bazterrin

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Alboan
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Al lado
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- E? Bai. Dena hartu itten nun. Erretratuk 'e battut, maextra beti bazterrin ateria. Pamplonako alaba zen, e!
- Eta han 're zean... Aittu ziñanin, e... Muti kozkorrai (...)
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- A!
- Ni maixtran bazterrin no, ttiki-ttikiya.
- Ttkiya bai, biño bitxua izango ziñan! E?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiharrobiyan, harren bazterrin hola txabola bat, 'ta han bizitzen zin.
- A bai, e?
- Zeak, geo kaminero 'ro ai ber zutenak. Bai, nik ne koñadua, oaiñ hilla do,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiVitoira jun 'ta zortzi eun 'o pasik zittun 'ta nombatte han kristona ikasiya izango zen! 'Ta ni seittun jon ofizina 'ta: "kontua nei!" 'Ta: "Kontua zeba?" 'ta: "hola 'ta hola" "Jo, Rufino, ez zeatu! " 'Ta "ez zeatu! Ni ez naz horren bazterrin aiko, e! Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiNahita nahiyez bazterrin ber zuten beste bat. Zertik denak zauden erdaldunak. Denak zauden erdaldunake ta hara joteko behar zuten lagun bat. Askotan apaizak joten zian. Don Francisco hil zen, hura zembat saltsetan ibilli ote zen testamentuko gauzetan.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi"Eyanela mutill horrekin ibili, atso txarra hoi... bazterrin pasa 'ta 're ez din ayoik esaten". Saten zun. 'Ta ne baitan: "Bai...". Istoiak zaten dia 'ta!
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusihobenekuk! Han beko ostatutik, ez dakit bakizuten zein den. Plazatik frentea hartzen dena, itxe bat, han atian bazterrin jarri, 'ta hantxe hil 'men zittuzten. Ni ez nitzan jon. Bazin Altziberren neskak ne edadekuk ikustea jon zinak. Hua ikuste jon? Ezta zertik? Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bi hillak. Batek hemendik horreako difentziya baldin bazun. Bat hil zenak. 'Ta bestia paretan kontra geldittu zen zeakin, paretakin. 'Ta hura bizi zen itxeko bazterrin. Nik mixeiya ikusi besteik ez dut iñ!Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta errota berritik aparte ba al zen beste itxe bat, errota zena?
- Bazterrin, bai.
- Bai, e?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Lendaiziko gau txandakin hasi nitzan, oiñez. 'Ta Larralpakua... Larraldapa bakizu non den baserriya, ez? Kamiyun bazterrin.
- Bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusigarbi garbi garbi garbi in, toaillakin ahal nun guziya dena sekatu, ohira joten nitzan demboan ne bazterrin galtzerdiyak jarri berotasun harrekin sekatzeko, 'ta iandin Zamalbira galtzerdiyakin jon ber zen. Mezeta galtzerdiyakin jon ber zen.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Zato ttikiyakin joten zen.
- Bai.
- Harren bazterrin...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Beste 'at litroko zatukin 'ta lanian earki, 'ta hua, berriz, hola ttiki ttikiyakin.
- Harren bazterrin...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiJostatzen gu hemen 'ta "ai, abioya, abioya" 'ta korrika salto 'ta hor bazen zea bat, zolo... Beno zea bat, lurrai kendutakua 'ro, bea... Itturri bat zen 'ta geo bazterrin zea. Hoi gauza, e? Iruitzen han sartu ezkio han defensa!Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta geo pues bakizu, auzuak eta! Han elkarrekin... Elkarren bazterrin 'ta! Handik aurrea iña izango zen pareja!
- Bai. Ez, raro itten nau Iparraldekua izan 'ta lanangatik 'o zerbatttengatik torriya...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiura kendu. Euzki pizar bat ate 'ta hankak han jarri euzkitan, haik jarri bazterrin beste harri baten gaiñin sekatzen 'ta berriz haik atzea jantzi e! 'Ta illuntze arte han eon ber! Hoa da e! Illuntxin martxa! Ne ardiyak hartuta.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiharen bazterrin Alkatikin, eta ni atzetik, hala plaza! Ni itxea ailletu nintzanin, san zin batek erderaz: "ya puedes ir a casa ahora. ¡No se preocupe, e! Que no le va a pasar nada." san zin. San niyon: "bueno, muchas gracias, pero, pero me alegraría que no pasará nada." Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, biñon, hora tristia zen, kampoa atera 'ta igual ikusten zenun familikon bat hilla bazterrin han 'ta... Tiroka ai zila 'ta...
- Eziñ ezer san!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Erreka onduan!
- Han, ura frexkuo zela 'ta hara jonak! 'Ta itxian bazterrin ibaiya! 'Ta gen soin zarrak jantzi, apartak jantzi 'ta putzun han biltzen giñan denak! Eta hala 're batzutan:
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta imbentayua inta, hor Esmaltei ingurun urtitan iondu da Zabaleta, Lezokua. Ordun pintxe zon 'ta harrek eamata kalefaziyua. Paperak bota zittun 'ta gu han ai giñan bazterrin lanin 'o zean 'ta, jon 'ta paperak hartu 'ttugu 'ta mekauenlaletxe!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Kapilla San Juan, bai.
- Horren bazterrin, hor eondu yunen gaiñea zea...
- Garai batin anbulategiya.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- E? Bai, erreka. Errekan garbittu, ibaiya zen itxian bazterrin, ibai ederra 'ta ura ona! Garbitzen giñan, sekatu, arropa garbiya jantzi, denak eamaten genittun boltsa batin arropa garbiyak, soiñekuk kendu, garbi-garbi iñ, jantzi eta bestik boltsan sartu, eta hala!Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Eske bestela erropa kendu 'ta itten bazenittuzten...
- Guk genun gue itxian bazterrin ibaiya, eta Errotako onduan zen presa haundiya! 'Ta han itten zin ira itten ibilli, berak, mutillak eta dena itten zin,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiHoik bizi zin itxian sukaldin sua bajua erra zuten, 'ta han su erra itten zuten, denak su bazterrin hantxe!
- Garbittu!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta taka, taka, taka zeak kapotik hola bizkarrin botik biyek hantxe pasa zin ya gue alde-aldin. Gu geldi-geldik. Txakurra, txakurrak ez zun mintziyoik itten 'e. Jabin bazterrin kixkur-kixkur iña, geldi-geldi-geldik hantxe hua 're.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta polliki-polliki utzi paketia bazterrin. 'Ta jetsi zea honea, 'ta geo handik hartu berriz 'ta berriz 'e seittun kroska 'ta hantxe polliki-polliki. 'Ta han ez baizin jartzen guardiziilak!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua jarri suan bazterrin 'ta hua iakittenIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusirau! hartu 'ta rau gotti, hortxe, hobe genun goitti bota 'ta bultzaka ai niyon hortxe paketi 'ta harrei bultza niyoneko bazterrinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBirexiorretik belaso errak baia hantxe, han bazterrin 'ta. Ate nitzen 'ta zapata eantzi nun 'ta dirua hola doblatua bakarra iña. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo jendia hola denak beira tabernako ati hartatikan beira 'men zeuden 'ta bat beltx beltxa hoin bazterrin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hirugarrenai hola in 'men ziyon 'ta mekauen! "Hi 're zer yaz Tolosan ibilliya?" Beak bazterrin zakan tarrua, be jenaiyo 'ta guzi tira 'men ziyon oillarrai. "Tolosan ibilliya al yaz hi 're?"Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiTris, tras. Hankak zutik eziñ eon. 'Ta ne artin bazterrin bertan paeta zokua bazun, 'ta hango rubiyu hua hango neskakin ibiltzen zena.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta non zen hua?
-Hemen kamiyun bazterrian.
-Gue itxian bazterrin, hemen ahizpan itxian bazterrin.
-Hemengo kamiyotik gora jon al za beiñ 'e?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Ahaztua no.
-Ez dakit han erreka bazterrin bazen beste bat 'ta hua 're eroi zen.
-Hura erre in zen.
Saizar Lopetegi, Lorentxa