artajorra

Forma mugatua: 
Artajorra
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Artajorra
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Escarda del maíz
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, sos batzuk irabaztetik pozik! Artajorra 'ta.
- Artajorra... Patu... Zea kobratzen?
- Bai, bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiillar biltzia zela, tontorra kentzia zela, artajorra zela... 'ta bueno, hemen kale ixkiñin bai, franko ibiltzen zian hola, zea.
- 'Ta geo ze ingo zuten, pixar bat man 'o bertan otordu iñ 'o...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusinik kontatutako anekdotakin atera zula semoia, apaizak esan zin. Nik, beti gauzak gouan ibiltzen dia, zazpi urte nittula 'o hola, gue amak 'e in ber izaten zun, taberna zun 'ta jendikin artajorran 'ta lana, eta Mieltxo, leno san dut;Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi 'ta ordun artajorra 'ta ibiltzen zin eta gue itxea asko joten zin 'ta... horren ama Xaturnina, sekulan... oaindik 'e begitan zakanet. Zazpi urte nittun, oaiñ larogeita kontuk satea nijua, beno, gehiyo gañea... Eta ama neria haik... zelaira jon ber haikin 'ta bi sos man 'ta:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta geo ebiya, gaur bezela 'ro hola ez? Tormenta ya heldu da, 'ta belarretan denak launtzea.
- Bai, bizilaunak hortan bai, auzuak... Artajorran 'o zelai haundiya baldin bazen, lenoztik hitz eiñ 'ta elkartzen zin, elkartzen giñan 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiGuk haragiya izaten genun, e... Sasiña eta harrekin itten zen illarrak... Oliyua gutxi izaten zelako harrek beti gozatu itten zun. Geo... Baserriyan merienda oso importantia izaten zen, jeneralin zalaiyan, zalaiyan ai baldin bazin, ba belarretan, 'o artajorran 'o...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusisartu 'ta artajorrata joten zen. Gosia, 'ta patata bolsillun sartu ta artajorrata joten zen. 'Ta geo netzako izaten zen artua ereintzen zen 'ta artua geo hostua itteko 'ta komei 'ta, biltzen hasten zian demboan taluak ordun izaten zien, ogiyik ez zen izaten, taluak. Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta gu ordun artajorrata joten giñan demboan, baarruna 'ta izaten zen 'ta kriston berua arto tartian, jesus maria! Masaillak eta denak erriak hostuakin 'ta komei eta amak saten zun: "Iñaxi!" Sua bajua izaten zen ordun, tximeneta bat, bajua. Lendaizi hua eziñ pixtuik. Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Arozteiyan zortzi ordu pasa lan 'ta lan, arratzaldian ordu bitan torri, bazkaldu 'o zeatu 'ta beno, segun ze zea zen. 'O belarretan 'o artajorran 'o, beno, milla gauza! 'Ta illunaarrin (...) batian itxea. Batzuk behiyak jetxi 'ta bestiak azpiyan atea 'ta bestiak ze iñ 'ta honek esan duna, arrosaiyu errezatu 'ta "Aitzen al 'zute?" 'Ta "Bai". Segi. Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiBatin (...) ate niyon marka politta bai. Zea Maitxo, leno san 'utena Maitxo hoiy entierro batea jona zen 'ta bestia Antonina hoi ez dakit ze ai zian, artajorran 'o patata atetzen 'o ez dakit ze ai zin "Josetxo, zuk eltziaiy beiratu e!" Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBai, hantxe ai giñan zelaiyin artajorran 'ta ejuka goiy hartatikan. 'Ta: "Ee!" 'Ta gue attak eantzun: "Ee!"
"Zuzte hortik itxea auro, gerra etorri dela 'ta!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ongi eoten zen nekin amona. Dembo batian artajorran hua, eun guziya artajorran igual pasten zun! Garaiy haitan bakizu dena artua itten zen! Amona eun guziyan igual artajorran aitzen zen.Zabaleta Labandibar, Joxe