andrea nola ezagutu

Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 1:08:10 - 1:14:28 (6' 18'')
Laburpena Andrea nola ezagutu zuen Errenterian kontatzen du. Errenteriako eta Pasaikako mutilak dotoreagoak omen ziren. Bere andrearen aurpegia gustatu zitzaion.

Transkribapena

- Bueno Joxe
- Ba hau ni geo nola ni nola hasi nitzan honekin? Ba 'ta Oiartzunen kuadrilla hoi, nola san dugu len jokuan 'ta aittu 'ta,
beti Oiartzunen, sardoteira 'ta ixtoi 'ta ni ikusi nun Valladoliden pelikula gustau zin Mondragokua ne aldamenua, bai zea hoi, Jorge Negrete 'ta e, " Alla en el rancho grande alla donde vivia, habia una rancherita que alegre me decía"
Joe nola kantatzen zun Jorge Negrete 'ta abar 'da geo Errentiyan ikusi nun pelikula hua gustatu, kanta asko gustatzen anu e' kan ta e ' bai
- A bai e?
Hala beñipin zer da 'ta ya hoi Pasaian (...) 'ta jode "-Pasaira jun ber al dek?"osea "Errentira Errentira jon ber al dek zea txulo jendi horrena? "launak eta
Beno ni Errentira etorri.
- Zer zian txuluak Errentikuak?
- E bueno hala zuten zea kostunbria esateko
- Zer zenuten pikia
- Bai
- Errenteiko mutil gaztiakin eta ez zeunten harreman ona ezta?
- Ez, ez 'da
- Ze pasatzen zan ba? ze
- E... deus ez
- Hor hor mutilla zea hola mutilla elegante 'ta zeak Pasaikuak zian!
- A bai
- bai, bai neskatxak hola
- Nei esan naute Errenteikuak etortzen baldin bazian Oiartzun aldea harrika 'ta hasten ziñaztela
- Bai, bai gu miño geroxio gu pasata ge o leno, gu miño leno bai, gu hasi miñoleno. Bai, bai ,bai
- Zu ez zea harika ibiliya
- Ez, ez, ez. Gu ez gea harrika ibili. Pasaira, Errenteira etorri 'ta papeleruak.
"- Kaixo" 'ta gezurra san niyoten karo ." - Zer da Laxa hemen? - Bai launak etorriko dila 'ta.." Gezurra zen. Gu kuadrillan... joe! Ni leno ibilli nahi ez kuadrillan,
hamabost lagun o' kuadrilla 'ta, gio Errentiyan e' bai kriston kuadrilla, 'ta karo Errenteiyan fiestak, hala xexenak, xexenai beira 'ta kusi nun ikusi nun arpei bat neskatxa bat... "-Joe hoixe arpei polita bai mekasuen!"
Geo zer da 'ta
- Oseake begiya bota zeniyon zuk e'
- Ba bai bai bai. Gio kalle Viterin pasiatzen ai zela ya honekin, andria duten honekin hua
- Berriz ikusi
- 'ta " Mekaguen sos vaya pareja!" Jode! arpeiya batenea 'ta bestiak gorputza 'ta bueno hala gustatu zin ya. Nahi nun nahi nun haitakon batekin. Nahi nun haitakon batekin nola o' hala o' ixtoi 'ta.
bai, bai joe txulo trajiakin 'ta korbata 'ta de txulo joe! Bueno bien, zer da 'ta hara denbora gutxira beñipin han kuarillan o' batei san niyon, " - Hi jongo gattuk bi neskatxa hoita?- Ez al ttuk ezautzen hoik? hoi ne arreba dek! "
"-Aiba dio a callar!"
-'Ta ze in ziñan...
-...aste hau miño leno karta bat ne etxea tarjeta ze karta bat. Ia ez dakit zer 'ta bakit zer 'ta (...) 'ta firmatzen zuten sol y son luna, sol y luna, sol y luna, sol y luna. Meka hoik ttuk ba e!
Hoik ttuk ba, bien bueno hara, beste mutik batei san niyon 'ta baitare 'ta hoik biyekin. Eta joe! gañea Errenteiko bikaiyua edo kruzatu eta saludatu 'ta ixtoi 'ta hola beñipin bale pasa zen.
Handik bi o' hiru eunea (...) andria duten honek ez bestiak, "-Joxe -¿Que pasa? - ¡Si otro día vienes donde nosotras, no vengas con aquel e!"
-"Aiba dio bueno, nik bai nik libre dit, nik libre dit."
Bueno, haber nola esango niyon "-Con quien quieres que venga?" 'Ta orduan asko ibiltzen zen trasportes Lopez, 'ta Oiartzungo neska batekin erotua zebillen hoi 'ta oañ (...) e' bai. Hillak hillak dia bai.
Hala beñipin ya bale aurrea, ya pasa zen denbora hoi, 'ta hoi jun zen be ahizpana ro', beste neska hoi, arpeiya geyo gustatu zina sateko 'ta hara jun zen 'ta hau geatu zen. 'Ta hau be launak 'ta oañ e ta
"Bueno ahora..." etxebirian ni 're etxebirian karo, nola Audelen bizi giñan ni Audelea 'ta Fandeikua zen, Fandeikua hau " Ahora no hace falta que te acompañemos, ése ya te acompañará"
(...) 'ta honek esan zin nei, nik san niyon bueno, " En vez de empezar ahora hacia la última hora, porque podemos salir" " Bueno, bueno mira vamos a empezar desde el domingo si quieres ¡pero en prueba eh! - Hombre claro, hombre efectivo no va a ser." En prueba 'ta ni Arraguan
zai,
- Zenek esan zun en prueba zuk o' beak?
- Ez andriak, honek 'ta hala beñipin ya ni Arraguan han neon zai beste ezaun bat 'ta ixtoi 'ta han neola ikusi nun heldu zela hau 'ta joe zon!
Jantzi granate bat lore txuriyakin 'ta joe esan nun: "Mekasuen viene Sofia Loren viene ahí