garle

Forma mugatua: 
Garlia
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Garle
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Cuba, barrica, tonel
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi-Guk Xoteonetikan garleik eta deuse ez genun, barrika bete terraza azpiyan `ta trenbiria harrobikua pasten zen... gue itxea, ondotik kontratik etaArbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi eta geo deposittua betetzen zenin, saardua karraitzeko bezelako garlia izaten zen eta garliakin eaman zea, itxian bete, garliakin eaman eta belardiya gehiyenak behiyan pixakin, zea, abonatzen zin. Banatu, baldian hartu, garliak... zea, kandadura bat izaten zun,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta nola izaten zen? Karga bat saar...
- Karga 'at saarrana, pes berrehun litro. Berrehun litro.
- 'Ta geo hoi zekin... Non eamaten zutela saten zenun? Bueno, eaman garlian 'o eman berko...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Garlian bai. Garlian. Behiyakin. Guk jartzen genittun garliak. Bat genun beatzi karga terdikua. Hamar exkaxekua. Karga 'at. Hua haundiya. Bi (...) 'ta zezena. Golpin. Harrekin in genittun urte 'atin Hondarribira hemeretzi biaje!Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Itxeko sarra eaman
-Tolarea eaman
-Bai, tolarea eaman txi, zetu sardua in 'ta karri. Beiyakin garlian. Garlia izaten zen barrika luze bat. Ez dait zembat litro 'zango zittun, hua karri 'ta... Tira!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta akortzen naz, e, geo gue attak béak saardua entreatzen zun. Garlian, garlia jakingo 'u horrek zer den! Gurdiyan hartu, eta jabii. 'Ta Altziberra eun batin jon giñan, ni lautzea beti, attakin 'ta. Handik ate giñanin, Altzibarrin,Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta kampokuk zinak, garliakin tortzen zin baserritarrak, 'ta garlian bete 'ta garlia gurdiyan gaiñin jarri 'ta baserrita eaman!
- Garlia zen kupel klase bat, ez?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi-Martinmotzenin bai!, Joxepak kontatu zin, jendia tortzen zela billa ´ta garliakin ´ta joten tzila beak eamateaArbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Hor atzeko atian alturan hola zen, `ta bertan kandaua jarri `ta handik bete `ta garliakin karri `taArbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Ah, `ta garlia ze itten zen realan, reilan gañin geldittu?
-Garlia ez, barrika zea zen haundiya, bi karga `ta erdi `ro holako barrika `ta bueltaka bueltaka, bultzaka karri `ta, ustu `ta, utzi `ta, trenbirik malda zun hor `ta
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Denak sardun likidun billa. Garliakin eaman. 'Ta oan berriz dena emboteillatuta saldu.
-'Ta taberneta 'ta nola eamaten zen? 'O tabernin saltzen zen sardua?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-'Ta geo garliak eta hoik denak 'ta 're bai?
-Bai, bai. Gaztaiña. Gehin, gehin, gehina gaztaiña. Hor doztenak 'e gehinak gaztaiñak dia.
Isasa Iartzabal, Jexux