ondotik

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Ondoren
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Después, luego
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta oliyua kendu harrei 'ta antxoa lata hua jakitako 'ta geo oliyu harrekin gañeko gauzak iñ. 'Ta bizimodua hoi izandu zen, geo ondotik.
- Gerra bea 're gorra, miño geo ondorena 're gorra... hainbeste urtian.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Hoi 're han akortzen naz. Eta geo pues, nada, gerra. Eta gerran ondotik, han berriz 'e eondu nitzan.
- A, bai? Geo ondu ziñan berriz?
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Geo ondotik asko eaman zittuzten. Ni akortzen naiz batzuk hola.
- Nahi zuten guziya itten zuten!
- Ordun eamaten zutena ez zen etortzen.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusitxerrikiya 'ta hua iltzian eosiya potajikin jakittako, 'ta potajiy hura jan, 'ta jakiy hura jan 'ta listo!
- Karo!
- Gazta pixka 't ondotik, 'ta igual talukin, igual ogiyakin, ogi pixka 'tekin.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiAhal zittunak jarri zittun harrek. Jateko jarri zizkiun ahal zuna. 'Ta geo haik jan katilloka kafesne ondotik jarri ziun 'ta earki jarri giñan, berrittu giñan erki. Bai, premiya bagenekan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan martxa 'ta, haik 'e bestik 'e bai martxa. Biño, bai torri 're auro aski atzetikan, ondotik. Poliziko zea, autobusa ez biño hola tipo ereki bat, atia bai galanki. Geo zea bat, polizia sekreta... 'o polizia armadak salto, auro saltatzeko ate bana 'ro tipo katxarro luze bat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusipos, pallakatu itten zu beya 'ta, arpei hartzen zu, muturra 'ro arpeiya 'ro, adarretatik eta pallakatzen zu pixkat, beak ondotik itten zattu: mau... berriz itteko! Itten zattu beak!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Uf! Hua aztutzekua zen e! Guk ibiltzen genun mixeiya 'ta ondotikan pasa genittunak, ombre! Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta ordun itiyakin jakiña muntuak artua jorratzeko lurra nola botzen zen, muntua nola itten zen, segak ez pa, belarra asko hondatzen harta 'ta ondotik eattia gustatzen ziyoten 'ta hua itiyakin. Horra.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiAndria bazun. 'Ta gaba hartan jana, goatzen naiz ze in zun, batxui zopa in zun. Eta batxui zopa jan. Geo ondotik ez dakit ze 'man ziun. 'Ta portatzen zien.Etxeberria Olaziregi, Joxepa