hanka

Forma mugatua: 
Hanka
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Oin
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Pie
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiSaltoka, e... Alturan soka pasatzeko. Bai. Eta klaro, gonakin izaten giñan 'ta geo komeiya! Jartzen genittun eskuak lurrian 'ta hankak gora 'ta hankan muturrakin soka billatzen bagenun bajatzen genun 'ta pasa beste aldea. Eta goian eoten zin monjetan e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta bai, nik billatzen baldin banun hankan muturrakin soka, aixa pasatzen nun, biño klaro, ttikiya nitzan 'ta kosta itten zin, biño... E... Hanka bernia, hankan aurria, azala dena harrotua soka, soka pasatzikin, pasatzen. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiPasatzia posible zenun arte. 'Ta klaro, gora ailletzen zenin 'ta tiruo soka 'ta klaro, len san zattutena hankan muturrakin billatzen baldin banun seuru pasatzen nula, biñon azala dena harrotua 'ta zembaitan larrutu igual.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta geo nik baita 're, geo ya... Izebak eta ezkondu zinin 'ta haiken zapatik eta ez nunin, itten nittun alpargatari hiltze batekin egur puska bat josi, takoiyak. Eta han ibiltzen nitzan neriakin hankak ukertuta, biño iruitzen... Gustora! Gustora, bai! Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai.
- Hankak sartuta?
- Bai, bai, bai, bai. Berdiñ, berdiñ, berdiñ. Gutxitan izaten genun... Gaiña gu guenak 'e...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta jon giñan, han garbittu genittun hankak eta geo san zin: "Lesaka jongo gattun bazkaltzea". 'Ta bazkaltzea jon giñan, taberna batin sartu giñan 'ta... gue atta zen gizon bat, gaztia maten zuna beti eta tratanti denak izautzen zittinen 'ta sartu giñan taberna hortan,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibeandu jongo zen itxea 'ta... Andria gaixua hantxe ohiyin bero-berua 'ta honei hankak ezin berotuik noski. Gaixua! Harrek maitte 'men zun andria 're: "Nei hankak ezin berotuik han zon gaixu hura!". Matte... Elkar ongi eamaten zuten. O! Jesus!Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Funtziyua zer da, hokiyo heltzen 'yolako biriai? 'O gutxixio hondatzeko hanka 'o...
- Eske behiyak, e... Lana in ber dunin eta zozten biriak dena estrata zen eta ordun indarra itteko itten zittun eskazalak eta hautsi. Eta handikan babesteko. Gaiñekun, gaiñekun...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiE... Eskala gaiñin biñon, e... Perra pixka bat zartua baldin bazakaten eta leundua irrixtu gehiyo itten zin behiyak, biñon ez, hoi da, haik indarra in ber zuten eta ez hankak hondatzeko.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Polainak eta ya geo bai. Bai. Biñon oso gorrak eta txarrak hankako. Gorrak. Biñon, behintzat polainak geo hasi zin.
- Eta gizasemik gehiyenak zapela ibiltzen zuten?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-'Ta zea morroi eon ziñan tokin batin xixtema bazenuten ba hankak garbitzeko 'ro...
-Bai... Alerra, hua ale erra. Axtabizkarren hoi. Maiy haundiya 'ta, deneta juntatu giñen iual hamar dozena bat laun 'ta apaiya prepatu arte arrosaiyua errezatu 'ta dembo berin hankak garbittu.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño harrei berua jartze... Lendabizikuk berua iukitzen zun.
-Bai! Biño hara ailletzeko...
-'Ta ura hutsa, 'o jaboiyakin 'o... Hua zer zen garbitzeko 'o hankak berotzeko?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, bai.. Lembizi nausiya 'zango zen seuski. Denak bakoitxak be tokiya jateko 're. 'Ta hara azkenekun, ordun hua handik hasi ber zen 'ta bueltan hara. 'Ta hamar bat laun iual 'ta ttiki 'ta haundi geiyo! 'Ta denak garbittu hankak eta apaldu 'ta pampalo oiyea. Joe...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta itxetik ate 'ta lembiziko pausoa hankak bustiyak ya. Abarkaka zulatuk. Gomazkuk biño zulatuk. Eun guziya pasa 'ta erlojuik iñorrek ez. 'Ta Donostiko ayuntamientoko kamiona tortzin suministrukin zeara Artikutza, Astiartetan 'ta ostialetan. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Honako elurretako zea hartan 'e. Ez dakit lengo txandan san banun 'e! Elurreko zea hartan abarka zikiñ haikin ibitzen nitzela Axtabizkarko zea hartan. Hankak kompleto bustiyak! Hua biño gorriyo iñak hotzakin! Eta elurra kendu eskukin, bi harri zabal harrapatu 'ta gal, zea zako zikiñ hairi, zapiñ hairi... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEun guziyan hantxe mendiyan 'ta itxetik ate biño lenoztik hankak bustiyak. Joe... Geo persona hill? Batzuk ez dakit nola hiltzen din. Zailla 're bai hiltzen zembaitte. Joe! 'Ta geo itxea jon 'ta hoaxe maiya erdiyan 'ta balde ura zinkazkua jarri 'ta lembizikuk hankak garbittu 'ta geo rii... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiikurriña oso gauza sagradua da 'ta ez da sekula hanka azpiyan ibili ber, oso ongi in zu!" Ui...! Hura poza neria!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ibiltzen genun, estropajua. 'Ta eskuz, arropak berriz eskuz. (Alorpia) bazuten arropak garbitzeko 'ta (yana) jarri barrenin 'ta hankak hotzian. Denbo haitan gaiñea bazien... zer dia haik... hankak sartu 'ta arropak garbitzen zianak.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi-'Ta han zea pixkat hankak 'ta garbittu 'ta, han zeatu birian, loiya 'ta zikiña zaten baitzen bire guziyanIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'ta dana zikintzen zien hankak e' 'ta gio han ganbitu 'ta, seka-seka in 'ta han jantzi alpargatak onak,Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ordun 'e soka banun. 'Ta goitik beitti, beko kurba jon naz 'ta ta-ta-ta-ta hanka soiñua hemendik beitti. 'Ta san nun hoi ez duk (...) krixto alletuko hoi. Hara jon zenin san niyon eon pixkat Santio, eon. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiIyo nitzan 'ta seittun rast! zapatak ate nittun 'ta: "Zer ttuzu hankak berotuk?"
"Bai, berotuk". Arrebak jakitten zun 'ta hala "Ze pasa zaittu ba?" 'ta hola 'ta hola.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBaiña zerorrek hankak garbitzen jakin zazu lenbiziko, apiziyorik ez duenari etzaio egiñaziko.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Bai, bestela hanka txikittu ingo zun, dena txikittuko ziyon.
-Harrek ez bullik eta ez ezerre.
-Ixil-xil-xillik mutilla!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Batetik lana 'ta bestetik pasako zen neguan batzutan errekan hankak sartuta, ez?
-Holaxe.
-Errekan 'e, bai.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusikotxik e' gabin hemen sartzen ttut 'ta zean geo, kotxe barrenea sartzeko hankak zikindu ttut zapatak zikindu ttut usaiya 'ta zikiña 'ta san dut : "- Ba ! itxeko pakia 're gauza erra izaungouk ba" 'ta oañ txituk ez ttut 'ta san dut: "- Aurten batez!" Horra.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi-'Ta lagarto 're bazen beste klase bat eta bai.
-Harekin raka-raka eman.
-Bai, harriya bat izaten zen hola jarriya. 'Ta harriyan gaiñian jarri, urian sartu hankak! Eta haren gaiñian. Bai, bai.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Baiñatu! Ordun baiñatzen al giñen? Baiñatu, arpeiya garbitzeko, arpeiya urakin pixkat. 'Ta hankak. Oan gomenientzi guziyak baia biño orduan! Bai, bai.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiEta gu hankan ailleka tokiyan beste almuada batekin. Zea elkarrei beira. Tokiya biar zen denantzako. Tokiya biar zen.
-Ordun elkarrekin itten zenuten lo batzuk?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta ze zerta jolasten ziñazten?
- Ui arbolkatan o', txingoka, txotxak in 'ta hola jarri 'ta hanka baten gañin txingoka, horra atzea 'ta aurrea zenek makil haik jo gabe zenek geyo dembo geiyun ibili.
Mendiburu Etxeburu, Teodora