aiña

Kategoria gramatikala: 
Zenbatzailea
Batuan: 
Adina
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Tanto... como
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusibiziyik itxea karri 'ta geo biziyik itxian iuki genun saldu genun arte. Saldu 're ezin zenun eun batetik bestea in 'ta! 'Ta gaiña esnia kentzen geniyon. Umatu berri zen nombatte, 'ta esnia 're itxeko aiña kentzen geniyon behintzat. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Zu, zuegatik bazen, 'ta aukera euki bazenun...
- Gaur aiña jakin izan banun, bai. Gaur aiña jakin izan banu bai. Biño ordun lanea 're ate ber zaten zen 'ta. Haurtzain 'ro hasi nitzen 'ta sos batzuk kartzetik.

Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiheiya 'ro kuadra, 'ta geo goikua gu bizi giñan zea sartzeko, plantara 'ro pisoa sartzeko. Eta goiko atetik barrena sartu, eske oan pentsatuta, jo! Pentsatzen eoten naz ni, alperrikan 'e itten genula guk lan hura! Eta beko heiyin meta erdi bat oso osua sartzeko aiña leku!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusianimaliyantzako hura 're. Eta geo ya, e... Hasitzen giñan pues hoi, e... Arto hua zuitzen, artua, e... Ahal genun person gehiyenak itten genun, zertikan nola kantiade haundiyak izaten zin 'ta zabaltzeko lekua ber aiña nola ez zen izaten, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiogiyik ez zuten bate maten! Eta zenun artua, beno, artua biño gehiyo oaiñik, illarra 'ta patata 'ta hoi ordenik ez beák esan bitarteiño. Lendaizi in ber zenun, beák saten zuten kantidadia hairi entreatu eta ailletzen bazizun, ez bazizun, hairi entreatu zko aiña in ber zenun.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiBe denbu guziyan ez du lanik iñ", "Hik ez duk oaiñik ixkin bat 'e iñ nik aiña", behin san niyon atton batei: "Izkiñ bat 'e ez duzu zuk iñ nik in ttuten lanak, ixkin bat 'e".
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ..."Hik ez duk oaiñik ixkin bat 'e iñ nik aiña", behin san niyon atton batei: "Izkiñ bat 'e ez duzu zuk iñ nik in ttuten lanak, ixkin bat 'e".
- Klaro zuk: baserriya, geo zentralin 'e aitzen ziñan lanin 'o gizona bakarra aitzen zen?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Biño baserriyan diroik ez zen ingo!
- Hoi ba.
- Baserriyan jateko aiña.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Jateko aiña bai.
- Hoixe. 'Ta aziendan zea...
- Jateko aiña.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai. Fabrika asko zen Errenteiyan leno, e! Jesus Maria!
- Eta, zea... Emakumik gizasmi aiña joten zin? 'O emakumik beti gutxiyo fabrikata?
- Emakumia 're asko joten zen hara lanea 'e. Bai. Ordun ikasteko...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Seurua. 'Ta gue anai zarrena Donostira joten zen lanea 'ta Dono... Bizikletan ibiltzen zen. Bizikletan 'ta handik etorri itxea 'ta ez zun harrek be zeatuko, merin... Beno, akaso zerbatte merinda eamaten zuten e! Biño torri 'ta potajia. Hura aiñakoik bai al zen.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez. Amonak ez zekiyen ez erderaz, ez letzen 'ta ez eskribitzen. Harrek ez zekiyen ezer 'e. Eta geo ne aman erarekuk eta hola 're askok ez, ez zekiyen. Beste batzuk defenditzeko aiña. Geo persona bea nolokua den arabera 're bai, beste batzuk... E... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta dena.
- Dena, dena.
- Erruz! Lana erruz. Dembo 'ateko... Gaur aiña arropa ez zen, biño...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Amak errak ikusiko zittun harrekin, e!
- Bai, gorriyak gaiñea! Gorriyak kusi zittun amak! Gorriyak! Ne ama gorriyak ikusita jona da mundu hontatik! 'Ta jatekoik 'e ez zen ber aiña, 'ta itten zun patata iosi, 'ta patata bolsillun
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Bai... zapatak bazin aleiya 'ta baita botak 'e iltzeunak errak. Azpiyan iltze errakin biño... Kixtona baliyo ordin! 'Ta abarkak 'e bai...
-'Ta otorduk 'ta... oan aiña otordu 'ta izate' al zen len?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, talua 're nai aiña ez. Otordun bat.
-Hua 're karri in ber.
-Hoixe! Dena razionamentua zea!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Olaitzolan zen arrantxilla 'ta, soldáuk fomatzen zin kamiyun, ez zen gaur aiña katxarro pasatzen 'ta denak yiah! Hasten zin ta gu igual dozena erdi bat mutikozkor 'o. Nik ez dakit nondik sortuk izaten genittun gorruk hola morlakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... makua sartzen zen ya goldia aiña.
-Bai, e?
-Bai...
-Hua ya nahikua, geo ya hoa in berko zen mani... geo...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Paukua izango zen hoi dena?
-Paukua bai.
-Arraguan 'ta aiñako kambiyoik ez hemen...
-Bai zea!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEpelek? Epelek 'e bai gauza asko Epelek, Epelek gauzik geina daki ardiyana, mendiyana, kontrabanduna, bueno kontrabanduna bai zeak 'e Erramunek 'e harrek aiña kontrabandun 'billiya da bea 'ta bea gaiñea nausitakua izandua 'ta hoi 're bai. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta oan haik ttuzten aiña ardi hemen nonai oaiñ. Ordun eun ardi zittuna, juu! Ba hemen eun ardi zittuna ordun ya markesa bezela zen. Beti berroeita hamar, hirurogei... jode hirurogei zittunak asko! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- E?
- Auzua, auzua bakarra izateko, kalin aiña ez, biño muimento, bestetan biño moimento gehiyo eondu da beti!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi-Praile jon 'ta ibilliya. Askoik ez zun jakingo. Bazun eskola pixka 't, bazun! Bai, guk harrek aiña jakiñ ezko... Bai harrek. 'Ta halaxe 'ta hortxe, geo eskola jon biño nahiyo 'zaten genun askotaze attak goizin: "Bueno goizin goiz berua heldu da 'ta muittu!"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta jakitten zuten zembat zen, biño haik 'e jendia nahi aiña ezin harrapatu. 'Ta askotan bi hiru laun 'o palta. 'Ta bueno, norbaittek jon berko zute ba aurrea. Lembizi aldetikan bestik joten zin, pixkat gu biño zeaxiuk edadexiuk 'ta espabilatuk.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKaroira eroiya, miaa gazte bat, erra, erra. Behiya aiñakua, miaa gaztia. "'Ta oain ze in ber dugu?" 'Ta ze in ber dugu. 'Ta bai ate in berko nola hala. Ate in ber. 'Ta haik mutil mordoxka 't torriyak handik Hernani aldetik eta gu 're mordoxka 't jonak hemendik. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bai, biño hola ez yeu hasi berko! E yeu hasi berko, zerbaitt pasten bayeu ez ttiu haintzat aiña 'ta! Ez yeu hasi berko 'ta" Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ordun sasoiya 're izaten genun pizar bat 'ta. Ddeu 'ta dda! Kamionan gaiñea 'ta dda, dda, dda! 'Ta gaiñin bat 'zaten zen 'ta. Harrek hartzen zittun gaiñea 'ta geo moldatzen zittun zijula 're 'ta. Entrea itteko aiña asti izaten genun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Pajina debaldeko lana. Zoloik haundinak bete harriz 'o pixka 't 'ta lur pixka 't zabaldu 'ta, pasatzeko aiña jarri.
-Hoi zer zen biri...?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiGuriak bazakin seuru harrek zein ardi beixi zittun. Larogei izango zin gutxinin han 'ta. Baita harrek 'e. Geo billa torri zenin "Karri al ttuk ?". 'Ta len aiña ez zittun karri biño harrek beixitakuk bai. Beira jarri 'ta "Hemen ttuk bai noski".Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiTrenak bost bagoitan aiña eamaten zun bakarrik kamionakin. 'Ta itten zittun lau bost biaje, igual eunin. Jesus! Hua, hua karretua. Hogeita bost eunin. Errekan beitti, tunelin ez baizin kaitzen.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHau biño, hau aiña behintzat bai. Hortik ate hortaiño behintzat.
-Zabala, zabala.
-'Ta altura 're aixa. Gehiyo!'Ta ordun torriyak zin ya hoik, kargatzeko pala hoik.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHonek, nik kinzena beti zintzo entreetu yot honei, biño esniakin kartzen zun ya astekokonsumiziyua itteko aiña.
-Bai, ordun bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Exijitzen.
-'Ta gaiñekun izaten al da, len esaten zen pues kupeletik kupelea difentziya zela 'ta kupela beak 'e saarran aiña ez biño bazula be importantziya. 'Ta gaur egun bai al da haimbeste?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Tolarik hartu. Kupel bat betetzeko aiña. Zeorrek jarri.
-Hoi da.
-Zen (...) bat.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Oain itxia saltzeko asko do hemen Altzibarren.
-Oaiñ Altzibarren asko do.
-Hamar bat eondo 'ia.
-Hamar aiña bai?
-Bai igual, igual.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño defenditzeko aiña bai! Defenditzeko aiña bai. Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Denak?
- Komoniyua in genun beste bi ahizpak. Hiru ahizpak soiñeku batekin. Gaur aiña ze ez zen e? Soiñeku harrekin. Erretretatuik 'e ez, gue garaiya hartan, Komuniyokoik 'e ez genun.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Itxian gosia pasatzeko aiña ez zen izango? Osa san nahi dut izango ziñuen e, biño...
-Sobranteikan ez e! Hor izaten zen ba itxian artua izaten genun.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa