pronto

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
Prest
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Lista/o, dispuesta/o, preparada/o
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ni denak itteko pronto eoten nitzan.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zu gustora joten ziñen?
- Maixtra ona zen.
- Ui...! Ni bai. Ni denako pronto nitzan holakua. Saltxera xamarra.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusigu sartzen giñan errekan 'ta han aklaratu itten genun arropa. Itxetikan ya jaboitu 'ta dena pronto eamanta. Eta behiyak eatea 're hara eamaten genittun. Udara 'ta negu. Eta... Baldin bazen hotza 'ta baldin bazen... E... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Iandero. 'Ta zea... Azkeneko... 'Ta beti gustatzen nau hola izaunantzako 'ta senidintzako... Oaiñ 'e hortxe dakat pronto jarriya hiruntzako. Zea... Lehengusua, Inaxin gizona Xebaxtian eta be semia Anjel Mari bi eta Pepita bestia hoik hiruak segidan hilak dia Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi"Manuel, zue galdeka heldu dia jon berko 'zu 'ta". "Ze erremeiyo! Jon berko! Hoin eskutatik nola ate!". Hala, seittun pronto jarri zen 'ta jon zin. 'Ta handik puska 'atea atzea berriz ate joka bat. San niyon: Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiJan ezkeo potajia, ongi iña!
- Bai. Bai. 'Ta hua beti pronto amak!
- Amak hoixe!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Eta geo dembora berin pues arrio hura ikusteko. 'Ta ezkondu aurretikan itxian leku haundi batin, 'o salan 'o, gela haundi batin 'o, iña zanakan zea hura, arrio hua dena hairi eakusteko pronto jarri. Dena. Paretatatik eta ahal zunun lekutikan zintzilikan. Bai. Eta hori.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHurrengo goizian jaiki goiz: zazpiyak laurden gutxi, zazpiyak. Baratza berdura jartzea: ama Errenteira joten zen esniakin 'ta guk jarri ber genun berdura esne-hartzaillintzako; tipula 'ro porrua 'ro tomatia 'ro zena zela. Haik bildu, pronto jarri xexto batin, behiak jaitxitzen zittun amak,Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-'Ta zea ez zuten atetzen... Barrikotik 'o izaten zin?
-A... Barrikotik. Bai, barrikotik iozin baserritan itten zin. Baserri, eozin baserritan toki... Itxe haundiya 'ro baldin bazen 'ta tokiya nahikua, pues barrika kozkor bat sartu 'ta: "Hi! Sardua, barrikotia itteko sardua barrika jarri pronto!"
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta ya pronto?
-Pronto, artua ereiñi 'ta geo artua jorratu 'ta...
-'Ta geina artua san zenun... Illarrakin itteko...
-Ordun bai. Bu... Artua 'ta illarra ordun... 'ta geo tarteka tarteka pabatroz batzuk 'e bai 'ta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBi ta bi lau, lau xiri... Lau trap... Lau puxka hola xintxilik jarri 'ta geo ura itten zen handikan atera, ur berua. 'Ta uantxe ura berua atetzen zen demboan ya eosiyak zozten arropak pronto zozten.Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi" 'ta zertik ez 'zute ba saardotei bat itten?"'Ta "bai, hola 'ta hola pentsatzen 'ut" 'Ta "bueno iñ, torko ga gu gau batin, zuek saardua pronto jartzen denin, kupel bat iñ, saardua pronta jartzen zutenin, guk ekarko dugu apaiya, kazula, 'ta proatuko dugu"Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi-Bai 'ta berriz 'e joteko pronto biño astuakin gutxi ibiltzen zin. Bizkarrin ahal bazen. Astua tokatu ezko, astua galdu in ber. 'Ta astuak berriz bakizuIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hala beimpin hara jon giñan 'ta karabinero hua han ibiltzen zena, hua 're kontrabandun, guardiyan 'ta han eoten zena. Hemengo jendia jotin. 'Ta bakizu, horrek jartzen zun direkziyua pronto, zea gutxi gora bera ze ordutako jongo giñan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, beti itxura zea horrekin.
-Bai.
-Biño joe bertsotako
-Mintxuan itxurakin biño beti pronto bertsotan 'ta zeatzeko.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiNik lenoztikan katua 'ro igual eamana harrei 'o arkume, arkumiak 'e igual, eozin zea eaman hara. 'Ta harrei jarrizi. 'Ta geo, harrek trapo txuiya balkoiyan jartzen zun. Trapo zui bat. Pronto dola kazula.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiEta belaun azpiko galtzerdiyak eta txaketa. Eta ni arropa hoik denak, puska hoik denak pronto-pronto jarri launtin. Texa iande goizin torri Tolarea, iande goizin torri Tolarea.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiIn genun go gizonai gustatzen ziyon aziendak onak ibiltzia, 'ta baserritan batzutan flako xamarrak eta "Hoi kendu in ber dit eta kendu in ber dit!" eta "-Hiltzeko eta - Hitzeko ez ziok oandik hoi pronto"Mendiburu Etxeburu, Teodora