heldu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Etorri
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Venir
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Eta han ailletzen ez zen traperoik ez zen izaten. Batzuk hanketakuk kambitzea, menditik heldu zinak, beste batzuk "pitar pixka 't maten bazu..." 'Ta pitarran tokiyan saardua ean 'ta o...! Poz erra bai! Santa genun ama gaixua!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Auzokukin 'e, Jesus Maria! Auzokuk ikusten baldin bazin, euriya 'ro heldu zela 'ta belarrin "zuzte, zuzte" 'ta gu bi 'o hiru kozkor, handa korrika, hairi launtzea! Hala, merinda 'ro zerbatte. Ordun zen... Nik ez dakit, sanua, bizimodu sanua! Pobrik, biño sanuk.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta beste izeba bat bagenun Ameriketan hil zena. Handik kalea heldu zela, 'ro kaletik itxea zijula ez dakit zer, Dorotea izena zun, kartak nik eskribitzen nizkan 'ta. Tortzeko goua bazun Espaiñira berriz, biño... 'Ta harregatik jona 'men zen Ameriketa:Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEliza 'ro heldu zela, arrantzalik 'o nombatte Auxkeneko 'ro inguru hartan ben itxetik ate 'ta heldu zela, 'ta haik hasi 'izka nombatte ejuka, neska gaztia kusita, 'ta izutu! 'Ta hola itten 'men zun. Dar-dar geo izena jarri 'men ziyoten, Dorotea dar-dar. Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta hua zer zen, aman ahizpa?
- Aman ahizpa, bai. 'Ta hua izutu 'men zen, eliza 'ro heldu zela, arrantzalik Auxkeneko errekan 'o, 'ta han erderaz 'o, zerbatte neska gaztiak kusi 'ta hasi,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Honen lengusua.
- Bai.
- Hara! Heldu dun hau berriz. 'Ta oso ondo e.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Gotzen nan, bolada batin izan zitenen belarriko infezio pizar bat 'ta...
- Jo! Gue Iñaki... ni gotze na, Xanixtebanetan, osabakin frontoira jon, ez dakit ze izango zuten, hor heldu dun marruez: "Zer zu?" 'ta belarritik hola pusakin,
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Gue denbun ez duk...
- Harrikalaiyak hortik heldu 'men digu ez?
- Hoixe. Harriya nahikua izaten baizen.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'Ta hoi artuana san zattut, hoi... Udara uda... Udaberriya udarakua. Geo ya artuan... Artuakin batin belarra heldu zen, dembora berin erramolatxa. Belarra lembiziko kortia, erramolatxana lenotikan aittatu zattut zela, luzia 'ta nekotsua zen, eta geo belarra lembiziko kortia.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHegu-hazik eta igual... Zea itten zigun, iraultzen zigun iatze jorrada. Bai, 'ta suertia baldin bazen beste norbatte heldu zela iatzikin kargatua harrek behiyak kendu gurditikan 'ta, e... Zea, sokakin 'ta lotuta 'ta buelta gurdiyai maten baldin baziyon,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGranua nola ttikiyuo itten zun, txori gereziya deitzen geniyon guk. Arbola bea 're heldu den zea hartan, indar hartan altuo itten da eta askotan baita 're klase batekin bestia txertatu leike, sagarrondo batei mentuo diferentia jarri litteke, eta hori da txertaketa, bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Sermoiyak eta!
- Leiyua erekiya do 'ta elbiyak heldu dia!
- Bai.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Karo ze hoik in zin, Naparrotik sartu 'ta zea, hori da, hortik barrena torri.
- Hemendik heldu zila.
- Ordun ez zen karretera Ergoindik, ordun torri zin.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Hemendik goitik betti heldu zila, reketik eta hemen alto in ber ziyotela, 'ta gu hortikan, "hemen alto itten badigute, Goikoetxea ihesi jon ber yeu" 'ta bai, alto erki! Gidatziyik zea Biraitatik horrea sartu. Giddatzaillik hemenguk zittuzten bai haik ordun! Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiOaiñ itxiak din hoi. Zuk ba al dakizu, ze arboldei den hor! Hor sartzen giñanin itzalin ya udan heldu giñala beruakin. ¡Menuda diferencia!
- Nondik jeisten ziñan ba zu?
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi"berandu heldu naz, biño zui hok ekarri nahi nizkizun 'ta haik biltzen aittu naz".
- (...)
- Ordun erregaluk itten zittun!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Nahiz 'ta zuek kontatu 'ta iñalak iñ... haiñ-haiñ gorra, ez?
- Bai, bai. Ez da imajinatzen zer den gerra. Aieka guzi... nonahi herittua zu, ni beti akortzen na, goitik betti ogiyan billa helduki 'ta zea, Paotxikitako buelta itten du 'ta zokua hartan
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusisoldado bat hantxe hilla, miño hozkiya... jarri itten da noski. 'Ta Goñi, famoso Goñi; han, guardian han zebillen. Zea, honea heldu zin tropai nola zubiya bota baiziyoten pasua gabe geldittu zen hasta septiembre, 18 de juliotik ez zon pasoikan, Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiGeo Eskasea, aitzia izango zu? Eskase tropak estrenatu zuten lo itteko arratsin, geo zabaldu zin denin 'ta...
- 'Ta gerra hasi aurretikan arguyua 'ro aitzen al zen zerbatt heldu zela 'o okerrea zijula zerbatte 'o?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiturnun itten zuten lana. Nik kasi nun. A! Oiañ berriro torri da... san niyon... "Aizu, Okilliko berri jakin nahi luteke", bi tokitik baizen indarra 'ta oaiñ saldu in zen fabri... hura, Iberduerok saldu in zun beste norbaittei, 'ta beste aiekatik heldu zen indar harrek makina diferentia zunPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi 'Ta ni lanetik itxea heldu nitzan 'ta san zin: "Señor Rosa..." nola heldu zin ben parajatik eta nik san niyon: "¿Por qué no llevas tú?" bera zaldite... "Porque mi marido es dueño y ni pensarlo. Y ya está en el camino" beno, beno. Nik san niyon:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Horrena da kaso itteko zea... txanda" 'ta atera zin ayo esanta 'ta geo... sentimentuk beti izaten dia... ate giñuzenen handikan 'ta feiya ikusi ber genula 'ta besteta 'ta (...) haikin 'ta peiya ikusten... 'ta hor ikusten dut neska batekin goiti betti heldu dela,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Hoi azkenekua!
- Guk ez. Guk han Aranon pasatzian igandia izango zen. Bai, igandia, bai. 'Ta tropak, heldu ziala Goizutatikan, zea Aranoa. 'Ta gu hantxe beldurrak airian!
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo ebiya, gaur bezela 'ro hola ez? Tormenta ya heldu da, 'ta belarretan denak launtzea.
- Bai, bizilaunak hortan bai, auzuak... Artajorran 'o zelai haundiya baldin bazen, lenoztik hitz eiñ 'ta elkartzen zin, elkartzen giñan 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ni ez.
- Aberikin biltzen zen, aberin gaiñin eta birin harrapatzen giñunin aberikin hor hasten zen saltsan heldu giñanai! Apropos jostatzen! Eta apuru errakin bai behiñ biño gehiyotan!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi"Manuel, zue galdeka heldu dia jon berko 'zu 'ta". "Ze erremeiyo! Jon berko! Hoin eskutatik nola ate!". Hala, seittun pronto jarri zen 'ta jon zin. 'Ta handik puska 'atea atzea berriz ate joka bat. San niyon: Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiGeo arratsaldin heldu da 'ta san zin: "Ez naz torko, e?" Han geldittu naute eta haikin ibilli ber dut".
- Hara!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiguria oso triste 'ta "Ze pasatzen zik? Ze iñ 'ttek?" "Nei deus ez, nei deus ez, biño mote mote nekin heldu zena... San ziot ez atetzeko, ez atetzeko, ez atetzeko, 'ta ne andriak esan ziok ez atetzeko, ez atetzeko 'ta geldittu 'ttek 'ta akabo! Oain san zitek hil 'tela.Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, Errenteitikan... lenotik faten giñen bijilatzea, alegiya nola heldu zen 'o zer zen, bai, beitzea. Ni esniakin Errentira tortzen nitzen 'ta esne hartzailliak eta giyatzen ziaten. Bai, holako in ber zen 'ta halako 'ta. Klaro, gauzak ondo tokatze 'ia 'ta bestik ez dia ondo tokatzen 'ta.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Ze itten zenuten, bertan utzi lehortzen?
- Bertan zabalduta utzi, ebakita utzi, biño dembua (...) hotzetan, baldin bazen ebiya 'ro heldu, pues meta xorruak 'o iñ 'o...
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Lendabizi ereiñi, ttikiya zela, antxurrakin jo, antxurrakin jorratu. Haundiyo heldu zen garaiyan, bost-hortza pasa. Hori, bost-hortz hoi izaten zen, bi errenko, 'o errenkun nola hor tartin, hola e, bi, 'ta hemen tartetik pasa. Behiyakin! Behiy bat eukitzen genun hartako! Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez. 'Ta geo beste gauza, ordun arte... ermita hura ordu jakinin meza maten 'men zun apaizak, ez dakit, ez zun emango jaiero seuraski, nomaitik etorri berko zun, apaizak 'e, 'o prailia 'o heldu zena. 'Ta, Emitako 'ta Epeleko Zaldingo lepua bakizu, aldia hartakoIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi Lur azpitik heldu zen ura eta... Geo ya jendia hasi zenin 'ta zon hiru zolo, zolota hartua. Hirutan garbittu ber izaten zen. Biño zen hotz hotza ura! Jela bezelakua. Geoztikan urte askotan jon izandu ga, biñon... Hoi beti akordatzen nau. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Beldur errak bai, pasako zenittuzten?
- Biño ez genekiun zer zen. Nik gerra zer zen... Biño akortzen naz denak hortxe itxia horren aurkaldin, jarri... Gu beira tropak heldu zila 'ta behiñ 'e ikusi gabik gerrik.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi Haundiya zen, apaiza haundiya, eskualdun eskualduna. 'Ta egun batin ni enkargutan nijuzelikan, hor heldu zen Learreko maldan sotana gerrikun sartua 'ta azpitikan uan eamaten din bermuda 'ro hola, izterran (...) erdiñoko 'ro hola galtza harizko gris batzukin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Pues bai, beák haiyekin joteko lenoztikan ibilliyak edo tratua baldin bazuten, saite 'izut, arto tartetan gordetzen zian 'ta "bai, heldu 'ttuk, heldu 'ttuk" eta harrek eaman geo. Bestikin baldin bazijuzten. Hoiy zea haundiya zen e hemen, e! Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta hor baserritan 'ta pues izaten zen ba este, beste auzoko emakume edadekon bat eta haurra hartzeko, haurra heldu zenin hartzeko 'ta praktikantin lana itten zuna non 'ta hola grabedadezko zeaikan ez zun. Normal heldu zena. Parterak ohittuk eoten zin emakumeSagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Auzoko emakumi hoi. Ohittura ya hartua zakana. Haurra heldu zeneko haurra hartzeko. Medikua 'ta...
- Meikua 're bai?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Nik... Bai, hoi mediko bestela, biño hoik 'e ibiltzen zin hau torri baiño lenoztikan e baserritan 'ta. 'Ta ikusten zutenin grabedadia pues bialtzen zuten bera, baiño gaiñekun, ondo heldu bazen, itxian askok.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusibueltan heldu zela 'ro hor ikusi 'men zun bastante urruti ni bizi nitzan baserriya eta ordun pentsatu 'men zun: "Ba hoi ez zun nahi nomatte nekin... Nik beai launtzia". Eta bueno, behintzat hartatikan... Hara, hombeste urtian ne senarra!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi"Maria, illia moztea heldu naz 'ta illia moztu ber dugu" Ez dakizu ze penakin moztu zun harrek illia. Penakin, e! Nik 'e bai, e! Pena ematen zin. Biño penakin moztu zun illia. Biño halaberra izandu zun. Moztu in ber zun. Eta hua bezela askoi illia, traka traka illia moztutzen.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Borondi erreka. Guk 'e askotan Arbuko erreka 'ta hola aitzen ga.
- Arburutik heldu...
- Arburu bertxio.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai.
- Hola. Hau (Solatxipeko) bordatik gooxio jaiyotzen da erreka hau.
- A! Handik heldu dena da, e?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Geo Solatxipeko itturriya 're badu harrek eta denak (honea) biltzen dia. Bai, biño ttikiya da, erreka ttikiya. Gaur bastante haundiyo heldu da, bai. Ebiy asko bota 'u 'ta!
- Bai. Gehiyo haundittu izan izango da? Asko itten al da? Atetzen al da?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ttiki bat. Hau biño 're ttikiyua oaiñikan hua.
- Ze itten du honekin bat hantxe? Biason bertan?
- Ez. Biño goitik heldu dena, zea Zorrolatik?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Beno, Zorrolatik hoi da (...)
- Bai, biño, Zorrolatik heldu dena haundiya da e! Hoiy erreka haundiya da.
- Zeaz pasatzen dena, soziedadeku horta pasatzen dena.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Haiyek, gizasemik bai. 'Ta iozein lekutan zu bazuzten 'ta apaiz bat ikusten baldin bazen heldu zela harek pasaeran beti txapelan saludatu. Bai. Zea haundiya zen. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- 'Ta hua honea torri! 'Ta hor izautu!
- Saludatuta torri zen. 'Ta akortzen naz gue Karmen: "Frantxiska, soldado bat do ataiyan" 'ta "oaiñ 'e ba al 'ttiñeu!" san niyon 'ta nola heldu zen saludatzea 'ta "bueno bueno".
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-'Ta hua bizikletan! Ni ezkondu gabia, e? Jostea joten nitzan. Uranganeku hartan heldu naiz ni etxea damba-damba 'ta "ei..." Oso txistosua ta majua zen, e! Txulua zen, biño oso zea zen. 'Ta "nahi al 'u bizikletan gaiñin jon, bidoiya jarrita" 'ta "nik bai". Honek esan duna, "nik bai".Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusizubiraiño ni bizikleta gaiñin... Baguz, heldu ga 'ta "titiyak kuste'izkizut!"
- Berde berdia zen!
- Nei importa zin ba!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ordun ez zen rekreoik, e! Pentsa 'zu noaiño giñan, ni baserritik heldu nitzan, eta umik ne zai zozten ya atian batzuk, behintzat, 'ta Don Regino meikua. Motua geldittu 'ta (...) Ui ama! Ze iñ ote 'ute hoik? Ze iñ ote 'ute? Eta ni ailletzikin aiyo in nei 'ta martxa. Eta san niyoten: Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Laneratik alde in nun. Enkargatuk berriz: "Honea heldu al yaz oaindik? Hemen ez duk ezer irabazteko motell!". 'Ta martxa in nun.
- 'Ta noa jon ziñan?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Karo.
- Ni Larrazabalekua naz eta 'ta Larrazaalea tortzen nitzan. 'Ta batian tokatu giñan hau be attakin. Eta ni heldu nitzan 'ta Hernanin.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Dena gui ailletzen ziun. Fabriketako... Gui zembat empresa Katelsa 'ta bakizu hor non dozten? Haintzako zembat telegrama! Eta dena gue eskura tortzen zen, empresa guzitakua. 'Ta gaiña estranjeroz heldu baldin bazin, estranjeroz heldu baldin bazin, haik alemanez 'o inglesez 'o tortzen zin,Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiEltzian barrena! 'Ta nik ba, "Hau kauen diez, Antonina 'ta hoiri, Jose Luixeiy saten baniyon kriston erritak emango zitek!" 'ta hor pentsatzen neon 'ta Maitxo entierrotik hor heldu da zean zihar zihar zihar ikusi nun itxea heldu zela 'ta... "Ba, honeri san ber ziot!" Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Zuek 'e hua iyoko zenuten?
-Hoixe iyotzen nun! Biño haik ezin iyoik, haik gizajuk trantzetik heldu zin 'ta nekatuk.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta kantik 'o zerbaitte itte' al zen? Suakin?
-Suakin bai: "San Juan, San Juan heldu da, sorgiñan begiya galdu da, galdu bada gal bedi, sekulan agertu ez balitz". 'Ta holako kanta ero batzuk.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A, bena ez zena., zuena ez zena 'e...?
-Ez, ez! Bena, bena! Biño nola gu, horregatik harrapatzen ziguten fruta hoik beak. Oan dena usteldu itten da, biño ordun jolin... Handik heldu zen sosa 'ta!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoi Karrikatik zen...zeatik heldu zenak?
-Bai, 'ta honek berriz, honek eamaten zun Pasaiño.
-Pasaiño?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta jakiña nik oaiñ 'e kastillanoz gutxi 'ta ordun batez 'ta. Auskalo gaiñea ez zin kastillanuk, akaso handik heldu zinak zin, Frantzitik. Zi-zau, zi-zau, zi-zau! 'ta batzuk ailleka batea jon nai zuten, Irun aldea. 'Ta bestik ailleka harta berriz, ailleka harta, Endarlatza aldea.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiMekasuen hua zarrapatekua karri zuten. Tti-tta-tti-ttun iñez 'ta mekauen. 'Ya nondik heldu nitzan 'ta zetik andregaiyandik 'ta gezurrik ez sateko. Beste launa zea zutela ya kuartelea jasua. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta nik san niyon lasai, nik ez nula launik ni bakarra andregaiyandik heldu nitzala. 'Ya non bizi zen 'ta san niyon hantxe, berreun bat metro. Guazen! Guazen.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHua 'zaki numbaitte paketik eaman 'ta bueltan heldu zena. 'Ta hua harrapatu. 'Ta harrek 'e motua lambretta izaki! 'Ta zakurra, harren motua zelakun nerian gaiñin zona! Zakur hua ez baldin bazen, ez zen ezer pasatzen!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hurrengo arrasaldin torri. 'Ta heldu giñan tasisa batin, hango Aranazko tasisa batin. Eta Endarlazan alto. 'Ta iuki ziuten gutxinin bai ordu laurden batin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOan dena berriz, oan dena piñua. Biño oan berriz buelta heldu da berriz atzea haitza 'ta sartzen ai dina.
-Bai, horrengatik saten zattut oan hala dela, biño aurretik nola zen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBestik intsentsu erreka. Hoik, izen hoik denak baute erreka. Ura zein ailleka, baserri ingurutik heldu den, errekak bau be izena. Momotiko erreka, Antzuzaltako erreka, Borkondoko erreka, denak holoko Zelaiburuko itturriya, beste holako tokitako itturriya. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiIñorrek erlojuik ez. Haik pasatzen zinin, haik pintxazo bat tokatzen baziyoten 'ta eoziñ abei bat... Gu beti hi, goitti zijuztenin, hamar t'erdiyak 'ttuk. Beitti heldu zinin: Oan bostak 'o hola 'ttuk. Osea haikin, bestela euzkiyakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai.
-Bono hantxe numbaitte. Han puntua, hoik asko.
-Handik itten zin?
-Hoi asko ibiliiyak dia hoik. Bai. Gaiñea Erramun zea da, esto, Erramun kontraandotik mototik heldu zen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZe konfintza seuski, motosa zuten. 'Ta zea txamarra utzi dokumentukin. Numbaitte paketik utzi 'ta paketik 'o gordetzea zeatu da 'ta ordun tak guardiziilak harrapatu motua. Handik heldu zen 'ta ez dakit geo zembat dembo pasa zun Frantziyan hemengo zea galduta!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Han esan ziuten ba, kampoa atera giñan gu, 'ta soldado mordoska bat heldu zen, reketik, Napar ayekatik heldu zin 'ta hoi 're Naparreko zean do ba, birian Galtzaberriku hoi 'ta. "¿Qué hacen ustedes aquí?" "Esperando a ustedes", nik.Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiBai, 'ta hura zen, rekete bat zen, tenientia, euskalduna e! Ardua biño moxkorroua 'ta Iturrioztik heldu zen, 'ta ingurun lertu zea kañonazua! Birexurran, harren larriya! Lurraz betia korrika gue itxea!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiBaguzen hemen, Lizarrazpin barrena eta Zaku 'ta nola dia kalin? Hoin osabak eta... Haik Iturriotzen zoztenak, haik 'e kalea ogi billa! "Hara! Reketik sartu dia Oiyartzunen!" Eta Oiyartzungo beste izaun bat, heldu zen reketikin 'ta guk 'e bagenekiun ze sango ziguten.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiGu pasa 'ta geo, haikin heldu zenak in ziyoten san gu abertzalik giñala. Jitu 'ta "¡Jóvenes, viva España!!" 'Ta Posteko Dolorexek, Iñarra 'ta hoin alkatia 'ta eondu zen horren izebak: "Jiba zizte ez bazute enteintzen".Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta ni tolarea jon nitzan batin, builla gaitza 'ta... "Zer da builla hau?" Beitu nun 'ta estratan betti, "ai...!" Haik izuak, ordun bai, izutu giñala! "Beitu, beitu ze heldu din hemen, hemen soldaduk heldu dia!" Han torri zen ne koñadua Pascual. Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta ne ahizpa Garroko Ixiar ttikiya besuan 'ta ne koñadua soldadua herittua Garmendira, 'ta ordun san nun: "Hau ze heldu da honea soldadu horrekin?" 'Ta "Maitxo, zein zu hau?" "Neska, hola 'ta hola, lengun torri zin soldadutakua.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta balak txisto bat ibiltzen zuten, eske ez zuten kontrolik! Kuestiyua zen bota tirua! 'Ta gu martxa, janakin 'ta jon giñan eta Oiyartzungo... Hil zen, rekete bat. Eta "aber zea, Joxe Leonen Joxe Leonena heldu naz jana kartzea" 'Ta: "¿Cómo se llama?" nei erderaz san.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Eta handik heldu giñala, Gaztañoko onduan zamazkiten beste bi detenittuta. Bi reketen erdiyan beste bi. Arritako bi anaiyak. Gue Joxe Leonek saten 'men ziyon: "Joxe Mai alde in zak!" Gaiña geo utzitzen baiziyoten igual zelaira joten pixa ittea,Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiHorrei geo zerbai pasatzen baiyo nik eskapo inta?" Ez zun eskapo in, biño bea hil zuten. Fusilatu in zuten hura. Joxe Mari bai. Heldu giñala, pes haik Gaztañoko onduan 'ta "aiyo gaztiak!" Holaxe san ziguten. " Aiyo, aiyo" .Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Don Regino zaldiyakin!
- Ibiltzen al zen!
- Bai. Oi...! Hamaika izua mana birian! Zaldiya hola bueltaka ibilli, heldu giñala!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-Ez... Beak bokaillua jaten ai zila, ni bi hankak hola gurdibirin jarri hola ixeita bat ixkin batin 'ta bestia bestin hola gurdibirin. 'Ta ni gurdibirin helduki 'ta hain bi hankakin trabatuta aurreko aldea eroi. 'Ta beak izutu.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño gaba zen?
-Hoixe! Ama, andreaiya, launduta heldu nitzala.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiDieciocho millones, que no ganaba la fabrika! Mekauensuletxe! Geo han heldu da Pedro Oteiz. Hoi 're kas... Jode! Hogeita hamabost urte pasia zen Esmalteiyan 'ta san zin, hasi nitzen paperak itten aittu zen dembuan:Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta geo gue Inaxiok 'saten zun hua Artikuzko kamiyun lanin ai 'ta arratsin, laumbata 'men zen, laumbat arratsa 'ta harrek. 'Ta itxea ez zela heldu, gosia 'ta gehiyi eana 're ez. Merienda pixkat iña Aizeaiñen 'o Arlepon 'o hor itten 'men zuten laumbatatan, merienda pixka't in 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hor pixkan pixkan launak galdu ben itxetan 'ta honaa 'ta heldu 'men zen maldan goitti 'ta hor heldu zela, azpiyan, zelai azpiy hontan aurreko aldian zerbaitte hola 'ta: "Zer dit nik hor ba?" 'Ta txerriyak.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihiru neskatxakin. Tropak heldu... Sartzen ai ziala herriyan eta gure osaba... (Txonklo) zar batzuk ibiltzen zin leno, txalupan gisakuk, egurrezko mutturrakin 'ta. Haitakuk, txonklo zar haikin 'ta ogiyan gaiñin hirugiñarra, zea labaiñakin hola ebakiyaz hura janez ba tropan sarreraSagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi"Heldu da, heldu da". Apaiz jantzi... klaro, apaiza.
- Geo don Javierrek bukatu zinenen guekin.
- Bai.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'Ta hua erekitzeko, astiyik ez uzten bestik atzetik helduta. Beri hua ereki nai biño bestik heldu, itsatsiya! 'Ta abere mordoska 't pasa 'men zin pra-pra-pra! Betik, perra soiño errak bai noski. Betik goitti han jon 'men zin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua kobratu 'ta han arrantxua pixkat itten 'men zuten 'ta guk kusi genun. 'Ta arratsin heldu 'men zen. Jan 'ta eanta ongi heldu 'men zen, ez 'men zon eana 're. Ber zen, ber zen trantxo 'men zen 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Praile jon 'ta ibilliya. Askoik ez zun jakingo. Bazun eskola pixka 't, bazun! Bai, guk harrek aiña jakiñ ezko... Bai harrek. 'Ta halaxe 'ta hortxe, geo eskola jon biño nahiyo 'zaten genun askotaze attak goizin: "Bueno goizin goiz berua heldu da 'ta muittu!"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGaztaiña 're saltzeko eoki han, gaztaiña asko izaten baita han. 'Ta eosi 'ta ja 'ta hua karri ber zula. 'Ta heldu da 'ta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBerrize jon da ba, berrize ber ba 'ta berrize jon da 'ta. Handik barrena joten zen hua. 'Ta heldu da 'ta Zaldingo pagutan, Zaldingo lepotik goixio pau luze batzuk izaten zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai.
-'Ta hala geo hor, hara jon 'ta beira jarri 'ta: "Erne e! Trena heldu baldin bada, zea baztertu." 'Ta hola saten ziguten. Geo han naparrak 'ta napar haik batek Pepe. Zea karabinero (?) 'men zen bea.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Dena bijilatu harrek.
-Dena hantxe biltzen zen 'ta "Hara han zaillek!" 'Ta "Bai". "Ez duk deuse seuraski, zertik ez duk heldu 'ta. Torko yun"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiMalda erra bai, 'ta halaxen hor beitti baguzen 'ta Pepe hoi han aurrin zijuna, hua hutsik 'zaten zen 'ta harrek itten zun txi-txi-txi-txi seiñak 'ta "A bayu, zerbaitte bayu 'ta!". Jitzen hasi 'ta hua: "Horrea! Horrea, horrea, horrea, horrea, horrea, horrea!" Norbaitte heldu ttuk 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHara baztertu 'ta. Txakurrak abisua karriya harrei. 'Ta malda goitti heldu zena. Han denak baztertu giñan bazterrea 'ta. Han geunden 'ta birian goitti haik, deskanso errin birian goitti bi, zea, guardiaziil. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHarek "Benga motillak! Lembailen e! Oan beitti heldu dela, topia diu beltzak eta!" Eltzetzuk saten yote haik.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHantxe goitti. Hantxe goitti. Hotzak kendu genittun erki. Benga 'ta benga 'ta geo hanguk bi 'ro bagenittun zea aldi honta heldu zinak zin 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gue Inaxiok 'e goizin seitan telefonoa jon ber izaten zun, telefonun liniko kargoa. 'Ta hala 'ta haik tortzen zin utzi in ber izan zuten haik, ez bazin heldu 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gu geldittu han. Beintxikiko bi anaiyak 'ta ni. Heldu baldin bazin aleiya 'ta geo torko giñala gu 'ta bueno. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBazuten zerbaitte kinbera. 'Ta miatxua zen erra zen, hauxe bezelako bizkarra zun. 'Ta erra. Bai denak 'e errak zin. Mataderoko heldu zen azienda.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta bueno berriz 'e abitu in ber yeu hemen 'ta. Goitik beitti han abitu zin 'ta gu 're bai itxea jon atzea.
-(...) A ze buelta!
-Bai honontz heldu giñala, zeatik Malbuzarretik honotxoxio Ezpalarrietako aldexioko zea hartan topo hirukin zijuztela!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta heldu giñan altxatu genun 'ta beitti 'ta kamiyoa. 'Ta kamiyun beitti ahal zun bezela biño atzealdia balantxaka balantxaka. 'Ta bi launek eskua sartu isatsan azpitik hola. 'Ta bihatzak kruzatu hola elkarrei.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Mmm" hola ahope xamarrin. Iyo in ber geo 'ta goitti 'ta. 'Ta hala in genun hango ittekua 'ta heldu giñan betik goitti ezin harrek ezin. Petxuk ez ziyon launtzen, ezin zun. San zin 'ya ez zen beste xendan bat bueltaka 'ro hola zea.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ne dembuan amakiñat pauso mana naz gabez kampun 'ta sorgiñik ez dut kusi egiya san. Zea 're, zea 're. Nik kusi dutena kusi dut, hua bein biño geiyotan kusi nun 'ta arratsin bakar bakarrikan, eun batin heldu nitzan betik goitti. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBiajia in genun beitti 'ta zabaldu giñen, batzuk (?)Albixturreneko Martin 'ta hoik zin Petreneko Luix 'ta hoik bian gelditzen 'ta ni goitti. 'Ta heldu nitzen, Eperpixtaku hortan goitti heldu nitzen taka, taka, taka. 'Ta ikaragarrizko argitasun bat ate zun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'ta um... zetu nitzen pixka 't, pixka 't izutu nitzen: "zer zen hoi? Hoi ez yun onezkua" 'Ta hala, geo hala, beimpin torri. 'Ta geo jon giñan beste eun batin goitti, Naparru aldea 'ro. 'Ta gen bizkarrin kargak hartuta heldu giñan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta Intzentsoerreka sartu giñan. 'Ta heldu giñan goitik beitti 'ta errekaxixtor bat han Intzentso ataitik pasten dena. 'Ta han gorri-gorri-gorriya gauz bat. 'Ta biño zer da? Brasa bezela, brasa, surtako brasa nola izaten da, beko suan 'ta...? Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta kamiyoa sartu giñan 'ta Oianlekuiño. Oianlekun sartu birian goitik beitti. Goitik beitti 'ta.
-Ibaiñarriño?
-Bai, Ibaiñarriño. 'Ta goitik beitti polliki-polliki heldu giñan 'ta aurrin Petreneko Luix 'ta Martin pizkorrenak hartu 'ta aurrin tra-tra-tra.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJon zin goitik beitti. 'Ta haik harkaitza pasa 'ta seittun abitu zin aurrea. 'Ta guk Peio 'ta biyek gen hoikin. Peiok oan 'e sango nuke bai. 'Ta goitik beitti heldu giñan 'ta heldu giñan 'ta eroi in ziun bat. Eroi.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Zembat dembo zen haik jan gabik?
-Bai. 'Ta hartu 'ta janezi pixkat zerbait 'ta berriz gotik beitti heldu giñan. 'Ta torri giñan zea Oialekutik beitti zeaiño.
-(...)ko lepoiño?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJarri (...) puska hura gaiñin 'ta jarri nittun gaiñin 'ta goitik beitti. 'Ta erdi parin beitti, auro xamar heldu giñan bai. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGen arba horrekin heldu ga 'ta eskapatzen ziu bat! 'Ta anda dion! Ze hoik rodamentu hoik pottoko-pottokuk izaten zin pakete ttikiy haik kriston karga izaten zuten haik.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHeldu nitzen, San Juan de Luzetik honontz heldu nitzen. 'Ta torri nitzen Hondarbiko gaiñ horta 'ta bazterrea ate nitzen pixkat motukin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLaumbat, laumbata batin gu heldu giñan 'ta hortxe zean. Amerikanua hil zen hor, Aitxuleiko zeatik, tuneletik beitti jonta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan parin goiyan. Zea, leku txar bat da, oso leku txarra. Zea, illuna 'ta bire txarra. Zea bire zarrin e. 'Ta han 'ta errekan heldu giñen 'ta goitik beitti bulto gaitza zerbaitte beltz-beltza!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gu 're geldittu giñan 'ta.
"Kaixo Jaunak! Eta hola" eta zea
"A! Biño zuek al ziñazten?"
'Ta: "Bai, zu heldu al ziñen?".
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta: "Bai, hemen heldu naz jendi hokin 'ta hemen heldu naz. Zea gauza bat galdetu ber tzuet. Biria nondik torri zazte zuek? ". Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Gu hola 'ta hola. Telleiko lepuan pasa 'ta San Antonen zelaian atzetik beitti, torri Tolaeko atzetik pasa. Tolaeko atzeko zea hoi goitti heldu ga " Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBazittun harrek, dozena bat igual izango zittun, gehiyo igual. Beste behin berriz, heldu nitzen Lesakan, zea heldu nitzen. 'Ta uste 'ut gaiñea Lesakako peiyak zila.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta beimpin handikan 'ta illundu 'ta handik puxkatxo batea, motun heldu nitzen, motua nun. 'Ta motun, Aitxuleiko tunelin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hor baiyeu zerbaitte 'ro norbaitte 'ro. 'Ta hala, mantso-mantso tta-tta-tta-tta, segunda jarri 'ta heldu nitzen. 'Ta lurrin gizonak hantxe intzanta zean, ixkiñin kunetan. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo eun batin, hala, heldu giñan betik goitti. 'Ta beotu in zen tren txar hoi. Leno minealakin kargatua ibilliya eun hartan 'e 'ta nombaitte beotu. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAuntzan Joakiñei. Hua ez dakit nola heldu zen, non atetzeko idea 'ro izango zun. Han ateko zen bai, Altzibarren.
-Seuski.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Jenelin gizasmia, jenelin.
-Bai, nola, nola heldu zen. Batzuk ongi tortzen ez igual 'ta beste batzuk goik ez igual 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta heldu 'men zen karro bat betik goitti. 'Ta karrun gaiñin ardo barrikak 'men zittun. 'Ta zea aberia, zaldiya 'ro mandua 'ro zerbaitte tiraka.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta intsentsua, intsentsua heldu dela hor in 'men zaiyo aztu, hor Gosketa aldi hoita alletu denin ahaztu. 'Ta saten 'men zun: "Joe oan erra zakat nik! Nola eskatu ber dut nik bikaiyuna jonta?"Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusigure herrira jendia heldu zan
bide guziya betian
apostu haundi bat nola egin
guk Oiyartzungo partian
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta hasi ziun ahal zutena saten. Bakizu portuesak zerratuk 'e zin 'ta. Hasi ziun 'ta. Zea san ziun, zea zila, Portualdik heldu zila 'ta, karri zittuztela hor bi horta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta hoi jende gutxiyo giñala Oiartzunen!
-Bai,ba.
-Bai, bai. 'O hoi da, lehen 'o jaiya (baldin bazen 'e bai?)
-'O zuzen ez bada heldu ebaki 'ro, biziya atetzen da oan.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiKarnizerua. Elizegi, oango hoin atta zarra. Gizon motx bat zen. Arrueneko ondoa torriya, kejatuta. Zortzitako eamateko 'ta hamarrak izango zin gu ailletu giñaneko. 'Ta: "Beandu heldu zazte!"Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi"Ahal dugunin heldu ga, ahal dugunin!" Gue attak ez zun ordun arropin iñun 'e lehor tanta bat. Izerditan iña dena. Ni biño sasoi hobia zakan 'ta! (...) zen. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Bai ! Hale huts hus o... bukatu zenin, lana bukatu 'ro aldein genunin, erreka Aiako Harritik heldu zen erreka jarri zulatuta barrena, 'ta bertan sortzen zen bertan utzi, sei hilabete pasa zittun betetzen ! Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi"Bueno, honea heldu a haiz? ez al dakik hemen ez dela ezer irabazten!"
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'ta enkargatuk kusi zinian: " Ze oan e' honea heldu al haiz!" 'ta " Ez despeida matea torri naz" 'ta " A, bale bale!" Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi " Baiña zertan etorri dek hau honera? zeara honera? kontribuziyun billa heldu baldin bada behintzat baleike paperak hautsita non 'ta paperik ezik kalabaza antzeko arpegiy hoi 're hautsita jon nahi ez duen!"Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiArlepo 'ta hoiyek desbrozadorakin heldu zin Hondarbitik honontz, zea hortan, golfeko rekta hortan. Atzetikan desbrozadorakin, makinakin heldu zian.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta hor nik in nun kuarenta bat hartu, haik nola heldu zin aurrea, aurrea eamaten hasi. 'Ta nik aurrea naman bittartin, kotxe batek jo 'ta kapotan gaiñin eaman zin. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, bai.
-Hoi hor birian kruzatu nun. Hola heldu zela burua beitti-beitti zintzilik itxea. 'Ta: "Ze pasatzen duk?"
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi"Han dena, han barren hartan dena uretan".
-A karo 'ta hua handikan heldu zena!
-Handikan heldu zena.
-Handik ateta!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiHua balantxaka, balantxaka tortzen da 'ta bi-hiru gerezi ipurtzolotik ateta ekarri. 'Ta iya, zeara heldu gala, planua 'ro zea hortan bera heldu gala. Han zea bat zen kanale bat urakin.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiEta, zea, ordun 'e fiextak han Iturriotzen. Han nittun Galtzataku hoik 'ta Altamarri han tokatu zen 'ta. Zea Altamarrik esan, san zin itxea torri ber nunin, itxea tortzekua nitzan demboan, hua Altamarri itxea heldu zela afaltzea.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi'Ta han lehiyuan utzi nun. Geo hua bueltakun heldu nitzela, Txikierdiko attona difuntuak, Luix Mai. 'Ta Luix semia zen eta attonak ordukoz, oango bi pezta orduko zembat izango da oangua?Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi"Kaixo zuena heldu naz" esan men ziyon. E 'ta beno " Zu ez sartu Oiartzungo elizan e! Nik ikusten baizut han neonek ateko izut kanpoa!"Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusihoik anai arrebak jun dia Oiartzungo bikaiyuana 'ta: "- Ke hay hola 'ta hola heldu ga nola anaiya don" 'ta benoLasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusizai,
- Zenek esan zun en prueba zuk o' beak?
- Ez andriak, honek 'ta hala beñipin ya ni Arraguan han neon zai beste ezaun bat 'ta ixtoi 'ta han neola ikusi nun heldu zela hau 'ta joe zon!
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusiGeo erreka 're bagenun beste aillekatik, itxian beste aillekatikan. Txikierdi aldetik heldu zena. 'Ta geo biyek bat itten zutenin ura gora. Jauregi Oiartzabal, Carmen