistu maillan 'ta, dultzaiñak 'ta holakuk jotzen zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Txuiz jantzi 'ta soiñua 'ta panderua 'ta dantzan 'billi 'ta eskia 'ta...
-'Ta zea e... Gaztain erriak 'ta itte' al zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta soiñua 'ta izaten zen 'o ez?
-Bueno han 'zaten zen, zean 'e 'zaten zen Epelen soiñua 'ta zean 'e bai Endarrekan 'e bai 'ta Imitan 'e jotzen zun batek, Joxe Luix 'o harrek 'ta hantxe salto batzuk ate 'ta segi!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ze tabladua? Maiyan gaiñin soiñua jo. Maiyan gaiñin xeita jarri silla txar batekin 'ta han jo. Hantxe denak aurri hortan dantzan. 'Ta egualdi ona baldin bazen kampun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta soiñua jotzen 'ta zein izaten zin?
-Hemen Borya. Eta... Altziarren tortzen zen soilaiya 'ta gazpana. 'Ta Txikierdin 'e bi anaiyak, batek soiñua 'ta bestik gazpana.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Han al zen bat eroi zela 'ro?
-Bai. 'Ta hil zela beak esan eroita! Soiño 'ta guzi eroi, Domingo presaku hartan 'ta hil zela 'ta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta haik numbatte, nik ez dait, sartu zinin atia itxi zuten. 'Ta geo erekitzeko 'ro soiñua... Mekauen 'ta itzanta neon tokitik erki kusten nittun eu airea. Mekauen hortxe. Lau 'ro bost zin. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kampokuk 'e bai! Irundik eta, denetik tortzen zen! Gaztia non zen soiñua hara joten zen. 'Ta Irunen 'e bi tokitan 'o hiru tokitan itten zen 'ta hemenguk 're bai hara! 'Ta hangua honea 'ta hala!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai denin soiñua! Denin!
-Denin...
-Batin aspertzin bestea, 'ta bestin aspertzin bestea. 'Ta segi!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai 'ta bokaillua jaten 'e! Aski konten!
-'Ta ze in zizun beak eskatu 'o zuk eskatu, nola hasi,nolatan hasi ziñan?
-Nik ez dait beak eskatu ziten 'o Borye beak 'o, igual Borye beak asko, panderuk asko launtzen baiyo soiñulaiyai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Altzibarren. Hantxe Altziberko plazan. Iruñarreneko balkoitik jotzen zuten soiñua, eta han, plaza hartan itten zen dantza. Hura gauza politta zen.
- Joten ziñazten zuek?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Geo soiñujotzaillik 'e bukatu zin. Donostikuk geldittu zin joten ai zila, 'ta geo kioskua eondu zen dembo asko, biño txikittu zuten hora 're e!. Hondatu 'ro in zen 'o usteldu 'ro... 'Ta geo dena bukatu zen 'ta akabo. Hango, hango fiesta dena bukatu zen. Altziberkua.Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bilera? Pos...Urtiak... Jakiñak... Arrasaldin hasiko zen bostak aldin 'o hola. Soiñua jotzen 'ta.
- Bostak aldin. 'Ta geo? Geldittu?
- Geldittu? Ilundu 'ta auro xamar. Ongi, ongi.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiManoli neska gaztetan torriya zen horrea. 'Ta hor osabakin bizittua da Manoli. 'Ta geo horrea ezkondu zen. Soiñulaiya zen hora 'ta billera itten zen 'ta Itxetxon berriz Jexuitak jotzen zun. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Biño horrek, ordia, jesus, eukitzen zun arrautz pilla bat. Hola ibiltzen giñan bai.
- 'Ta gaiñekun zea, non izaten zin soiñua 'ta? Billerak eta non izaten zin?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Hango semik 'o jotzen zun soiñua? 'O zeiñek jotzen zun han soiñua?
- Bo, soiñu jotzailliak bazian ordun Aizaiñen laun pare bat 'o.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiPako hau 're, Ualdetxon bizi den hau 're soiñu jotzaille ona zen 'ta, Anttonio 're bai 'ta...
- Hoik bertako semik zin, ez?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bertako semiak hoik. Jenealin beák aitzen zin soiñu jotzen hor. 'Ta Arlepon 'e taberna erra zen ordun e!
- Bai, e?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Igandero 'ta izaten zen Aizañen billera?
- San Jose eunian, behintzat, izaten zen eun seiñalatua. Gaiña apaizaiy permisua eskatu 'ta soiñua jo ber izaten zuten, e! San Jose euna, jode Garizuma!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hola. Hango zea jaiyian izaten zen mutil soltero batek soiñua jotzen zun 'ta dantza izaten genun. 'Ta dantza jaiyero atxaldian dantza izaten genun.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-E?
-Hau fateko uste 'ut soiñu jotzaile hura geldittua izango zen zu fateko, Anastasio izena zun. Eta.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez.
-Soiñu jotzaillia?
-Soiñu jotzaillia bai.
-Biño Anastasio?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Harrek bukatu.
-Harrek ba al dakizu non ikasi zun soiñua jotzen? Iruiñarreko Maunel...
-Ez harei, soiñu jotzailliai ez kasoik iñ, ez nin esan bihar hoi.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Irunddarreneko Manuel izautuko zenun ba?
-Ez, honek ez!
-Soiñu jotzaillia.
-Ez nun izautu, biño hemen jotzen zun?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai.
-Biño soiñu jotzen aitzen zena!
-Itxian, itxeko balkoitik.
-Horrekin ikasi zun Aranoku harrek. Aranoku harrek.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Erki gozatu zenun zuk ordun!
-Oi! Guk bai, gu soiñua hasi ordu dantzan ibiltzen giñan, hasten giñan. Gustatu itten.
-Bai.
-(...) aski bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta soiñua jotzen zun norbaittek?
-Soiñua. Fiestatan eamaten zittuen soiñu jotzailliak. Zeara fiestata. 'Ta jaiyetan, berriz, mutil soltero bat zen 'ta harrek jotzen zun.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ze in zeniyon norbaittei kusi 'ro?
-Haizeaingo Gregoriok zun. Haizeaingo Gregorio nola Arizpe 'o? Hango nausiyak. Hua ni biño gaztio da. 'Ta Haizeaiñen nola bizi zin soiñilaiyak bertan Anttonio 'ta Pako, harrek panderua jotzen zun.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiAizeko Anttoniokin 're bai 'ta. Pako, o Anttonio bordakukin 'e bai 'ta... Martiñekin 'ta... Soiñulaiya denakin. Bordaberrikin 'ta... Axeigorriyakin 'ta...
-'Ta soiñulaiyak zer zin soiñu ttikiyakin?
-Soiñu ttikiyakin bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eta fan 'da: "Hara torri da!" 'ta dantzan. 'Ta geo neguan, ordun nik ez dakit zer zian erregiak, eguarritan 'do hoitan Herriko Itxian joko zuten soiñua, jotzen zuten. Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Igandetan.
-Igandetan. Biño orduko ya ez zen soiñuik?
-Ez ordurako soiñoik ez zen. Ordurako Anastasio 're, Anastasio 're andregaiyakin hasiya. Geo ezkondu zen mutill hura Urumeara. Bai 'ta, biño hil zen aspaldi bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Billeran 'e ez al zun jotzen Arozenan aittak? 'Ta zeak Iruiñarreneko ...
- Bai, gu billera joten giñan Altzibarra 'ta ordun jotzen zun soiñua Manuel Iruiñarrenekuk. Mañolin 'ta aittak, bai. Hara joten giñan-
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiNi ez naz akortzen. Manuel bai. Manuel akortzen naz nola aitzen zen (...)n 'ta ama, aitta.
-Soiñu jotzen!
-Hoixe!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiGaztañen 'e itten zin, Gaztaiñen balkoiyin soiñua jo 'ta hor ibiltzen. Bai, bai, bai. 'Ta Gaztaiñen ibilli nitzan demboatan hemengo jende asko ibiltzen zen.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Ui! Ez zen kalian biño jotzen zuten jazpana 'ro soiñua eta musika, musika bezela jotzen zuten. Zuek ez dakit jazpana 'ro ze, ze soiñua 'ta dena jotze' utela?Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Ez? Han jaiyero izaten zen. Han jaiyik ez zen faltatzen.
-Ze soiñu, soiñujole juaten zen hara?
-Ze soiñujole? Bertako bi semiak jotzen zuten.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiJendiai esanagatik geldittuko zen. Jotzen baldin bazuten soiñua. Ze jotzen zuten harta. Hoixe!
-'Ta gero itxea launtzia 'ta izango zen ba?
-E?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa