billera

Forma mugatua: 
Billera
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Dantzaldi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Sesión de baile
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai. Ba, igual du!
-Aztu. 'Ta geo bakizu, Errentin, batzuk Errentiyan bazela musika 'ta ez dakit non zela 'ta, pixkaka pixkaka attu in zen! Altziberko billera attu zen,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiDesapiyua behintzat! Jo ez giñun behiñ 'e izandu, biño... Gaiña billeratik eta goiz jon ber zen, e! Zai. Ni akortzen naz, Iturriozko fiesta batzutan, Santiyotan... Iturrioztik, jakiña, beanduxio! Tortzeko 're biria 'ta... Torri 'ta atia itxiya attak!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Lana, lana!
- Eta zer zen, e... Altziberko billera hoi ordun zuk izautu, gaztetatik izautu zenun?
- Oi! Nik beti izautu dut Altziberko billera!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiDenak batzuk saltoka, 'ta bestik dantzan 'ta hortxe denak. Bakizu, gazteiya ze izaten den!
- Biño haik txistua, billeratan 'ta ez zuten txistua joko?
- E?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Hara! Oaiñ bizi bazen hoi esango zun zugatik, muti kozkorra ziñela. 'Ta zea, hemen billerak 'ta non zin?
- Billerak hemen?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bueno, billera ez zen, soiñua jotzen zuten beak.
- Bai, nahiko billera bazen guetzat, joe!
- Billera izaten zen Txikierdin. Txikierdin, billera.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Miño billera bezela Txikierdi 'ta Altzibar 're bai. Jotzen zin Manuelek 'ta.
- (..) ondo prepatuk.
- 'Ta zenbat urtekin hasten ziñazten joten bilereta 'ta?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- E?
- Oso gazteik 'o? Zenbat urtekin 'ta hasten ziñazten?
- Billera joten?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Billera?
- Ze han dantza 'ta neskata 're jongo zen ba?
- Pekatua zen.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'o ben arropa garbittuko bakarra garbittu ber bazuten 'e, klaro, ez zuten izaten aukerik! Eta... E... Soin bat aste guziyan igual ibilko zuten, kampoa lanea jon ber zutenin eta hurrengo igandin Pikoketa billera joteko soiñ hura bea garbittu ber izaten zuten.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gu, Juakin Potto difuntua 'ta ni biyek Goizuta bizikletan jon giñela. Hola. 'Ta handik atea 'ta Benta Berrin billera! Bi 'ro hiru neska dantzan pito bat ez zekitenak haikin salto... Saltoka ibilli haikiñ han... Kamioiyak... Hoik handikan jendikin. Hoiri seika geo, handikan 'ta...Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Bai. Ne anaiak jotzen zun... ne anaia gaizki... gerran hil zena horrek, gaizki zola ikasi ñun soinu jotzen 'ta oso erki zekiyen. 'Ta beno, billera hoi izautu dugu. 'Ta lenotikan jotzen zun, itten zen bilera Zaldingo zabalian. Zuk ez dakizu non den Zaldin;Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ze gotzen 'za Tolareko billera?
- Tolaren?
- Zeiñek jotzen zun soiñua?
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Jostatzen asko ikasi gabik giñan! Lanin, gustoa gaiña!
- Jostatzen ez za gotzen, Joxepa, zertan ibiltzen ziñazten?
- Bai, ibiltzen giñan gu, iandetan 'ta, soka saltun 'ta. Geo billerak eta izaten zin.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiAltzibarren billera haundiya itten zen. Eta... San Pedrotan Altziberren fiestak, eta gaiñekun billera izaten zen, e! Filarmonika jotzaillik... Han dantzaiyak izaten zin errak, neska 'ta mutil, 'ta hala! Jon 'ta neskak hasi lehendabizi 'ta faborez mutillak 'ta bai 'e, gustuko Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Harrika? Fama bau Oiyartzunek! Harrikelaiyana!
- Horrengatik galdetzen zattut.
- Politta zen Altziberko billera, e! Jesus! Famosua! Geo Santiyotan Iturriotzen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta nobiyua itteko billerata jon ber?
- Bai, joten giñan Txikierdira 'ta han bukatzen zenian soiñua, korrika itxea!
- Txikierdira joten ziñazten? Altzibarrea ez?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiLesakakin, bintzat, haundiya. Geo hango jendik hain ongi hartzen zigun! Eta... Ni neone 're geo e... hasi nitzanin atetzen billerara 'ta hoi, oso gustora joten nitzan Lesakako festata. Eta lenotikan, pes hori, Xixtiyoko bi anai zittuten kamioiyak... Eta... Jo, akordatu bakotxin,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ohittura oso politta zien. Gure garaikua.
- Hoi da. Eta geo zuek Altzibarko billera joten ziñazten? Oso famatua zen?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Altziberko billera aittatu 'zu 'ta hoa gehiyo, kalin ez al zen izaten dantzik 'o?Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- El que tiene Vespa, tiene neska! Motuk hasi zinin 'ta gotzen za zu?
- Bueno, motuk lenotik bazin, biñon ni gogoratzen nauna da, 'o bueno, ordun gertatu zelako 'ro, e... Berrogeita hemezortziyan, nik hemezortzi nittula, Altzibarrea billerara joten giñala,
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, bai. Motuk len esan zattutena, lenotikan bazin, biñon zea hoik, e modelu hoik eta... Ni akortzen nazelikan, berrogeita hemezortziyan agertu zin. 'Ta klaro, atentziyo gehiyo billera batin eta klaro, gazte jendia 'ta denak... Batzuk desitzen moto berriya zutenak launtzekoEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, kustez izautu, bai, hoixe baietz, bai. Ordun barriyun eraretxokuak denak herriyan gehinak izautzen giñan. Leno san 'uten bezela, ba (...) Altzibarko billera ez giñen iñoa joten beste 'ta bertakoa, berta. Dena izaten zen. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Gui billera, dantzan baltsin biltzen baziñan, konkreaziyua izaten zen... Gu Luixtarrak izaten giñan, gizasemik zintakin 'ta... Hillero konfesatu, (...) konfesatu 'ro goizin komulgatu.
- Bai, hoi bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ez. Ordun dantzik (...) ordun dantzan biltzen giñanak kaxkariñak zin. 'Ta kaxkariñak deitzen ziyoten dantzan 'ta... Billera zerta joten da bat? Disfrutatzea, ez? Dantzan billi, 'ta nik gaur jozen zazte gaztiak laun neska 'ta mutil kuadrillak izaten dia eta biño askotan ben dantzaLekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- 'Ta geo e... Ze san 'zu? Anai bat Joxe soiñujoleiya?
- Bai. Soiñujotzaillia.
- 'Ta hua aitzen al zen Altziberko billeran 'ta?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- E?
- Dantza?
- Dantza? Dantzan 'e gustatzen zin. Dantzan 'e pixkat ibiltzen nitzan. Altziberren 'ta billera erra
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Erki. 'Ta geo tortzeko, han iyo 'ta hemen jetxi. Tira. Biño han billera 're erki itten zen, e! Geo Loiyola... Soldauxka, soldao han kuartela zen, 'ta hortik jende berriya joten zen.
- Soldauk jongo zin.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Han, hara billera 're jende asko joten zen. Asko, asko.
- Ordun jongo ziñazten Arraura oiñez, eta topua hartu.
- Han topua hartu. 'Ta han topun jetxi.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta Iru... Irunea 're bai. Irunen 'e itten zen, zea, billera. Biño Irunen, kalin (beste ez e! handik pixkat apartexio. Han, hara 're jende asko joten zen.
- Extebenin 'ta hoitan?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta Txikierdin 'e bai 'ta. Geo Gurutzen... Duda itte 'ut, ez dakit itten zen, igual han 'e ingo zen. Kate aldetik jendia tortzen baizen. Han bertan itten zen billera. Katian.
- Bai, hanguk izandu dute joera honea 'ta guk 'e bai hara.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi-'Ta zeiñek jo 'ro itten 'te zun? Bertako norbattek? 'O...
- Bai, bertakua bai. Bertakua. Geo galdu zen... Asko, asko galdu 'iya holako billerak eta. Asko. Biño gu gaztiak giñan demboan, urti haitan, Azaiñen 'e bertako semia aitzen zen.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Ugaldetxoa. Beno, Ualdetxo, Ualdetxo bertan ez, biño bai, aldian. Ualdetxotik aldian.
- 'Ta ze joten ziñazten, Altzibertikan, Altziberko billeratikan joten ziñazten?
- Bai.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusiHaik lendabizi atetzen zin billera Txikierdira 'ta ni atetzen nitzan azkena, itxia txukundu, sukaldia txukundu 'ta azkena atetzen nitzan ni. Geo ni, yaketa azkena atetzen nitzan, billera bukatu bitarte han gelditzen nitzan. Biño bestiak lenuoztik itxea tortzen zin.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ni beranduo atetzen nitzan. 'Ta ni gelditzen nitzan billera bukatu bitarte. 'Ta geo hau izaten nun itxea joteko, ni ez nitzan bakarrik joten. 'Ta hoi biño okerro 'zu, beitu ze beldurra zun gaiñin ne amak. Txabola bat genun itxian onduan 'ta botil saardua hartu 'ta biyen ondoa ama.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ordun zu joteko goua ez zun eukiko harrek. Itxian euki nahiko zizun.
- Harrek nahi zuna zen, ni bestikin batin erretitzia etxea. Biño ni atetzen nitzan itxeko lanak inta 'ta nei gustatze 'itzaiyan billera bukatu arte gustatzen 'itzaiyan, yaketa beandu atetzen nitzan...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiBueno billera bukatu bitarte. Utzi nazu nei! 'Ta nombatt hoa ez zun nahi izaten amak! Bestikin batin etxea jotia nahi izaten zun. Biño ni ez, ni ez. 'Ta nei yaketa béak itten zin... Esan dut, eta ne hitza ez zala ofendittu, biño yaketa béak itten zin nei batetik arropak komponduazi,Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Klaro! Txikierdin! Bi pauso bire Zamoatik.
- Lenoztik izautuko ziñazten zuek? Billerara jon aurretik zuek izautuko ziñazten?
- Bai, bai, bai. Biño nik jitu 'ttut bos mutill 'o sei 'ro hola zerbatte.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta geo ordun nola ez za ba dibertittuko! Mekallolamar! Aste guziya pasatu lanin 'ta ez dakit ze iñ 'ta bakit ze iñ 'ta zea, zortziyan behiñ billera 'ta... Billera joten utzi ber ez! Ostras! Penak aztutzea.
- Ordun...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Prailetarra? Bai.
- Prailetarra, bai.
- Frailena bai, Frailenak. Han zen billera, han itten zen.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Harren itxian.
- Han ittten zen, e? A, ez nun aittua!
- Harren itxian. Harren itxian billera itten zen 'ta pasatzen genun una gozada! Biño bakizu ze...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Gustoa, bai, bai. Guk hoi denak in 'ttugu.
- 'Ta noiz arte izandu 'te zen han Prailenin zea, billera? Noiz arte itten 'te zen...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Dultzaiñak?
-Dultzaiñak. 'Ta geo hemen billera itten zen pues, Irunen 'e itten zen, Extebenin, Xoruanin 'e bai Anakan, Bentasen 'e bai, Oiyalumen 'e bai, hoa toki askotan itten zen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zeiñek kontrolatzen zun hua? Apaizak 'o hola 'o?
-Jakiña ba. Ze hoixe...
-'Ta, 'ta...
-Biño hemen Tolaen 'ta billeran utzitzen zuten e! Xanisteantan ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Gaiñekun ez naz...
-Billeratatik aparte ez zen hola mendiyan erromeiyik 'ta itten?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hemen txistulaiyak. 'Ta bi txistulai 'ro hiru, bi, bi 'ro hiru baldin bazin 'e! Oan 'zango dia, auskalo zembat din!
-Eta fiestatan 'ta musika? Billerak 'ta aittatu ttugu biño geo fiestatan 're izango zen, ez? Ordun torko zin bandak 'ta ez?
-Bai, ordun.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... bueno oan festakin pixkat aittatu zu bioño geo iandero billera aittatu zenun lengun. Izaten zila.
-Bai.
-'Ta hor 'e ze izaten zin kompaziyo batea Tolaren itten zenea ergoinguk bakarra tortzen zin 'o kampokuk 'e bai?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBatzuk Txikierdira, bestik honea. Beste batzuk Oialuma. Beste billera itten zen tokiya zea zen, Errekaldeku hartan. Donostiyan errekalde Añorgatik aurreo... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta e zea... zembat urtekin hasten ziñazten billerata joten? Oañ hamasei urtekin 'ta hasten dia biño... zuek zar, erare geiyokin hasten ziñazten 'o?
-Ba... gu 're zerbaitte hola.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Tabernan 'ta ez zen... Oan bezela...
-Ez... Ordun emakumia tabernan kusi? Ezta! Ura eaten 'e! Keba... Zea billera joten ziñan 'ta handik hasi. Dantzatik hasi, lembizi.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez... Billeratik hasi.
-Ya billeratik.
-Billeratik hasi. 'Ta geo yasta, jaiyero jaiyero ate!
-'Ta itxian izautu 'ta?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta billerak 'ta hoik noiz arte eondu zin atta?
-Billerak?
-Bai, billerak, Tolareko billera hoik 'ta noiz arte eondu zin? Noiz itxi, hoik ya noiz bukatu zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Tolaren billerak geldittu 'ta geo, geo zean hasi zen bueno len, len, leno itten 'men zela zea Altzibarren. 'Ta geo hemengua geldittu zenin berriz Altzibarren hasi zen.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta len aittatu ttuzu Serenua, Xixerua 'ta preoneroik izate' al zen?
-Nola?
-Zea e, zerbaitte pasia zela 'o ayuntamientun billera zela 'o... anuntziatzen aitzen zena bai al zen norbaitte?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Aguazilla, aguazill, zerbaitte pasatzen bazen aguazilla tortzen zen, aguazilla tortzen zen etxez etxe. Gaiñekun... Oan bezela uste al zu billerak eta? Bai, ingo zen berbada astian bat 'o... Dena mendiko zea 'ta, hola. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta panderua jotzen hemen hasi ziñan, Tolareko billeratan san zenun?
-Bai... 'ta bokaillo bat ematen ziten, holako bokaillua.
-Borriyanakin?
-Borriyak apaiya 'ta nik holako bokaillua.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta handikan Altziberra sartu 'ta Altziberko billera, jaitan izaten zen 'ta, gu pozik, amak permisoik ez zigun maten joteko halakota 'ta "gaur aprobextuko ñeu ba" Altziberko billera! Hara jon 'ta, ez dakit zein izango zen, han gizasemen bat, san zigun:Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Geo igandetan 'ta izaten zen, Xanistebanetatik aparte, izaten al zen dantzik, eta?
- Igandetan izaten zen, billera.
- Billera.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Oiñez, oiñez, oiñez. Ordun ez zen autobusik! Oiñez! Denak oiñez. Biño jende ona tortzen zen, formala. Kampoko jendia formala tortzen zen honea billera.
- Difentzi erra!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta noiz hasten ziñazten billerea 'ta? Ze garaikin hasten ziñazten billerea joten 'ta?
- Ba! Batzuk goiz 'ta bestik berrriz, beranduxio 'ta.
- Zu nola hasi ziñen? Gotze al za? Lendabiziko aldiz billera jon ziñanin?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Zembat, billera jon nitzanin zembat urte izango nittun ba... Hamalau bat urte 'ro.
- Bai, e?
- Bai, izango nittun seuraski. Guk atta zintzua genun (...) 'ta gaiña goiz itxea!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Aiy hai! Itxea jon 'ta sermoiyin! Ai hai! 'Ta kuartoa jon 'ta izorrai!
- 'Ta ze ordutan... Billera ze ordutatik ze orduta izaten zen?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEdadi haitan! Ezkontzik 'e ez gotzen gaiña.
- 'Ta geo gizona izango zena, 'ta billeran izautu al zenun?
- E?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHola, ibillerak, holtxeko ibillerak izaten zin.
-'Ta ganaua ordun handik tortzen zen?
-Bai.
-'Ta zer zen behiya beti 'o zaldiyak'ta 're izaten zin?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Trenbirez trenbire 'ta hortxe torri giñan. 'Ta bai. Halaxeko ibillerak!
-Hor ariñena puntillak eta hoik izaten zin, izango zin, ez?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGarai onian bulatzen dira gure billerako dantzak, gero pitarra edanez nunahi pasatzen dira arratsak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEtxe hortako billera hortara juntatzen geran gaztiak, zuk dezun aña edukaziyo izango degu bestiak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHoyek esaten duten bezela gu ez gabiltza nesketan, billeratik atera eta pitarra edaten bestetan.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Bitan biyek. 'Ta oan deus 'e ez do!
-Hor gerra dembun billera itten zen.
-Non?
-Soldaua erruz biltzen zen. Hemen. Soldauak bazin eozin tokitan.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bai.
-Billera kojua zen horko nausiya, Joxe Antonio. Presondokua. Solterua, Manolin osaba.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiManoli neska gaztetan torriya zen horrea. 'Ta hor osabakin bizittua da Manoli. 'Ta geo horrea ezkondu zen. Soiñulaiya zen hora 'ta billera itten zen 'ta Itxetxon berriz Jexuitak jotzen zun. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiPlaza torosetan zeak zinian, Euskal billerak itten zunian funtziyo oso politta itten zun Corpus Christi egunian itten zun normalian.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Biño horrek, ordia, jesus, eukitzen zun arrautz pilla bat. Hola ibiltzen giñan bai.
- 'Ta gaiñekun zea, non izaten zin soiñua 'ta? Billerak eta non izaten zin?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Igandero 'ta izaten zen Aizañen billera?
- San Jose eunian, behintzat, izaten zen eun seiñalatua. Gaiña apaizaiy permisua eskatu 'ta soiñua jo ber izaten zuten, e! San Jose euna, jode Garizuma!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hok 'e paraji hartan bizitzen zian 'da.
-Seniritan iñorrez.
-Eta han ingurun zea, Aizaiñen billera izaten zen?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai. Aizaiñen bai.
-'Ta joten ziñazten zuek?
-Gu billera joten bagiñen 'e dantzan ez giñen izango.
-Gu ez, ni ez.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, izaten zen gue gazte dembuan Aizaiñen zea.
-'Ta faten al ziñaten billera?
-Joxe Miel difuntun 'ta aittak jotzen zun filarmonika 'o zea jotzen zun.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Billeran 'e ez al zun jotzen Arozenan aittak? 'Ta zeak Iruiñarreneko ...
- Bai, gu billera joten giñan Altzibarra 'ta ordun jotzen zun soiñua Manuel Iruiñarrenekuk. Mañolin 'ta aittak, bai. Hara joten giñan-
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Altzibarkuk zun fama ez? Altzibarko billerak.
-Hara joten giñan 'ta geo Txikierdira. Geo Txikierdin han jotzen zun Galdosek. Galdosek jotzen zun han, Ergoingo...
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Nei askotan san ziten, denak saten ziten, beti umik kolkak txituk atzetik ipurtzolotik seika (?)eukiko nittula, noski. Altzibarren billera itten zen. Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Nik e ba izautuko nun...
- Ezautzen ziñazten lendik o'
- Ez, beno izautu bixtaz izautu bai asko biño, billeran! o' Txikierdin o' Altzibarren o' dantzara junta hola.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiBai ongi prepatutak zauden. Bazeukaten 'ta! Han jaitan bertan hartzen zittuzten diruak eta astain. Han sardoteiya. Jana ematen zuten. Billera 'ta jendia juntatzen zen! Bff...Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Nondik tortzen zen jendia?
-Jendia Astiarra, Errentei,dentik, ixkin guzitatikan juntatzen zin zoku harta. Oiyartzunen 'e beste billera bat itten hasi zien, biño billera harrek beti poto itten zun, Txikierdi baldin bazen.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Asto gaiñian 'ta bai norbaitte?
-Asto gaiñian ez! Gu asto gaiñian ibiltzen giñan Goizuta ogita. Bai.
-'Ta billera hoitan, billera hoik ze izaten zien?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-A...
-Holako billerai.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Garizuma etorri 'ta geo itten zittuzten billerak itxi, leno. Geldittu itte' zien berrogei egunian. Garizuman. Zuek ez zazte goatuko?
-Ze izaten da garizuma?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Billerik ez 'ta eliza jon 'ta handik ate 'ta bueltan bat eman 'ta yasta. Ezer ez. Hoi gauza billerak itxi!
-A ze pena, ez?
-Bai! Jendia zea, baj! In ber duna 'o jon ber duna okerrea, berdin berdin jongo 'a e! Bai, bai.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa