arrats

Forma mugatua: 
Arratsa
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Gau
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Noche
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Asko kusiya! Lan asko iña 'ta! Jende klase asko ikusi 're in genun. Arrandeiyan 'e bertan genun, itxetik bertan arrandeiya, 'ta gabez lana in ber izaten nun. 'Ta arratsin leatza lapurtu, nausiya loaletzen zenin ohiyea joten zen, 'ta "izortuko ñeu ba!"
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiBestiya irakin 'ta bestia bota.
- 'Ta harrekin garbittu itten zen.
- Usai goxo askiya bai! 'Ta askotan berriz, kampun utzi. Jaboiya man 'ta arratseko!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eta gue muti kozkorrak hor biltzen zinin 'e llunarretan, ze politta izaten zen hua!
- Bai. Oporretan. Arratsin hamaikak aldi arte perezan itxea tortzeko, bai.
- Ne gizonak hala saten zinen: "Ya llega el verano".
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- 'Ta martxa Altzira!
- Leno, ondo apalduk zin bai hok! Arratsin (...)
- Hau ohiyin 'ta argiya kusi zunin leiyutikan sartzen harrittuta: "Ze krixto da hemen?".
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiaskok belarra 'ta eskas zutelako otia ibiltzen zuten 'ta guk berriz, e... Zakar hoi, iñaurkiña, hoi botzen geniyon, majaran onduan besueta behiyai, arratsin 'ta handikan nahi zutena jaten zuten 'ta gaiñekua azpitako.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiMekauen! Nexka. Jotzen zun harrek krisketiñ soiñua! 'Ta hoa 'ta Juakin Potto difuntua 'ta hoik San Juan itturritik arratsin zea makilla hara! Oain 'de muttu 'ut. Makilla hanka tartin hartu, atzetik eta aurretik eskukin, hanka tartia eosita... Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiBehitzat, goiko etxetik atea arratsin, 'ta Auxtiña hola... Iarbura (...) Xabalo Manuel 'ta biyek. Nik hamahiru urte, harrek hamabi, biyen erdiyan...
- (...) erra man zun harrek, bi muti kozkorren tartian aittu!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiAkortzen naz, lendaiziko urtian bukaeran, kursoko bukaeran, a San Francisco Javier eskursiyua. ¡Felicidad! Geo autobusa aberittu 'ta autobusa aberittu 'ta berandu torri giñan arratsin, illuna.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiguziyak, arratsa izaki, 'ta jartzen jakiñ ez 'ta ahal genun bezela nola ibilli izandu giñan. Geo kontu hoik kendu zin, geo kendu zin, esto... Las fajitas y ze hoik, ohiyal hoik eta ordun pixa usai errak bai! Zertik haurra tarrarrarrarrarrra in 'ta zuk hartu hua 'ta gu (...)Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiharek ahal zittun bezela bestentzat ailletuko ez bazen 'e! Eta nombatte kombentun, arratsin jaikitzen zin a ciertas horas, ben errezuk ittea! Eta kuarto hortan 'e ordu jakiñetan argiya pixten haik! Eta Munaunditik ekusi itten parez pare. 'Ta que era una contraseña.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiGerra trixtia da, e! Geo arratsin aitzen zenun tiroteua, hor kampo santoa eamaten zittuztenin, Kampo Santoko inguru horta. ¡Y liquidación a la noche!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusieuskalduna. 'Ta hura nearrez nola Ollokinea jon zen, 'ta arratsa hartan hil zuten mutilla hura 're. Kinkirrinkiñenekua, mutil polit askiya bai! Bai, hil zuten...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta eun batin hor heldu zit "¿Ya me prestaría cien pesetas?", ordun asko zen, "Porque..." eman ziyola paliza eta hautsi zittula antijuk eta "No tengo dinero y no puedo andar sin gafas" y patatin. Arratsa! "Bueno, bueno, ya te daré". "Kobratzen dutenin...", lana itten zun,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Guria in zuten militarizatu seittun hartu zutenin. Seittun itxea. Arratsin torri zitzaiten, ze ordu izango zin ba? Zortzi terdiyak 'o hola. Atia joka. Ate nitzan 'ta bi oso estraiño. Eta erdaraz 'ta esan zin:Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi"Bueno pero esté tranquila, e? Duerme tranquila que mañana al mediodía lo más tardar estarán aquí". Bai, jon dia 'ta akabo, ez dia torri, ez arratsin 'ta ez eguardiyan. Hurrungo eunin 'e ez zen torri. San nun... Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiOiañ ez dute beituko bestela miño 'ta gu Lezon kotxin jon 'ta...
- Eta geo? Ezkonduta geo? Bazkaiya 'ro ze itten zen?
- Hoixe. Errenteiyan bazkaldu genun, 'ta arratseko itxea. Adiós muy buenas!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Arraiayakin 'e... Ordun soltera, behintzat!
- Urte asko in zenittun arrai fabrikan?
- Bai. Gue... Martinmotzenetik bertan zen arraindeiya. Arratsin jon ber izaten genun lanea.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusibaldin bazin! 'Ta geo arropa kampun. Lurrin zabaldu arratseko, 'ta gau serenuk... Oain lejia bezela txuri-txuriya! Usai goxo askiyakin bai! Geo hasi zen lejiakin.
- 'Ta belasun zabalin jartzen zeniñuzten!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiLabatzatik zintzillik.
- Hua eukitzen zenuten.
- Bai. Gaiñekun arropa txuiya kampun. Arratsin 'e askotan. Jaboiya man 'ta utzi 'ta gau
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiSaten zun Joxixionek esaten zun: "eskolan eskola bat 'ta itxea jon 'ta bestia!" Apopilo haren etxian! Arratsin beste leziyua.
- Maextra hua beti.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiZein zin horko... Bueno, buruak, 'o...
- Nik ordun horko gazteiya 'ta geo arratsin gizona zeaguak 'e Batzokiyan biño, ez naz akortzen ze... Jende asko izaten zen batzokiyan, asko zen, e!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusieta egunez 'ta arratsez itten ziyoten zea, este... Guardiya. Eta geo Frantziskotarrak, berriz, izaten zuten "(...) Konturna" 'ro deitzen geniyona, arratsin izaten zittuten, hillaetin behiñ ben elizkizuna, bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta geo baita 're itten zuten arratsetan, zembat dembotikan ez nau akortzen, biñon tortzen zen tenientia 'o kapitana 'ro holokua eta zaldiyakin, beste bi 'ro hiru soldado beakin, eta itten zuten baserriyan nolakua zer deskripena. Lenotikan hitz iñak eoten zin, lenotikan egunez torriEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta harrika aixa hasten zen, e?
- Asko zen ohittura. Ohittura haundiya zen, arto tartetan gorde eta zea... Karo, eunez... 'Ta non zin eunez ez azaltzeko haitara? Arratsin bakarrin?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai. Biño beti nun goua hua ikasteko. 'Ta ze "Bai, jongo za geo zea 'ta". Geo Sokolokua, lengusua 'ta Anttoni 'ta biyek, 'ta hura ibilli zen geo partikular zean eskolan 'ta zea 'ta ni miño arratsin joteko 're berandu gelditzen zen illunarrin joteko ilunbatan torri ber 'ta zea 'ta halaLekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Laundu eta geo arratsin illunaarrin bi ordu 'ro eskola izaten genun. 'Ta gaiñekun berriz 'e lana 'ta... Untziyak garbittu, 'ta otorduak serbittu 'ta nola sango zattut. Batzuk... Kozinerua 're jesuita izaten zen 'ta harrei launtzeko 're pioiya (...) izaten zen. Bat izaten zun. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusigabe iñor 'e ez duk joten, biño ni (...) galtzerdi txuiyakin jongo nak! Bai" Etxetik galtzerdi txuiyak hartu, Txikierdin jantzi 'ta ni galtzerdi txuiyakin eskola. Iñor ez bezela! Txikierdin eantzi, 'ta etxea. Astia hola pasatzen nun eta laumbata etorritzen zen, ostiala arratsa tortzen zen,Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta hau gaiña izandu da gizona Adoración Nocturna. Gue neskak hemen baleudeke sango luke: "Ama, zertik ai za kontu hoik saten?" San ez zute ba denak esateko! Adoración Nocturna badakizu zer den? Ez? Garaiy batin izaten zen arratsin jon elizara 'ta lurrian ez dakit ze ibiltzenIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusijoten giñan arratsetan, Xabale bakizu zein den, han bihan, Xabalek bodega badu, han saardoteiya zen 'ta oaiñ 'e kupelak han eongo dia, 'ta hara joten giñan lota. 'Ta geo ya han ezin zela 'ta Beinberrira jon giñan. Beinberrin eondu giñan ez dakit zembat demboan 'ta haikin amistadia in genunHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- 'Ta manduakin.
- Manduakin. Gaiñin aspertu, oiñez 'e aspertu 'ta, segi 'ta segi, 'ta behintzat, arratseko ailletu giñan 'ta geo han aittu giñan lanin. Geo soldao han... Eun batin fiestak tokatu, 'ta soldao joteko tortzeko deiya.
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiHandik rast, torri nitzan 'ta zakur txar bat ne motun gaiñin. Arratsa 'ta illuna 'ta hala zakur hoi ez zen joten 'ta seittun harri kozkorra billaka hasi nitzen zakurrai titzeko 'ta ti nun Sistiyo kamiyo aiyeka 'ta han euki guardizilak.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta arratsa 'ta gaintik kri-krak 'ta zeiñek daki haik ze ingo zuten!
-Karo...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta jon giñan hemendik zazpi, zortzi gazte. 'Ta geo in ziun illundu 'ta ez baizen ordun zeaik... oiñez jonak giñen biño geo urruti berriz tortzeko 'ta in gunun bertan lo arratsin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Tobera jotzen zen... biar espostu ber 'ta gaur arratsin sartuko zuten paetin 'o palanka 'at, abisua. 'Ta geo, ordun apaiya espostu 'ta ez baizen oan bezela hotelatan itten. Baserriyan, itxian. Eta oantxe, apaiya bukatzen zuten garairako 'ro... Torko zin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Hoi kompaziyo batea arrats bia, itsas ondo hura gorriya baldin bazon hurrengo eunin egualdi. 'Ta hoa gorriya baldin bazon 'ta hoi beltza ebiya. Hoixen esaiya zarrak. 'O goizin, bai, goiz gorri arratseko ebi. 'Ta arrats gorri hurrengo euneko egualdi. Hola 'ia. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEz, ez. Gotzen al ziyoten arratseko hamabitan, arratseko hamabitan. Gotze' al ziyoten goizeko labatan, goizeko labatan. Haik ez zuten errespetatzen. Sango nazu hanako makis haik, garai hartan zea goizin labatan ardiyak biltzea! Ostra!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGeo arratsetan hola bombardeua zenin 'ta denak, argi guziyak itzaliazi itten ziguten. Eun batin han geunden zean, salan, txakurra itxekua béakin karriya zun, eta "beno... Ez gaittun ba beti nearrez eongo, e!" "Zakurra jarri ber ñeu dantzan." Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta, gue itxian gazte hoikin arratsetan 'ta sukaldin... Txistoso porrakatua zen, juerga gaitzak. 'Ta, betti jon nitzan 'ta, ze hoi, teniente bat han.
- "¿Aquí hay un soldau, no?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Eta... San zin: " ¿Aquí hay un soldau herido, no?" "Sí". Ui...! "¡pues dile que baje!" Ui...! Korrika jon nitzan 'ta Joxe Leonen kuartun lo itten zun. "¡Pascual, Pascual, hay un teniente abajo, que bajes!" 'Ta bakaillo azala izaki harrek jarriya han arratsin!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiHor leno san dutena "hemen sartzen dena bere itxian dago" horko nausiya eta beste bat zea, zuek ez zute izautzen 'ta karo! Karlos Ttentte deitzen geniyonan anaiya, abogadua zen. 'Ta haik arratsin ustez libre utzi 'ta birian hill.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Itten zuten talde batzutan, talde batzutan. Geo arratsin erretira goizo. Betzitako fix...! Dena itxiya.
- Dena!
- Dena.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Harrikalaiyak esaten ziyoten, bai. Arratsin itten zuten hoi.
- Ze itten zuten?
- Harrikan iual aurrin biali!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Hemendik biali! Hori bai, arratsin itten zuten.
- 'Ta zertik bialtzen zittuzten?
- Erokeiya maten ziotelako! eranak 'o, auskalo! Nahastuko zin 'ta! Gaiñekun zertik?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiHura jan 'ta listo. 'Ta arratsin, berriz, jenealin tortilla! Oilluk bagenittun, arrautzak bazin, itxian bazin arrautzak, eta tortilla patatakin, 'o bakaillukin, 'o... Bakaillua izaten genun!
- A...!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Ergoineiño jote al zen?
- Bai, joten zen! 'Ta eamaten ziun 'ta. Harrekin batzutan tortilla arratsin 'ta bestetan arrautza 'ta patata. 'Ta bestetan bakaillukin, halaxe.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-'Ta geo gue Inaxiok 'saten zun hua Artikuzko kamiyun lanin ai 'ta arratsin, laumbata 'men zen, laumbat arratsa 'ta harrek. 'Ta itxea ez zela heldu, gosia 'ta gehiyi eana 're ez. Merienda pixkat iña Aizeaiñen 'o Arlepon 'o hor itten 'men zuten laumbatatan, merienda pixka't in 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta arratsin beti txerriya beti karraxika: 'Ta kuik eta kuik eta kuik. Eta: "Ze arraiyene du ba?" Ez zun sekula maldiziyoik 'saten Felix harrek. Zea zen Xantua 'ro. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta Penaitxikiko Joxe Mai hua 'ta biyek 'torri 'men zin goitik beitti gue Anjel difuntua 'ta biyek honea. 'Ta ataiyin hor jarri 'ta: "Bueno, biar noa jon ber yeu?" 'Ta hola, lambata 'men zen, lambat arratsa.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua kobratu 'ta han arrantxua pixkat itten 'men zuten 'ta guk kusi genun. 'Ta arratsin heldu 'men zen. Jan 'ta eanta ongi heldu 'men zen, ez 'men zon eana 're. Ber zen, ber zen trantxo 'men zen 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta nonahi umia baizen. Txaundon 'e umia 'ta denin 'ta. Hala, zea Txaundoi permisua eskatu 'ta beak eman permisua 'ta Bekoerrotan arratseko eskola maten zun harrek, prailik. 'Ta hara joten giñan 'ta hasi gu hasi 'ta belaxe naastu zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai, lana.
-Orduko zea hoa zen.
-Bai, 'ta gaiñea arratsin. Ni eoten naz pentsatzen 'ta arratsin juntatu 'ta beno, denantzat lana izaten zen arratsin 'e.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Zea Erramuntxo", Erramuntxo saten ziten mutikoxkorra 'ta "Erramuntxo!"
"'Ta zer 'ta?"
"Gaur arratsin jon nahi al zu nekin kontrabandoa 'ta?"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNoa jon ber 'te 'gu ba 'ta Iruziña, Iruziña, baserri bat da Iruziñ. Hara. 'Ta arratsa illundu 'ta orduete 'ro, gehiyo igual izango zin 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta jongo zen rararata. Burua bakarra zula ttittitti putzun pasten zen gaixua. Pena maten zun txakurrak, arratsin ttittitti pasa 'ta zalaiyin kusten genun nola zeillen. Yayaya jongo zen korrika 'ta han buelta man 'ta handik barrena korrika beltz-beltza zen 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta batin baguzen. Goitik beitti Eskolamendiko lepua (?)dik beitti jonta. Eskolamenditik beitti baguzen arratsin 'ta banaka xamar guzen 'ta aurrin hua. Hara iyotzen baizen Eskolamendira Pepe hura txakurrakin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHantxe 'ta eun guziya pasa 'ta arratsin jon zin handik laun mordoska 't.
-Haik billa?
-Zea aurrea titzea.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJon giñan. Leno eun guziya 'ta aurreko gaba han pasik, esperun 'ta eun guziya guardiyan pasik, arratsin Bentatxuira. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ne dembuan amakiñat pauso mana naz gabez kampun 'ta sorgiñik ez dut kusi egiya san. Zea 're, zea 're. Nik kusi dutena kusi dut, hua bein biño geiyotan kusi nun 'ta arratsin bakar bakarrikan, eun batin heldu nitzan betik goitti. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJon giñan 'ta laumbat arratsa zen, igande goiza. 'Ta goizin jendia seitako mezata ttarraka-ttarraka hasiya 'ta kusi 're in ginttuzten han norbaittek 'e.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biño arratseko aspertzen zen amona. Bueno, bueno! Geo ez dut bukatu 'ta leno nikelatik jon naz beste ailleka 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Oaiñ, harrek saten 'men zun beak: "Nik ez dit iñor hil e. 'Ta ez dit hilko 're! Biño nik saten dutena kumplittu." Arratsin 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biziyua hartu genun hoixe!
-Bueno, hoi bat, biziyua bat Erramun. Biño bai, leno san duguna, biaje bat in, biajin arrats bat in 'ta lanteiyan aste batin biño gehiyo iraazten ordun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHemen, asko, garai batin asko pasten zin. Guk kusten baigenittun arratsin topo igual itten genun elkarrei, topo. 'Ta zea.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai tokatu izandu diu, behin biño gehiyotan tokatu izandu diu gui arratsin atia kan, kan, kan, kan 'ta ate 'ta kan, kan, kan, kan berriz 'e 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Behiyak lotuta, oain ezin hasiko arratsin hor. Ez al da ateko bestela?"
"Ez det uste ateko denik"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala 'ta hortxe jon zen. 'Ta prankotan hola tokatu 'zandu ga arratsin. Beste batin bi anaiyak jonta 're in genun holaxe, kotxia ate genun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Dinamarkatik eta hoitik tortzen zin eta. Krixton pilla eamaten ber zuten haik. 'Ta eunetan hantxe, bota 'ta bota, 'ta bota 'ta bota. Eunez 'ta arratsin bitan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo hala arratsin 'o beri hua zeatu zenin, pixka 't trankildu 'ro zeatu zenin xoxegatu zenin jon 'men zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai. Guri, guri, guriya.
-Jolin! 'Ta busti-bustiya!
-'Ta gaiñea san zun, gaiñea arratsin 'ta nombaitte utzitzeko altxatu in ber!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBalentin ixildu, beldurra. Arratsa han pasa ber zun. 'Ta beldurra 'ta martxa! 'Ta etxea. Hortxe gui saten aittu zen. Geo ondoko eunin, nola in zun 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGarai onian bulatzen dira gure billerako dantzak, gero pitarra edanez nunahi pasatzen dira arratsak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta gaiñekun gabin erreleboik eta hola ez, ez?
-Mineruk aittu zin dembo askuan.
-A bueno 'ta geo ura atetzen...
-Bai, ze ordutan joten zin. Lautako arrasaldin. 'Ta arratsin gaberdiyan 'o.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiMutillak ze muimentua! Oso politta zen hoi. Oso zea politta. Arratsin 'ta goiko zeatik beitu 'ta dena argiya 'ta. Herri koxkor bat bezela. Oso politta! Oan larrak hartua dena. Politta do. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiPortuberriko Inazio makiña bat biaje iña da, arratsin igual. Hua itxitzea 'ta irekitzea.
-Han zon giltza.
-Paso llave haundiy hoa.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bo, beti umik izutzeko 'ro beti sorgiñak holako tokitan ate 'ia, halako tokitan ate 'ia 'ta zea 'ta.
-Zuk ez zenun aleik ikusi?
-Nik ez beimpin ikusi. Epelek saten du arratsak 'ta eunak 'ttun seundu guzitan ibilli dela hua kampun 'ta harrei ez 'yola beiñ 'e ate.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoa eaman beti atentziyua. Biño gaiñekun! Zea 're atea Ailuxetatik 'ta arratsin buelta zeatik Goizutatik 'ta ddena mendiya! Dena mendiya, dena mendiya! Nik beiñ 'e ezer 'e ikusi. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Iande atsaldian.
-Iandia reserbatzen nun.
-Libre zun.
-Goiz txanda nunian ezin nintzan jon ze zien 'ta. Arratseko txanda baldin banun 'o hola joten nitzan.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ordun ez nitzen ni nekatu itten, iul arratseko hamarretako itxea ailletu banitzan 'e goizeko seitako berriz 'e joten nitzan lanea, zea, Errentira. Bai.
-'Ta baserriyan 'e lana in ber izango zenun?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiZean. Larrazaltik Karrika tortzen giñan. 'Ta Karrikan, hor zean, errotan. Han bazkaldu 'ro itten genun. 'Ta geo itxea, arratseko itxea 'ta. Itxeakun ardiyak, ardi jeixtekuak, billu 'ta itxea jon 'ta jetxi. Gue eskola. (...)Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi(...) ta berrriz atzea oiñez berriz bueltan zeaiño Zumarrako zeaiño, Santa Barbaraño, 'ta han autobusa hartu 'ta autobusin arratseko itxea.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Len gaubeillak 'o itten zin, ez?
-Baita 're. Bat hiltzen zenian itxian eoten zen 'ta arratsin jendia tortzen zen itxea.
-Iji 'ta ja, jiji 'ta ja parrez eotea. 'Ta bestik amurrazten.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta geo hemendik ate giñan lembiziko arratsa pasa nun Olaitzolan , Olaitzolatik jon giñan zeara Maraira , Marai dena betia zon. Handik Galtzata , Galtzata 're betia zon, geo Galtzatan giltza man 'ta Pullika torri giñan.Lardi Landa, Joxe Luix