eskribittu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Idatzi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Escribir
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Pues harrobiyan tartetik. Harrobiko langillik 'e han aitze 'izkigun ejuka. Zea, ordun lana itten zen harrobiyan e! Bagoiyak Hermoso saten ziyoten batek ibiltzen zittun bagoia harriz kargatu 'ta "hermoso" norbattek eskribittu bagoiyak.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi ' Ta neria 're banun 'ta...
- Eta, 'ta nondik hasi ziñan hairi iakusten? Libruk 'ta bai al zenittun?
- Neonek afiziyo haundiya nun eskribitzeko 'ta. Bai. Hoi berez 'e ber da, e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, ordun pobrik denak eta. Ni neone izandu nitzan, ez da egoki esatia, biño dena hartzen nuna. Nik ahizpak eta banittun, biño haik nei eskribizitzen ziten beti. Nobiyui kartak in ber bazizkaten 're, nei eskribittu, 'ta hain izenin.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta beste izeba bat bagenun Ameriketan hil zena. Handik kalea heldu zela, 'ro kaletik itxea zijula ez dakit zer, Dorotea izena zun, kartak nik eskribitzen nizkan 'ta. Tortzeko goua bazun Espaiñira berriz, biño... 'Ta harregatik jona 'men zen Ameriketa:Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEta parra itten ziyon jendik eta Ameriketa jon. Geo beti nik eskribitzen niyon.
- Bea bakarrik jon al zen?
- Bai, bai. Bai. Beno, baten batek giyatuko zun, biño...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHan zea, ama de casa 'ro ez dakit zer lana itten 'men zun. Umik (...) batin. 'Ta beti torri ber zula, nik eskribitzen niyon 'ta beti saten zun, be hezurrak be herriyan utzi nahi zittula, biño ez zen torri. Gaixua! Eskribittu oso erki itten zun.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta geo eskribitzen zun, 'ta nik eskri... Nik beti kontestatzen niyon, 'ta azkeneko kartan jartzen zun, bazamazkila ez dakit zembat urte nahi zula, biño be hezurrak Espaiñiyan utzi nahi zittula, biño ez zen torri.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiUan saten dugun bezela, hortikan pixka bat kartzen zun gehiyo. Eta... Ya hori beste mailla bat zen. Eta... Ordun ya eskribitzen 'ta, 'ta geo ya hurrena izaten zen enziklopedia. Eta horrek ekartzen zun denetikan. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusierrezo denak eta dotriña dena buruz, béak buruz zekiyen. Ez zekiyen...
- Euskeraz zekin?
- Euskaraz. Eta... Ez zakiyen béak letzen 'ta eskribitzen, biñon dotriña dena buruz zakan, zakin
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGehina eskribitzen 'ta letzen 'ta zeatu ezkio, gaiñekua ez ziyoten haimbesteko importantziyik ematen, biño letzen 'ta, baserriko kontu hoik, 'ta txekor bat saldu 'ta harren kontua atea 'ta, holako...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ai ama! 'Ta harek eskribitzen zizun zui?
- Horren attak.
- 'Ta nola izautu zenun ba zuk?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ..."Ezta pentsatu 're!".
- Klaro geo zuk haik denak... miño hasieran gordeko zenittun bialtzen zizunak 'o? Ze in ziñazten geldittu 'o bea hasi zen eskribitzen?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bea, bea... ez. Geo, jakiña, ez zionen (...) 'ta ni Ergoinen eondu nitzan sardua saltzen, Bialden, sei hilatin 'o... neskatxa gaztia, gerra aurrin, bai, gerra bastante aurrin. Eta han nola karta bat eskribittu zin, klaro, nik itten tzizkanen jugada bakoitxa: Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Lana 'ta lana zuek!
- Bai. Ez dakat penik. Bat genun, gerra eskapo jona Frantzira. Han hilla da. Andria frantsesa zun. Geo... Bai. Geo tortzen zen, e! Benardo. Oi...! Nik eskribitzen niyon 'ta
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta eskribittu 're itten zeniyon anaiyai!
- Bai. Dena netzako izaten zen. Bai, zarrenak eta 're eskribitzen...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eskribitzen 'ta bazekiten, biño ni nitzan, ni nitzan gehina ibilliya eskolan, zarrenak karga gehiyo izango baizuten. Lan gehiyo 'ta... Ez dakat penik bat 'e.
- Gauza asko ikasi zenittun zuk, e! Eskolan, geo sukaldin...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez. Amonak ez zekiyen ez erderaz, ez letzen 'ta ez eskribitzen. Harrek ez zekiyen ezer 'e. Eta geo ne aman erarekuk eta hola 're askok ez, ez zekiyen. Beste batzuk defenditzeko aiña. Geo persona bea nolokua den arabera 're bai, beste batzuk... E... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'ta laugarren puntua (beitu) bai to! Eta geo pues leziyuk hartu, geo esto... Ditaduk, behintzat, fijo, e! Ditado, eskribitzen, behintzat ikasti hoi... Lendaizi kopia, kopia in ber, lendaizi muestrak in, geo kopia, geo ditado (...) 'ta lecturan lo mismo, lendaizi kartilla, geo katona y luego el patito.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Eta man zizkin honen seiñak 'ta nik karta eskribittu niyon honei, eta honek 'e seittun kontestatu zian. Kontestatu zian 'ta hartatik hasi giñan 'ta amistadia in genun 'ta. Geo gu Aranon 'e asko joten giñan gaztiak giñala 'ta meza 'ta...Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Nola zen jakitteko.
- Ez zenekiten ze ai ziñazten eskribitzen.
- Letreatua izaten zen.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusihasten zin kartak ematen, hola hitzakin ematen 'ta gue amak Madrid 'ta harrek Madrid osua eskribittu! Telefonistak: "¡Pero qué esta haciendo!" 'Ta "Sí, Madrid me has dicho" 'Ta "Sí" "Pues escribiendo Madrid." Bueno! Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Zer da eskribittua beak?
-Ez, jarri gabik dia 'ta!
-Buruz ai da buruz. Hasiyera zakan jarriya hor.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta balia eman itten zuten?
-Balia bai, bai. Zuk atzo nola utzi zenun holako kartoi ttiki bat, kuadro ttiki bat. Pisua 'ta izena 'ta bat 'ta beste han zerbatt eskribitzen zittun soldau harrek 'ta tori.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hamaika hamabi urteko. Joe... Zuk santakuk atentziyo errakin aittuko zittuzten haik!
-Bai aittu nitzan esplikatzen 'ta izenak eta. Haik 'e eskribittu 'ta paperin billu 'ta jarriyak.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zuk kompaziyo batea Lazkao Txikina 'ta hoik nola dakizu? Ze in zenittun aittu 'ta guan hartu? 'O hoik numbaitt 'e eskribittuk dozte?
-Bai. Ez, ez. Zeatua baldin bado aittuta bueno akaso
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-Biño zu zeone pra ez al zizun atetzen?
-Ez. Biño nik paperian eskribittu bai in ttut.
-Hoi da bai.
-Paperian biño hoi oso diferentia da, ez?
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta letzen azkenin non ikasi zunun zuk? Letzen? Azkenin letzen 'ta eskribitzan non ikasi zunun ?
- Eskribitzen? nik zean alabakin 'ta hemen zeatzen ibiltzen nitzan 'ta hola
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiGañekun eskola (...)
- 'Ta eskolan e' zeatu biarko zenuten ba, eskribittu biharko zenuten?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiItxian hasi giñan saten. 'Ta iyerri haik, 'ta "Ez, ez, ez, ez ikasi in biar zute umiak, ikasi!" aittak. "Eskola zuek!" 'Ta harrekin ikasi genuna leitzen, eskribitzen, biño ya sateizut e! Kartelian letrakin 'ta zetzen, ikasitzen hasi giñan. Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarretxekintxe ikasi genun guk leitzen, eskribitzen erdaraz ganakiun pizarra.
-Hara, hara!
-Maistrakin.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai, bai, eskribittu.
-Bai.
-Bai klaro, interneten jarri 'ta geo han zea.
-Honen aman aillekakuk baitia familiya.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta beste urte batzuk lenagotikan, bi aizpak ez al zin torri orduan?
-Bai, hemendikan Belgikan eskribitzen ai zela 'ta aizpa torri zela hara 'ta geo honea torri zin biyek.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'ta eskola zea letzen 'ta eskribitzen pixka 'at 'ta, kontuk atetzen pixka 'at biño ez erderaz gio esplikatu 're ber den bezela ez zuten itten, Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Ordun zu eskola gutxi jon ziñan.
- Bai, gutxi aleiya, gutxi ze lotriña pixkat ikasi 'ta letzen 'ta eskribitzen 'ta kontutan e' gutxi 'ta
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiLetzen 'ta eskribitzen pixka 't 'ta gaiñontzekuan, harea, Aizatea. 'Ta geo Ugaldetxon ireki zenian, Oiyartzungo Ugaldetxon ireki zenian aldio zela 'ta harea hasi ziun amak, Ugaldetxoa.Etxeberria Olaziregi, Joxepa