herri

Forma mugatua: 
Herriya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Udal
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Municipio, ayuntamiento
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- E?
- Itxian bertan maten zenun eskola?
- Bai. Itxian bertan. Herritik abixtu ziten. Nik eskola ona nula 'ta umik gaizki zoztela.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zea 're galdetu nahi nizun... e... zuek familiyan maixtra asko izandu zazte!
- Bai. Maestrak? Martxeli... Martxeli 'ta Xixili, biek maestrak dia. Maestra... herriyak jarri zittuztelako; eskola, dotriña erakusteko 'ta. Lembizi eondu zen Martxeli 'ta geo Xixili.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- A bai. Joxepa 'ta bestia zea Txampaiñe bestia. Bi bizitza bazin bai.
- Oaiñ 'e bai, oaiñ 'e Jesukristo bizi den hauzku hoi, hoi herriyana da.
- Hor biziko zen maixtra!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusihala da, partikularrak baia oain eosiyak herriyak, hako pistako zea hoi denak. 'Ta urtero zuk ebakiko zenun miño markatu... osea zuk, leno lau urtian 'o bost urtian o' hamar urtian zuk ibiltzen zenun miño markatu in ber zenun e!, nahiz zuk ibili.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mendiya 'ro hola garbittu ber baldin bazen, hoa herri langillik, hoa jornalin. Oain aitzen din bezela. Biño gaiñekun hola biriak eta arrelatzeko 'ta hoi ayuntamientuk ez zun patzen. Bakarra mateila 'ro eraiya 'ro hua. aiñekun deus ez.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta len oan, ba oan piñua asko 're ez da eongo Oiartzunen biño len dena zer zen e... Karo oan mendiyan hasi e... Herri lurretan hasi 'ia berriz landarik 'ta sartzen biño len, len zer zen beittiyo haixtiyak eta geo goiya dena iatzelekuk? 'O nola zen? Mendiya nola zen? Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, banakiun garai bateko gauzak zila 'ta gaiñea herriya zetu ezkio, herriyak beak zeatuko ziula, aleiya kastigua mango ziula. Haik baganakiun ez zila, herri lurretan baidia! Ez baitia partikularretan hoik! 'Ta beti, zuk ate zu kontua arbol bat botzeko beldurrak eoten giñan, 'ta joder, haik muitzia... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ez, herriyak partitzen zun zea, etxe bakotxeako bost duro patu ber 'zaten genun.
- A.
- Bost... Osea, bost duro uste 'ut zela. Bai, bost duro izango zen.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Gaiñea!
-Bai, bai, bai.
-Haimbeste lan inta! Eta herriyak ez al zun ematen erraminta 'ro ezer?
-Ez, ez.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zeñei okurrittu zitzaion hoi? Hoi zenek esan zizuten?
-Ez dakit. Zeiñek esan? Herriyan san ziuten. Izenak kambiatu ingo zizkatela 'ta. Nahi bazuten kambiatzeko, Xabin 'ta Iñakin zien!
Etxeberria Olaziregi, Joxepa