iatze

Forma mugatua: 
Iatzia
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Iratze
Garoa
Aldaerak: 
iratzia, iratze
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Helecho
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ez. Artiakin kompaatzeik ez!
- Artiak iatze tokiya 'ta larria asko 'ik e! 'Ta belasuk onak! Artia baserri haundiya 'uk.
- Baserri erra. Artia baserri haundiyenetakua da.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiXistiyoko haiztiya onduan genun eta zen haizti haundiya, urtetako haritza zon. Eremoz 'e haundiya zen 'ta arbolak 'e haundiyak. Eta geo beák iatzia moztutzen zuten 'ta ordun iukitzen zuten oso garbiya, eta... Perretxiko leku ona zen. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiBihor bat, geo... Txerri, e... Konejo, oillo, ahuntzak 'e bai bastante, eta terrenuk 'e bai. Terrenuk 'e zelaiyak, iatze tokiyak, eta... Haundiyaguk zin beste bizitzanak biño. Biñon, iatze lekua itten genittun kambitu urtero. Ordun, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiZin iatze leku haundiyuguo eta ttikiyuguo eta urte batin haundina guk hartzen baldin bagenun, hurrengo urteko utzitzen geniyon beste bizitzakuri. Haundina, eta klaro, haik ez zuten barrutiyikan zakarra biltzeko eta guk bagenittun bi barruti. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta... Iatzin kontukin hola moldatzen giñan. Guk urte batin haundiya eta hurrengo urtian haik ttikiyagua. Geo... E... Zalai kontutan 'e, guria askoz 'e haundiyagua zen. Belarra askoz 'e gehiyo ibiltzen genun guk, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Geo ya udazkena. E... Udazkena, pues ordun... E... Billuko zunun leka, billuko zunun, e... Sagarrada dela, eta geo itxe inguruko zea hoi dena, eta geo iatzia. Iatzia guk e... Itxetikan urruti genun.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHartu... Zea, itxian xiextua eta tokatzen baldin bazin norbaitte gurdiyakin iatzia billa zijuna, harrek hartzen zin xiextua 'ta neone gurdiyan gaiñin 'ta bueno! Ni aski kontentu bai! Bestela kostata, urruti gelditzen zen eta klaro,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta ya Gorrintzolo Zaharretikan Leunea. Hara jon, han zinai bazkaiya man, eta iatzia billu ber baldin bazen 'o, goiko iatze lekua tokatzen zigunin, haundiyena tokatzen zigunin, han lan gutxiyo in ber izaten zen. Zertikan harren azpikaldin bazon gurdi biria.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHoi dena gambara sartuta, itxian illara billu 'ta, itxeko lana itten zunak hoi itten zun. Eta klaro, urrutiyo nola zen 'ta aste batin 'o biyan in bertako lana nola izaten zen iatzina, pues ahal genun jende gehiyena joten giñan hara. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta geo, e... Jeneralin, erdiya 'ro hola mozten genunin, hasitzen giñan ya karraitzen. 'Ta oso penosua zen hora 're. E... Iatze lekun hartuko genun pixka bat eta ateko genun kamiyun ondoa.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGurdika bat iatze igual hiru biajetan ate ber izaten genun kamiyun ondoa. 'Ta geo beste arrisku haundiya genun guk, guk eta handik pasatzen giñanak, e... Zea, Babiloniku hortan, e... Borrokazelaitaku hortan kanalin billatzen zuen zeak, este... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHegu-hazik eta igual... Zea itten zigun, iraultzen zigun iatze jorrada. Bai, 'ta suertia baldin bazen beste norbatte heldu zela iatzikin kargatua harrek behiyak kendu gurditikan 'ta, e... Zea, sokakin 'ta lotuta 'ta buelta gurdiyai maten baldin baziyon,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiOso lan luzia 'ta penagarriya zen iatzina!
- Zuek zenittuzten iriyak?
- Ez.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, haikin kartzen genun. Biño geo ya, izebak eta espostu zinin, 'ta osaba miñez 'ta geldittu zenin 'ta, ya bestiri karrazitzen geniyon. 'Ta uandikan hora da e... Ukerruo, zertikan ion ber zu, iatzia prepatu eta izango zun itzaia kartzeko ro ez.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Iatzetikan, iatzetik aparte, zea, biltzen genun guk zakarra. Barrutiyak... Bi barruti len aipatu ttugu eta biltzen genun zakarra. Eta hoi izaten zen belar, e... Belar zakarra 'ta iatzia tartin 'ta hola, eta itten genun hoi 're jaso, bertan metak iñ, eta zea, botzen geniyon geo behiyai,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHonako Goikoetxeko iatzeleku horren goiko puntan paeta lehorra ez dakit oaiñ han don.
- Bazen paeta zeakua bai.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiartajorran 'o ze denbo zen... udazkenin iatzia, iatzia ebatten ibitiyakin 'ta beno, dena hola. Miño, bakotxak ben tenorin ben lanak eta... neua tortzin artaxuitzen iji 'ta aja juntatzen bagiñan, norbatte joten bazen, gue itxian bakizu taberna 'ta beti mutil gaztia 'o norbaittPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ...nintzala 'ta, etorri 'ta hain itxian. 'Ta hola.
- Eta ze... emakumik 'ta gizasmik lana berdin-berdin baserriyan 'o?
- Bai. Elkarri launtzen. Iatzi bila, metak ebaki, belarrak eta meta haundiyak eta itten elkarri,
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusieta gu 're joten giñan mendiyan iatzetan 'ta ai giñala iñ 'ta... Pasaeran han gelditzen giñan zea, este meza entzuten 'ta. 'Ta Arkalekuk, berriz, ez zuten zea hor bezela bistan ez zuten kapillikan.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta zuek, haurrak 'ta non juntatzen ziñazten 'ta? Han eskolan ingurun? 'O hemen 'o non?
- Ba, ahal zen tokiyan! Bai. Hemen... Lokepasake karo, hor bihan dena zelaiyak zin, geo hor metak eta itten zittuztenian, iatzia karri 'ta itten zuten eta bueno, jostatzen 'ta...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Eunero...
- Eskola? Bai zea! Batzutan behi aurrin ibillitzeko ber zela... Bestin ez dakit ze ber zela...
- Belar garaitan 'ta iatze garaitan 'ta gutxiyo ez?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- 'Ta iatzelekua guk badugu haundiya, (Xoragura) deitzen yogu, 'ta hoik iatzia hura hangua ebakitzen 'ta zamaka, (Biamokuta) non den ba al dakizu? Baserriya, Biamuta, Zabalekua da. Horrea zamaka karri 'ta hortikan gurdiyakin itxea eta trenabidi harta pasa ber 'ta beldurra,Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Nahiko lan inta.
- Oain nik esango zattut. Hamalau urtetako hasi nitzan mendira iatzian billa. Iatzia bakizu zer den? Bale. Aittona difuntukin mendira hara. Hamabost-hamasei urte nittun denbuan
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiiatzia ebakitzen zuten 'ta behiyak lotzen zittuzten uztarriyan, behiyak hartu, gurdiya jarri harrei 'ta mendira. Hala! Segi taka-taka-taka-ta. Mendira jon 'ta bagenun irriyo bat: mendiya aieka batin erdiya 'ta beste erdiya atera in ber zen iatzia. Zamaka: zamak iñ 'o bestela jorraaIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiAnaia, sega hartu ta mazka ebakitzea, bestia metan gaiñea 'ta ni sardia hartu 'ta gurditikan iatzea botzea. Meta itten genun denbuan: "Bueno, oain segi... Txokorra bota behiyaiy errapea 'ta txokorrai eanazi", azpiyak atea, azpiyak egiñ, behiyaiy jaten eman, (aspes-aspes) iña.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- (...) 'ta katua akatu 'ta kriston pena hartua harrek geo nik kasoik itten ez niyolako! Bai. 'Ta nik uan hortxe. Iatzik eta 'e ordun Altztxikitikan zea Aizaiñeiño, e! Aizaiñeiño bai! 'Ta geo...Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bai. Len gaiña hoiy 're gehiyo itten zen, bata besteiy laundu 'ta, ez? Belarra (tartin) 'ta iatzeta 'ta...
- Belarretan 'ta iatzetan 'ta, bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Lan haundiya zenin.
- Bai. Hoiy gaiña iatzia Aizaingo azpitikan kartzen zuten, Arlepoko (zubitatik) 'ta... 'Ta geo 're ni beti, beti hoiri launtzea beti joten nitzan, 'ta bea 're igual guegana, e!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Karo, karo.
- Bai. 'Ta geo hementxe. Gu 're hementxe geo eurra karri ber bazen Penaiko zokoa 'ta, hola ibiltzen giñan. 'Ta iatzik eta 're...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiHemen bagenun mendiya, biño oandikan 'e garaiy haitan iatzia (...) pillatu in ber zen. Iatzi asko karri ber 'zaten zen 'ta Bein Berriko zokoa 'ta joten giñan iatzeta. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Dena iatze lekuak!
- A!
- Iatze lekua 'ta malkar zarren batian ote zarren batzuk 'o besteik ez.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiZertik denak, mendi guziyak segaz pasatzen zin 'ta! Iatzia 'ta falta! Piñoiyan bat 'ta Zaldindik gora Pagoteiy hoik... (...) zabalian 'e su eurra man 'zandu zuten zeak ayuntamentuak 'ta hoita hoixe aldena itten zian, e!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiKoltxoiyak eta denak, 'ta iatzik eta belarrak 'ta denak joe, dena harrotu 'ta paiseatzen zin haik zea! Haik'e gue moun, militarrak zin, san nahi nuke gobiernunak zin, biño haik'e ez zin asiak eongo. 'Ta igaul negoziatu harrapatuta. Fiaziz ze itten zuten!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ez dakit hoixe... abarkak eta... miño emakumik ordun baserriyan gizasmik bezela itten zun lana e. Nona
i iatzetan... denatan. 'Ta garaia haitan gaiñea, otia 're, mendian in ber izaten zuten 'ta... Zuk ate zu kontua, Altzibertik bizkarka Paularren barrena,
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Otia... geo iatzia 're... Oain... bueno oain ya ez da itten miño, oain dela gutxi arte itten den bezela ingo zen ez?
- Bai, hemengo iatzeleku... Paularre 're dena iatzia 'ta hemengu denak garbittu ta
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiNaparrura iatzeta. Lesaka aldea 'ta...
- Hemen falta zelako?
- Jakiña ba!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Iriyakin 'ta beiyakin 'ta.
- 'Ta ez al zen izaten... zea, ayuntamentuk ez al zun markatu 'ro itten 'o?
- Ayuntamentuk ez, markatzen zun... herri lurrak izaten zin, iatzia, Paularre 're ia dena
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZe txoakiyak e? Ze txoakiyak! San nai nuke: ibitiyakin ebattia libre zen 'ta seakin ez.
- A!
- Hiru eunin. Osea hiru eunin ber bazenun iatzia ibitiyakin ebakita bai 'ta handik aurrea
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta geo ze... eurra 'ta iatzik eta zea... animaliya mendiyan 'ta ibiltzeko 're herri lurretan 'ta izate' al zen zerbaitte sorteo 'ro paut berra 'o?
-Oan bezela, gutxiyo biño patu berra, bai.
-Patu berra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta han lo itten gelditzen zin. 'Ta pixkat goixio zen borda Txarrixulo 'ro saten zena, oandik han dia paeta zarrak. 'Ta han iatze metak, biño hola gurdi biria 'ta hola gurdi biria 'ta han metak. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hala 're len auzolanin e... ayuntamientoko gauzk eta ez biño gauza geiyo itten zen, hanako belartan, 'ta iatzetan 'ta, ez? Oan baserritarak norbeak itten du lana 'o itxekuk.
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hoi zertako izaten zen? Ni belartako gotzen naz...
-Belartan, iatzetan, makuan, goldian, arto ereintten ....
-Makua zer da?
-Makua, zea hiru hortzekua lurrai buelta mateko, tak-tarak! Tak-tarak!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta len oan, ba oan piñua asko 're ez da eongo Oiartzunen biño len dena zer zen e... Karo oan mendiyan hasi e... Herri lurretan hasi 'ia berriz landarik 'ta sartzen biño len, len zer zen beittiyo haixtiyak eta geo goiya dena iatzelekuk? 'O nola zen? Mendiya nola zen? Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea...
-Dena arbola ordun 'ya dena arbola! Bertzeiño.
-Dena arbola... Biño iatze lekuk 'e asko!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoik denak. Bistan kusten den hoi dena iatzia zen.
-'Ta geo goitti 're bai, ez?
-Dena dena, bistan kusten den,'ta goitti 're bai. Olaunditto 'ta Aitxuleiko gaiña 'ta esto... bai Bianditzko egiy hua 'ta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hua jaten zuten. 'Ta geo 'zaten zen San Juantan ebakiya hua re, iatzia. 'Ta izena zun iatze-ximela. 'Ta iatzi hura iuzkitan 'ta xekatu, belarra bezela 'ta gelditzen zen berde-berdia. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Meta, metaxurruk, zeak esto... arbak, arba da iatzikin nabazu belarrakin 'ta malda haundiya jarri eur, adar bat eta harrei tiraka meta in ber zenun tokira kartzen zunun han. Arba. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta iatzia beti jetsi itten zen baserrita 'o, 'o mendiyan 'e itten zen?
-Ez. Beti karri. Beti karri. Bestela bi lan baizittun hemen betik joten zinak iatze billa han in 'ta berriz billa jon ber zuten... Etsi, etsiyan karri.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek intentziyo guziyakin. Zea iatzia Arditturriko zea hortan oan rellenua intaku hortan zun iatze lekua 'ta dena orduko, san nai nuke euna zea goizin iual hasi 'ta hamar ordu sartu 'ro sei sartu 'ro zortzi sartu astian beti sueldo bera! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta leno satea nijuna. Hotxen bostal aldea iual sango zun: "Hi mekauen haizia torko 'uk 'ta hor ziok iatzia ebakiya 'ta jon iatzia biltzea" Illuntza arte. Illuntza arte! Hurrengo eunin iual hostai ittea. Artuai hostua kentzen baiziyon! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEta ordun, lana 're haundiya da baserrikua, biñon famili haundiya giñan tokiyan lan banatuk izaten genittun. Lan batzuk nahitanahiyez denan artin in berrakuk zin, lan golpik. Belarrana zela, iatziana zela, egurrana zela... Eta itxekukin banatu berrak eta auzokukin 'e bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Iatze metak ordun ingurun!
- Iatze metak, bai.
- Iongo zin!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEgiya goitti berriz, 'ta Otsandolatik goitik beitti gue iatzelekuan beitti Intzentsoerreka.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ne artin: "Ez dut gaur eskuakin 'kuttuko ez nik hoi!" Iatze bat hartu 'ta bi doblen gaztain morkotsa biltzeko itten zen len batin hola, hala in 'ta hartu nun. 'Ta neri hura 'ta geo abitu 'ta eroi, 'ta lurre 'ta berriz beste 'at gehiyo hartuta 'ro 'ta nolapaitte estutu nun beimpin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala goitik beitti abitu, zetu giñen 'ta iatzia guk eakiya 're baganakan 'ta. Arbabiria, arba bajatzeko biria. 'Ta adar batzuk hor hautsi paguai 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Atzea zetu genun, tamaiña karri genun kaja. Biño palta zerbaitte. Geo iatze itten 'o biltzen 'o ai giñala bat harratu genun rodamentua.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, airin. 'Ta ez atetzen. 'Ta san niyon: "Jon 'ta proba ingo 'ut"
'Ta hartu nun zea gurdi gaiñekua, iatzia emateko gurdi gaiñekua hartu nun 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta urte batin akortzen naz. Balentin difuntua, halako zelebria 're zen 'ta. Intza ikarriya iatzik eta han ibitiyakin 'ta busti itten baita. 'Ta sea xar bat hartu 'ta jon hoa. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta be iatzia markatzea 'ta. Tiro tira, tirua zin koheti hoik 'ta. Handik puxka 'atea "Ba, honezkio alde iña izango 'ik". Hor zonak eta hua be segakin, elutsin han e!
-Bai, bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hoi gehiyena belartan 'ta iatzetan 'ta aitzeko izango zen, ez? 'O eozer gauza...
-Lurra iaultzen 'e bai 'ta gotz...
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Bai
- Netzako izaten zen txarrena. mendiyan ler iña tortzen za etxea, 'ta geo hainbesteñoko gurdika iatzia, jartzen zen anaiya metan gñian, 'ta hua ezin boteikan hara, etxounkristo zaude 'ta hua dena ezin boteikan.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai, euneoko lana 'ta gio iatzetan 'ta belartan 'ta doble.
- Bai.
-Karo
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Marma, marmazarreko txabola ba al dakizu noun don? Urdara goazela? Oandik han 'men do lengo urtin izandu zien hok. ba handik ekartzen genun iatzia. Haren ondotik, tokitan do!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiGoizian atea lau 'terditak aldian eo 'ta illunar arratsaldian bo hiruak eo hiru 'terdiyak, biajia itteko. 'Ta jorra bat iatze. Besteik ezer ez! Sei zak hurrengo eunin berriz.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Lau poste jarri eta gañian iatzia meta, azpiyan lehorra. Hara biali omen zun emakumi horrek, gizon hoi. 'Ta bea martxa.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Klaro difentzi earra.
- 'ta iatzikin 'ta 're bai lan pilla erra, non zenittuzten zuek iatzik?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Bai, ordun ez zon bestela! Apaizak aintzen bazun, bale. Iatzia ebakitzea joteko jaitan, (...) bakizu, atta 'ta Donostiyan lanin aste guziyan 'taZabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiIatzia ebakitzea joteko 're permisua eskatzen genun e! Jaitan juteko.
- Apaizai?
-Bai...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Askoik ez. Tirua bai galanki! Tirua bai. Pakun, pakun! Holako tiro alu bat. Pakun! Holako tirua! Tiro bat! Zeateiyan izandu ga gu. Goi harta jon, iatze lekoa 'ta ordun Galtzaberriko... Ordun hemen zentralin 'ta (...) Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Karo...'Ta iatze lekuk 'e izango zin partikularrak zinak?
-Baita 're, baita 're! Bate markatu ber ez zutenak.
-Baserri haundiyak zittuztenak izango zittuzten?
-Bai... Konpaziyo batea Sauan haik ez zuten, dena bena zuten. Beintxikin 'e bai. Goikoitxekuk 'e bai. Asko benak zittuztenak! Biño, ez zutenak?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHoikin iatze itten 'ta zean, han ibiltzen nitzan, zeatik goitti jonta Portuberritik goitti jonta han badozte iatze lekuak. Etahan iatze ebaitten 'ta. Gue gazte dembo...Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mazkakatako 'ta iatzik kartzeko 'ta
- Gio hasi ziñan bihorrakin
- Bihorra karri nun ta bihorra ez ernai gelditzen 'ta
- Gio nerbioso ikarriya 'ta gue anaya joka hasi zen muturretik
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiGio iatzia behiyantzako azpiyak itteko.Horra. Eta jakiña ezkurra 're bai txerriya gizentzeko, jakiña pentsua 'ta geo o' potaje pizarra o' ura zikindutakua 'ro irin pixkabatekin manta hazitzen zen txerriya 're!Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi-Hua, iatze juteko dembuan, belar dembuan, artajorrik baldin 'o ze jorraik baldimazen, holaxeko lanak. Beak ezin zuten, zertikan beak zien beti jendia izaten zuten 'ta.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Hau leno dena mendi garbiyak zin hoik denak. Mendi garbiyak, iratze lekua besteik ez zen. Dena iratzia 'ta iratzia. Oain dena (...) 'ta iratzia arbolik ez don lekuan otia do dena oaiñ. Eta gaiñontzin, ez, ez, mendiyak jantzi dia arbolakin, asko, asko.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiAsko lengo 'atin, jakiña iratzia ber zen 'ta iratzetako zin denak, biño... 'Ta zembat lana baserritarrak! Bua! Zembat madarikaziyo, goizin (...) jaiki 'ta dena segaz, dena bizkarka, dena...Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Oañ aziendik ez du iñork e' garbitzen e! Azpiyik e' ez! Garai batin iratzeik ekarri gabe geatzen baldin baziñan pekatua! Oañ iñorkez du kartzen , oan ez du iñork kartzen!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta iratze lekuk 'ta non zenittuzten?
- Iratze lekuk eta? Uxaskuko onduan. Oan san tzazu Uxasku non den!
- Lixtorretako ondun. Listorreta bakizu non don
- Pos hantxen.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Bai. Pelutxikin gu. Behiyak jeitsi bertakuak eta itxekuak eta esnia hartu baldiakin 'ta ra iratzelekutik goitik behera bota 'ta. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Iratzik? Ergoinen 'ta Pikoketa allekan
- Paularre ba al dakizu non den Paularre?
- Bai, han Paularren zenittuzten?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Azpiyak itteko?
-Azpiyak itteko bai. Azpiyak itteko ibiltzen zuten.
-Ze garaitan izaten zen iratze biltzia?
-Hoi, iratzeketako dembua izaten zen, ba setiembretik aurrea.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiSetiembre, oktubre, hor ibiltzen zen. Udazkena. 'Ta sarra 're udazkenian, setiembretik aurrea.
-'Ta iratzetakua adibidez ze lan izaten zen? Nola, mozten ziñuen?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa