txokor

Forma mugatua: 
Txokorra
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Txekor
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Ternero
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ai ba!
- Beti izandu zun ama difuntak eosi zun behiñ ba, txokor ttiki bat eun batin, nombatte merke xamar iruttu 'ta. Belarra bai baigenun terrenun, zea errentan genun itxia, biñon,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiBehiyakin lana itten zunak baita 're zun, pues, behi asko lanin ibiltzen baldin bazen, e... Esnia gutxiyo ematen zun, bai, eta... Biñon bat hortako. 'Ta geo haragitako saltzen zen gehiyo pues hori, tternera zela, esnia iaten ai zela oandikan, eta geo txokorra 'ta ittin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiZeatu, beltza! No. ¡Se pasó hambre! Ordun baserriyan txokorra 'o hiltzen zenun, zertik guk zea, lengusua, beno, aman lengusu, lengusu lengusua 're ez zen, urrutiyokua zen, biño ongi tortzen giñan 'ta harrek jakiya prepaatzen zun, biño harrei bultzatzeko 're...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Miño gu errentan bizittu giñan. 'Ta hirurogeita sei duro ziñen errenta miño hua patzeko 're urtian itten genittun 'o txokor bat 'o zerrikume batzuk 'o... Jornalik ez den tokiyan baserritik atera ber baldin bada, oso diferentia da. 'Ta ordun neskame 'ta jotia, gue zarrai... Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEta harrek hill eta puskatuko zun 'ta ordun zembat konfradi giñan, zembat itxe giñan, haumbeste puska itten zen, haumbeste puska itten zen behi hora, 'o txokor hura. Ordun urtian hombesteko bat patzen zen konfradikua izatetikan 'ta diru hura izaten zen animaliyaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAnaia, sega hartu ta mazka ebakitzea, bestia metan gaiñea 'ta ni sardia hartu 'ta gurditikan iatzea botzea. Meta itten genun denbuan: "Bueno, oain segi... Txokorra bota behiyaiy errapea 'ta txokorrai eanazi", azpiyak atea, azpiyak egiñ, behiyaiy jaten eman, (aspes-aspes) iña.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bat 'e eosi 'ta ezer 'e in gabe, e! Tititikan, iufi! ¡Qué bueno!
- Ordun zon gosiakin gaiña, (...)!
- Karo. Txokorraiy gutxixio eman 'ta guk pixka 't aprobetxatu.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Netzako bai. 'Ta oan bertan 'e nik kriston imbiriya dakat... Lengo iandin 'o noiz esan nun, txokorrak ikusita "Ai, zein bizi in leiken bi txokor hoitxekintxe!" Egiya.
- Gustatu itten azienda?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Eta orduko eskola utziya 'o bi gauzak itten zenittuzten?
- Bai, utziya. Ez genun nahi orduko utzi! 'Ta oaiñ eskola ttikiyakin geldittu ga. Beno, sumar 'ta restar 'ta multiplikar. 'Ta... uaiñ 'e... Uaiñ 'e txokor bat saldu ber baldin bada, bihatzak kontatuz ez ga diskuitzen, e!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiJuten zin mendira, ben manduak eta sestukin hartuta Trabalekutik eta ardiyak eta oilluak eta...
- A! Hemen 'e bai, e? Hemen reketik... Saukuri txokorra!
- Biziyik tirua man, oilluai lepua moztu, bota harrika hiltzeko...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiNumbaitte lehor txarren batin 'ta jarri 'men zuten 'ta errapia erra harrek 'ta haen esniakin umik mantendu 'men zittuzten, ume koxkorrak. Hua jetsi 'ta txokorrai gutxiyo 'man 'ta halaxe mantendu. Biziya holaxen ate bai.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBateko txokorra bota, besteko azpiyak atea, besteko eztakit ze in, Una pasada. Una pasada.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHala jarri genun 'ta behia 're tokatzen ziun txokorra 're bai 'ta bertan tortzen giñen geo ni goernatzea 'ro bestela gizona zea harateiya ixten zunin, 'ta beno.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiMiño 'ta geo txokor bat itten dut 'ta hua saltzen dut miño ogi pizarra kartzen dut eta beste esnia eaten du sobratzen den esniak eta berdura 'ta janakin 'ta komei, horra, zeaik gabe asko...Mendiburu Etxeburu, Teodora