soiña

Forma mugatua: 
Soiña
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Soineko
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Vestido
Jakingarriak: 

Soineko ere erabiltzen da; nahiz eta batuko forma denez ez den hiztegi honetako sarrera gisa sartu.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, bai. Soiña 'o trajia, igual. Zembat traje buelta eman 'e! 'Ta atzea berri-berriya geldittu. Berri-berriyak!
- Diroik ez berriya eosteko!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiZembat, zembat etorri: "honek bai 'te du arregloik?" 'Ta "bai, hau dena eskatu 'zazu, atzea dena plantxatu 'ta ekarri 'ta arreglatuko dugu ederki, berriya bezela!" 'Ta halaxe itten genun.
- Soiñak zinak, gonak eta...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bueno, jarriko ttiñeu soiñak, harrapatuko ttiñeu.
- 'O bestela gaztiai pixka 't orientatu 'o...
- Burua berotu?
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusisoin txuiya 'ta hemen hola urdiña geniñen buelta guziyan bordatua, lorik urdiñakin. Polittouo iña ninen soiña bat.
- Nei maindirik, arreunak harek bordatzen zizkinen dena nei ezkontzeko.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- 'Ta erreka 'ta joten al ziñazten?
- Beko putzoa. Hoi genun gue playa.
- Soiñakin, zeatzea.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'o ben arropa garbittuko bakarra garbittu ber bazuten 'e, klaro, ez zuten izaten aukerik! Eta... E... Soin bat aste guziyan igual ibilko zuten, kampoa lanea jon ber zutenin eta hurrengo igandin Pikoketa billera joteko soiñ hura bea garbittu ber izaten zuten.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Arrautzak 'e eamaten zittun.
- Arratzakin bai. Arrautzak pintatuak, gorriz pintatuk, gorri antza hola. Zu, soiñ horrek goitik dun bezela, hara.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusieta joten zin oiñez, mendiz, eta osaban bittartez eta izeban nobiyuk eta txanda iñez bizkarrin eaman ziten. 'Ta han garbittu ziten, arropak aldatu ziten, amonak 'ta fede haundiya zuten San Juan itturriko uretaz eta garbittu ziten, soiñetikan kendu 'zkiten,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusieramango ziyola bere trajia 'ro soiña 'ro zelakua. Bo! ¡Qué miseria!
- Bat 'e disfrutatu ez. Ez jakin disfrutatzen.
- Haiek hola oittu zien 'ta berak disfrutatu ingo zuten, miño beti lanpian? Bo!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiBai, jostuna franko bazien hemen.
- Gañea trajia ittia ez da erraxa izango? Soiñak eta erraxauo, ez?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiurratu dena eta ttikiyagui egiñ arropa harrekin 'o abrigua edo txaketa edo soiña edo... bueno, holako arregluk! Ikaragarri.
- In 'ta konpondu pilla 'rra. Ze eosi batez. Saldu itten al zen arropa iña?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Soiñekuk 'e bai. Bueno! Gizasemen arropatikan emakumina 're asko. Traje dela 'ta soiñekua, soiñak eta...
- Len emakumik galtzakin ez.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiSoiñ bat igual izango zuten haik, biño soiñ harrek, hura pentsatuta iña. Soiñ hura dena kolore batin nula eamango zuten igande batin, biño hurrengo igandin eamateko soiñ harrek bi kuello diferente iukitzen zittun. Soiña lore ttiki batzukin 'o, rayak 'o zerbaitt baldin bazittun,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusikuello txuriya, soiña kolore batekua baldin bazen, igual bi koloreko kuellua 'ro izango zun. Eta soiñan eskotin barrenin botoiyak jartzen zizkaten eta geo kuelluk izaten zittun ojalik. Ordun soin bera hiru forma diferentea eaman posible... Eamateko moun itten zuten.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiestuxio eta hori dena bai. Eta geo zea, arropakin 'e pues lentxio san zattuten bezela, kontu haundiya atetzen zen. Urtetako nola izaten zen igandetakua, behintzat, soiñ perkala 'ta hoi jenealin simplegua izaten zen gerritikan betti buelua eta gerritikan gotti pixka 't entaillatua,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHorraiño gerritikan pixka bat betti josiya eta handikan betti erekiya. Hora gelditzen zen pliege bat 'ta goikua gelditzen zen josiya. Eta ordun bodako soiña 'ta hoi behintzat, ordun uan biño gehiyo emakumia gizendu 'ta itten zen, eta hora geo gizentzen baldin bazen, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hora askatu eta soiña zabalouo gelditzen zen. Eta ni... Bai, ne garaiyin 'e oaindikan 'e bai, bai. Ne garaiyin 'e bai. 'Ta ne aman 'ta amonan 'ta garaiyin, behintzat, bodako arropak geo enterratzeko hiltzen zenin. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ona?
- Bai. Ni akortzen naz ne izeban bodako soiñak, beltzak. Eta lanilla hola, biñon dembora berin zin, ez zin lana bezela tiratzen. Eta rematik kuellutan 'ta, zinta brillantia 'o terziopelozkua 'ro
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ba koloria... Txuriya 'ta azul marinua asko. Txuriya 'ta azul marinua asko. Fondo... Hola igandetako 'ta jazteko soiña fondo urdiña, 'o azul marinua, 'ta lorik, ttiki txuriyak, eta geo haikin len esan duten bezela, kuelluk txuriyak 'o... Bazin bestelako arropak 'e. Biñon esan nahi nuke,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusihola seriyuk, behintzat. Geo hasi zin ya guen garaiyin kuadratuk, koloretakuk... Ni akortzen naz hamasei urte martxun iñ, eta iraillan zea, San Migeletan Egualdetxoa hasi nitzan festata atetzen. Eta jon nitzan soiñ mangaluze bat, gerritikan betti pliegikin soiña, gorriya, berdia etaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Hoixe. Len san zattuten bezela, emakumik 'e ezkontzako zea, ezkontzako soiñakin asko 'ta asko enterratzen 'men zin eta gizasemia 're igual. Eta semik zerbatte kompromisua baldin bazun, eta beak trajeik ez, attan trajikin igual. Bai. Ni akordatzen naz arropa astian egun bat 'oEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ba... Zea, este... Hola batatan 'ta soiñ korrientetan 'ta pitxi. Bitxi. Bai. Eta ez dakit hoi guen aman 'ta garaiyin, biño gue garaiyin bai. Eta... Zea, seda. Seda 're bai. Eta perkala, batista... eta nik ez dakiten gehiyo 're izango zin. 'Ta lenotikan, berriz, bakizu, hariya 'ta Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Begoñaiy porganizko soiña josi niyon 'ta Arantxa 'ta biyek harrekiñ in zin.
- Dotore denak azkenin.
- Denak dotore. Biño oaiñ ni kriston bizkarreko miñakin.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Soiñan azpitik iamatekua?
- Bai, bai, bai. Beti beti iamaten dugu. Galtzakin ez, biño beti honekin, beti honekin, beti. Sekula ez ga gabe ibilli.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda